Spotkanie formacyjne w parafii (10 października 2014) Temat

advertisement
Spotkanie formacyjne w parafii (10 października 2014)
Temat: Pycha – choroba duszy
Spotkanie prowadzi ksiądz, katecheta lub animator wybrany spośród młodzieży. Jeśli w spotkaniu
uczestniczy ponad 10 osób, należy uczestników podzielić na grupy (maksymalna liczna uczestników w
grupie – 10 osób).
Informacje dla animatora
Wprowadzenie:
Katechizm Kościoła Katolickiego w numerze 1866 wymienia pychę jako pierwszy z grzechów głównych.
Pycha bowiem to grzech, który prowadzi często do kolejnych grzechów. Człowiek pyszny nie tylko uważa
siebie za lepszego i mądrzejszego od innych, ale też siebie stawie w miejscu Pana Boga. Sam chce
decydować, co jest dobre, a co złe. Dlatego śmiało pychę możemy nazwać poważną chorobą duszy.
Cel:
– wyjaśnienie pojęcia pycha
– ukazanie pychy jako poważnego zagrożenia dla życia duchowego i szczęścia człowieka,
– wzbudzenie pragnienia walki z pychą oraz kształtowanie postawy pokory
Potrzebne materiały:
– Pismo Święte /wydrukowane odpowiednie fragmenty: Flp 2,3; Mt 18,4; 1 Kor 4,7; Ef 4,2 (załącznik nr 1),
– małe kartki papieru,
– wydrukowane kartki z niedokończonymi zdaniami (załącznik nr 2),
– wydrukowane ,,karty choroby” (załączniki nr 3),
– list Romka (załączniki nr 4),
– odpowiedzi na list Romka (załączniki nr 5),
– wydrukowane teksty modlitwy św. Augustyna (załączniki nr 6),
– długopis lub ołówek dla każdego uczestnika.
Przebieg spotkania
Animator gromadzi uczestników wokół dwóch znaków: ŚWIATŁA (zapalona świeca) oraz BIBLII (Pismo
Święte). Pierwszy wskazuje na obecność Chrystusa, drugi na Jego żywe Słowo. Animator rozpoczyna
spotkanie zapaleniem świecy i modlitwy do Ducha Świętego.
1. WIDZIEĆ
a) Prowadzący rozdaje uczestnikom małe kartki papieru i prosi, aby chwilę się zastanowili i odpowiedzieli
na pytanie, czym jest pycha? Następnie zbiera wszystkie kartki i głośno odczytuje odpowiedzi uczestników
spotkania.
b) Prowadzący dzieli uczestników na cztery grupy. Każda z grup ma zadanie uzupełnić jeden z czterech
tekstów z niedokończonymi zdaniami (załączniki nr 2). Po wykonaniu zadania przedstawiciel grupy
odczytuje pełne zdania.
c) Następnie prowadzący wspólnie z uczestnikami poszukuje odpowiedzi na pytania: Dlaczego pycha jest
tak niebezpieczna? Dlaczego pychę możemy nazwać poważną chorobą duszy?
2. OCENIĆ
a) Prowadzący krótko wyjaśnia uczestnikom, czym jest pycha oraz krótko przedstawia, co o pysze
mówi Biblia: ,,Pycha – pojęcie i postawa człowieka, charakteryzująca się nadmierną wiarą we
własną wartość i możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny ma nadmiernie wysoką
samoocenę oraz mniemanie o sobie. Gdy jest wyniosły, towarzyszy mu zazwyczaj agresją. W wielu
przypadkach pycha oraz wyniosłość są spowodowane wysokimi osiągnięciami we własnym życiu
lub niepowodzeniami w czyimś życiu. W Piśmie Świętym pycha i wyniosłość przedstawione są jako
poważne wady charakteru i grzech prowadzący do upadku:
 „Obrzydłe Panu serce wyniosłe, z pewnością karania nie ujdzie” – Księga Przysłów 16,5
 „Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek” – Księga Przysłów 16,18
Ludzie pyszni uznani są za złe towarzystwo:
 „Lepiej być skromnym pośród pokornych, niż łupy dzielić z pysznymi” – Księga Przysłów 16,19
Pychę potępiał wiele razy Jezus Chrystus:
 „Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi” – Ewangelia Mateusza 19,30
 „Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” –
Ewangelia Mateusza 14,11”. (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Pycha [07.10.14 r.])
b) Prowadzący każdą z czerech grup prosi, aby odnalazła przypisany jej fragment Pisma Świętego:
Grupa I – Flp 2,3;
Grupa II – Mt 18,4;
Grupa III – 1 Kor 4,7;
Grupa IV – Ef 4,2.
Następnie wręcza grupom wydrukowane ,,karty choroby” (załączniki nr 3) i prosi, aby je uzupełniły na
podstawie tekstu z niedokończonymi zdaniami oraz danego fragmentu Pisma Świętego.
3. DZIAŁAĆ
a) Prowadzący odczytuje uczestnikom list Romka (załączniki nr 4) i prosi, aby wyrazili swoje opinie na
temat tego listu oraz powiedzieli, co odpisaliby Romkowi na jego list. Po wysłuchaniu odpowiedzi
prowadzący odczytuje kilka odpowiedzi na list Romka (załączniki nr 5).
b) Prowadzący rozdaje uczestnikom teksty z modlitwą św. Augustyna (załączniki nr 6) i prosi, aby
zaznaczyli zdania, które wyrażają to, o co szczególnie chcieliby prosić Pana Boga w ich walce z
pychą.
Załączniki
Załącznik nr 1
Grupa I – Mt 11,29
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych.
Grupa II – J 15,5
Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
Grupa III – Mt 23,12
Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Grupa IV – Flp 2,3
A niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze
oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.
Załącznik nr 2
Tekst z dokończonymi zdaniami
Grupa I – Przesadne skupianie się na sobie. Człowiek pyszny ma przed oczyma tylko .............., nie
.............. innych. Jest sam. Ucieka przed .............., trudno mu znaleźć się w towarzystwie. Innym ..............
skupiania się na .............. jest szumne zachowanie .............. towarzystwie. Taki człowiek .............. mówi,
.............. śmieje się, zwraca na siebie .............., próbuje uczynić z .............. centrum ..............
Grupa II – Wyolbrzymianie bądź pomniejszanie swoich wad bądź zalet. Człowiek pyszny skupia się
bądź na .............. talentach, bądź na .............. wadach. Potrafi opowiadać, jak .............. dokonał, jak ..............
od niego zależy, snuje piękne marzenia o .............. jako o głównym bohaterze. W .............. opowiadaniach
zaciera granice między prawdą a fikcją, bajką a ..............
Grupa III – Dopasowywanie świata do siebie. Na tym stopniu pychy człowiek myśli, że jest ..............
punktem odniesienia. Cały świat dopasowuje do siebie. Wciąż jest niezadowolony, .............. poprawia,
.............. doradza. On wie .............. najlepiej. Uważa, że .............. samowystarczalny i daje to ..............
innym. Jest niezdolny do .............. w klasie, we wspólnocie, w .............. przyjaciół.
Grupa IV – Lekceważenie Boga, siebie i ludzi. Z nikim się .............. liczy. Uważa, że ..............
najważniejszy. Nie .............. kochać. To .............. człowiek. Walczy z .............., bo chce Mu dorównać.
Walczy z innymi, brak mu cierpliwości, uprzejmości, .............., zazdrości .............., .............. przebacza,
.............. zaufać. Łatwo oskarża .............., a usprawiedliwia ..............
Tekst z dokończonymi zdaniami (uzupełnione)
Przesadne skupianie się na sobie. Człowiek pyszny ma przed oczyma tylko siebie, nie widzi innych. Jest
sam. Ucieka przed ludźmi, trudno mu znaleźć się w towarzystwie. Innym sposobem skupiania się na sobie
jest szumne zachowanie w towarzystwie. Taki człowiek dużo mówi, głośno śmieje się, zwraca na siebie
uwagę, próbuje uczynić z siebie centrum zainteresowania.
Wyolbrzymianie bądź pomniejszanie swoich wad bądź zalet. Człowiek pyszny skupia się bądź na swoich
talentach, bądź na swoich wadach. Potrafi opowiadać, jak wiele dokonał, jak dużo od niego zależy, snuje
piękne marzenia o sobie jako o głównym bohaterze. W swoich opowiadaniach zaciera granice między
prawdą a fikcją, bajką a rzeczywistością.
Dopasowywanie świata do siebie. Na tym stopniu pychy człowiek myśli, że jest jedynym punktem
odniesienia. Cały świat dopasowuje do siebie. Wciąż jest niezadowolony, wszystkich poprawia, ciągle
doradza. On wie wszystko najlepiej. Uważa, że jest samowystarczalny i daje to odczuć innym. Jest
niezdolny do życia w klasie, we wspólnocie, w gronie przyjaciół.
Lekceważenie Boga, siebie i ludzi. Z nikim się nie liczy. Uważa, że jest najważniejszy. Nie umie kochać.
To nieszczęśliwy człowiek. Walczy z Bogiem, bo chce Mu dorównać . Walczy z innymi, brak mu
cierpliwości, uprzejmości, wyrozumiałości, zazdrości innym, nie przebacza, nie umie zaufać. Łatwo oskarża
innych, a usprawiedliwia siebie.
Załącznik nr 3
KARTA CHOROBY
ROZPOZNANIE:
MIEJSCE ZAKAŻENIA:
CHORY USKARŻA SIĘ NA:
PIERWSZE OBJAWY:
PRZEBIEG CHOROBY:
PROPONOWANE LECZENIE:
PRZED PONOWNYM ZAKAŻENIEM CHRONI:
Załącznik nr 4
List Romka
Cześć ! Tu Romek, technikum w Bydgoszczy.
Chcę napisać coś o pokorze, bo uważam, że świat poszedł do przodu, każdy człowiek ma prawa, z których
powinien korzystać i czas już skończyć z postawą rodem ze średniowiecza. Pokora w szkole, klasie i paczce?
A cóż to takiego? Z jakiej jest Pan epoki? Przedlodowcowej? Ja mam być dzisiaj pokorny? Mam nie mieć
prawa do pochwalenia się nową, modną kurtką, którą kupił mi ojciec? Przecież on na nią uczciwie
zapracował, a nie ukradł. Mam nie móc wykrzyczeć dokoła radości z "piątasa" z klasówki, szczególnie jeśli
była to jedyna tak dobra ocena? Mam pozwolić na drwienie i wyśmiewanie się ze mnie? Siedzieć cicho i nie
odzywać się? Pozwolić sobie wcisnąć wszystko, co zechcą? Mam być frajerem? Nigdy! Śmierć frajerom!
6. 12. 1997
Załącznik nr 5
Odpowiedzi na list Romka
Romku! Naszym zdaniem nie masz racji! Pokora była, jest i będzie ważna. Na świecie są ludzie pokorni, np.
Jan Paweł II, księża, świeccy, którzy zrezygnowali z wygodnego życia i oddali się służbie Bogu i bliźniemu,
rodzice którzy poświęcają się dla swoich dzieci, aby wyrosły na dobrych ludzi. Czy myślisz, że oni są
frajerami? Ludzie pokorni po śmierci zwyciężą i pójdą do nieba. W końcu życie otrzymaliśmy po to, aby
dobrze je wykorzystać.
Magda, Martyna, Tomek, Ania, Laura
***
Drogi Romku! Chcielibyśmy sprzeciwić się Twojej wypowiedzi. W dzisiejszym świecie, chociaż tyle w nim
zła, są osoby pokorne, które nie kopną bezdomnego psa, dadzą głodnemu chleb i podniosą papierek na
chodniku. Tacy są wyróżnieni nie wśród ludzi, lecz u Boga. Weźmy np. Matkę Teresę, która przygarniała
tych, których inni bali się nawet dotknąć - trędowatych.
Natalia, Tomek i Robert
uczniowie gimnazjum nr 2 w Lęborku
***
Cześć, Romek! Możesz pochwalić się nową kurtką, na którą Twój ojciec uczciwie zapracował, możesz także
cieszyć się z dobrych ocen, ponieważ każdy człowiek ma prawo do szczęścia. A pomyślałeś o ludziach
pokornych, takich jak Matka Teresa z Kalkuty. Brała dzieci z ulicy, opiekowała się nimi, karmiła
trędowatych, robiła to, na co inni nie mieli ochoty. Innym przykładem jest Jan Paweł II. To człowiek
pokorny, a kocha go cały świat. A Jezus? Wyśmiewano się z niego nie raz. Umarł za każdego nas. A teraz
żyje i Jest Królem Wszechświata. Pokora to miłość, a miłość zawsze zwycięży. Po przeczytaniu tego listu
zastanów się jeszcze raz nad tym, co napisałeś.
Uczennice gimnazjum nr 2 w Lęborku
Załącznik nr 6
Modlitwa
I. Spraw, Panie Jezu, bym poznał Ciebie i siebie,
bym niczego nie pragnął poza Tobą,
bym nie przeceniał siebie, a ukochał Ciebie,
bym wszystko czynił tylko dla Ciebie.
II. Daj Panie, bym siebie uniżył, a Ciebie wywyższył,
bym o niczym nie myślał, jak tylko o Tobie.
Niech umrę sobie, by żyć już tylko w Tobie.
Chcę wszystko przyjąć z rąk twoich.
Chcę siebie umartwić, a iść za Tobą.
III. Niech odwrócę się od siebie,
by skierować się wyłącznie ku Tobie,
Ty bądź mi zawsze obrońcą.
Niech mnie ogarnie lęk przed sobą,
a bojaźń synowska przed Tobą,
bym znalazł się wśród wybranych Twoich.
IV. Niech nie ufam sobie - a całym sercem zaufam Tobie.
Niech mnie nic nie pociąga prócz Ciebie.
Spojrzyj na mnie, bym umiłował Ciebie, zawołaj mnie, bym Cię ujrzał
i na wieki kosztował Twojej słodyczy.
św. Augustyn
Scenariusz spotkania został przygotowany na podstawie konspektu Jolanty Piotrowicz: Pycha i pokora
źródło: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/0104E_01.html [07.10.14 r.]
Download