Wiadomości

advertisement
Wiadomości
W dniach 14 – 15 marca 2013 r. odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące wypadków przy pracy a w tym: podstawowe
definicje, podstawy prawne, zasady ustalania okoliczności i przyczyn powstawania wypadków przy
pracy przez pracodawcę, udział społecznego inspektora pracy w postępowaniu powypadkowym,
zasady tworzenia dokumentacji powypadkowej. Drugim blokiem tematycznym szkolenia były:
Dyskryminacja, w tym molestowanie seksualne i mobbing, w systemie prawnym UE i Polski oraz
Postępowanie z osobą doświadczającą dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego lub
mobbingu.
Wykłady i ćwiczenia prowadzone były przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu oraz psychologa.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
W dniach 29 – 30 listopada 2012 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy z Wrocławia
oraz psycholog z firmy prywatnej z Wrocławia przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów
pracy zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu zasad współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy oraz zadania i uprawnienia
społecznego inspektora pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problem dyskryminacji, w
tym molestowania seksualnego i mobbingu, w systemie prawnym Unii Europejskiej i polskim.
Poruszono także kwestię postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji, w tym molestowania
seksualnego lub mobbingu, oraz zagrożenia wynikające z przemieszczania się pracowników na
terenie zakładu pracy w kontekście przepisów bhp.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 33 osoby.
W dniach 24 – 25 października 2012 r. odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Związku Zawodowym „Budowlani” z zakresu zasad współdziałania Państwowej
Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i społeczną inspekcją pracy, badania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy – na podstawie sprawozdania z realizacji zadań z działalności PIP w
2011 r. Tematyka szkolenia obejmowała również ocenę ryzyka zawodowego (podstawowe definicje,
identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, wartościowanie ryzyka i określenie jego dopuszczalności,
ocena ryzyka zawodowego związanego z oddziaływaniem czynników szkodliwych) oraz informacje nt.
kampanii prewencyjnej PIP – „Szanuj życie. Profesjonaliści pracują bezpiecznie”.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Krakowa i Wrocławia oraz
były pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
W dniach 24 – 25 września 2012 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i
Wrocławia oraz były pracownik Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce.
Tematyka szkolenia obejmowała również odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom
pracownika oraz ocenę ryzyka zawodowego związanego z czynnikami psychospołecznymi.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 28 osób.
W dniach 11-12 czerwca 2012 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
odbyło się szkolenie z zakresu oceny ryzyka zawodowego i chorób zawodowych dla 35 społecznych
inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Ponadto
omówione zostały zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy z uwzględnieniem uregulowań
prawnych UE w tym zakresie.
Zajęcia poprowadzili przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy z Opola, były pracownik Ośrodka
Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz pracownik Uniwersytetu Śląskiego.
W dniach 2 - 3 kwietnia 2012 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych
w Forum Związków Zawodowych z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce, działalności
społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zadań i uprawnień społecznego
inspektora pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problem dyskryminacji, w tym
molestowania seksualnego i mobbingu w polskim systemie prawnym, poruszono także kwestię
postępowania z osobą doświadczającą dyskryminacji.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 33 osoby.
Zajęcia poprowadzili przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i Wrocławia oraz
pracownik Uniwersytetu Śląskiego.
W dniach 22 - 23 marca 2012 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy z Opola, pracownik
Uniwersytetu Śląskiego oraz lekarz specjalista Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w
NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy w praktyce
oraz ergonomii w środowisku pracy z uwzględnieniem chorób wywoływanych sposobem wykonywania
pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również psychologiczne aspekty ustalania przez zespół
powypadkowy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 37 osób.
W dniach 8-9 grudnia 2011 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola i Wrocławia
oraz Pogotowia Ratunkowego z Wrocławia przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów
pracy zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu dyskryminacji, w tym molestowanie
seksualne i mobbing w polskim systemie prawnym, poruszono także kwestię postępowania z osobą
doświadczającą dyskryminacji. Ponadto przedmiotem szkolenia były zmiany w prawie pracy
dokonane w 2010 r. i 2011 r. oraz zadania i uprawnienia społecznego inspektora pracy w zakresie
kontroli przestrzegania prawa pracy. Szkolenie obejmowało również ćwiczenia praktyczne z pierwszej
pomocy przedlekarskiej.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 35 osób.
W dniach 6-7 października 2011 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z zakresu wybranych zagadnień
dotyczących czasu pracy i jego rozliczania oraz wypadków przy pracy.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 35 osób.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Okręgowych Inspektoratów Pracy z Bydgoszczy i
Wrocławia.
W dniach 8-9 września 2011 r. przedstawiciele Okręgowych Inspektoratów Pracy z Opola,
Wrocławia oraz Katowic przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w
NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu postępowania powypadkowego, ze
szczególnym uwzględnieniem procedur i orzecznictwa oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej
pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy. Ponadto omówione zostały najnowsze zmiany w
kodeksie pracy i innych aktach prawnych. Tematyka szkolenia obejmowała również praktyczne
aspekty oceny ryzyka zawodowego oraz problematykę zagrożeń psychospołecznych w ocenie ryzyka
zawodowego.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 34 osoby.
W dniach 28-29 czerwca 2011 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy z Wrocławia oraz
Głównego Inspektoratu Pracy przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Związku Zawodowym "Budowlani".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu działalności społecznej inspekcji
pracy na rzecz poprawy warunków pracy, zarządzania bezpieczeństwem, oceny ryzyka zawodowego.
Tematyka szkolenia obejmowała również problem stresu w pracy (źródła stresu w pracy, skutki stresu,
wpływ stresu na bezpieczeństwo pracy, sposoby radzenia sobie ze stresem) oraz ustalanie
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 32 osoby.
W dniach 9 - 10 maja 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
odbyło się szkolenie dla 32 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków
Zawodowych.
Tematyka szkolenia obejmowała:
• Działalność społecznej inspekcji pracy na rzecz poprawy warunków pracy, uprawnienia oraz zasady
postępowania społecznych inspektorów pracy,
• Bezpieczeństwo i higienę służby w służbach mundurowych,
• Ryzyko zawodowe funkcjonariuszy służb mundurowych,
• Wypadki i choroby pozostające w związku ze służbą w służbach mundurowych.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu.
W dniach 24 - 25 marca 2011 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum Związków
Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały poniższe zagadnienia:
• Czas pracy z uwzględnieniem systemu równoważnego czasu pracy, w tym rozliczanie pracy w
godzinach nadliczbowych, dni wolne wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-cio dniowym
tygodniowym czasie pracy oraz formy rekompensaty za ich nie zapewnienie,
• Skuteczne formy współpracy organizacji związkowych, Społecznych Inspektorów Pracy i
Państwowej Inspekcji Pracy w procesie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz przepisów
BHP przez pracodawców i ich egzekwowanie,
• Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy za wszelkie wykroczenia z zakresu prawa pracy oraz
sposoby dochodzenia roszczeń z tym związanych,
• Praca w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych - zasady kwalifikacji wykonywanych
czynności do poszczególnych prac. Pojęcie prac szczególnie uciążliwych,
• Profilaktyczna opieka zdrowotna. Okresowe i kontrolne badania lekarskie - zakres i częstotliwość.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
W dniach 6 - 7 grudnia 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla 35 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Forum
Związków Zawodowych.
Podczas szkolenia omówione zostały ogólne przepisy z zakresu BHP, w tym w szczególności:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży budowlanej,
• Wykonywanie pracy na wysokości,
• Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy,
• Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
• Ocena ryzyka zawodowego.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
W dniach 22 - 23 listopada 2010 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy i
Olsztynie przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim
Porozumieniu Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały zagadnienia dotyczące czasu pracy i jego rozliczania, oraz
wymagania dotyczące maszyn i urządzeń - Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 35 osób.
W dniach 7 - 8 października 2010 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy:
• Zmiany w Kodeksie Pracy obejmujące lata 2008 - 2010,
• Rozliczanie czasu pracy i godzin nadliczbowych,
• Elastyczne formy zatrudnienia, korzyści i zagrożenia płynące dla pracowników,
• Wypadki w pracy - teoria i praktyka,
• Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń eksploatowanych w budownictwie i przemyśle drzewnym,
uprawnienia pracowników konieczne do pracy przy maszynach i urządzeniach oraz wymagania
techniczne.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 32 osoby.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu,
Krakowie i w Rzeszowie.
W dniach 8 - 9 czerwca 2010 r. w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu
odbyło się szkolenie dla 34 społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Związku Zawodowym
"Budowlani".
Podczas szkolenia omówione zostały:
• Zasady funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, w tym podstawy prawne, praktyka działania,
obowiązki i uprawnienia, ochrona,
• Mobbing i dyskryminacja w aspekcie prawnym,
• Europejska koncepcja oceny maszyn (dyrektywy nowego podejścia + dyrektywy socjalne),
• Wymagania zasadnicze dla nowych maszyn wprowadzanych do obrotu (wymagania zasadnicze,
normy zharmonizowane, jednostki notyfikowane, procedury oceny maszyn, podmioty gospodarcze),
• Maszyny i urządzenia wytwarzane przez pracodawców na własny użytek,
• Wymagania minimalne dla użytkowanych maszyn - minimalne wymagania, praktyczne sposoby
oceny użytkowanych maszyn w zakładach pracy, w tym ocena minimalnych wymagań maszyn
budowlanych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu budowlanego.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu
i w Krakowie.
W dniach 24 - 25 maja 2010 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu, Głównego
Inspektoratu Pracy oraz środowisk naukowych przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów
pracy zrzeszonych w NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki dotyczącej kreowania stosunku pracy i obowiązków stron w tym
zakresie oraz metody i narzędzia do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku
pracy. Tematyka szkolenia obejmowała również problematykę pracy w szczególnych warunkach i o
szczególnym charakterze w świetle ustawy o emeryturach pomostowych.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 32 osoby.
W dniach 26 - 27 kwietnia 2010 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych. Tematyka szkolenia obejmowała ergonomię pracy
oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, m.in.: nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
zmiana warunków zawartej umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, zatrudnienie pracownika w
niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnienie emerytów i rencistów, ustalenie uprawnień
pracowniczych, systemy czasu pracy odpowiedzialność porządkowa pracownika w tym zasady i
terminy udzielania kar porządkowych, świadectwo pracy, w tym zasady sporządzania oraz
korygowania świadectw pracy, wystawianie duplikatów świadectw pracy.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 35 osób.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu i w
Szczecinie.
W dniach 8 - 9 października 2009 r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące m.in.
mobbingu, naruszania godności człowieka w miejscu pracy oraz szkodliwych czynników biologicznych
w miejscu pracy w aspekcie praktycznym.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 30 osób.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu,
Głównego Inspektoratu Pracy oraz przedstawiciela środowisk naukowych.
W dniach 5 - 6 listopada 2009 r. nadinspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we
Wrocławiu, Opolu i Poznaniu przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Sekretariacie Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ "Solidarność".
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy:
• Zadania i uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy,
• Odpowiedzialność pracodawcy w związku z wypadkiem,
• Uprawnienia pracownika w związku z likwidacją zakładu pracy,
• Sytuacja pracownika, który utracił zdolność do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku,
• Kontrola zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, w tym: zapylenie w przemyśle
drzewnym, hałas
w przemyśle cementowym oraz techniczne bezpieczeństwo pracy w budownictwie.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyło
w nim 20 osób.
W dniach 28 – 29 maja 2009 r. przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i
Głównego Inspektoratu Pracy przeprowadzili szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych.
Na szkoleniu omówione zostały wybrane zagadnienia z prawnej ochrony pracy:
• Pojęcie oraz formy zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,
• Stosunek pracy i umowa o pracę,
• Charakterystyczne cechy stosunku pracy, różnice pomiędzy umową o pracę a umową
cywilnoprawną,
• Zjawisko nadużywania umów cywilnoprawnych i instrumenty prawne służące jego zwalczaniu,
• Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy.
Tematyka szkolenia obejmowała również zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia:
• Legalność zatrudnienia obywateli polskich,
• Obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności,
• Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,
• Opłacanie składek na Fundusz Pracy,
• Legalność zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 33 osoby.
W dniach 30 – 31 marca 2009r. odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy
zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych z zakresu wybranych zagadnień
ochrony pracy. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. zagadnienia dotyczące nowych wymagań
zawartych w Rozporządzeniu (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zagrożeń przy usuwaniu azbestu.
Omówiono również problematykę związaną z czasem pracy.
Szkolenie odbyło się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, uczestniczyły
w nim 32 osoby.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards