Regulamin zwrotu kosztów podróży

advertisement
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik Nr 2 do Umowy Uczestnictwa w Projekcie
Regulamin zwrotu kosztów podróży w projekcie
„Akademia Nauczania Zawodowego”
I.
WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY PUBLICZNYMI LUB PRYWATNYMI
ŚRODKAMI TRANSPORTU
1.
2.
3.
O zwrot kosztów podróży mogą ubiegać się jedynie uczestnicy projektu, których miejsce
zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowane są zajęcia studiów podyplomowych
(dalej jako „uprawnieni”).
Uprawnionemu przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości nie wyższej niż najtańszy
możliwy bilet zakupiony na danej trasie przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w
której prowadzone są zajęcia.
Dowodem poniesienia wydatku z tytułu podróży publicznymi lub prywatnymi środkami transportu
jest najtańszy możliwy bilet zakupiony na danej trasie: z miejsca zamieszkania do miejsca
odbywania się zajęć i z powrotem.
4.
Warunkiem zwrotu kosztów podróży publicznym lub prywatnymi środkiem transportu jest
przedstawienie poprawnie wypełnionego Rachunku zwrotu kosztów podróży (wg. załącznika nr
2) oraz biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień zajęć. Powstały koszt zostaje
pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika projektu (weryfikowanych za pomocą list
obecności podpisywanych na zajęciach) w danym miesiącu.
5.
Uczelnia dokona weryfikacji kosztów podróży i w przypadku ustalenia, iż na danej trasie
uprawniony może korzystać z usług innego – tańszego – przewoźnika zwróci jedynie koszt
najtańszego biletu, jaki Uprawniony mógłby nabyć na danej trasie.
6.
Na wezwanie Uczelni, Uprawniony jest zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień związanych z
poniesionymi kosztami podróży.
7.
Uprawniony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorom na adres Biura Projektu (Wyższa
Szkoła administracji Publicznej w Białymstoku im. St. Staszica, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6,
15-567 Białystok) w terminie nieprzekraczającym 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym
odbywają się zajęcia:
a.
podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 1) – jednorazowo z pierwszym Rachunkiem
zwrotu kosztów podróży;
b.
Rachunku zwrotu kosztów podróży (załącznik nr
miesiąca, w którym odbywały się zajęcia;
c.
oryginalnych biletów – komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień
udziału w zajęciach w danym miesiącu.
2) – po zakończeniu każdego
8.
Zwrot kosztów podróży realizowany będzie przelewem na konto podane w oświadczeniu
uczestnika projektu w ciągu 7 dni od otrzymania przez WSAP kompletu dokumentów.
9.
Płatność o jakiej mowa w pkt. 8 będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem
dysponowania przez WSAP środkami przekazanymi przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W przypadku braku środków o jakich mowa w
powyższym punkcie na rachunku WSAP, płatność o której mowa nie będzie uznana za opóźnioną.
10.
WSAP zastrzega, że łączny zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu nie może
przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Projektu. W przypadku przekroczenia
kwoty przewidzianej w budżecie, koszty dojazdu pokrywane będą ze środków własnych
uczestników projektu.
11.
Dokumenty niekompletne, niepodpisane lub dostarczone po terminie nie zostaną rozliczone.
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
……………………………………………………………….……….
Nazwisko i imię
………………………………………………………………….…….
Adres
………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy
Nr konta bankowego
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Regulaminem zwrotu kosztów podróży publicznymi
lub prywatnymi środkami transportu” z tytułu uczestnictwa w Projekcie „Akademia Nauczania
Zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
………………………………..……………
data i czytelny podpis uczestnika projektu
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik nr 2
………………………………...…………………………………………………………….……………
Nazwisko i imię, Adres
Cel podróży: Dojazdy na zajęcia studiów podyplomowych
Rachunek zwrotu kosztów podróży nr ……………………………
Wyjazd
Przyjazd
Środek
Koszty przejazdu
Miejscowość
Data
godzina Miejscowość
data
godzina lokomocji
Oświadczam, że nie korzystałem/am ze zniżki
Razem koszty podróży w PLN
kolejowej i z delegacji służbowej z innych instytucji
Koszty podróży słownie:
……………………………………………………………
podpis uczestnika Projektu
Stwierdzam obecność
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………
podpis Koordynatora Projektu
Ja niżej podpisany/a, zwracam się z prośbą o zwrot kosztów podróży publicznymi/prywatnymi* środkami transportu uczestnictwa w zajęciach na studiach
podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Akademia Nauczania Zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczam, iż przedłożony/e bilet/y jest możliwie najtańszym środkiem transportu na deklarowanej trasie.
Proszę o przelanie ww. kwoty na konto podane w oświadczeniu o kosztach przejazdu.
Załączam ….........…. szt. oryginalnych biletów.*
...……………………..………………………
data i czytelny podpis uczestnika projektu
* W celu uzyskania zwrotu kosztów niezbędne jest dołączenie oryginałów biletów
…………………………… WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU
Sprawdzono pod względem merytorycznym
data …….……..…....podpis………....……...….………
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data…….……………podpis……………….…...………
Zatwierdzono do wypłaty kwotę ……………………………
Słownie: ………………………………………………………
………………………………………………………………….
.................................
Kwestor
..................................
Rektor/Kanclerz
Przelano dnia ………..……………..……………………
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
II. WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SAMOCHODEM WŁASNYM/UŻYCZONYM*
1.
O zwrot kosztów podróży samochodem własnym/użyczonym mogą ubiegać się jedynie uczestnicy
projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowane są zajęcia
studiów podyplomowych. Trasę przejazdu weryfikuje trasa pokonywana przez najtańszy publiczny lub
prywatny środek transportu (dalej jako „uprawnieni”).
2.
Koszty podróży będą zwracane na podstawie wypełnionego Rachunku zwrotu kosztów podróży .
3.
Wysokość zwrotu kosztów podróży samochodem własnym/użyczonym będzie adekwatna do wysokości
najtańszego możliwego biletu zakupionego na trasie: z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania
się zajęć i z powrotem.
4.
Uprawniony jest zobowiązany do dostarczenia organizatorom na adres Biura Projektu (Wyższa Szkoła
administracji Publicznej w Białymstoku im. St. Staszica, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 6, 15-567
Białystok) w terminie nieprzekraczającym 7 dni po zakończeniu miesiąca w którym odbywały się
zajęcia:
a.
podpisanego Oświadczenia (załącznik nr 3) - jednorazowo z pierwszym Rachunkiem zwrotu
kosztów podróży,
b.
kserokopii dowodu rejestracyjnego – jednorazowo z pierwszym Rachunkiem zwrotu kosztów
podróży lub przy zmianie samochodu.
c.
rachunku zwrotu kosztów podróży (załącznik nr 4) - po zakończeniu każdego miesiąca, w
którym odbywały się zajęcia,
d.
umowy użyczenia samochodu w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu –
jednorazowo z pierwszym Rachunkiem zwrotu kosztów podróży lub przy zmianie samochodu,
5.
Zwrot kosztów podróży realizowany będzie przelewem na konto podane w oświadczeniu uczestnika
projektu w ciągu 7 dni od otrzymania przez WSAP kompletu dokumentów.
6.
Płatność o jakiej mowa w pkt. 6 będzie dokonana nie wcześniej niż i pod warunkiem dysponowania
przez WSAP środkami przekazanymi przez Instytucję Pośredniczącą, tj. Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego. W przypadku braku środków o jakich mowa w powyższym punkcie na
rachunku WSAP, płatność o której mowa nie będzie uznana za opóźnioną.
7.
WSAP zastrzega, że łączny zwrot kosztów podróży dla uczestników projektu nie może przekroczyć
kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Projektu. W przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej
w budżecie, koszty dojazdu pokrywane będą ze środków własnych uczestników projektu.
8.
Dokumenty niekompletne, niepodpisane lub przysłane po terminie nie zostaną rozliczone.
* własność weryfikuje się na podstawie wpisu do dowodu rejestracyjnego. W sytuacji korzystania z samochodu
nie będącego własnością lub współwłasnością uczestnika projektu należy dołączyć umowę użyczenia
samochodu (załącznik nr 5).
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE
……………………………………………………………….……….
Nazwisko i imię
………………………………………………………………….…….
Adres
……………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy
Nr konta bankowego
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z „Warunkami zwrotu kosztów podróży samochodem
własnym/użyczonym” z tytułu uczestnictwa w Projekcie „Akademia Nauczania Zawodowego”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
………………………………..……………
data i czytelny podpis uczestnika projektu
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik nr 4
…………………………………………………………………………...
Nazwisko i imię, nr rejestracyjny samochodu własnego
…………………………………………………………………………...
Adres
Cel podróży: Dojazdy na zajęcia studiów podyplomowych
Rachunek zwrotu kosztów podróży nr ………..……………..
Wyjazd
Przyjazd
Środek
Miejscowość data godzina Miejscowość
Data
Godzina lokomocji
Ilość
km
Koszty
przejazdu
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Samochód
własny
Oświadczam, że nie korzystałem/am ze zniżki
kolejowej i z delegacji służbowej z innych
Razem koszty podróży w PLN
Koszty podróży słownie:
instytucji
………………………………………………………
podpis uczestnika Projektu
Stwierdzam obecność
…………………………………….…………………………….
…………………………………………………………………..
………………………………………………
podpis Koordynatora Projektu
Ja niżej podpisany/a, zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu samochodem własnym/użyczonym z tytułu uczestnictwa w zajęciach na studiach
podyplomowych realizowanych w ramach projektu „Akademia Nauczania Zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Oświadczam, że przejazd tam i z powrotem odbywał się samochodem własnym/użyczonym. Proszę o przelanie ww.
kwoty na konto podane w oświadczeniu.
…………………………………..…
data i czytelny podpis uczestnika
………..…………….. WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU
Sprawdzono pod względem merytorycznym
data …….……..…....podpis………....……...….………
Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data…….……………podpis……………….…...………
Zatwierdzono do wypłaty kwotę ……………………………
Słownie: ………………………………………………………
………………………………………………………………….
.................................
Kwestor
..................................
Rektor/Kanclerz
Przelano dnia ………..……………..……………………
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
P ro j e k t ws p ó ł f i n a n s o wa n y p r z e z Un i ę E ur o pej s k ą w r am ac h E ur op ej s k i e go F un d us zu S po ł ec z ne g o
Załącznik nr 5
UMOWA UŻYCZENIA
Zawarta w dniu ……..………………… w ……………… pomiędzy:…………………….…,
zamieszkałą/ym w ………………………….., zwaną dalej Użyczającym, a …………………………
zamieszkałą w…………………………..., zwaną dalej Biorącym do używania,
o treści następującej:
§ 1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki ……………..………..,
rocznik………….………., nr rejestracyjny ………….………………
§ 2.Użyczający oddaje w bezpłatne używanie przedmiot użyczenia, o którym mowa w § 1, a Biorący
do używania przedmiot ten przyjmuje i zobowiązuje się do jego używania zgodnie z przeznaczeniem
oraz do utrzymania w należytym stanie.
§ 3. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu użyczenia do korzystania osobom
trzecim.
§ 4. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem użyczenia i stwierdza, że
znajduje się on w stanie przydatnym do umówionego użytku.
§ 5. Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw
niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie nie pogorszonym.
§ 6. Umowa została zawarta na okres od …………….. roku do …………………… roku.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
UŻYCZAJĄCY:
BIORĄCY DO UŻYWANIA:
„Akademia Nauczania Zawodowego”
W yższa Szkoła Administracji Publicznej
i m ie n ia S ta n is ław a S t a sz ic a w Bi ał ym s t o k u
Biuro projektu: ul. ks. Stanisława Suchowolca 6 pok 228A; 15-567 Białystok
tel. 085 732-12-93 wew. 169; [email protected]
www.anz.wsap.edu.pl
www
www.anz.wsap.edu.pl
Download