pomiar (5) - niezbędnik rolnika 2 lepszy - kskazik276

advertisement
pomiar (5).doc
(136 KB) Pobierz
Rodzaj pierwiastków mineralnych wg różnych kryteriów:
1)kryterium ilościowe:makroelementy – powyżej 0,01% s.m. (10 moli/g s.m.) np. N, P, K, Ca, Mg, S mikroelementy – poniżej 0,01% s.m. (5 moli/g s.m.) np. Fe, Zn, B, Cu, Mo, Mn, Cl 2)kryterium wg pełnionych funkcji:
-pierwiastki budulcowe – C, H, O, makroelementy (bez P) -katalizatory reakcji enzymatycznych – mikroelementy -pierwiastki pożądane – Na, Si, Al., Co korzystnie wpływają na fizjologię roślin np. sód może zastąpić potas krzem uczestniczy w procesie transpiracji. 3)kryterium wg właściwości fizjologiczno-biochemicznych -organogenne (C, H, O) niemetale (N, P, S, Cl) -metale alkaliczne (K, Ca, Mg) -metale ciężkie (Fe, Mn, Cu, Zn, Mo)
Oceniając wizualnie objawy niedoboru pierwiastków zwracamy uwagę na:-ograniczenie wzrostu części nadziemnej i systemu korzeniowego;-nienormalny wzrost roślin;-nienormalna barwa liści- chlorozy(bielenie liści)-zamieranie pąków wierzchołkowych;-wyłamywanie kruchość łodyg;-zwiędnięty pokrój rośliny  nienormalne ułożenie blaszek
liściowych;-występowanie chlorozy i nekrozy;-wzmożona biosynteza antocyjanów daje purpuroo fioletowy odcień liściaCharakter chlorozy – czy obejmuje całą blaszkę liściową, czy tylko fragmenty czy okolice unerwienia.Charakter nekrozy – czy od brzegu liścia, czy zamierają całe liście; nekrozy powodują kruchość zamieranie łodygi śluzowacenie
włośników zamieranie wierzchołków wzrostu.-przebarwienia liście np. barwa niebiesko-fioletowa, czy liście sinozielone;Objawy niedoboru są różne dla różnych gatunków roślin. W praktyce niedobór pierwiastka łączy się z chorobą, objawami spowodowanymi szkodnikami, patogenami. Lokalizacja na roślinie objawów niedoboru  czy pierwsze
objawy pojawiają się w wierzchołkowej, najmłodszej części rośliny, czy w ajstarszej.Pierwiastki dzielimy na 2 grupy:1)pierwiastki ruchliwe  reutylizacja – ponowne wykorzystanie przez roślinę, w przypadku niedoboru pierwiastki są ykorzystywane ze związków i transportowane do rosnących najmłodszych części roślin – pierwsze objawy niedoboru
na starszych liściach; N, P, K, Mg. Roslina chroni najmłodsze organy wszystko co ma transportuje w pierwszej kolejności do nich.2)pierwiastki nieruchliwe  brak reutylizacji; pierwsze objawy niedoboru na liściach młodych; Ca, S, Fe. Sa wbudowane na stałe w roślinę.Skrócony klucz objawów deficytów pokarmowych:Młode tkanki wykazują
objawy najpierw – element nieruchliwy.1.zamieranie wierzchołków wzrostu;-nekroza liści – deformacja i opadanie B;-chloroza liści – zwinięcie, kruche, nekrotyczne Ca;2.brak zamierania wierzchołków wzrostu;-chloroza liści;-nekroza liści Mn;-brak nekrozy: wiązki chlorotyczne – liście prawie białe S; wiązki niechlorotyczne – liście białe oprócz wiązek
Fe;3.bez chlorozy liści – może być więdnięcie Cu;Starsze tkanki wykazują objawy niedoborów najpierw – element ruchliwy.1.cała roślina – zahamowany wzrost;-dolne liście hlorotyczne – roślina wyblakła N;-roślina ciemnozielona do purpurowej – blaknięcie potem P;2.efekt umiejscowiony – chloroza, nekroza, marmurkowa, parkowa;-chloroza
międzyżyłkowa – parkowatość Mg;-brzegowa lub całościowa chloroza;-brzegowa nekroza K;-nekroza na całym liściu – plamista, kropkowa Zn;EFEKTY BRAKU: AZOT – silne ograniczenie wzrostu części nadziemnej i korzeni; żółte liście – chloroza, nekroza; słaba łodyżka; azot ruchliwy (młode żyją); POTAS – górne liście jeszcze zielone,
dolne żółtawe; K ruchliwy; zwiędły pokrój rośliny (blaszki liści podwijają się); wzrost zahamowany ale nie tak drastycznie, jak w przypadku N, podobne systemy korzeniowe; chloroza, nekroza (plamy); K reguluje gospodarkę wodną, zwiększa uwodnienie komórki;WAPŃ – nieruchliwy (góra zła); zasychają wierzchołki wzrostu; chloroza najmłodszych liści
przechodząca w nekrozę; łamliwość łodygi; SIARKA – drastyczne zahamowanie wzrostu (jak przy niedoborze N); żyłki są fioletowe, cała blaszka liściowa jest chlorotyczna; siada metabolizm (procesy metaboliczne osłabione); w CoA jest – gdy brak to brak cyklu Crebsa  umieranie; składnik specyficznych substancji – brak S – brak tych
substancji;FOSFOR – silne ograniczenie wzrostu części nadziemnej; korzenie długie nitkowate; barwa fioletowa (ciemna) liści dolnych; brudno zielono-fioletowe liście górne  wzmożona synteza antocyjanów; P ruchliwy;MAGNEZ – wzrost nie tak ograniczony jak u N; ruchliwy Mg (młode listki żyją, starsze umierają); chloroza przechodzi w nekrozę;
nerw główny jeszcze zielony i boczne też  chloroza między nerwami; Mg w chlorofilu; jednoliścienne – wiązki ułożone równolegle – chloroza pasiasta dwuliścienne – chloroza plamkowata, mozaikowa (plamy chlorotyczne między erwami);ŻELAZO – wierzchołek umarły  żelazo nieruchliwe; chloroza  nerwy pozostają jeszcze zielone; Fe
uczestniczy w biosyntezie chlorofilu  jest aktywatorem enzymów przy biosyntezie chlorofilu;N – hamowanie wzrostu; małe krzewienie; chloroza liści starszych; łatwa reutylizacja;K – plamy chlorotyczne i nekrotyczne; zahamowanie wzrostu organów spichrzowych; aktywator ponad 50 enzymów; uczestniczy w osmoregulacji;Ca – sucha zgnilizna
owoców pomidora i papryki; plamistość jabłek;Fe – składnik cytochromów, ferredoksyny; 80% Fe w chloroplastach;Ćw.7 Właściwości buforujące roślin.Siewki pszenicy – z dobrze rozwiniętymi korzeniami; do 4 kolb pobrano 4 roztwory o różnym pH; wsadzono korzonki do r-ru na 1h; po 1h rośliny usunięto i zmieniono pH r-ów. Nastąpiła szybka
zmiana pH roztworów.Dla młodych siewek optymalne pH wynosi 6,0. Każdy gatunek rośliny ma swoje optymalne pH (może zmieniać się w zależności od fazy rozwojowej rośliny. Wrzosy, borowiny lubią kwaśne podłoże.Korzenie roślin są zdolne do modyfikacji. Pobieranie pierwiastków mineralnych – wymiana jonowa tzn. pobieraniu kationów przez
korzenie towarzyszy wydzielanie do środowiska glebowego równoważnej ilości jonów H+. Pobieraniu anionów towarzyszy wydzielanie do środowiska glebowego równoważnej ilości jonów OH-. Rośliny pobierając zwiększoną ilość kationów i anionów modyfikują kwasowość podłoża, na tym polegają właściwości buforowe. 1) Ca2+ NO3-  OH- = pH
sól fizjologicznie zasadowa 2) NH4+ SO42- = pH  sól fizjologicznie kwaśna AZOT FUNKCJE:1. strukturalna - aminokwasy, aminy, peptydy- białka strukturalne, fosfolipidy (np. cholina)  błony cytoplazmatyczne 2. synteza białek - kwasy nukleinowe DNA, RNA 3. fotosynteza i oddychanie:- chlorofil- przenośniki protonów i elektronów (NAD, F AD,
cytochromy)  faza świetlna fotosyntezy, łańcuch oddechowy- ATP nukleotydy purynowe i pirimidynowe- CoA 4. metabolizm rośliny- białka enzymatyczne- koenzymy metabolizmu węglowodanów i tłuszczowców- CoA- ADP, ATP5. wzrost roślin- auksyny, cytokininy (biosynteza i dystrybucja)6. związki specyficzne- alkaloidy, witamina B 7. związki
zapasowe - np. warstwa aleuronowa ziarniaków zbóżFOSFOR FUNKCJE:1. strukturalna- fosfolipidy (lecytyna) błony cytoplazmatyczne2. fotosynteza - faza świetlna ATP, NAD P - faza ciemna - estry fosforanowe cukrów- karboksylaza RuBP- transport asymilatów z chloroplastów do cytoplazmy3. oddychanie- glikoliza - estry-P cukrów, acetylo-CoA cykl Krebsa NADP, FAD- łańcuch oddechowy przenośniki H+ i e NAD, NADP, FAD, FMN, kumulacja energii ATP4. aktywny transport jonów i związków organicznych- przez membrany komórkowe (ATP-aza)- pobieranie i transport w roślinie (ATP)5. metabolizm związków organicznych- cukrów - estry-P (ATP)- tłuszczowców - CoA, NAD, NADP- białek redukcja NO3-  NH4+ NADH2 biosynteza aminokwasów ATPkwasy nukleinowe6. wzrost roślin - cytokininy, auksyny7. związki zapasowe - fityna (nasiona zbóż)POTAS FUNKCJE:1. katalityczna = aktywator enzymów (ADP  ATP i innych)- fotosynteza - fosforylacja fotosyntetyczna- oddychanie - fosforylacja oksydacyjna- biosynteza złożonych
cukrowców (skrobia) i białek (RuBP-karboksylaza)2. gospodarka wodna - regulacja, wzrost uwodnienia
- regulacja stopnia otwarcia aparatów szparkowych dyfuzja pary wodnej - transpiracjadyfuzja CO2 i O2 - fotosynteza i oddychanie- aktywne i bierne pobieranie H2O przez roślinę 3. transport asymilatów z donorów do akceptorów (przez floem) i dystrybucja asymilatów (plon)4. wzrost roślin - auksyny, gibereliny, cytokininy5. odporność na patogeny i
szkodniki- wyższa zawartość złożonych cukrowców (skrobia) i białek  wyższa odpornośćWAPŃ FUNKCJE:1. strukturalna- pektyniany Ca - blaszka środkowa,- CaCO3 - ściana komórkowa,- mostki wapniowe - Ca - Ca - struktura membran(selektywna przepuszczalność) i białek enzymatycznych2. gospodarka wodna - regulacja (spadek) uwodnienia
komórek (zamykanie szparek)3. regulacja rzepuszczalności błon - transport przez membrany komórkowe- struktura membran komórkowych- aktywny transport = mediator sygnałów z błon do wnętrza komórki (Ca + specyficzne białko kalmodulina) = wpływ na metabolizm i transport do komórki - aktywacja kanałów jonowych4. katalityczna - ATP-aza
(aktywny transport)5. odporność na choroby - owoce (liście)np. gorzka plamistość jabłek, zgnilizna owoców pomidorów, brunatnienie liści sałaty, brukselki – przy niedoborze6. związki zapasowe – fityna MAGNEZ FUNKCJE: 1. katalityczna = aktywator wielu enzymów- fotosynteza - fosforylacja fotosyntetyczna- oddychanie - fosforylacja oksydacyjnaglikoliza- cykl Krebsa- metabolizm związków organicznych - synteza białek, tłuszczowców, węglowodanów, kw. nukleinowych, ATP2. strukturalna- pektyniany Mg - blaszka środkowa- mostki - Mg - Mg - stabilizacja struktur komórkowych- chlorofil  fotosynteza- rybosomy - stabilizacja struktury (synteza białek)3. gospodarka wodna - regulacja
(obniżenie) uwodnienia komórek4. związki zapasowe - sole Mg kwasu fitynowego = fityna - sól wapniowo-magnezowa estru fosforanowego inozytolu (nasiona zbóż). ŻELAZO FUNKCJE:1. metaboliczna = składnik enzymów transportujących elektrony (reakcje oksydo-redukcyjne)- fotosynteza - ferredoksyna, cytochromy (faza świetlna fotosyntezy)oddychanie - cytochromy, oksydaza cytochromowa, peroksydaza (łańcuch oddechowy)
2. katalityczna- aktywator enzymów w biosyntezie chlorofilu ( fotosynteza)- udział w redukcji azotanów (wiązanie N atmosferycznego)- biosynteza białekSIARKA FUNKCJE :1. strukturalna- aminokwasy cysteina, cystyna, metionina- peptydy - glutation- białka strukturalne- mostki –S-S- stabilizacja przestrzennej struktury białek2. metaboliczna i
kataboliczna- aktywność enzymów (struktura białek enzymatycznych, koenzymy)- glutation - reakcje oksydo-redukcyjne, koenzym (przemiany cyklu Krebsa)- acetylo-CoA (aktywny octan) cykl Krebsa, utlenianie kwasów tłuszczowych- witaminy - biotyna (H), tiamina (B) - koenzymy3. fotosynteza . ferredoksyna (faza świetlna fotosyntezy) 4. związki
specyficzne (grupy rodankowe - N=C=S - ), olejki gorczyczne (gorczyca, czosnek, chrzan)MAGNEZ ( Mg )Pierwiastek RUCHLIWY OBJAWY: Widoczne miejscowo na liściach starszych.Liście - chloroza plamkowata, plamy nekrotyczne, zaczerwienienia, nerwy liściowe zielone.Rośliny jednoliścienne - pasiaste.Rośliny dwuliścienne-mozaikowe.Łodyga słaba i cienka.WYSTĘPOWANIE: l. Funkcja strukturalna - pektyny2. Uwodnienie koloidów3. Fotosynteza :a) chlorofil b) aktywacja enzymów fosforylacji fotosyntetycznej .4. Oddychanie : a) aktywacja enzymów fosforylacji oksydacyjnej, glikolizy, cyklu Krebsa.5. Metabolizm związków organicznych synteza białek, tłuszczów, węglowodanów.6. Nasiona fityny.PRZYSWAJALNOŚĆ:Mg2+ - kompleks sorpcyjny w glebie, rozpuszczalny, łatwo wymywany z glebyZAWARTOŚĆ: W tkankach roślin. ok.5 mg Mg / 1g s.m.ŻELAZO (Fe) Pierwiastek MAŁO RUCHLIWY OBJAWY: Widoczne na liściach młodych. Chloroza blaszki pomiędzy żyłkami (kolor cytrynowo-żółty), nerwy liści-zielone, nekroza na brzegach
iścia.WYSTĘPOWANIE:l. W fotosyntezie - synteza chlorofilu, ferredoksyna, cytochromy.2. Oddychanie - cytochromy, oksydaza cytochromowa, peroksydaza.3. Reakcje oksydo-redukcyjne.4. Synteza białek. PRZYSWAJALNOŚĆ:Zależy od pH gleby. Przy odczynie kwaśnym przyswajalność wyższa.Fe 2+ ze związkami organicznymi tworzy kompleksy
chelatowe(EDTA - kwas wersenowy + Fe) łatwo przyswajalne i transportowane.Fe3+, Fe(OH)2 - słabiej przyswajalne.ZAWARTOŚĆ:
W liściach ok. 0,1 mg Fe / 1g s.m.SIARKA (S)PIERWIASTEK MAŁO RUCHLIWYOBJAWY:Widoczne na liściach młodych. Pąki wierzchołkowe - żywe. Chloroza liści młodych - blaszek i nerwów. Łodygi - cienkie i słabe.
WYSTĘPOWANIE:1.Białka grupy SH , -S-S-; aminokwasy; peptydy ( glutation )CoA; ferredoksyna (proces fotosyntezy )2. Pierścienie heterocykliczne tiamina (witamina B1), biotyna 3. Grupy rodankowe -N=C=S- olejki gorczyczne (gorczyca, czosnek, chrzan).
PRZYSWAJALNOŚĆ:1. SO42- - słabo wiązany przez koloidy glebowe.2. Formy organ. - utleniane i mineralizowane do SO42- przez mikroorganizmy. 3. Forma SO2 dobrze przyswajana przez liście. ZAWARTOŚĆ: W tkankach roślinnych 2-5 mg S / 1g s.m. AZOT (N)
Pierwiastek RUCHLIWY OBJAWY: Widoczne na liściach starszych. Silnie zahamowany wzrost. Liście jasnozielone, dolne żółte szybko brązowieją i usychają. Łodyga krótka i słaba. Korzenie - cienkie, długie. WYSTĘPOWANIE: l. Aminokwasy - białka struktural. zapasowe i enzymatyczne. 2. Pierścienie pirolowe - chlorofil pirymidynowe i purynowe
DNA,RNA,ATP, NAD, FAD. Regulatory wzrostu - auksyny, cytokininy, wit. B, alkaloidy. 3. Zasady amoniowe - fosfolipidy (np. cholina w lecytynie-membrany) PRZYSWAJALNOŚĆ: Forma azotanowa - NO3- - pH lekko kwaśne.Forma amonowa NH4+ -pH obojętne, słabo zasadowe. Trudniej przyswajalna. Związki organiczne - nieprzysw. (obornik,
kompost) Mocznik (przysw. - ureaza) Przyswajal. zależy od: nitryfikacji, zawart . O2 w glebie, warunków świetlnych roślin. ZAWARTOŚĆ: W tk. roślin. 20- 40mg N / lg s.m.FOSFOR (P) Pierwiastek RUCHLIWY OBJAWY: Widoczne na liściach starszych. Liście ciemnozielone, czerwonofioletowe (synteza antocjanów). Dolne liście żółte. Łodyga krótka,
słaba. Korzenie cienkie. WYSTĘPOW ANIE l. Nukleotydy a) przenoszące energię (ATP,UTP) b) transp. wodor H + (oksydo-red) NAD, NADP, FAD, FMN c) przenoszące grupy czynne (CoA) 2. Kwasy nukleinowe. 3. Estry fosforanowe cukrów 4. Fosfolipidy (np. lecytyna) membrany cytoplazmatyczne. 5. Zapasowe związki fosforu -fityna (nasion. zbóż).
Przy deficycie P - akumulacja skrobi w chloroplastach. Brak możliwości wykorzystania skrobi nawet w nocy. PRZYSWAJALNOŚĆ: Zależy od pH: Rośnie gdy pH kw. -H2PO4- (rozp) Rośnie gdy pH oboj. -HPO42-Wysoka- pH zas. -PO43- (nierozp.) Optymalne pH wynosi 6-7Obecność Ca - Ca(H2PO4)2 (rozp.) Przyswajalność zależy od: CO2 w glebie i
wilgotności gleby. ZAWARTOŚĆ: W tkankach roślin.3-4 mg P/1g s.m.
...
Plik z chomika:
kskazik276
Inne pliki z tego folderu:



kultura2.doc (18918 KB)
BIOLOGIA.doc (361 KB)
Kalkulacja niepełna uprawy buraka cukrowego.doc (133 KB)
 Konspekt.gleba.doc (112 KB)
 ochrona 2 cz.doc (62 KB)
Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
egzamin zawodowy
 technik rolnik
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards