Załącznik kosztorys inwestorski.

advertisement
Załącznik kosztorys inwestorski.
- czy jest to to załącznik obowiązkowy dla każdego wniosku?
- jeśli tak, to w jakiej formie należy go przygotować?
Zgodnie z Instrukcją Wypełniania Załączników stanowiącą załącznik numer 2 do
Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów kosztorys inwestorski jest obowiązkowym
załącznikiem mającym na celu potwierdzenie racjonalności zaplanowanych wydatków w
projekcie; W przypadku, gdy przedmiotem projektu będą roboty budowlane w rozumieniu
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć
kosztorys inwestorski zawierający wszystkie planowane wydatki związane z robotami
budowlanymi, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym; W przypadku zakupu
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w kosztorysie powinno
być odniesienie do cen jednostkowych, a w przypadku WNIP wnioskodawca dodatkowo
zobowiązany jest do przedstawienia metodologii oszacowania przedmiotu zamówienia np.
poniesionych nakładów na jej wytworzenie w tym cena jednej roboczogodziny, ilość
roboczogodzin. Na potwierdzenie oszacowania wydatków racjonalnie i z zachowaniem
zasady konkurencyjności należy dostarczyć stosowną dokumentację, np. co najmniej 3 oferty
na każde z nabywanych aktywów.
W przypadku zakupu usług należy dostarczyć kosztorys z opisaną metodologią (np. czas,
stawka godzinowa itp.) oszacowania poszczególnych etapów planowanych prac, np. prac
inwentaryzacyjnych.
Jedynie kosztorys inwestorski co do formy został określony rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury, pozostałe kosztorysy dotyczące nabycia środków trwałych, nabycia WNiP czy
też usług, powinny być opracowane w sposób czytelny (np. w formie tabeli, zestawienia itp.)
umożliwiający identyfikację zaplanowanych wydatków jak również potwierdzać ich
racjonalność (opisana metodologia oszacowanych wydatków). Należy podkreślić, że
przedłożony kosztorys powinien obejmować wszystkie pozycje znajdujące się w budżecie
oraz udokumentować koszty w sposób jasny, szczegółowy i aktualny. Z przedłożonego
kosztorysu powinny wynikać ceny jednostkowe nabywanych aktywów, ilość, nazwa/opis
pozwalająca/-y w sposób jednoznaczny zidentyfikować wydatek nie tylko co do kategorii ale
również zasadności i niezbędności w projekcie.
Załącznik "Potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami..."
- czy jest to załącznik obowiązkowy dla każdego wniosku?
- jeśli tak,. to czy można wzór zmodyfikować, tak aby treść odpowiadała specyfikacji projektu
- czy załącznik ma dostarczyć tylko Partner, który takim prawem dysponuje, czy każdy z
Partnerów, którzy biorą udział w projekcie?
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 o dofinasowanie mogą ubiegać się projekty realizowane na terenie/w obiekcie, do
którego Wnioskodawca posiada prawo dysponowania. Z powyższego jednoznacznie wynika,
iż Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu jest
załącznikiem obligatoryjnym.
W przypadku projektów dotyczących opracowania dokumentów planistycznych w obszarze
ochrony zasobów przyrodniczych i krajobrazowych regionu, jako miejsce realizacji projektu
należy wskazać siedzibę Wnioskodawcy. W pozostałych przypadkach (działania
inwestycyjne) z wypełnionego oświadczenia powinno wynikać na jakiej podstawie
Wnioskować dysponuje nieruchomością/-ami, na których realizowany będzie projekt.
Wzór oświadczenia został opracowany w sposób pozwalający uwzględnienie wszystkich
możliwych form władania nieruchomością. Zatem należy wypełnić dostępne pola w zakresie
umożliwiającym weryfikacje prawa dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
natomiast inne dodatkowe informacje można zmieścić wolnych miejscach formularza
oświadczenia.
Oświadczenie zobowiązany jest przedłożyć Wnioskodawca - Lider Projektu. W sytuacji, gdy
Lider nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu,
stosowne oświadczenie powinien złożyć Partner uzupełniając w wymaganym zakresie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards