Pobierz - Miejskie Przedszkole Nr 3 w Zielonce

advertisement
Nasza oferta
OFERTA EDUKACYJNA
Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową
wychowania przedszkolnego. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012r.,
poz.977). Do pobrania ze strony internetowej przedszkola w zakładce: Pliki do pobrania.
Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności
dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
• Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
• Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
• Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
• Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych.
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
• Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem
regionalnym.
Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują
model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i
jego mocne strony.
W przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi
wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach.
Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.
W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:
• Zabawy i nauki
• Szacunku i akceptacji
• Prywatności i tajemnicy
• Wyrażania swoich uczuć i emocji
• Badania i eksperymentowania
• Indywidualnego tempa rozwoju
Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz
konkursach międzyprzedszkolnych i szkolnych oraz w zajęciach dodatkowych.
Dzieci z problemami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej oraz współpracy z
psychologiem osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce.
Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej terapii pod opieką zatrudnionego
u nas logopedy.
Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej
nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna).
Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.
Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:











Dzień Edukacji Narodowej
Pasowanie na Przedszkolaka
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Zabawy z Mikołajem
Spotkania Świąteczne
Dzień Babci i Dziadka
Bal Karnawałowy
Uroczyste powitanie wiosny
Dzień Mamy i Taty
Dzień Dziecka
Festyny rodzinne
Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z
przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z
rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.
Dzięki tej współpracy w placówce panuje miła i serdeczna atmosfera.
Dzieci uczestniczą w:
• Przedstawieniach teatralnych
• Koncertach muzycznych
• Atrakcyjnych wycieczkach
Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków
dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym
zakresie z rodzicami.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy nasi wychowankowie uczestniczą w zajęciach
ruchowych, zawodach sportowych, spędzają aktywie czas w ogrodzie przedszkolnym.
Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w
programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do
warunków życia przedszkolnego.
PROGRAM ADAPTACYJNY„ Będę przedszkolakiem” dla dzieci 3 i 4-letnich rozpoczynających
edukację przedszkolną, opracowany przez Radę Pedagogiczną.
Pobyt dziecka w przedszkolu ma niewątpliwie bardzo korzystny wpływ na jego rozwój. Dziecko
przebywa w naturalnym i profesjonalnie przygotowanym środowisku, co sprzyja poznawaniu i
rozumieniu otoczenia i świata, nabywaniu umiejętności przez działanie, rozwojowi emocjonalnemu.
Badania potwierdziły, że większość dzieci osiąga odpowiednią dojrzałość aby uczęszczać do
przedszkola już w wieku 3 lat. W domu rodzice, babcie czy opiekunowie chętnie wyręczają dzieci w
wykonywaniu codziennych czynności. Robią to z miłości lub nie doceniania możliwości dziecka, , a
także niecierpliwości, chęci uniknięcia bałaganu.
Pójście do przedszkola to pierwszy krok do samodzielności dziecka.
W przedszkolu dziecko uczy się wszystkiego i ma motywację, ponieważ inne dzieci już potrafią albo
też się uczą przez co nabiera wiary w siebie i swoje możliwości. Uczy się też współdziałania w grupie,
czego zwykle w domu nie można im zapewnić. Przedszkole spełnia także bardzo istotną funkcję
osiągnięcia przez dziecko tzw. dojrzałości szkolnej polegającej minimum na próbach czytania i pisania,
koncentracji w czasie prowadzonego zajęcia, poznania i stosowania obowiązujący w przedszkolu
granic, odpowiedniego reagowania na polecenia, zakazy i nakazy, poznaje siłę motywacji i
nagradzania, zrozumie istotę negatywnych zachowań i konsekwencji”
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Program adaptacyjny „Będę przedszkolakiem” został opracowany dla potrzeb dzieci
nowoprzyjętych do przedszkola i będzie wprowadzany w miesiącach: czerwiec ,sierpień i wrzesień.
Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka, określa system wzajemnych oddziaływań
pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, w celu stworzenia dzieciom lepszego
startu przedszkolnego. Adaptacja jest to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a
otoczeniem. Wymaga ona dużego zaangażowania rodziców i personelu przedszkola. Stroną inicjującą
powinno być przedszkole.
Bez działań adaptacyjnych główny cel wychowania przedszkolnego nie może być zrealizowany.
Oddziaływanie przedszkola musi być skierowane na rodziców i na dziecko.
I. Cele ukierunkowane na rodziców wyznaczają następujące zadania:



zaplanowane działania przedadaptacyjne,
pozytywne nastawienie do przedszkola,
współpraca w realizacji programu adaptacyjnego.
II. Cele ukierunkowane na dziecko wyznaczają następujące zadania :



zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
uznanie praw dziecka do zaspokajania jego potrzeb,
ośmielanie dziecka do nowego otoczenia, do udziału w zabawach i zajęciach, bez ciągłego
myślenia o powrocie do domu.
Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom,
startu przedszkolnego poprzez wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w aspekcie
społecznym zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.
Cele pośrednie:






ukazanie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci
ułatwienie startu przedszkolnego dzieciom i ich rodzicom
obniżenie lęku dzieci przed rozstaniem z rodzicami
skrócenie czasu adaptacji dziecka do przedszkola
nawiązanie relacji z rodzicami
integracja ze środowiskiem przedszkolnym
Zadania przedszkola podczas realizacji programu adaptacji:










nawiązanie współpracy z rodziną w celu włączenia jej w przygotowanie dziecka do roli
przedszkolaka;
ułatwienie dzieciom i rodzicom przekroczenia progu dom-przedszkole;
zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa;
uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy
emocji innych oraz kontrolowanie własnych zachowań; pomoc w budowaniu własnego “Ja” i
zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa;
uczenie dzieci nawiązywania bliskiego i serdecznego kontaktu z innymi;
wdrażanie do samodzielności dziecka w czynnościach samoobsługowych;
uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;
wzmacnianie dorosłych w roli rodziców;
integracja rodziców między sobą.
Po realizacji programu adaptacyjnego dziecko:












spokojnie rozstaje się z rodzicami w szatni,
uczestniczy w życiu grupy i tylko sporadycznie wspomina o rodzicach i o domu,
ma koleżanki i kolegów, z którymi lubi się bawić,
ma zaufanie do nauczycieli i pracowników przedszkola,
wie, że może zwracać się do wszystkich o pomoc,
wie, że może współdecydować o tym co będzie robić, w co się bawić,
zna podstawowe zasady współżycia w grupie,
rozumie, że pobyt w przedszkolu jest czasowy i zawsze kończy się powrotem do domu pod
opiekę rodziców,
intuicyjnie wie jak przebiega rozkład dnia w przedszkolu, co po czym następuje /np. posiłek,
zabawy, posiłek, leżakowanie, posiłek, zabawy, powrót do domu/,
wie, że jest ważne, każdy się z nim liczy,
wie, że musi zachowywać się tak, by było bezpieczne i inni w jego otoczeniu byli bezpieczni,
zna zasadę zakazu samodzielnego oddalania się od grupy.
Formy, metody, materiały służące realizacji programu adaptacyjnego.
Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymują od przedszkola zaproszenie na pierwsze spotkanie
organizacyjne, które odbywa się w czerwcu po okresie rekrutacyjnym. Na pierwszym spotkaniu
rodzice dowiadują się co można zrobić, by ich pociechy jak najłagodniej przeżyły stres rozstania i
lekko zniosły proces adaptacyjny. Każdy z rodziców otrzymuje kartę informacyjną “Pierwsze kroki w
przedszkolu” . W celu lepszego i szybszego poznania dziecka, jego upodobań i potrzeb oraz
oczekiwań rodziców wobec naszej placówki, wśród rodziców rozprowadzane zostają “Ankiety
informacyjne o dziecku”.
Podczas pierwszego spotkani rodzice zainteresowani programem adaptacyjnym wpisują się na listę
osób chętnych do uczęszczania “w dniach adaptacyjnych”.
Program spotkania
W spotkaniach uczestniczą rodzice dzieci nowoprzyjętych, dyrektor, nauczyciele którzy będą
pracować z tymi dziećmi.
1. Poznajemy się:
o zabawy integracyjne, zapoznanie ze zwyczajami przedszkola, przygotowaniem kadry,
jej doświadczeniem i osiągnięciami w pracy z dziećmi;
2. Poznajemy placówkę:
o zwiedzamy przedszkole,
o włączamy rodziców do realizacji programu adaptacyjnego.
3. Prelekcja:
o adaptacja dziecka trzyletniego do przedszkola,
o trudności w przystosowaniu się.
4. Każdy dzień w przedszkolu może być ciekawy:
o zapoznajemy rodziców z umiejętnościami jakimi powinien wykazać się przedszkolak,
z rozkładem dnia i organizacją pracy przedszkola;
5. Organizacja pracy naszego przedszkola:
o zapoznajemy rodzicom ze sposobem przepływu informacji w naszym przedszkolu,
o regulaminami i uwarunkowaniami prawnymi działalności przedszkola-Statut,
o programem wychowania przedszkolnego;
o ulotka informacyjna o przedszkolu, podanie adresu strony internetowej placówki,
o oferta edukacyjna,
o ulotki informacyjne,
6. Podsumowujemy spotkanie:
o ankieta informacyjna o dziecku;
o ankieta oczekiwania rodziców dotycząca kontaktów z nauczycielem
o omówienie “dni adaptacyjnych” w przedszkolu – zaproszenie do udziału w
spotkaniach.
Dni adaptacyjne;




spotkania odbywają się przez trzy dni po jednej godzinie w ostatnim tygodniu czerwca,
zajęcia odbywają się w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.
W miesiącu sierpniu zapraszamy dzieci z rodzicami do ogrodu przedszkolnego.
W miesiącu wrześniu powtarzamy cykl czerwcowych spotkań adaptacyjnych z dziećmi.
Spotkanie I – poznajemy się :
Nauczycielka przygotowuje wizytówki dla dzieci i ich rodziców, wręcza je przychodzącym do sali. W
drzwiach sali zajęć nauczycielka, wita się zarówno z rodzicami jak i z dzieckiem. Zaprasza do sali i
proponuje zabawę swobodną (przewiduję ok. 10 minut zabawy dowolnej na czas schodzenia się
dzieci). Następnie nauczycielka rozpoczyna przygotowane przez siebie zabawy integracyjne dzieci i
rodziców. Przy dobrej organizacji i dynamice spotkanie powinno przebiegać sprawnie i nie powinno
być zbyt rozciągnięte w czasie. Należy pamiętać, by na początku i na końcu spotkania nie zabrakło
zabaw utrwalających imiona dzieci.
Spotkanie II – śpiewamy i tańczymy:
Przy okazji tego spotkania zapraszamy dzieci do zapoznania się z łazienką – pokazujemy gdzie umyć
ręce, gdzie są toalety. Zachęcamy do samoobsługi. Następnie udajemy się do sali, gdzie odbywają się
zajęcia z umuzykalnienia – na spotkanie zaprasza “Pani muzyka” (wszystkie zabawy prowadzi
nauczycielka prowadząca zajęcia umuzykalniające przy akompaniamencie pianina).
Spotkanie III – bawimy się wspólnie na terenie ogrodu przedszkolnego- sierpień

najważniejsze w tym działaniu jest:
o poznanie zasad bezpiecznego zachowania się i korzystania ze sprzętu ogrodowego,
o nawiązanie bliższego kontaktu zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami,
o tworzenie atmosfery radości, przyjaźni, zaufania,
o ogólne zrozumienie przez rodziców zarówno problemów, jak i planowych działań
podejmowanych przez przedszkole.
Dziecko dojrzało do przedszkola gdy:








dobrze znosi nieobecność rodziców / zostaje pod opieką innych członków rodziny lub
znajomych osób/;
z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się jej kurczowo;
potrafi wykonywać proste czynności samoobsługowe w zakresie :
komunikowania potrzeb fizjologicznych,
umiejętności korzystania z papieru toaletowego,
umiejętności mycia rąk mydłem, wytarcia w ręcznik,
umiejętności samodzielnego jedzenia/ posługiwania się łyżką / a także gryzienia/,
samodzielnego ubierania i rozbierania się dziecka/ przynajmniej podejmowania prób/.
Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?
Sposoby przygotowania dziecka- im więcej ich wykorzystasz tym lepiej:








zapoznanie z przedszkolem- oglądanie sal, ogrodu przedszkolnego, zabawek, krótki kontakt z
przyszłym nauczycielem i dziećmi, omówienie planu dnia i przedszkolnych zwyczajów;
rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola;
czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola;
opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola;
uświadomienie dziecku zalet przedszkola- wielu nowych kolegów do zabawy, dużo zabawek i
zabaw, które zna nauczycielka, poznanie nowych piosenek i wierszyków;
wspólne z dzieckiem kupowanie kapci i worka, potrzebnych przyszłemu przedszkolaków;
ćwiczenie z dzieckiem czynności samoobsługowej – ubierania się, jedzenia, samodzielności
podczas czynności higienicznych;
uczestniczenie w zebraniu rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola, nawiązanie
kontaktów z rodzicami dzieci podczas dni adaptacyjnych.
Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo do roli przedszkolaka, nie róbmy wszystkiego na
raz. Rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola.
Rodzic nie może przebyć drogi rozwojowej za dziecko. Ono samo musi pokonywać kolejne etapy, a
dorosły tylko je wspierać i wspomagać.
O czym Rodzice powinni pamiętać aby ich działania były skuteczne i stymulujące:









Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:
o nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak,
o nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.
Zachować cierpliwość:
o trzeba pochwalić dziecko za wysiłek,
o zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać.
Być systematycznym i konsekwentnym:
o pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki,
o dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce
zadbać o siebie.
Nie przeciągać pożegnania w szatni;
o pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
Nie straszyć dziecka przedszkolem.
Nie zabierać dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu, jeśli zrobisz to choć jeden raz,
będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do
przedszkola tata, rozstania z ojcem są mniej bolesne.
Nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w
przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres.
Pamiętaj – żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze uśmiechem.
ŻYCZYMY DZIECIOM, PAŃSTWU I SOBIE OWOCNEJ WSPÓŁPRACY
ZESTAW PROGRAMÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W ZIELONCE
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
1.
„ Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności
dzieci . Wydawnictwa MAC Edukacja , autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy
Żaby- Żabińskiej.
2. „Raz, dwa i trzy – dbać o przyrodę możesz i Ty”. Program edukacji ekologicznej ( program
własny nauczyciela)
Korzystamy także z ciekawych programów autorskich:


„ Program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji starszych przedszkolaków
czterolatków i pięciolatków” Ewy Zielińskiej i Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
„Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej ( program
wspomagający rozwijanie u dzieci możliwości umysłowych i uzdolnień matematycznych)

„Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapamiętywania” E. GruszczykKolczyńskiej i Ewy Zielińskiej (program wspomagający dzieci w skutecznym opanowywaniu
wierszy na pamięć).
PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI:










„ Będę przedszkolakiem” Program adaptacyjny dzieci 3 i 4-letnich rozpoczynających edukację
przedszkolną opracowany przez Radę Pedagogiczną.
Program wychowawczy przedszkola opracowany przez Radę Pedagogiczną.
„Program edukacji czytelniczej.” Rozwijanie zainteresowań dzieci czytelnictwem – program
własny opracowany w oparciu o program ogólnopolski” Cała Polska Czyta Dzieciom”.
„ Bawimy się w teatr” – program własny.
„ Mam prawo do swoich praw”- program własny.
„ Zielonka – moja mała Ojczyzna” – program edukacji regionalnej (program własny).
„ Wyczarować można wszystko” – program edukacji plastycznej (program własny).
Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak” – program własny
Program edukacji prozdrowotnej „Żyjmy zdrowo i wesoło” – program własny
Program profilaktyczny „Wielkie serce małego przedszkolaka” – program własny
Powyższe programy są zgodne z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego”.
Download