Kwestionariusz dla projektodawców Projektów Miejskich

advertisement
Kwestionariusz dla projektodawców Projektów Miejskich
Szanowni Państwo,
W dniu 9 lipca 2010 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego oraz Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) została zawarta Umowa o Finansowaniu. Na jej mocy utworzony
został Fundusz Powierniczy JESSICA, zarządzający środkami finansowymi w wysokości 60
milionów euro pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa.
Obecnie Europejski Bank Inwestycyjny, we współpracy a doradcą biznesowym, firmą TPA
Horwath, prowadzi identyfikację potencjalnych kandydatów do utworzenia i zarządzania
Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą udzielały wsparcia na rzecz
projektów miejskich w formie zwrotnych instrumentów finansowych (pożyczek, wkładów
kapitałowych i/lub gwarancji).
Niniejszy kwestionariusz adresowany jest do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów
miejskich na terenie województwa śląskiego w ramach inicjatywy JESSICA. Zachęcamy Państwa
do wypełnienia niniejszego formularza, gdyż umożliwi to Europejskiemu Bankowi
Inwestycyjnemu nie tylko określenie Państwa zainteresowania uczestniczeniem w JESSICA, ale
również dostosowanie dokumentacji przetargowej przygotowywanej pod kątem wyboru
Fundusz/Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich do Państwa oczekiwań w zakresie
instrumentów finansowych kierowanych do projektodawców projektów miejskich, a także
wyznaczenie głównych obszarów interwencji. Ponadto wyrażenie zainteresowania poprzez
wypełnienie formularza stanowi dodatkową możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z
firmą TPA Horwath oraz pośrednio z EBI i uzyskania dodatkowych informacji na temat
instrumentu JESSICA.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Czy jest Państwu znany mechanizm działania Inicjatywy JESSICA?
2. Czy są Państwo wstępnie zainteresowani realizacją projektów miejskich w ramach
instrumentu JESSICA, przy wykorzystaniu zwrotnych instrumentów finansowych w formie
pożyczek, wkładów kapitałowych i/lub gwarancji?
3. Czy realizują Państwo obecnie projekty z zakresu rewitalizacji obszarów miast? Jeśli tak,
jakiego rodzaju są to projekty? Prosimy krótko opisać najważniejsze z nich podając maksymalnie
3 przykłady.
4. Czy rozważają Państwo realizację projektów, które mogłyby skorzystać z finansowania w
ramach Inicjatywy JESSICA? Jeśli tak, prosimy o wypełnienie dla każdego z tych projektów
załączonego formularza projektowego.
II. DANE OSOBY DO KONTAKTU
Imię i nazwisko ...........................................................................
Osoba kontaktowa. Stanowisko .................................................................................
Numer telefonu .........................................................................
Adres e-mail ..............................................................................
Nazwa reprezentowanej przez Państwa instytucji ...................
.....................................................................................................
Adres instytucji .........................................................................
.....................................................................................................
III. FORMULARZ DLA POTENCJALNYCH PROJEKTODAWCÓW PROJEKTÓW MIEJSKICH
1.
Nazwa projektu.
2.
Proszę o wskazanie
typu/typów projektu, z
którym zgodny jest
Państwa projekt.
□ Przebudowa starych lub nieużywanych budynków przemysłowych:
stworzenie przestrzeni przeznaczonej na centra kultury z elementami
komercyjnymi (np. galerie, sale teatralne, sale koncertowe, obiekty
kinowe/konferencyjne, kawiarnie, księgarnie, biblioteki multimedialne itd. w
połączeniu z przestrzenią biurową, handlową, usługową).
□ Rewitalizacja terenów powojskowych i poprzemysłowych:
nadanie tym terenom różnych funkcji, w tym edukacyjnej, rekreacyjnej,
sportowej, kulturalnej, gospodarczej (wraz z kompleksowym przygotowaniem
terenu na potrzeby działalności gospodarczej) itd.
□ Projekty z zakresu rewitalizacji miast, w szczególności:
działania mające na celu rehabilitację starych i ubogich lokalizacji, które cechuje
brak dostępu do usług o wysokiej jakości, nieruchomości do wykorzystania przez
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz obiektów rekreacyjno-sportowych.
□ Projekty z zakresu rewitalizacji miast, w szczególności:
inwestycje w rewitalizację obszarów miejskich, w tym zdegradowanych centrów
małych miast i ubogich dzielnic dużych miast, zdegradowanej lub
zdekapitalizowanej infrastruktury miejskiej (szczególnie w odniesieniu do
budynków o wartości zabytkowej lub architektonicznej).
□ Projekty z zakresu rewitalizacji miast, w szczególności:
inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa publicznego i inwestycje w
podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z potencjałem w zakresie
projektów partnerstwa publiczno-prywatnego).
□ Inny (jaki)?
3.
Krótki opis przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach projektu.
4.
Przewidywany okres i harmonogram realizacji projektu.
5.
Stan zaawansowania przygotowania projektu (studium wykonalności, dokumentacja techniczna,
pozwolenia i decyzje, ocena środowiskowa).
Prosimy o wskazanie, które z wymaganych pozwoleń zostały już uzyskane lub jaki jest orientacyjny czas ich
uzyskania oraz które z niezbędnych dokumentów zostały już opracowane.
6.
Korzyści społeczne i ekonomiczne, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.
7.
Proszę o krótkie wyjaśnienie czy Państwa projekt posiada zdolność do spłaty uzyskanego wsparcia.
8.
Orientacyjny budżet inwestycyjny ze wskazaniem źródła finansowania (środki JESSICA, środki własne,
wkład inwestora prywatnego, inne).
9.
Czy obszar, w obrębie którego projekt ma zostać zlokalizowany jest objęty Lokalnym Programem
Rewitalizacji (LPR)?
10.
Dodatkowe informacje
Download