Terminologia baz danych

advertisement
Terminologia baz danych
Terminologia
•
•
•
Banki danych - bazy danych w których przechowuje si
informacj historyczne.
Hurtownie danych (data warehouse): zweryfikowane dane z
ró nych baz, przydatne do analiz i podejmowania strategicznych
decyzji.
ODBS (Open Data Base Systems), otwarty standard baz
danych.
ODBC (Open DataBase Connectivity), otwarta komunikacja
pomi dzy bazami danych, standard wymiany danych pomi dzy
bazach danych ró nych producentów - na przykład mi dzy baz
danych Oracle i Ms Access.
IDAPI (Integrated Database Application Programming
Interface), zintegrowany interfejs programowy dla aplikacji
bazodanowych.
Terminologia
•
•
Replikacja - proces powielania informacji, całej bazy, jej
fragmentów lub elementów (np. indeksów).
Baza - podstawowa - produkcyjna i baza zapasowa (ang.
stendbay) lub do hurtowni danych (ang. data warehouse)
Replikacja scalana - ł czenie zmian z kilku baz danych,
wymaga rozstrzygania konfliktów.
System informujacy o wolnych miejsc w samolotach ró nych
przewozników.
Replikacja migawkowa - pobiera chwilowy obraz bazy danych.
Robi zdj cie bazy danych w danym momencie czasowym.
Replikcja transakcyjna - wykorzystuje model wydawcasubskrybent + dziennik przeprowadzonych transakcji.
Terminologia
•
OLAP - On-Line Analytical Processing, czyli proces
podsumowania du ych ilo ci informacji na bie co.
Sygate Analyst
•
Data Mining, albo Knowledge Discovery in Databases (KDD) narz dzia do odkrywania wiedzy w bazach danych.
Oracle Discover
Terminologia
•
•
Projektowanie - proces odzwierciedlenia modelu biznesowego w
baz danych.
– Jak funkcjonuje firma
– Zna model stosowany w bazach danych - relacyjny,
obiektowy
UML
Opisy danych - definicje
•
Opis logiczny danych - opis danych oraz powi za mi dzy
danymi przedstawiane programi cie lub u ytkownikowi
•
Opis fizyczny - jak dane s przechowywane na dysku
Obiekty relacyjnych baz danych
•
Obiekty w relacyjnej bazie danych s logiczn reprezentacj
fizycznej lokalizacji danych. W relacyjnych bazach danych
wyst puj ró ne typy obiektów.
Zwi zane z Definicj danych
• Tabela (ang. table)
• Perspektywa – widok (ang. view) - wirtualn tabel , wygl da i
zachowuje si jak tabela. Struktura i dane perspektywie
pochodz z tabeli, na której dana perspektywa jest oparta. Za
pomoc perspektywie mo na odczytywa dane, a czasem
równie je aktualizowa . Z powodu bezpiecze stwa, zamiast do
tabeli u ytkownicy zwykłe maj dost p do perspektywy.
Obiekty relacyjnych baz danych
•
•
•
Zwi zane z Definicj danych
Ograniczenie (ang. constraint) - obiekt słu cy do okre lania
reguł dotycz cych danych. Ograniczenia kontroluj poprawno
danych umieszczanych w kolumnach. S one równie
wykorzystywane do utrzymywania integralno ci powi za w
relacjach nadrz dny-podrz dny.
Indeks (ang. index) - obiekt słu cym do przy pieszenia
procesu odczytywania danych z tabeli.
Obiekty relacyjnych baz danych
Zwi zane z Metody dost pu do obiektów bazy danych
• Wyzwalacz (ang. trigger) - fragment składowanego w bazie
danych kodu, który jest uruchamiany w wyniku zachodzenia
okre lonych zdarze . Uruchomienie wyzwalacza mo e
spowodowa zmodyfikowanie danych w wyniku wykonania
operacji na innych danych. Wyzwalacze dobrze nadaj si do
utrzymywania w bazie, powtarzaj cych si w wielu miejscach,
danych.
• Procedura (ang. procedure) - program składowany w bazie
danych. Procedury wykonywane s na poziomie bazy danych i
słu przede wszystkim do wsadowego przetwarzania danych.
Elementy bazy danych
•
•
•
•
Podstawowym elementem relacyjnych bazy danych jest tabela.
Wszystkie dane wprowadzane przez u ytkownika s przechowywane w
tabeli.
Tabela jest zbudowana z kolumn.
Tabela zawiera rekordy - wiersze.
Wydaw- Autor
nictwo
Helion Scott
Urman
PWE
Tytuł
Oracle 8. Programowanie w
j zyku PL/SQL.
Collete Bazy danych. Od koncepcji do
Rolland realizacaji
Pole, - definicje
•
•
•
Pole - dana elementarna - najmniejsza jednostka danych
maj ca nazw
– Adres
– Ulica
– Nazwa informuje jakie dane s przechowywane.
Kolumna zawiera warto ci danego pola dla wszystkich
rekordów.
Na przykład kolumna Wydawnictwo zawiera warto ci:
– Helion
– PWE
– .....
Rekord - definicje
•
•
Rekordy - wiersze składaj si z okre lonej liczby pól - kolumn.
Rekord (ang. record) - nazwany zestaw danych elementarnych.
– Mo e zawiera informacje dotycz ce
• jednej faktury
• jednego kontrahenta ....
Identyfikator obiektu
•
•
Identyfikator obiektu - jeden z atrybutów obiektu, pełni rol
identyfikatora obiektu.
Identyfikator obiektu musi by jednoznaczny - aden inny obiekt
nie mo e mie tej samej warto ci danego wyró nionego
atrybutu.
•
•
Identyfikator obiektu PRACOWNIK jest Numer Pracownika
Identyfikator obiektu Dostawca
jest Numer Dostawcy
Identyfikator rekordu
Identyfikator rekordu - mo e składa si z kilku
identyfikatorów (identyfikatorów kilku obiektów)
Zasoby - literatura
•
•
•
•
•
•
C.J.Date, Wprowadzenie do baz danych, WNT, Warszawa
1981, An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley,
1977
Artur Górnik, Integralno i spójno danych, Oracle
Ken Henderson, Bazy danych w architekturze klient / serwer,
Robomatic, Wrocław 1998, Delphi 3 Client / Server Developer’s
Guide, SAMS 1997
Hans Ladanyi, SQL- ksiega experta, Helion, Gliwice 2000
James Martin, Computer Data Base Organization Prentice Hall,
1977, James Martin, Organizacja baz danych, PWN, 1983
Collete Rolland, Bazy danych. Od koncepcji do realizacji, PWE,
Warszawa 1988, (Les bases de donnees - d’une conception a
une realisation extensible)
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards