Biuletynem Informacyjnym dla Pracodawców

advertisement
Spis treści
• Wst p .....................................................................................................................................................................3
• Po rednictwo Pracy dla pracodawców - na czym polega? ................................................................4
• Zatrudnianie cudzoziemców z krajów
Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ............................................................ 10
• Zatrudnianie obywateli z pa stw nienale cych
do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego ..................................................... 13
• Zatrudnianie obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy............................................. 15
• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
w Grodzkim Urz dzie Pracy w Krakowie ............................................................................................... 17
• Poradnictwo zawodowe .............................................................................................................................. 21
• Sta ...................................................................................................................................................................... 23
• Prace interwencyjne ..................................................................................................................................... 26
• Roboty publiczne ........................................................................................................................................... 28
• Refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ......................................................................... 29
• Zwolnienia pracowników............................................................................................................................ 31
• Podstawowe deinicje. ................................................................................................................................. 34
Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce Biuletyn Informacyjny Dla Pracodawców, którego celem jest przybliżenie
problematyki rynku pracy, jak również zaprezentowanie podstawowych usług i instrumentów rynku pracy.
Jednym z głównych celów działania Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jest aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, która nie byłaby możliwa bez współpracy
z Państwem. Dlatego też, Urząd stara się umożliwić osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
skorzystanie z różnego rodzaju form wsparcia w postaci: staży, przygotowania zawodowego dorosłych,
szkoleń indywidualnych i grupowych, które mają na celu podnieść kwaliikacje zawodowe osób
zarejestrowanych i dostosować je do potrzeby pracodawców lokalnego rynku pracy.
W Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie mogą Państwo uzyskać informację o aktualnej sytuacji
na rynku pracy, uzyskać doinansowanie na cele związane z rozwojem irmy i zwiększeniem zatrudnienia
oraz pomoc w rekrutacji wykwaliikowanych pracowników. Urząd dysponuje rejestrem osób bezrobotnych
i poszukujących pracy w zróżnicowanym przedziale wiekowym, poziomie wykształcenia i doświadczenia
zawodowego, spośród których pośrednicy pracy w sposób rzetelny i profesjonalny skierują do Państwa
kandydatów na rozmowy kwaliikacyjne.
Jesteśmy Państwa Urzędem i pozostajemy stale do Państwa dyspozycji.
Dyrekcja
Grodzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie
3
Pośrednictwo pracy dla pracodawców
- na czym polega?
Pracodawco szukasz pracowników?
– skorzystaj z usług pośrednictwa pracy
prowadzonego przez Grodzki Urząd Pracy
w Krakowie.
Jedną z podstawowych usług rynku pracy, realizowanych przez urzędy pracy jest pośrednictwo
pracy, które polega w szczególności na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwaliikacjach zawodowych i umiejętnościach zawodowych.
4
Kto może zgłosić krajową ofertę pracy:
• Pracodawca- oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osobę izyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
• Przedsiębiorca- oznacza to w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia
2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447) osobę izyczną, osobę prawną i jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną –
wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Dlaczego warto skorzystać z usług Grodzkiego Urzędu Pracy:
• posiadamy rejestr osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy, zawieraj cy informacje o ich
wykształceniu, kwaliikacjach oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dokonujemy analizy
osób pod wzgl dem wymaga okre lonych w krajowej ofercie pracy i kierujemy do Pa stwa
kandydatów spełniaj cych kryteria zawarte w ofercie;
• w przypadku wi kszej liczby kandydatów spełniaj cych wymagania zawarte w krajowej ofercie
pracy, zorganizujemy na terenie Urz du giełd pracy, umo liwiaj c bezpo redni kontakt Pa stwa
przedstawiciela z wybranymi kandydatami;
• ka da powierzona nam krajowa oferta pracy ma wyznaczonego opiekuna, który odpowiada za
realizacj oferty i kontakt z Pa stwem;
• poinformujemy Pa stwa o mo liwo ci udziału w targach pracy, które umo liwiaj bezpo redni
kontakt większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy oraz zaprezentowanie
irmy;
• upowszechnimy Pa stwa krajow ofert pracy na stronie internetowej tut. Urz du
www.gupkrakow.pl, stronie Publicznych Słu b Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl oraz na yczenie
Pa stwa w prasie lokalnej;
• zorganizujemy indywidualne i grupowe szkolenia dla wyselekcjonowanych kandydatów pod
Pa stwa indywidualne potrzeby (w przypadku przewidzianych zwolnie grupowych);
• zrefundujemy cz
kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanej osoby bezrobotnej w ramach prac
interwencyjnych;
• udzielimy indywidualnych porad zawodowych i zaproponujemy usług doradztwa personalnego
w przypadku rekrutacji do Pa stwa irmy;
• zrefundujemy cz
kosztów zwi zanych z utworzeniem nowego miejsca pracy;
• zorganizujemy w Pa stwa zakładzie pracy sta .
5
Wszystkie usługi świadczone przez Urząd są bezpłatne.
Do realizacji przyjmujemy oferty zgłoszone:
Osobiście w siedzibie
Grodzkiego Urzędu Pracy
ul. Wąwozowa 34
Referat Marketingu Usług Urzędu
pokój nr 200 (I piętro)
FAX
www
przez formularz on-line
znajdujący się na stronie GUP
Faksem pod nr:
12 68 68 259
12 68 68 256
www.gupkrakow.pl
@
Drogą elektroniczną:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, nasza wykwaliikowana
kadra pomoże Państwu w wypełnieniu krajowej oferty pracy.
Uwaga!
Pracodawca może zgłosić krajową ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy
albo innego wybranego przez siebie Urzędu.
6
Pracodawca ma mo liwo wyboru sposobu upowszechniania krajowej oferty pracy spo ród dwóch
wymienionych ni ej form:
• nie zawieraj cej danych umo liwiaj cych identyikacj pracodawcy (tzw. oferta zamkni ta)
– dane dotyczące pracodawcy są udostępniane w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym
i poszukuj cym pracy, którzy spełniaj wymagania okre lone w ofercie i których Urz d Pracy kieruje
wraz ze skierowaniem do pracy u tego pracodawcy,
• zawieraj cej dane umo liwiaj ce identyikacj pracodawcy (tzw. oferta otwarta) – dane
pracodawcy wraz z pozostałymi informacjami, zawartymi w zgłoszeniu krajowej oferty pracy s
udost pniane do wiadomo ci publicznej. Oznacza to, e z ww. oferty mog korzysta wszystkie
osoby, w tym także niezarejestrowane w Urzędzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
Dane umożliwiające identyikację pracodawcy krajowego są podawane do wiadomości publicznej
wyłącznie w sytuacji, gdy pracodawca zgłaszaj c ofert pracy, wyraził zgod na ich publiczne
udostępnianie.
Zgłoszona do tut. Urz du krajowa oferta pracy, nie pó niej ni w nast pnym dniu po dniu jej przyj cia
do realizacji, jest upowszechniana:
• na monitorach dotykowych w siedzibie tut. Urz du,
• na stronie internetowej tut. Urz du www.gupkrakow.pl,
• na portalu Publicznych Słu b Zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl,
• we wskazanych przez pracodawc w zgłoszeniu krajowej oferty pracy Powiatowych Urz dach Pracy,
• w prasie lokalnej – na yczenie pracodawcy.
7
Krajowa oferta pracy powinna
zawierać następujące informacje dotyczące:
• pracodawcy krajowego:
- nazwę pracodawcy,
- adres, numer telefonu,
- imi i nazwisko pracodawcy lub jego pracownika wskazanego do kontaktów w sprawie oferty
pracy,
- oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalno ci,
- numer identyikacji podatkowej,
- podstawowy rodzaj działalno ci według Polskiej Klasyikacji Działalno ci,
- liczbę zatrudnionych pracowników,
- o wiadczenie, e w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy, pracodawca nie został
ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy oraz nie
jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
- informacj , czy pracodawca jest agencj zatrudnienia zgłaszaj c ofert pracy tymczasowej,
- preferowan form kontaktu z pracodawc ,
- numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, je eli pracodawca posiada takie
możliwości komunikacji.
• zgłaszanego miejsca pracy:
- nazwę zawodu,
- kod zawodu według klasyikacji zawodów
i specjalności dla potrzeb rynku pracy
okre lonego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej zwan „Klasyikacj zawodów
i specjalności”,
- nazwę stanowiska,
- liczbę wolnych miejsc pracy
z uwzględnieniem liczby wolnych
miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
- ogólny zakres obowiązków,
- miejsce wykonywania pracy,
- rodzaj umowy stanowiącej podstawę
wykonywania pracy,
- wymiar czasu pracy,
- informacj o systemie i rozkładzie czasu pracy,
- wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
- system wynagradzania,
- datę rozpoczęcia pracy,
- okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę.
8
• oczekiwa pracodawcy wobec kandydatów do pracy:
- poziomu wykształcenia,
- umiejętności,
- uprawnień,
- doświadczenia zawodowego,
- znajomości języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości,
- szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów z państw EOG.
• post powania z ofert pracy:
- okres aktualno ci oferty,
- częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę,
- o wiadczenia, e oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego
powiatowego urzędu pracy na terenie kraju,
- mo liwo ci upowszechniania informacji identyikuj cych pracodawc ,
- oczekiwa dotycz cych dodatkowego: upowszechniania oferty pracy w wybranych pa stwach
EOG b d przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urz dów pracy w celu
upowszechnienia w ich siedzibach.
Uwaga!
Grodzki Urząd Pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca :
• zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszaj zasad równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy,
w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynale no zwi zkow , pochodzenie etniczne, wyznanie
lub orientację seksualną,
• w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem
dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Marketingu Usług Urzędu:
pokój nr 200, lub pod numerem telefonu 12 68 68 200.
email: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., Nr 177, poz. 1193)
9
Zatrudnianie cudzoziemców
z krajów Unii Europejskiej
/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
W jaki sposób rekrutować pracowników
z państw EOG?
Pracodawcy, w przypadku szczególnego zainteresowania zatrudnieniem kandydatów
z państw EOG mogą złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy ofertę pracy dla obywateli EOG.
Powy sza oferta powinna zawiera :
1. Informacje wymagane w zgłoszeniu krajowej oferty pracy (które znajduj si na stronie 8 i 9
niniejszego opracowania),
2. Informacje uzupełniaj ce w zakresie:
• wymaga w zakresie znajomo ci j zyka polskiego, z okre leniem poziomu jego znajomo ci,
• wymaga dotycz cych j zyka, w jakim kandydaci zainteresowani ofert pracy, maj przekaza
pracodawcy podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty,
10
• mo liwo ci zapewnienia pracownikowi
zakwaterowania lub wyżywienia
z informacj ,
kto ponosi koszty w tym zakresie,
• mo liwo ci i warunków sinansowania
lub doinansowania kosztów podróży lub
przeprowadzki,
ponoszonych przez pracownika,
• przyczyny wykonywania pracy w miejscu
innym niż siedziba pracodawcy, w przypadku
zaistnienia takiej sytuacji,
• pa stw EOG, w których oferta ma zosta
dodatkowo upowszechniona,
• innych informacji niezb dnych ze wzgl du
na charakter wykonywanej pracy.
Zgłoszona oferta pracy dla obywateli
EOG po przyjęciu do realizacji zostanie
upowszechniona w sieci EURES.
EURES (Europejskie Słu by Zatrudnienia)
to sieć współpracy publicznych służb
zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na
poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, a tak e w Szwajcarii. Sie EURES została powołana
przez Komisj Europejsk , aby ułatwia swobodny przepływ pracowników poprzez:
• mi dzynarodowe po rednictwo pracy,
• informowanie na temat warunków ycia i pracy w krajach członkowskich,
• identyikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilno ci.
Usługi sieci EURES s ogólnodost pne, bezpłatne i skierowane do osób poszukuj cych
pracy, które są zainteresowane wyjazdem do innego państwa w celu podjęcia pracy oraz do
pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracowników z zagranicy. Przydatne informacje
oraz lista doradców EURES znajduje się na specjalnym portalu internetowym Komisji Europejskiej
www.eures.europa.eu.
Grodzki Urząd Pracy:
• ustali Pa stwa oczekiwania w zakresie prowadzenia rekrutacji (przyjmowania, weryikacji,
przekazywania aplikacji od kandydatów z krajów EOG),
• zamie ci ofert pracy w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert EURES,
• w przypadku zainteresowania dodatkowym upowszechnieniem oferty pracy w wybranym kraju EOG,
przeka e j do Wojewódzkiego Urz du Pracy z informacj , w którym kraju ma by upowszechniona,
11
• je li Pa stwo wyra tak potrzeb , przeprowadzi rekrutacj w zakresie przyjmowania poda o prac ,
życiorysów lub innych wymaganych dokumentów, weryikacji powyższych aplikacji pod względem
ich zgodno ci z wymaganiami okre lonymi w ofercie pracy oraz ich przekazywania pracodawcy,
• opiekun oferty b dzie z Pa stwem w kontakcie w celu potwierdzenia aktualno ci oferty
i post pów w realizacji oferty.
Szczegółowe informacje na temat
zatrudnienia obywateli krajów członkowskich UE/EOG
oraz zgłoszenia ofert pracy dla obywateli EOG
można uzyskać w Referacie Marketingu Usług Urzędu: pokój nr 200
lub pod numerem telefonu 12 68 68 200
email: [email protected]
Szczegółowe informacje na temat
usług sieci EURES można uzyskać w Referacie Pośrednictwa Pracy i Usług Sieci EURES:
pokój nr 100, stanowisko 1, 2 lub pod numerem telefonu 12 68 68 151 lub 12 68 68 152.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie
standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010r., Nr 177, poz. 1193)
12
Zatrudnienie obywateli z państw
nienależących do Unii Europejskiej
/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Pracodawca, który jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemców z pa stw nienale cych
do UE/EOG musi uzyska zezwolenie na prac .
W celu uzyskania zezwolenia należy:
1) zgłosi krajow ofert pracy do PUP wła ciwego ze wzgl du na siedzib lub miejsce zamieszkania
podmiotu powierzaj cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz uzyska informacj
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry
bezrobotnych i poszukujących pracy ( test rynku pracy) lub o negatywnym wyniku rekrutacji
organizowanej dla pracodawcy,
2) wystąpić z wypełnionym wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wraz
z wymaganymi dokumentami do właściwego Wojewody.
Informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy tut. Urząd wydaje w terminie:
• nie dłuższym niż 7 dni od dnia zło enia oferty w powiatowym urz dzie pracy, je eli z analizy
rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji,
• nie dłuższym niż 14 dni od dnia zło enia oferty w przypadku organizowania rekrutacji w ród
bezrobotnych i poszukujących pracy.
13
Tok postępowania przy wydawaniu informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy.
Grodzki Urz d Pracy:
• przyjmuje od podmiotu powierzaj cego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofert pracy,
• dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukuj cych pracy,
• organizuje rekrutacj w ród bezrobotnych i poszukuj cych pracy, je eli w rejestrach iguruje
odpowiednia liczba osób spełniaj cych wymagania wynikaj ce ze zło onej oferty,
• niezwłocznie informuje podmiot składaj cy ofert o organizacji rekrutacji,
• w terminach okre lonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(7 lub 14 dni) wydaje podmiotowi powierzaj cemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacj
zawieraj c dane o mo liwo ci realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych
i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych
wymaga w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocen proponowanej
wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów
lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.
Uwaga!
W toku post powania Grodzki Urz d Pracy w Krakowie nie bierze pod uwag wskazanych
w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą
cudzoziemiec ma wykonywać. Stroną postępowania administracyjnego jest pracodawca
zamierzający zatrudnić cudzoziemca, co oznacza, że o wydanie zezwolenia wnioskuje pracodawca, który ma zamiar zatrudnić obcokrajowca, nie sam cudzoziemiec.
Zezwolenie na pracę jest wydawane przez właściwego Wojewodę na czas określony, nie
dłu szy ni 3 lata i mo e by przedłu one. Zezwolenia wydawane s dla konkretnego pracodawcy, na konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania zezwolenia na pracę można
uzyskać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
lub pod numerem telefonu 12 392 15 79, www.malopolska.uw.gov.pl
Szczegółowe informacje dotyczące złożenia krajowej oferty pracy dla obywateli
z pa stw nienale cych do UE/EOG oraz uzyskania informacji starosty
o sytuacji na lokalnym rynku pracy można uzyskać
w Referacie Marketingu Usług Urzędu: pokój nr 200
lub pod numerem telefonu 12 68 68 200.
email: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydania
zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2009 r. Nr 16, poz. 84)
14
Zatrudnienie obywateli Białorusi,
Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy
Obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy są zwolnieni z obowiązku uzyskania
zezwolenia na pracę pod warunkiem zarejestrowania przez podmiot zamierzający powierzyć
wykonywanie pracy ww. obywatelom oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania
pracy cudzoziemcowi wraz z pouczeniem w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie. Obywatele z ww. państw
mogą podejmować pracę w Polsce w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy w ciągu
kolejnych dwunastu miesi cy.
15
Procedura rejestracji odbywa si w trakcie jednorazowej wizyty w Powiatowym Urz dzie Pracy i jest
bezpłatna.
Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce
dyplomatyczno – konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
W przypadku zatrudnienia obywateli tych pa stw na okres powy ej sze ciu miesi cy,
pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę wydawane przez Wojewodę właściwego ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Druki o wiadcze oraz poucze mo na pobra w Grodzkim Urz dzie Pracy w pokoju nr 219 lub na
stronie internetowej tut. Urzędu www.gupkrakow.pl.
Rejestracji ww. o wiadcze oraz szczegółowych informacji na temat powierzenia
wykonywania pracy obywatelom Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy
udziela Samodzielne Stanowisko ds. Statystyki i Informacji o Usługach Urz du:
pokój nr 219 lub pod numerem
telefonu 12 68 68 219.
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 20 lipca 2011r. w sprawie przypadków,
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919)
Wszystkie zmiany w Rozporz dzeniu s na bie co aktualizowane
na Naszej stronie internetowej www.gupkrakow.pl
16
Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych
w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie
W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o:
• doinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaci gni tego na kontynuowanie
działalności gospodarczej,
• zwrot kosztów wyposa enia stanowiska pracy,
• zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagaj cego pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy w zakresie czynno ci ułatwiaj cych komunikowanie si z otoczeniem oraz czynno ci
niemo liwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego
na stanowisku pracy.
Doinansowanie oprocentowania kredytu
bankowego zaciągniętego na kontynuowanie
działalności gospodarczej.
Z pomocy tej skorzystać mogą osoby niepełnosprawne, które prowadzą już własną działalność
gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne i zaciągnęły kredyt na kontynuację tej
działalności.
17
W ramach pomocy można uzyskać doinansowanie do 50% oprocentowania kredytu
bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności. Jest to pomoc de minimis.
Kto może się ubiegać o doinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
na kontynuowanie działalności gospodarczej?
Z pomocy tej mog skorzysta osoby niepełnosprawne, je eli:
• nie korzystały z po yczki na podj cie działalno ci gospodarczej albo rolniczej, albo po yczka została
spłacona lub w całości umorzona,
• nie otrzymały bezzwrotnych rodków na podj cie działalno ci gospodarczej lub rolniczej albo
prowadziły tę działalność przez co najmniej 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.
Jakie dokumenty powinien złożyć pracodawca, aby ubiegać się o doinansowanie kredytu
bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej?
Pomoc przyznawana jest na podstawie „wniosku osoby niepełnosprawnej o doinansowanie
oprocentowania kredytu bankowego”.
Do wniosku należy załączyć:
• kopi dokumentu potwierdzaj cego niepełnosprawno (oryginał do wgl du),
• kopi aktualnego dokumentu potwierdzaj cego prowadzenie działalno ci (oryginał do wgl du,
ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
• kopi umowy kredytu bankowego wraz z harmonogramem spłaty (oryginał do wgl du),
• informacj z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłu eniu oraz przewidywanej kwocie odsetek do
zapłaty do końca bieżącego roku,
• za wiadczenie z urz du skarbowego potwierdzaj cego okres prowadzenia działalno ci
i o niezaleganiu z opłacaniem podatków (ważne 3 miesiące o daty wystawienia),
• informacj o uzyskanej pomocy publicznej de minimis w okresie bie cego roku i dwóch latach
kalendarzowych potwierdzających złożenie wniosku,
• o wiadczenie o niekorzystaniu z po yczki PFRON i Funduszu Pracy,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis.
Wzory wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej www.gupkrakow.pl
w zakładce: Niepełnosprawni.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
W ramach tej refundacji pracodawca mo e otrzyma zwrot kosztów wyposa enia stanowiska
pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości określonej w umowie, maksymalnie do 15 krotności
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tym, że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed
dniem zawarcia z Urzędem umowy.
Jest to pomoc de minimis.
Kto może się ubiegać o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy?
Pracodawcy, którzy:
• prowadz działalno gospodarcz co najmniej 12 miesi cy,
• nie posiadaj zaległo ci wobec PFRON,
• nie posiadaj zaległo ci z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
18
• nie znajduj si w trudnej sytuacji ekonomicznej,
• nie toczy si w stosunku do nich post powanie upadło ciowe lub nie został zło ony wniosek
o likwidację,
• nie byli karani w okresie 2 lat przed dniem zło enia wniosku za przest pstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny
(Dz. U. nr 88, poz. 553 z pó n. zm.).
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracodawca otrzyma po:
• wyposa eniu nowego stanowiska pracy zgodnie z obowi zuj cymi normami i przepisami,
• uzyskaniu pozytywnej opinii Pa stwowej Inspekcji Pracy,
• poniesieniu wskazanych w Umowie kosztów oraz zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesi cy od dnia zawarcia Umowy,
• zatrudnieniu skierowanej przez Urz d osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesi cy.
Kto może być skierowany do pracy na refundowanym stanowisku pracy?
Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Grodzkim Urz dzie Pracy posiadaj ca status osoby
bezrobotnej lub poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu.
Jakie dokumenty powinien złożyć pracodawca, aby starać się o zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy?
Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o przyznanie refundacji kosztów wyposa enia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”.
Do wniosku nale y zał czy dokumenty wymienione na wniosku oraz:
• analiz stanowiska pracy - osobn dla ka dego stanowiska,
• informacj o uzyskanej pomocy publicznej de minimis w okresie bie cego roku i dwóch latach
kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku,
• formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis,
• bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe:
- w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
- w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie 3 lata, wraz z dowodem
przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do
urzędu skarbowego (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż 2 lata, należy
przedstawiać dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy).
Wzory wniosków dostępne są na naszej stronie internetowej www.gupkrakow.pl
w zakładce: Niepełnosprawni.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, mo e otrzyma ze rodków
PFRON zwrot miesi cznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagaj cych pracownikowi
niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika
niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
19
Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu
przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin
pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu, przy czym liczba godzin przeznaczonych wyłącznie
na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej
20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Wzór na obliczenie wartości zwrotu
gdzie, poszczególne symbole oznaczaj :
Z Gpomoc
- kwotę zwrotu
- liczbę godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie
na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu,
Gpracy
- liczbę godzin pracy pracownika
niepełnosprawnego w miesiącu,
WMIN
- minimalne wynagrodzenie obowiązujące
w grudniu roku poprzedniego.
Kto może się ubiegać o zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi
niepełnosprawnemu?
Pracodawca, który:
• nie posiada zaległo ci w zobowi zaniach wobec PFRON,
• nie zalega z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych,
• nie znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej,
• nie był karany w okresie 2 lat przed dniem zło enia wniosku za przest pstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88,poz. 553 z pó n.
zm.), oraz
• w stosunku do którego nie toczy si post powanie upadło ciowe i nie został ogłoszony wniosek o likwidacj .
Jakie dokumenty powinien złożyć pracodawca, aby ubiegać się o zwrot kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu?
Pomoc przyznawana jest na podstawie: „wniosku o zwrot dodatkowych kosztów zwi zanych
z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych”.
Szczegółowe informacje mo na uzyska w Referacie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych,
Stanowisko Programów Rehabilitacji Zawodowej: pokój nr 136,
lub pod numerem telefonu 12 68 68 136.
email: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
tj. (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych tj. (Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu
dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 w sprawie zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 317).
20
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe jest form wsparcia oferowan przez Grodzki Urz d Pracy w dwóch
postaciach: grupowej i indywidualnej. Osobami odpowiedzialnymi za ich realizacj s doradcy
zawodowi.
Nasi doradcy zawodowi udzielą Państwu pomocy w:
• doborze kandydatów do pracy spo ród bezrobotnych i poszukuj cych pracy,
• wspieraniu rozwoju zawodowego Pa stwa pracowników przez udzielanie indywidualnych porad
zawodowych.
21
Udzielanie pomocy z zakresu poradnictwa zawodowego realizowane jest na wniosek
pracodawcy.
Doradcy zawodowi analizując opis stanowiska pracy pomagają w określeniu wymagań
dostosowanych do charakteru i specyiki pracy. Ponadto poprzez zastosowanie testów badaj cych
zainteresowania zawodowe oraz diagnozę kwaliikacji i kompetencji zawodowych dokonują doboru
odpowiednich osób do stanowiska pracy.
Zakres udzielanej pomocy:
• doradztwo w okre leniu wymaga dotycz cych stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy,
• dobór kandydatów spo ród bezrobotnych, poszukuj cych pracy na zgłoszone w ofercie stanowisko
pracy.
Poradnictwo zawodowe kieruje się następującymi zasadami:
• dostępności usług poradnictwa zawodowego dla bezrobotnych i pracodawców,
• dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
• równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania
polityczne, wyznania religijne lub przynależność związkową,
• swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
• bezpłatności usług poradnictwa zawodowego,
• poufno ci i ochrony danych osobistych bezrobotnych, korzystających z usług poradnictwa
zawodowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Poradnictwa Zawodowego
w pokojach 204 – 208
lub telefonicznie: 12 68 68 204 do 208
dla osób niepełnosprawnych w pokoju 15 lub telefonicznie 12 68 68 015.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14 września 2010r. w sprawie standardów
i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010r., Nr 177, poz. 1193)
22
Staż
Sta stanowi jedn z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych polegaj c na nabywaniu
przez osob bezrobotn umiej tno ci praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie
zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Sta w miejscu pracy odbywa si na podstawie umowy zawartej przez Grodzki Urz d Pracy
z pracodawcą, który wyraził zgodę na jego odbycie przez osobę bezrobotną, według programu
określonego w umowie.
Uwaga!
Z tytułu organizacji sta u pracodawca nie ponosi adnych kosztów.
Grodzki Urząd Pracy w całości inansuje koszty stażu w miejscu pracy.
Stażyście przysługuje stypendium wypłacane przez Grodzki Urząd Pracy.
23
Jakie dokumenty należy złożyć do Grodzkiego
Urzędu Pracy w Krakowie, aby stać się
organizatorem stażu?
• wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie sta u,
• aktualn podstaw prawn działalno ci irmy (uwierzytelniona kserokopia zał czona do wniosku).
Informacj o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie sta u, Grodzki Urz d
Pracy w Krakowie udziela pisemnie w terminie miesi ca od jego otrzymania.
Kto może zostać skierowany do odbycia stażu?
• Osoby bezrobotne do 25 roku ycia,
• Osoby bezrobotne, które nie uko czyły 27 roku ycia, w okresie 12 miesi cy od dnia okre lonego
w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
• Osoby długotrwale bezrobotne albo po zako czeniu kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
• Osoby bezrobotne powy ej 50 roku ycia,
• Osoby bezrobotne bez kwaliikacji zawodowych, bez do wiadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego,
• Osoby bezrobotne samotnie wychowuj ce co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia,
• Osoby bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj ły zatrudnienia,
• Osoby bezrobotne niepełnosprawne.
Czas trwania stażu:
• od 3 do 12 miesi cy dla osób bezrobotnych do 25 roku ycia, b d osób bezrobotnych, które
w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie
poświadczającym ukończenie szkoły nie ukończyły 27 roku życia,
• od 3 do 6 miesi cy dla pozostałych osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Jakie są obowiązki pracodawcy w związku
ze zorganizowaniem stażu?
• zapoznanie bezrobotnego z programem sta u,
• zapoznanie bezrobotnego z jego obowi zkami oraz uprawnieniami,
• zapewnienie bezrobotnemu bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania sta u na zasadach
przewidzianych dla pracowników,
• zapewnienie bezrobotnemu proilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym
dla pracowników,
• przeszkolenie bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznanie go z obowiązującym
regulaminem pracy,
• przydzielenie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzie y i obuwia
roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
• zapewnienie bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków
i napojów proilaktycznych,
24
• niezwłoczne, nie pó niej jednak ni w ci gu 7 dni, poinformowanie GUP o przypadkach przerwania
odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych
zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
• wydanie bezrobotnemu, niezwłocznie po zako czeniu sta u opinii zawieraj cej informacje
o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych
w trakcie stażu.
Zgodnie z zawartą umową, organizator lub stażysta jest zobowiązany do przedłożenia, każdorazowo
co miesi c, do Grodzkiego Urz du Pracy, w terminie do 5 dnia ka dego miesiąca listy obecności
uczestnika stażu, która jest podstawą wypłaty stypendium.
Na wniosek uprawnionego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych
w wymiarze 2 dni za ka de 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje
stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych
przed upływem terminu zakończenia stażu.
Uwaga!
Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci – 7 godzin na dob i 35 godzin
tygodniowo. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej,
w systemie pracy zmianowej.
Kiedy staż może zostać przerwany?
• GUP na wniosek organizatora lub z urz du, po zasi gni ciu opinii organizatora, mo e pozbawi
bezrobotnego mo liwo ci kontynuowania sta u w przypadku:
• nieusprawiedliwionej nieobecno ci podczas wi cej ni jednego dnia pracy,
• naruszenia podstawowych obowi zków okre lonych w regulaminie pracy, w szczególno ci
stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub
środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych.
• GUP na wniosek bezrobotnego odbywaj cego sta lub z urz du, mo e rozwi za z organizatorem
umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez organizatora programu stażu,
lub niedotrzymania warunków jego odbywania, po wysłuchaniu organizatora.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Programów Rynku Pracy:
pokój nr 215 lub pod numerem telefonu 12 68 68 215.
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie
szczegółowych warunków odbywania sta u przez bezrobotnych
(Dz.U. z 2 września 2009 Nr 142 poz. 1160)
25
Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy
zawartej z urz dem pracy i ma na celu wsparcie osób bezrobotnych b d cych w szczególnej
sytuacji na rynku pracy. To refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek ZUS
za zatrudnioną osobę bezrobotną.
Kto może być skierowany do odbycia prac
interwencyjnych?
Osoby b d ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których zalicza si :
• bezrobotnych do 25 roku ycia;
• bezrobotnych długotrwale albo po zako czeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety,
które nie podj ły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
• bezrobotnych powy ej 50 roku ycia;
• bezrobotnych bez kwaliikacji zawodowych, bez do wiadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
redniego;
• bezrobotnych samotnie wychowuj cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia;
• bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj li zatrudnienia;
• bezrobotnych niepełnosprawnych.
Wszystkie ww. osoby – kierowane do prac interwencyjnych u Przedsi biorców - musz
równocze nie nale e do jednej z poni szych grup:
GRUPA I - pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, to osoba, która:
26
• jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sze ciu miesi cy; lub
• nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
• jest w wieku ponad 50 lat; lub
• jest osob dorosł mieszkaj c samotnie, maj c na utrzymaniu co najmniej jedn osob ; lub
• pracuje w sektorze lub zawodzie w pa stwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet
i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach
gospodarki w tym pa stwie członkowskim i nale y do tej grupy stanowi cej mniejszo ; lub
• jest członkiem mniejszo ci etnicznej w pa stwie członkowskim, który w celu zwi kszenia szans na
uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia
zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
GRUPA II - pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji, to osoba:
• która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesi ce.
Kto może się ubiegać o zorganizowanie prac
interwencyjnych?
Prace interwencyjne nie mog by organizowane u pracodawców b d cych:
• partiami lub organizacjami politycznymi,
• posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko - senatorskich,
• organizacjami zwi zków zawodowych, z wyj tkiem upowa nionych do prowadzenia po rednictwa
pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
• organizacjami pracodawców, z wyj tkiem upowa nionych do prowadzenia po rednictwa pracy biur
oraz klubów pracy,
• urz dami naczelnych i centralnych organów administracji pa stwowej,
• ko ciołami lub zwi zkami wyznaniowymi, z wył czeniem osób prawnych i jednostek
organizacyjnych, działaj cych na podstawie przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cioła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pa stwa do innych ko ciołów i zwi zków wyznaniowych
oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
• przedstawicielstwami pa stw obcych.
Prace interwencyjne mogą być organizowane u pracodawcy, który:
• nie znajduje si w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporz dzenia Komisji
(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3
oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagro onych przedsi biorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2);
W jaki sposób starać się o możliwość zorganizowania
prac interwencyjnych?
• Pracodawca powinien zło y wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych wraz z formularzem
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegaj cy si o pomoc inn ni pomoc de minimis
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, znajdujących się na stronie www.gupkrakow.pl
w zakładce Pracodawcy,
• Grodzki Urz d Pracy w terminie 30 dni od dnia zło enia wniosku, powiadamia wnioskodawc
o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
27
Podstawą refundacji jest umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a Grodzkim Urzędem Pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Programów Rynku Pracy:
pokój nr 211 lub pod numerem telefonu 12 68 68 211.
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 5 poz. 25),
Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznaj ce niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.),
Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagro onych przedsi biorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej
(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585).
Roboty publiczne
Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12
miesi cy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarz dowe
statutowo zajmuj ce si problematyk : ochrony rodowiska, kultury, o wiaty, kultury
izycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki
wodne i ich zwi zki, je eli prace te s inansowane lub doinansowane ze rodków samorz du
terytorialnego, bud etu pa stwa, funduszy celowych, organizacji pozarz dowych, spółek
wodnych i ich zwi zków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Programów Rynku Pracy,
pokój nr 211 lub pod numerem telefonu 12 68 68 211.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie
organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów
z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 5 poz. 25).
28
Refundacja kosztów wyposażenia
i doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego.
Grodzki Urząd Pracy może zrefundować koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanej osoby bezrobotnej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak
niż 6-krotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia.
Warunek podstawowy:
Obowiązek zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej oraz utrzymania utworzonego
w ramach doposa enia stanowiska pracy przez okres 24 miesi cy.
Pracodawca, je eli zamierza wyposa y lub doposa y stanowisko pracy dla skierowanej osoby
bezrobotnej, może złożyć do właściwego ze względu na siedzibę irmy lub ze względu na miejsce
wykonywania pracy przez ww. osobę wniosek o refundację, zawierający:
• Oznaczenie podmiotu, w tym:
• nazw lub imi i nazwisko w przypadku osoby izycznej, adres siedziby i miejsce prowadzenia
działalności albo miejsce zamieszkania, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• numer identyikacyjny (REGON),
• numer identyikacji podatkowej (NIP) lub PESEL,
• symbol podklasy rodzaju prowadzonej działalno ci okre lony w PKD,
• oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalno ci gospodarczej.
• Liczb stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
• Kalkulacj wydatków dla poszczególnych stanowisk pracy i ródła ich inansowania,
• Wnioskowan kwot refundacji,
• Szczegółow specyikacj wydatków dotycz cych wyposa enia lub doposa enia stanowiska pracy,
w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych
29
do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
wymaganiami i ergonomii,
• Rodzaj pracy, jaka b dzie wykonywana przez skierowanych bezrobotnych,
• Wymagane kwaliikacje i inne wymagania niezb dne do wykonywania pracy, jakie powinni spełnia
skierowani bezrobotni,
• Proponowan form zabezpieczenia zwrotu refundacji,
• Podpis podmiotu lub osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu zamierzaj cego wyposa y
lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego.
Do wniosku o refundację należy dołączyć stosowne oświadczenie zgodne z przepisami prawa.
Podstaw refundacji jest umowa zawarta mi dzy Grodzkim Urz dem Pracy a Pracodawc .
Refundacja dokonywana jest:
• po przedło eniu przez Pracodawc rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia
zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowania bezrobotnego kosztów na wyposażenie
lub doposażenie stanowiska pracy,
• zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków
określonych w zawartej umowie.
Uwaga!
Refundacji nie udziela si , je eli ł cznie z inn pomoc ze rodków publicznych, niezale nie
od jej formy i ródła pochodzenia, w tym ze rodków z bud etu Unii Europejskiej, udzielon
w odniesieniu do tych samych kosztów kwaliikowalnych, spowoduje przekroczenie
dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Programów Rynku Pracy:
pokój nr 211 lub pod numerem telefonu 12 68 68 211.
e-mail: [email protected]
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z pó n. zm.),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej
(Dz.U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457)
Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.
87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379/5 z 28.12.2006r, str.5),
Rozporz dzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa
i zmieniaj cego rozporz dzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6) w zakresie
przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa.
30
Zwolnienia pracowników
Zwolnienia grupowe
Przepisy Ustawy o szczególnych zasadach rozwi zywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotycz cych pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 90,
poz. 844), stosuje si w razie konieczno ci rozwi zania przez pracodawc zatrudniaj cego co
najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotycz cych pracowników w drodze
wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli
w okresie nieprzekraczaj cym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
• 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej ni 100 pracowników,
• 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednak e mniej ni 300,
• 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub wi cej pracowników.
W jaki sposób postępować przy
zwolnieniach grupowych?
Etapy działania:
• Skonsultowanie zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi
organizacjami związkowymi działającymi u pracodawcy,
31
• Zawiadomienie na pi mie zakładowych organizacji zwi zkowych o:
- przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
- liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
- grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
- okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
- proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
- kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
- propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany
dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości.
• Powiadomienie na pi mie Powiatowego Urz du Pracy o:
- przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
- liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
- grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
- okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
- proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
- kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
- propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym
zwolnieniem.
• Zawarcie porozumienia,w terminie nie dłu szym ni 20 dni od dnia zawiadomienia, mi dzy
pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli nie jest możliwe zawarcie
porozumienia, zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem
grupowego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie, uwzględniając, w miarę możliwości,
propozycje przedstawione w ramach konsultacji przez zakładowe organizacje związkowe. W sytuacji,
gdy u danego pracodawcy, nie działają zakładowe organizacje związkowe, zasady postępowania
w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia ustala
pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie
przyjętym u danego pracodawcy.
• Powiadomienie Powiatowego Urz du Pracy o zawarciu porozumienia o:
- przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia,
- liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
- przyczynach ich zwolnienia,
- okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
- wynikach przeprowadzonej konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub
z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
W przypadku zakończenia działalności pracodawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sądowego,
zawiadomienie Powiatowego Urz du Pracy jest wymagane, gdy z takim wnioskiem wyst pi Urz d
Pracy.
32
Zwolnienia monitorowane
Pracodawca zamierzaj cy zwolni co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesi cy jest
obowi zany uzgodni z Powiatowym Urz dem Pracy wła ciwym dla siedziby tego pracodawcy lub
ze wzgl du na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników,
dotycz cych w szczególno ci:
• po rednictwa pracy
• poradnictwa zawodowego
• szkole
• pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Rozwi zanie stosunku pracy lub stosunku słu bowego z przyczyn dotycz cych zakładu pracy,
w związku, z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem
zwane jest ZWOLNIENIEM MONITOROWANYM.
W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania
polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będących w trakcie
wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego
usług rynku pracy, realizowanych w formie programu, który mo e by realizowany przez PUP,
agencj zatrudnienia lub instytucj szkoleniow . Pracodawcy, w ramach programu, mog na wniosek
pracownika, przyznać i inansować świadczenie szkoleniowe, które przysługuje po rozwiązaniu
stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie
dłu szym ni 6 miesi cy. Po przyznaniu przez pracodawc wiadczenia szkoleniowego PUP refunduje
pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe inansowane ze środków własnych
pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach. W okresie korzystania ze świadczenia
szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego
udzielana przez wła ciwy PUP. Pracownik ten mo e by równie skierowany na jednorazowe szkolenie
organizowane i inansowane przez PUP, na zasadach okre lonych w ustawie.
Szczegółowych informacji udziela Samodzielne Stanowisko
ds. Statystyki i Informacji o Usługach Urz du:
pokój nr 219 lub pod numerem telefonu 12 68 68 219
email: [email protected]
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zmian.),
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zmian.)
33
Podstawowe deinicje
Podstawowym aktem prawnym reguluj cym
zasady funkcjonowania powiatowych urz dów
pracy jest ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia
2004r. (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z pó n. zm.)
Podstawowe poj cia zostały zdeiniowane w art.
2 powyższej ustawy.
Usługi rynku pracy realizowane przez urzędy
pracy uregulowane są w art. 35-43 ustawy,
a instrumenty rynku pracy w art. 44-61b.
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku
pracy: (art. 49 ustawy)
1) bezrobotni do 25 roku życia,
2) bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu
realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa
w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie
podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
34
4) bezrobotni bez kwaliikacji zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego,
5) bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia,
6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary
pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
7) bezrobotni niepełnosprawni.
Bezrobotny do 25 roku ycia - oznacza to
bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec
niego usług lub instrumentów rynku pracy nie
ukończył 25 roku życia.
Bezrobotny powy ej 50 roku ycia - oznacza
to bezrobotnego, który w dniu zastosowania
wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy
ukończył co najmniej 50 rok życia.
Bezrobotny długotrwale - oznacza to
bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2
lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu
i przygotowania zawodowego dorosłych.
Bezrobotny bez kwaliikacji zawodowych
- oznacza to bezrobotnego nieposiadającego
kwaliikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu poświadczonych dyplomem,
świadectwem, zaświadczeniem instytucji
szkoleniowej lub innym dokumentem
uprawniającym do wykonywania zawodu.
Osoba samotnie wychowuj ca dzieci - oznacza
to osobę samotnie wychowującą co najmniej
jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób izycznych.
Zatrudnienie - oznacza to wykonywanie pracy na
podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego
oraz umowy o pracę nakładczą.
EURES – Europejskie Słu by Zatrudnienia,
realizujące działania obejmujące w szczególności
pośrednictwo pracy wraz z doradztwem
w zakresie mobilności na rynku pracy we
współpracy ze związkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców.
Giełda pracy – zorganizowana przez Urz d Pracy
forma bezpo redniego kontaktu pracodawcy
z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez
pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych
w celu pozyskania do pracy kandydatów
odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy.
Inna praca zarobkowa - oznacza to wykonywanie
pracy lub świadczenie usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych.
Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna
praca zarobkowa - oznacza to:
a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez
potwierdzenia na piśmie w wymaganym
terminie rodzaju zawartej umowy i jej
warunków,
b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub
wykonującej inną pracę zarobkową do
ubezpieczenia społecznego,
c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności
bez powiadomienia o tym właściwego
powiatowego urzędu pracy,
d) powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia
na pracę, w przypadkach gdy jest ono
wymagane, lub powierzenie wykonywania
pracy na innych warunkach lub na innym
stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pracę, z zastrzeżeniem art. 88i.
Nielegalne wykonywanie pracy przez
cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy
przez cudzoziemca, który nie posiada ważnej
wizy lub innego dokumentu uprawniającego
go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub którego podstawa pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uprawnia
do wykonywania pracy, lub który wykonuje
pracę bez zezwolenia, w przypadkach gdy jest
ono wymagane, lub na innych warunkach lub na
innym stanowisku niż określone w zezwoleniu
na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i, lub bez
zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów
cywilnoprawnych.
Odpowiednia praca - oznacza to zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową, które podlegają
ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania
których bezrobotny ma wystarczające
kwaliikacje lub doświadczenie zawodowe lub
może je wykonywać po uprzednim szkoleniu
albo przygotowaniu zawodowym dorosłych,
a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie
oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy
35
i z powrotem środkami transportu zbiorowego
nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie
których osiąga miesięczne wynagrodzenie
brutto, w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy.
Oferta pracy - oznacza to wolne od wymagań
naruszających zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów
prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę
do powiatowego urzędu pracy co najmniej
jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie
lub specjalności w celu uzyskania pomocy
w znalezieniu odpowiedniego pracownika.
Pomoc de minimis - jest szczególnym rodzajem
pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach
(nie ma wpływu na wymianę handlową
między państwami członkowskimi Wspólnoty)
regulowanej przez przepisy prawa unijnego.
Rzymska zasada de minimis non curat lex, czyli
prawo nie troszczy się o drobiazgi, wskazuje nam
na to, że jest to pomoc nienaruszająca zasad
konkurencji na rynku, stąd też nie musi być
kontrolowana przez Komisj Europejsk .
Prace społecznie użyteczne - oznacza to prace
wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo
zajmujących się pomocą charytatywną lub na
rzecz społeczności lokalnej.
Prace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło
w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na
celu wsparcie osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49.
Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie
bezrobotnego w okresie nie dłuższym
36
niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac
organizowanych przez gminy, organizacje
pozarządowe statutowo zajmujące się
problematyk : ochrony rodowiska, kultury,
oświaty, kultury izycznej i turystyki, opieki
zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej,
a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te
są inansowane lub doinansowane ze środków
samorządu terytorialnego, budżetu państwa,
funduszy celowych, organizacji pozarz dowych,
spółek wodnych i ich związków.
Staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego
umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Zezwolenie na pracę - oznacza to decyzję
właściwego organu, uprawniającą cudzoziemca
do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na warunkach
określonych w ustawie oraz w tej decyzji.
Zwolnienie monitorowane - oznacza to
rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, w związku z którym są świadczone
usługi rynku pracy dla pracowników będących
w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub
stosunku służbowego, a także zagrożonych
wypowiedzeniem.
NOTATKI
37
NOTATKI
38
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards