Projekt Remonty

advertisement
Projekt restrukturyzacji
Skuteczne rozwiązania na przykładzie Elektrociepłowni
Warszawskich S.A.
Konferencja PTWP, 25 październik 2005 ,
Piotr Szymczyk
1
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Agenda
 Wstęp
 Program Restrukturyzacji Elektrociepłowni
Warszawskich
 Projekt wydzielenia Obszaru Remonty ze struktur
Elektrociepłowni Warszawskich S.A.
2
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wstęp. PDM Polska

PDM Polska Sp. z o.o.
– Firma doradcza. Istnieje od 2000 roku. Obecna działalność od roku 2002
roku

Podstawowa działalność
– Ocena inwestycji energetycznych
– Zarządzanie projektami
– Fuzje i przejęcia
– Wydzielanie działalności niepodstawowej. Outsourcing

Kluczowi klienci
– Grupa Vattenfall (EW S.A., GZE S.A.)
– Grupa R&M (R&M MainServ, R&M Izomar)
– Elektrobudowa S.A.
3
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Elektrociepłownie Warszawskie
Program restrukturyzacji.
4
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
 Styczeń 2000 - Prywatyzacja Elektrociepłowni
Warszawskich S.A.
 Koncentracja EW S.A. na działalności podstawowej
 Rozpoczęcie programu restrukturyzacji
 Optymalizacja organizacji, kosztów i zatrudnienia
5
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Program restrukturyzacji
 Wsparcie zewnętrzne
 Różnice kulturowe
 Ludzie i nowa struktura
 Zarządzanie projektami
6
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Elektrociepłownie Warszawskie S.A.
Elektrociepłownia Siekierki
Ciepłownia Wola
Administracja Produkcja Remonty
Administracja Produkcja Remonty
Elektrociepłownia Żerań
Administracja Produkcja Remonty
Elektrociepłownia Pruszków
Administracja Produkcja Remonty
Elektrownia Powiśle
Administracja Produkcja Remonty
Zarząd EW S. A.
Ciepłownia Kawęczyn
Administracja Produkcja Remonty
7
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nowa struktura zarządcza
Dyrektor generalny
Poziom strategiczny
Dyrektor ds Strategii
Pion Nadzoru Właścicielskiego
Dyrektor ds Integracji
Departament Controllingu
Departament Organizacyjny
Departament Rozwoju
Departament Zasobów Ludzkich
Departament Sprzedaży
Departament Finansowy
Dyrektor ds Produkcji
Poziom
podstawowy
Dyspozytornia Produkcji
Pion Logistyki
Pion Usług Ogólnych
Poziom
pomocniczy
8
EC Siekierki
EC Żerań
EC Kawęczyn
EC Pruszków
C Wola
EC Powiśle
= poziom strategiczny
= poziom podstawowy
= poziom pomocniczy
Pion Remontów
Pion Usług Socjalnych
Poziom
pomocniczy
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Restrukturyzacja – plan działań
9

Określenie kierunków transformacji EW S.A. – Model Biznesowy

Wybór liderów zmian – assessment center

Określenie architektury odpowiedzialności

Ustalenie zasad funkcjonowania rynku wewnętrznego

Dobór potencjalnych pracowników szczebla (n-2) – assessment center

Przygotowanie budżetów jednostek organizacyjnych i Spółki

Podział zasobów pomiędzy jednostki organizacyjne

Mianowanie kadry n-1 i n-2

Start nowej struktury organizacyjnej EW S.A.
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Model biznesowy – kierunki
transformacji EW S.A.
 Centralizacja zasobów wokół łańcucha wartości w celu
wykorzystania efektu skali
 Decentralizacja zarządzania poprzez oddelegowanie większej
odpowiedzialności i kompetencji decyzyjnych na niższe szczeble
zarządzania
 Koncentracja na kluczowych zagadnieniach biznesu
 Ocena stopnia wykorzystania posiadanego potencjału zasobów
 Orientacja rynkowa i relacje wewnętrzny klient - wewnętrzny
dostawca
10
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego
 Nowa organizacja EW S.A. wprowadza reguły gry rynkowej pomiędzy
wyodrębnionymi jednostkami ekonomicznymi poprzez wprowadzenie
relacji „Wewnętrzny Dostawca - Wewnętrzny Klient”.
 Rynek wewnętrzny dotyczy wszelkich usług mających charakter
pomocniczy
 Stronę podaży reprezentują Remonty, Jednostka Pomocnicza i
umieszczone w Centrali wybrane jednostki usługowe np.: IT
 Stronę popytu reprezentują wszystkie jednostki organizacyjne nowej
struktury EW S.A.
11
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt restrukturyzacji. Wydzielenia

Spółki zależne
– Hotele EWSA Sp. z o.o. / Nieruchomości EWSA Sp. z o.o.
– EW Services Sp. z o.o. / Coaltran Sp. z o.o.

Projekty wydzieleniowe
– Opieka medyczna / Ochrona / Stołówki / Utrzymanie czystości
– Remonty
– Nawęglanie i obsługa sprzętu ciężkiego

Sprzedaż majątku
– Udziały
– Nieruchomości i grunty
– Szkoła. Hotele i ośrodki
12
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Elektrociepłownie Warszawskie
Projekt wydzielenia Służb Utrzymania
Ruchu/Remontów
13
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Remonty - przykład
„Wydzielenie Zakładu Remontów ze struktury EW S.A.”
Inwestor strategiczny

CELE PROJEKTU
– Zbudowanie „zdrowej” zdolnej do samodzielnego działania Spółki
Remontowej
– Optymalizacja zatrudnienia w EW S.A.
 Transfer pracowników
– Optymalizacja kosztów oraz zabezpieczenie zakresu i jakości prac
remontowych
 Kontrakt Serwisowo-Remontowy
14
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Przebieg procesu – Organizacja
Zarząd
Grupa Decyzyjna
Grupa Doradcza
Menedżer Projektu
Administrator projektu
Grupa
Kontrakt Grupa
Spółka
Alignment
Contract
and
and Vision
15
Relationship
Grupa
Personel
Customer
Satisfaction
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Grupa Strategia
Price
and
Remontów
Service
Grupa projektowa Kontrakt - zadania
16

Przygotowanie listy urządzeń objętych serwisowaniem

Założenia do kontraktu serwisowego (rozdziały kontraktu, spis
załączników)

Opracowanie zakresów i wyceny czynności serwisowych

Przygotowanie listy remontów planowych, ich zakresów i wyceny

Opracowanie części handlowej kontraktu serwisowego
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Budżet EW S.A. na remonty
Wolny rynek
Remonty
planowe
Serwis przemysłowy
(stały zakres - przychody gwarantowane)
2003
17
2004
2005
2006
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2007
2008
Czas
(lata)
Grupa projektowa Spółka - zadania
18

Opracowanie umowy spółki

Przygotowanie i wycena majątku wnoszonego do Spółki –
środki trwałe, kapitał pieniężny

Optymalizacja i stworzenie nowych procesów

Opracowanie projektu struktury organizacyjnej

Opracowanie biznes planu

Projekt umów dodatkowych (logistyka, dzierżawa
nieruchomości, usługi medyczne)

Zarejestrowanie Spółki

Opracowanie planu i rozpoczęcia wdrożenia systemu IT
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Grupa projektowa Personel - zadania
19

Assessment Centre - wybór liderów zmian, odpowiedzialnych za
budowanie nowej organizacji

Spotkania informacyjne z pracownikami Zakładu Remontów
(omówienie przejścia do nowej spółki na podstawie art. 23’ i
koncepcji wyboru inwestora strategicznego).

Warsztaty dla liderów zmian i trenerów

Spotkania informacyjne ze związkami zawodowymi

Kick off meeting z wszystkimi pracownikami Zakładu Remontów,
prezentacja wizji

Uruchomienie programu „Pracownik w firmie”, cykl 12 spotkań

Powiadomienie związków zawodowych o przejściu pracowników

Wręczenie powiadomień pracownikom
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
EW Services.
Pozyskanie Inwestora
20
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Inwestor strategiczny - wartość dodana
 dostęp do nowych produktów i technologii
 dostęp do zasobów wiedzy specjalistycznej i rozwiązań
 doświadczenie w różnych gałęziach rynku - poszerzenie rynku
 doświadczenie w outsourcingu
 wsparcie w przejmowaniu obszarów / spółek utrzymania ruchu w
przemyśle
 rozwój pracowników, wymiana doświadczeń
 możliwość realizacji dużych projektów / gwarancje
 bezpieczeństwo Klienta
21
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt Remonty - efekty
Działania nowej spółki
Efekty podjętych działań
 opracowanie strategii i struktury organizacyjnej
 wzrost przychodów
 przegląd i optymalizacja procesów
 obniżenie kosztów stałych
 ocena i selekcja kluczowych pracowników
(assessment)
 poprawa organizacji pracy
 optymalizacja zatrudnienia
 wzrost wykorzystania
potencjału (obniżenie
absencji chorobowej)
 opracowanie i wdrożenie nowego motywacyjnego
systemu wynagradzania (BSC)
 zmiana kultury organizacyjnej (praca zespołowa,
efektywność, profesjonalizm, orientacja na
Klienta)
 rozwój systemów IT wspomagających zarządzanie
 dostosowanie do działania na wolnym rynku konkurencja
 wzrost wydajności
 zmiana mentalności i postaw
pracowników
 podniesienie kompetencji
organizacji i pracowników
 wzrost zaufania Klientów
 budowa wizerunku firmy
Zarządzanie zmianą – mobilizacja i komunikacja
22
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dziękuję za uwagę
Piotr Szymczyk
23
© 2005 PDM Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Download