Urząd Miasta Kamienna Góra samodzielne stanowisko ds. kontroli

advertisement
Urząd Miasta Kamienna Góra
samodzielne stanowisko ds. kontroli
Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 64 55 132, fax (075) 64 55 150
www.kamiennagora.pl e-mail: [email protected]
Kamienna Góra, dnia 8 listopada 2013 r.
SKK.1711.W-12.2013
Szanowna Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Tkaczy Śląskich
ul. Jeleniogórska 7
58- 400 Kamienna Góra
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W dniach od 09.10.2013 r. do 28.10.2013 r. została przeprowadzona kontrola administracyjna
w Szkole Podstawowej Nr 2 im.Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze w zakresie zgodności działalności
z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, rachunkowości, wiarygodności sprawozdań
finansowych składanych za rok 2012. Kontrolę przeprowadziła: inspektor na samodzielnym stanowisku ds.
kontroli Urzędu Miasta w Kamiennej Górze Pani Monika Kluczyńska, na podstawie upoważnienia
Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wystawionego zgodnie z § 15 ust.1 Regulaminu kontroli
wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art.68 ust.1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), w związku z § 2 ust.2
Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra i w jednostkach
organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
W wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej, stwierdzono następujące
nieprawidłowości w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze:
1. Brak zachowania w procesie wprowadzenia zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze, dokonanych na podstawie Aneksu Nr 1 procedury dokonywania
zmian w aktach prawa wewnętrznego, poprzez brak określenia daty dokonania powyższej zmiany
(tj. wprowadzenia ankesu) oraz daty wejścia w życie jego postanowień niezgodnie z § 45 ust. 1 i 2 oraz
§141 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie “Zasad techniki
prawodawczej” (Dz.. U. z 2002 r. Nr 100, pzo.908 z późn.zm.), w związku z § 26 Regulaminu wynagradzania
pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze.
2. Brak w zespole 1 “Środki pieniężne i rachunki bankowe” Zakładowego Planu Kont Szkoły Podstawowej
Nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze - w wykazie kont syntetycznych i analitycznych bilansowych i
pozabilansowych wprowadzenia konta 141 “Środki pieniężne w drodze” niezgodnie z załącznikiem Nr 3 do
rozporządzenia Minstra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państowowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.861
1
z późn.zm.).
3. Nieprawidłowe wskazanie w Zasadach (polityki) rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tkaczy
Śląskich w Kamiennnej Górze- podział klasyfikacji budżetowej do kont 401-405 i 409 „Koszty według
rodzajów” konta 409 ”Pozostałe koszty rodzajowe” jako właściwego do księgowania wydatków z tytułu
szkoleń pracowników sklasyfikowanych w § 4700 niezgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.861 z późn.zm.).
4. Zaplanowanie w planie finansowym wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tkaczy Śląskich
w Kamiennej Górze na rok 2012 w dz.801, rozdz.80101 wydatków w § 4570 odestki od nieterminowych
wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz w § 4580 pozostałe odsetki niezgodnie z zapisami art. 11
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1240
z późn..zm.), w związku ze szczególnymi zasadami prowadzenia rachunkowości przez samorządowe
jednostki budżetowe, w tym prowadzące działalność oświatową, określonymi w art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w szczególności dotyczącymi ujmowania dochodów i
wydatków w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.
5. Brak zachowania właściwej formy opracowania planu dochodów budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kamienenj Górze na rok 2012 tj. właściwego druku- projekt zestawienia dochodów niezgodnie
z postanowieniami § 2 ust.1, w związku z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 180A/11 Burmistrza Miasta
Kamienna Góra z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu
Miasta Kamienna Góra na rok 2012.
6. Nieprawidłowe klasyfikowanie wydatków z tytułu udziału nauczycieli w warsztatch, szkoleniach,
odpowiednio opisanych w treści protokołu kontroli w § 4300 (zakup usług pozostałych) niezgodnie z
załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).
7. Nieprawidłowe zaksięgowanie wydatków z tytułu udziału nauczycieli w warsztatach, szkoleniach błędnie
sklasyfikowanych w § 4300 (zakup usług pozostałych) na koncie 402 “Usługi obce” niezgodnie
z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz.861 z późn.zm.).
8. Nieprawidłowe zaksięgowanie wydatku udokumentowanego dowodem księgowym Nr 2379/2012
dotyczącego udziału w szkoleniu pracownika administarcji, sklasyfikowanego w § 4700 na koncie 409
“Pozostałe koszty rodzajowe” niezgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5
lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128,
poz.861 z późn.zm.).
9. Nieprawidłowa numeracja druków polecenia wyjazdu służbowego Nr 6/12/13 z dnia 19.11.2012 r.,
Nr 11/11/12 dnia 26.02.2012 r., Nr 12/11/12 z dnia 01.03.2012 r. oraz Nr 14/11/12 z dnia 23.03.2012 r. jako
numeracja właściwa dla oznaczenia roku szkolnego tj. 2011/2012 oraz 2012/2013 niezgodnie z wymogiem
kompletności polecenia wyjazdu służbowego jako dowodu księgowego wskazanym w art.21 ust.1-pkt.1-6
2
ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowści (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.).
10. Zapłata należności wynikających z dowodów księgowych, dokumentujących wydatki strukturalne
poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Kamiennej Górze w roku 2012, wymienione w pkt.2 ,7-9, 11,
14-17,19-20, 23-25 i 27-30 nininiejszego protokołu kontroli oraz w kwartalnych sprawozdaniach Rb-Z
o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III i IV
kwartału 2012 roku w wierszu E4.1. zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług zostały po
terminie wynikającym z treści wskazanych dowodów księgowych niezgodnie z art. 44 ust.3 pkt.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1240 z późn.zm.) oraz
stosownie do zapisów art.6 i 7 ustawy zdnia 13 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1323 z późn.zm.).
11. Nieprawidłowe wykazanie w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2012 r. pozostałych
należności z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N.5.1.)- dowód księgowy 2537/2012 na kwotę 1 314,00 zł,
oraz należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N4.1.)- dowód księgowy 738/2012- 1
680,00 zł, dowód księgowy Nr 1142/2012 - 1 680,00 zł i dowód księgowy Nr 1353/2012 – 1 680,00 zł,
w grupie dłużników krajowych, w kolumnie 12 „przedsiębiorstwa niefinansowe” niezgodnie z § 13 ust.2
pkt.7, rozdz.2 załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43,
poz. 247 z późn.zm.).
W związku z wyżej wymienionymi nieprawidłowościami zarządza się, ich usunięcie
w następujący sposób:
Ad.1. Przestrzeganie procedury wprowadzania zmian do aktów prawa wewnętrznego, w szczególności do
Regulaminu wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze, dokonywanych na
podstawie aneksów z zachowaniem zasad określenia daty dokonania zmiany (wprowadzenia aneksu) oraz
daty wejścia w życie postanowień aneksu zgodnie z § 45 ust.1 i 2 oraz § 141 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100,
poz. 908 z późn.zm.), w związku z § 26 Regulaminu wynagradzania pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kamiennej Górze.
Ad.2. Uzupełnienie zapisów zespołu 1 „Środki pieniężne w drodze” Zakładowego Planu Kont Szkoły
Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze wprowadzenie konta 141 „Środki pieniężne w drodze” zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Minstra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U.
z 2013 r, poz. 289 z późn.zm.).
Ad.3. Sprostowanie zapisów Zasad (polityki) rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze
(podział klasyfikacji budżetowej do kont 401-405 i 409 „Koszty według rodzajów”) poprzez wskazanie konta
konta 405 ”Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” jako właściwego do księgowania wydatków z tytułu
szkoleń pracowników sklasyfikowanych w § 4700 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.289 z późn.zm.).
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289
3
z późn.zm.)- wydatki z tytułu szkoleń pracowników sklasyfikowane w § 4700 winny zostać zaksięgowane na
koncie 405 ”Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz
pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów,
które nie są zaliczane do wynagrodzeń. Wśród kosztów księgowanych na koncie 405 wskazać można m.in.:
 składki na ubezpieczenia społeczne;
 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 składki na Fundusz Pracy;
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
 odpisy na świadczenia urlopowe;
 koszty związane bezpieczeństwem i higieną pracy (np. odzież ochronna i robocza, ubezpieczenia
osobowe pracowników, usługi medyczne);
 koszty dokształcania i szkolenia pracowników.
Ad.4. Sporządzanie planów finansowych samorządowej jednostki budżetowej stosownie do zapisów art. 11
ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn..zm.)
oraz z uwzględnieniem zasad prowadzenia rachunkowości przez samorządowe jednostki budżetowe, w tym
prowadzące działalność oświatową, określonymi w art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, a w szczególności dotyczącymi ujmowania dochodów i wydatków w terminie ich
zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą.
Ad.5. Opracowywanie planu finansowego wydatków i dochodów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tkaczy
Śląskich w Kamiennej Górze na właściwych drukach zgodnie z § 2 ust.1 uchwały Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze Nr LII/325/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały
budżetowej, w związku z Zarządzeniem Nr 183/2013 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 22 sierpnia
2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Miasta Kamienna Góra na rok 2014.
Ad.6. Klasyfikowanie wydatków z tytułu udziału nauczycieli w szkoleniach w § 4700 (szkolenia
pracowników niebedących członkami korpusu służby cywilnej) niezgodnie z załącznikiem Nr 4 do
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów
i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).
Wyżej wymienione wydatki z tytułu udziału nauczycieli w szkoleniach winny zostać sklasyfikowane w § 4700
(szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej). Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
BP1-4071/80/2006/1532 w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej”
z właściwą czwartą cyfrą klasyfikuje się tylko wydatki związane ze szkoleniami pracowników własnych
niebędących członkami służby cywilnej. Wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło
lub umów zlecenia dla wykładowców za przeprowadzenie szkoleń klasyfikuje sie w różnych paragrafach,
w zależności od grupy pracowników, która uczestniczyła w takich szkoleniach, i tak w przypadku
pracowników:
– będących członkami korpusu służby cywilnej wydatki te należy klasyfikować w paragrafie 455 „Szkolenia
członków służby cywilnej”, z odpowiednią czwartą cyfrą,
– niebędących członkami korpusu służby cywilnej w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”,
z odpowiednią czwartą cyfrą.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z ST1-4834-676/BM/2007/1270 koszty za naukę pracowników na
studiach wieczorowych lub zaocznych należy klasyfikować w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych”.
Zgodnie z opisem do § 4300 na wyżej wymienionym paragrafie klasyfikacji budżetowej klasyfikuje się wydatki
na zakup usług (z wyjątkiem usług świadczonych przez osoby fizyczne), objętych paragrafami: 401 do
403,405,406,408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440,461 do 463
i 470), a w szczególności:
- usługi w zakresie oświaty i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, między innymi: zwroty kosztów
4
wyżywienia w internatach wychowanków domów dziecka i innych zakładów opiekuńczo-wychowawczych,
wydatki dotyczące przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i dzieci na wycieczkach oraz imprezach
urządzanych w ramach programów nauczania i wychowania, opłaty za studia organizowane przez szkoły
wyższe w zakresie dokształcania kadr. Wyżej wymieniony paragraf klasyfikacji budżetowej §4300 nie
obejmuje wydatków poniesionych z tytułu udziału nauczycieli w szkoleniach, warsztatach.
Ad.7 i 8. Księgowanie wydatków z tytułu udziału nauczycieli i pracowników administarcji w szkoleniach
sklasyfikowanych w § 4700 na koncie 405 “Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 z późn.zm.).
Ad.9. Numerowanie druków polecenia służbowego jako dowodów księgowych chronologicznie, narastająco
od początku roku obrotowego zgodnie z wymogiem kompletności dowodu księgowego wskazanym w art 21
ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.)
oraz definicją roku obrotowego zawartą w art. 3 ust.1 pkt 9 wyżej wymienionej ustawy o rachunkowości oraz
w rodz. II pkt.1 Zasad (polityki) rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Tkaczy Śląskich w Kamiennej
Górze.
Ad.10. Przestrzeganie terminów zapłaty wynikających z treści dowodów księgowych stosownie do zapisów
art. 44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn.zm.), w związku z art.6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych (t.j. Dz .U. z 2013 r. poz. 403) oraz zgodnie z postanowieniami zawartych umów
cywilnoprawnych.
Zgodnie z art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885
z późn.zm.); „Wydatki publiczne powinny być dokonywane”
 w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
 w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
 w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”
Ad.11. Wykazywanie w kwartalnych sprawozdaniach Rb-N o stanie należności dłużnika krajowego, jakim
jest podmiot działający w formie stowarzyszenia w kolumnie 14 „instytucje niekomercyjne działające na
rzecz gospodarstw domowych” zgodnie z § 13 ust.2 pkt.7, rozdz.2 załącznika Nr 9 do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247 z późn.zm.).
Stosownie do zapisów § 13 ust.2 pkt.7, rozdz.2 załącznika Nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4
marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247 z późn.zm.): „instytucje niekomercyjne działające na rzecz
gospdoarstw domowych”-rozumiane są instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki
organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami
nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły
lub związki wyznaniowe mające uregulowane stosunki z Rzecząpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kultury,
rekreacyjne i sportowe; instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z
dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych.
Ponadto, w związku z ogłoszeniem nowych tekstów jednolitych następujących aktów prawnych tj.:
- dnia 11 marca 2013 r. nowego tekstu jednolitego ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 330);
5
- dnia 05 sierpnia 2013 r. nowego tekstu jednolitego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885);
- dnia 05 lutego 2013 r. nowego tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 289);
- dnia 08 kwietnia 2011 r. ustawy z dnia 15 luty 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.
z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn.zm.) – zaleca się, w przypadku dokonywania zmian w Zasadach (polityki)
rachunkowości Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamiennej Górze powoływanie się na nowe teksty jednolite wyżej
wymienionych aktów prawnych;
- dnia 10 września 2013 r. nowego tekstu jednolitego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca
2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1050) zaleca się
w przypadku dokonywania zmian (aktualizacji) postanowień Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kamiennej Górze powoływanie się na nowy tekst jednolity wyżej wymienionego rozporządzenia.
Na podstawie § 31 Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta
Kamienna Góra i w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zatwierdzonego
Zarządzeniem Nr 11/10 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 06 stycznia 2010 r. Kierownik
jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego
zawiadomi Burmistrza Miasta Kamienna Góra o wykonaniu wyżej wymienionych wniosków lub o
przyczynach ich nie wykonania.
Otrzymują do wiadomości:
1. Adresat;
2. A/a.
Sporządził:
Monika Kluczyńska, inspektor
samodzielne stanowisko ds. kontroli
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
pok.303, tel. (075) 645 51 32
e-mail: [email protected]
6
Otrzymują do wiadomości:
1. Adresat;
2. A/a.
Sporządził:
Monika Kluczyńska, inspektor
samodzielne stanowisko ds. kontroli
Urzędu Miasta w Kamiennej Górze
pok.303, tel. (075) 645 51 32
e-mail: [email protected]
7
Download