OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa kanalizacji

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz remont elementów budowlanych
budynku z pionową izolacją fundamentów Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego
zlokalizowanego przy ul. Mościckiego 6 w Płocku.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy
sporządzony przez Biuro Usług Inwestycyjnych mgr inż. Krzysztof Karczewski 09- 410 Płock,
ul. Sikorskiego 2 m 12 w następującym zakresie:
1. Branża sanitarna
Przedmiotem robót jest wykonanie kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych o średnicach
110-250 mm ogólnej długości 187 mb. Połączenie kanałów odbędzie się za pomocą studzienek
kanalizacyjnych z polipropylenu D 415 – 6 szt.
Do projektowanej kanalizacji deszczowej zostaną podłączone rury spustowe budynku szt. 8 D
110 poprzez czyszczaki ( 6 szt. istniejących i dwie nowe).
Wody opadowe z terenu działki zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej zgodnie z
warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płockie. Miejscem włączenia do kanału
deszczowego o średnicy 800 mm jest komora zlokalizowana po przeciwnej stronie
ul. Mościckiego. Odwodnienie działki 409 obejmuje sprowadzenie wód opadowych z dachów,
terenów utwardzonych położonych wewnątrz podwórka oraz terenów zielonych. Zadanie to
przejmie kanalizacja deszczowa oraz przykanalik DN 250 przeprowadzony w rurze ochronnej
ułożonej przeciskiem pod jezdnią ul. Mościckiego. Przecisk z rury stalowej o długości ok. 20 m
pod całą koroną jezdni oraz trawnikiem rozdzielającym jezdnię od zatoki dojazdowej. Głębokość
przecisku ok.3 m.
2. Branża budowlana
Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:
- likwidację okienek piwnicznych w elewacji północnej z likwidacją studzienek przyokiennych,
- wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentowych od strony północnej i
południowej,
- rozbiórka i naprawa nawierzchni w części objętej wykonywaniem izolacji pionowej,
zewnętrznej ścian fundamentowych oraz w miejscu przebudowy kanalizacji deszczowej,
- rozbiórka oraz odtworzenie pochylni oraz schodów z obłożeniem płytkami ceramicznymi.
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.
UWAGI
1. Ze względu iż prace mogą być prowadzone w trakcie działania placówki, należy zwrócić
szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację
uciążliwości związanych z prowadzonymi czynnościami. Kolejność wykonywana robót oraz ich
organizację wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Dyrektorem placówki.
2. Za wszystkie wynikłe w trakcie
prowadzenia robót budowlanych szkody odpowiada
Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania
protokołu odbioru końcowego robót przez komisję dokonującą odbioru.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na
terenie objętym robotami w terminie ustalonym z Dyrektorem ośrodka.
4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji i inne, należy
wywieźć i utylizować. Gruz należy wywozić sukcesywnie w trakcie robót budowlanych.
5. Prowadzenie robót musi się odbywać zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
6. Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany
przez
Wykonawcę,
wykonawczy.
sporządzony
w
oparciu
o
przekazany projekt budowlano –
Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny, nie są
obligatoryjne dla wykonawcy /Oferenta i mogą być traktowane tylko jak pomocnicze do
przygotowania oferty cenowej. Oznacza to,że Wykonawca sporządza przedmiar robót
wg.
własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone
w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną
do SIWZ dokumentację projektową.
7. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem oferty
cenowej w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót .
8. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są
niezbędne do należytego wykonania zadania.
9. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
10. Wykonawca winien opracować kosztorysy ofertowe, z podziałem na poszczególne
elementy robót, metodą szczegółową, zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny przedmiotu
zamówienia, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych (kosztorys ofertowy) ma być sporządzony przez
Wykonawcę
/
Oferenta
zgodnie
z
zasadami
przyjętymi
w
„Polskich
standardach
kosztorysowania robót budowlanych" wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych z
2005 r.
W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym, zgodnie z przytoczoną wyżej metodą
kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako
pozycji.
wydzielonych
Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być
uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy / Oferenta).
11. W przedmiarze, ani kosztorysie ofertowym nie należy ujmować i wyceniać prac
towarzyszących (usługi geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza, wykaz zmian gruntowych
itp). Koszty usług
geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
i naniesienie wykonanych robót na mapę oraz inne badania winny obciążać koszty pośrednie
Wykonawcy robót.
12. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie
złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia, warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót,SIWZ, wiedzą techniczną,
obowiązującymi zasadami, przepisami zawartymi w Polskich Normach i w Prawie Budowlanym.
Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane
obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.
14. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
zgodę Zamawiającego i Projektanta w przypadku
zastąpienia materiałów
w projektach
występujących
innymi, spełniającymi wszelkie
wymagania i parametry techniczne określone w dokumentacji technicznej.
15. Wykonawca przygotuje właściwą dokumentację odbiorową (w 2 egzemplarzach) wraz z
geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające
parametry techniczne oraz wymagania norm stosowanych materiałów i urządzeń, wyniki oraz
protokoły badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji przedmiotu umowy, co pozwoli na
ocenę należytego wykonania umowy.
Informacje dotyczące sporządzenia kosztorysu wymaganego przez zamawiającego.
1. Podstawą skalkulowania ceny przez wykonawców za roboty budowlane ma być przedmiar
robót
opracowany przez Wykonawcę sporządzony w oparciu o przekazany projekt
budowlano-wykonawczy. Zamawiający dodatkowo przekazuje wykonawcy opracowane przez
zamawiającego przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę
informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako pomocnicze.
Oznacza to, że wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje
całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na te roboty określone w opisie przedmiotu
zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączone do SIWZ
dokumentację projektową.
2. W przypadku stwierdzenia braku danych wykonawca winien zwrócić się do zamawiającego
o wyjaśnienie na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2006r Nr 164 poz.1163 z późn. zm.)
3. Zdaniem zamawiającego dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ pozwala
na sporządzenie przez wykonawcę przedmiarów robót, przygotowanie oferty oraz wykonanie
robót budowlanych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z
opracowaniem przedmiarów robót wykonawca zwróci się do zamawiającego na piśmie o
udzielenie wyjaśnień.
4. Przywołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich ilości robót są nieobowiązkowe.
5.Kosztorys ofertowy winien być opracowany metodą szczegółową w oparciu o „Polskie
standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów
Budowlanych z 2005r. i dostarczony do zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od
podpisania umowy.
Nazwy markowe towarów i producentów należy traktować jako wzorcowe. Można zastosować
produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze od materiałów
podanych w opisie i projekcie.
Ujęte w projekcie wykonawczym nazwy handlowe i znaki towarowe zastosowanych urządzeń,
aparatury i innych materiałów należy traktować jako rozwiązanie przykładowe określające
parametry i standard jakościowy. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatury i materiałów
innych producentów pod warunkiem, że posiadają one dopuszczenie do stosowania zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
późn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) oraz
spełniają parametry techniczne określone w dokumentacji.
Download