Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych Wstęp

advertisement
Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych
Wstęp
W prowadzonej działalności HP dba o najwyższe standardy etyki i zgodność z przepisami. Zdobywamy
zaufanie, traktując innych uczciwie, z szacunkiem i sprawiedliwie. Wartości tych przestrzegamy w każdej
realizowanej czynności, każdego dnia.
Zakres
Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich osób niezwiązanych z HP umową o pracę, a
wykonujących usługi na rzecz tej firmy w jej siedzibie, ewentualnie reprezentujących HP przed jej
klientami („pracownicy zewnętrzni”).
Polityka
Wszyscy pracownicy zewnętrzni muszą — pod kierunkiem i nadzorem wyznaczonych osób —
przestrzegać zapisów niniejszego Kodeksu postępowania pracowników zewnętrznych. Pracownicy
zewnętrzni muszą również przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulacji rządowych
obowiązujących HP w miejscu prowadzonej działalności.
Wszystkie podmioty przekazujące pracowników zewnętrznych firmie HP muszą zadbać o to, aby
pracownicy zewnętrzni znali niniejszy Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych i wszystkie
obowiązujące przepisy, zasady i regulacje rządowe obowiązujące HP w miejscu prowadzonej działalności
oraz byli przeszkoleni w ich zakresie i ich przestrzegali.
Postępowanie zgodne z zasadami etyki, przepisami prawa i polityką HP
Pracownicy zewnętrzni są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów etyki biznesowej i
nie mogą uczestniczyć w żadnych nieuczciwych praktykach lub zachowaniach.
Poza niniejszym Kodeksem postępowania pracowników zewnętrznych pracownicy zewnętrzni muszą
dodatkowo postępować zgodnie z wszelkimi politykami firmy HP dotyczącymi pracowników
zewnętrznych.
Równouprawnienie
Zabrania się niezgodnej z prawem dyskryminacji w miejscu pracy. Podczas wykonywania pracy na rzecz
HP pracownik zewnętrzny nie ma prawa dyskryminować ze względu na takie cechy jak płeć, kolor skóry,
rasa, pochodzenie etniczne lub narodowe, religia, wiek, stan cywilny, orientacja seksualna, tożsamość
płciowa lub sposób jej wyrażania, niepełnosprawność, ciąża, status weterana, chronione informacje
genetyczne, przynależność do grup politycznych ani jakiekolwiek inne cechy chronione prawem.
Środowisko pracy
Zabrania się molestowania w miejscu pracy. Podczas wykonywania pracy na rzecz HP pracownik
zewnętrzny nie może zachowywać się w sposób niegrzeczny, nieprzyjazny, agresywny. Nie może
zastraszać, grozić ani nękać innych osób.
Napastowanie seksualne może mieć wiele przejawów, ale wszystkie jego formy są zabronione. Dotyczy
to wszelkich skierowanych pod adresem pracownika niemile widzianych zalotów, żądań przysług
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
seksualnych, prezentowania plakatów, zdjęć, rysunków lub grafik o charakterze seksualnym w postaci
fizycznej lub elektronicznej oraz wszelkich innych niemile widzianych zachowań werbalnych lub
fizycznych o podtekście seksualnym, przejawianych przez osobę będącą zwierzchnikiem lub
współpracownikiem pracownika.
Pracownicy zewnętrzni muszą przestrzegać polityki i procedur ochrony środowiska, bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz zgłaszać wszelkie przypadki zagrożeń dla środowiska naturalnego, bezpieczeństwa i
higieny pracy. Nie toleruje się aktów przemocy w miejscu pracy. Przemoc w miejscu pracy to m.in. akty
lub groźby przemocy fizycznej oraz wszelkie gwałtowne, napastliwe lub groźne zachowania powodujące
uzasadnione obawy innych osób o bezpieczeństwo własne, ich rodzin lub ich majątku.
Zasady antykorupcyjne
Pracownicy zewnętrzni nie mogą oferować łapówek lub nieoficjalnych udziałów w zarobkach, ani
uczestniczyć
w jakichkolwiek praktykach korupcyjnych. Pracownicy zewnętrzni muszą przestrzegać wszelkich norm
etycznych oraz prawa obowiązującego w kraju, w którym HP prowadzi działalność.
Zasady antykorupcyjne: Pracownicy zewnętrzni nie mogą oferować ani dawać łapówek, nieoficjalnych
udziałów
w zarobkach ani podarunków w celu zawarcia lub przedłużenia kontraktu, ewentualnie w celu
niestosownego wpłynięcia na decyzję biznesową. Pracownikom zewnętrznym zabrania się oferowania,
obiecywania lub przekazywania przedstawicielom podmiotów komercyjnych lub urzędnikom rządowym
pieniędzy bądź innych wartościowych podarunków bezpośrednio lub pośrednio przez pracowników albo
inne strony w celu zawarcia lub przedłużenia kontraktu albo zyskania innej przewagi biznesowej w
dowolnym kraju. Amerykańska ustawa o praktykach korupcyjnych (FCPA) oraz brytyjska ustawa o
łapówkarstwie (UKBA) zabraniają oferowania pieniędzy lub podarunków urzędnikom państwowym,
partiom politycznym, kandydatom na stanowiska publiczne lub polityczne w celu zawarcia lub
przedłużenia kontraktu. Ustawa UKBA zabrania również przekazywania wszelkich płatności lub
podarunków podmiotom komercyjnym w celu zawarcia lub przedłużenia umów biznesowych.

Ustawy FCPA i UKBA mają zastosowanie do działań wszystkich pracowników firmy HP, jej
podmiotów zależnych, podmiotów połączonych na zasadzie joint venture, jej pracowników
zewnętrznych, agentów oraz przedstawicieli.

W skrócie, walka z korupcją oznacza zakaz przyjmowania lub przekazywania:
o dowolnych wartościowych podarunków oferowanych w celu zawarcia lub przedłużenia
umów biznesowych,
o
dowolnego rodzaju łapówek lub nieoficjalnych udziałów w zarobkach.
Gratyfikacje: O ile pracownik zewnętrzny nie działa pod przymusem, nie wolno mu oferować ani wypłacać
bezpośrednio bądź pośrednio gratyfikacji urzędnikom państwowym za rutynowe czynności urzędowe.
Przez przymus rozumie się sytuację, w której pracownik zewnętrzny obawia się fizycznego uszczerbku na
ciele lub pozbawienia wolności, jeśli odmówi zapłacenia, albo w której nie istnieje bezpieczna alternatywa
dla spełnienia takich żądań. Wyjątek dotyczący przymusu dotyczy tylko płatności jednorazowych,
zazwyczaj o niedużej wartości. Wielokrotne gratyfikacje albo gratyfikacje o wysokiej wartości nie są objęte
tym wyjątkiem. Wszelkie dokonane płatności lub wypłacone gratyfikacje muszą zostać zgłoszone w dziale
prawnym firmy HP w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
W swoich działaniach firma HP aktywnie angażuje się w walkę z handlem ludźmi, pracą nieletnich
i pracą przymusową. Pracownikom zewnętrznym nie wolno uczestniczyć w handlu ludźmi, który obejmuje
między innymi nielegalny transport osób, handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i stosowanie pracy
przymusowej lub pracy nieletnich w dowolnej postaci.
Zgodnie z treścią Standardów postępowania w biznesie HP od pracowników zewnętrznych oczekuje się
traktowania wszystkich ludzi uczciwie, z godnością i szacunkiem. Pracownikom zewnętrznym zabrania
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
się nabywania usług seksualnych lub przyjmowania lub dostarczania jakichkolwiek świadczeń
związanych z branżą erotyczną na terenie HP lub podczas pracy na rzecz HP. Dotyczy to również między
innymi wykorzystywania zasobów/środków HP (firmowych kart płatniczych przeznaczonych na cele
związane z podróżami/rozrywką, komputerów przenośnych, telefonów komórkowych, samochodów
firmowych itp). Pracownicy zewnętrzni łamiący powyższe zakazy poniosą konsekwencje dyscyplinarne,
do rozwiązania umowy z HP włącznie.
Upominki i imprezy rozrywkowe
Pracownicy zewnętrzni nie mogą dawać ani przyjmować w związku ze swoją pracą żadnych korzyści
(prezentów, posiłków, rozrywek ani innych wartości), jeśli mogłoby to stwarzać wrażenie wywierania
nacisku. Ograniczenie to dotyczy korzyści dawanych lub otrzymywanych od przedstawicieli firmy HP, jej
obecnych lub potencjalnych klientów, partnerów kanału sprzedaży, dostawców, innych partnerów
handlowych lub konkurentów.
Zapłaty za pośrednictwo
Pracownik zewnętrzny nie może zawierać żadnych umów dotyczących prowizji lub honorariów, chyba że
działa na podstawie pisemnej umowy zawartej z działającymi w dobrej wierze dystrybutorami
komercyjnymi, przedstawicielami handlowymi, agentami lub konsultantami. Wszelkie umowy dotyczące
prowizji lub honorariów muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez dział prawny firmy HP.
Konflikty interesów
Prowadząc działalność dotyczącą firmy HP, pracownicy zewnętrzni muszą zawsze podejmować decyzje
leżące w najlepszym interesie firmy HP i zgodne z treścią umowy, którą zawarli ze swoim
pracodawcą. W związku z jakąkolwiek transakcją z udziałem HP pracownicy zewnętrzni nie mogą
otrzymywać żadnego osobistego zysku ani korzyści wykraczających poza wynagrodzenie otrzymywane
od swojego pracodawcy.
Pracownicy zewnętrzni nie mogą:


wykonywać żadnych czynności, które stwarzałyby konflikt interesów z perspektywy ich
pracodawcy i/lub HP,
wykonywać żadnych czynności, które mogłyby zostać postrzeżone jako konflikt interesów z
perspektywy ich pracodawcy i/lub HP.
Współpraca ze stronami trzecimi
Strony trzecie oznaczają konkurentów firmy HP, partnerów kanałów sprzedaży, dostawców (innych niż
pracodawca pracownika zewnętrznego) oraz innych partnerów biznesowych i klientów firmy HP.
Podczas pracy na rzecz HP pracownicy zewnętrzni nie mogą pracować dla stron trzecich, jeśli stanowi o
tym treść umowy zawartej przez nich z pracodawcą. Kontrakt firmy HP z dostawcą musi określać zasady
rządzące relacjami z dowolnymi innymi stronami trzecimi (takimi jak partnerzy kanałów sprzedaży,
konkurenci i klienci niezdefiniowani w kontrakcie).
Relacje handlowe z rodziną lub przyjaciółmi
Podczas pracy na rzecz HP pracownicy zewnętrzni muszą ujawniać pracodawcy i HP wszelkie sytuacje,
w których mogą realizować przedsięwzięcia handlowe wspólnie z członkami rodziny, przyjaciółmi lub
innymi osobami,
z którymi wiążą ich bliskie relacje osobiste.
Korzystanie z zasobów firmy HP
Wszelkie zasoby i sprzęt firmy HP, w tym komputery i systemy informatyczne, mogą być wykorzystywane
wyłącznie do celów związanych z działalnością firmy HP i zgodnie z politykami i wytycznymi firmy HP.
Pracownicy zewnętrzni nie mogą wykorzystywać zasobów firmy HP z naruszeniem prawa i nie mogą
zezwalać innym osobom, w tym przyjaciołom i rodzinie, korzystać z zasobów firmy HP. Pracownicy
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
zewnętrzni powinni unikać korzystania ze sprzętu, jeśli miałoby to doprowadzić do strat lub uszkodzeń, w
tym unikać ryzyka wprowadzenia wirusów lub naruszenia zabezpieczeń informatycznych HP. Kradzież
lub nieautoryzowane posiadanie lub użytkowanie dóbr firmy HP są zabronione.
Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów HP w celu tworzenia, przesyłania, przechowywania,
kopiowania lub wyświetlania wiadomości, obrazów bądź materiałów, które:




mają na celu uzyskanie korzyści osobistych,
służą nagabywaniu innych,
można uznać za „łańcuszki szczęścia”,
stanowią groźby lub mają charakter pornograficzny, seksualny, napastliwy, poniżający lub ogólnie
obraźliwy.
W zgodzie z obowiązującymi przepisami lokalnymi HP ma prawo dostępu do wszelkich zasobów i
urządzeń HP użytkowanych przez pracowników zewnętrznych oraz do ich sprawdzania. Dotyczy to m.in.
komputerów, serwerów i systemów, telefonów, systemów poczty głosowej i e-mail, biurek, szafek,
regałów, pojazdów. Ze względów bezpieczeństwa, konieczności nadzoru i z innych przyczyn firma HP
może w dowolnym czasie i bez powiadomienia sprawdzić osoby i mienie znajdujące się w siedzibie firmy
HP, w zakresie dopuszczonym przez lokalne prawo.
Pracownicy zewnętrzni nie mogą oczekiwać zachowania poufności jakichkolwiek wiadomości i zapisów
utworzonych w systemach firmy HP, przekazywanych przez nie lub w nich przechowywanych. Wszystkie
wiadomości e-mail, wiadomości poczty głosowej i jakiekolwiek inne nieosobiste dane zapisane lub
przekazywane za pomocą sprzętu należącego do firmy HP należą do niej. W zgodzie z obowiązującymi
przepisami lokalnymi HP ma prawo dostępu do takich danych w dowolnym czasie.
Poufność
Od pracowników zewnętrznych oczekuje się znajomości i przestrzegania określonych zasad zachowania
poufności uzgodnionych pomiędzy ich pracodawcą a firmą HP. Jeśli nie podpisano osobnej umowy o
poufności, pracownicy zewnętrzni muszą założyć, że wszelkie udostępniane im podczas pracy na rzecz
HP informacje są poufne. Dotyczy to także informacji, które firma HP otrzymuje od swoich dostawców,
klientów lub partnerów handlowych. Informacje poufne mogą być używane lub ujawniane wyłącznie w
uzasadnionych celach biznesowych.
Pracownicy zewnętrzni muszą rozumieć i przestrzegać polityki HP w zakresie używania serwisów
społecznościowych, w tym forów użytkowników, blogów, chatu i grup dyskusyjnych. W takich serwisach
społecznościowych nigdy nie wolno im omawiać własności intelektualnej, tajemnic handlowych ani
żadnych innych poufnych informacji HP.
Informacje poufne stron trzecich




Byli pracodawcy: Od pracowników zewnętrznych oczekuje się przestrzegania wszelkich
obowiązujących ograniczeń w zakresie ujawniania lub używania informacji poufnych należących
do ich aktualnych lub byłych pracodawców. Informacje takie — w dowolnej postaci materialnej lub
nadającej się do odczytu — nie mogą być wnoszone na teren siedziby HP bez uprzedniej
pisemnej zgody takiego byłego pracodawcy.
Konkurencja: Pracownikom zewnętrznym nie wolno występować o, przyjmować, używać ani
udostępniać poufnych informacji na temat konkurencji HP.
Inne strony trzecie: Pracownikom zewnętrznym nie wolno ujawniać poufnych informacji klientów,
partnerów biznesowych lub dostawców, w tym niepublicznych informacji na temat cen.
Pracownikom zewnętrznym nie wolno skłaniać kogokolwiek do naruszenia zobowiązania do
zachowania poufności.
Dokumentacja
Wszelka dokumentacja utworzona podczas wykonywania pracy na rzecz HP winna być kompletna i
zgodna ze stanem faktycznym i należy ją zachować, chronić i utylizować zgodnie z obowiązującymi w HP
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
politykami. Wszystkie płatności dokonane w imieniu firmy HP muszą być odpowiednio udokumentowane.
Pracownikom zewnętrznym nie wolno podpisywać żadnych nieoficjalnych pism ani umów, ani ustanawiać
niejawnych lub nieudokumentowanych funduszy bądź aktywów. Za „dokumentację” uznaje się
wiadomości e-mail i inne środki wymiany informacji, a pracownicy zewnętrzni nie mogą używać w nich
stwierdzeń przesadnych lub uwłaczających ani innych wyrażeń, które mogłyby zostać źle odebrane.
Nieuczciwy marketing
Pracownicy zewnętrzni muszą dokładać należytych starań, aby unikać sytuacji prowadzących do
nieuczciwego marketingu produktów HP. Przez nieuczciwy marketing rozumie się handel produktem za
pośrednictwem kanałów dystrybucji, które są nieoficjalne, nieautoryzowane lub niezamierzone przez
firmę HP. Pracownicy zewnętrzni muszą niezwłocznie zgłaszać wszelkie przypadki nieuczciwego
marketingu swojemu pracodawcy oraz w biurze ds. etyki i zgodności z przepisami HP.
Przepisy dotyczące handlu międzynarodowego
Pracownicy zewnętrzni muszą zrozumieć i przestrzegać polityk i procedur HP dotyczących handlu
międzynarodowego i muszą się upewnić, że produkty, usługi i technologie firmy HP nie są importowane,
eksportowane lub przewożone niezgodnie z obowiązującym prawem.
Wykorzystywanie informacji poufnych
Może się zdarzyć, że pracownik zewnętrzny będzie miał dostęp do ważnych informacji niepublicznych
dotyczących działalności HP, które przedsiębiorczy inwestor mógłby uznać za istotne w podejmowaniu
decyzji o tym, czy kupować, sprzedawać, czy zatrzymywać papiery wartościowe. Handlowanie akcjami
lub sprzyjanie handlowaniu akcjami na podstawie istotnych informacji niepublicznych — bez względu na
wartość takich transakcji i miejsce przebywania osoby handlującej — stanowi naruszenie prawa Stanów
Zjednoczonych o obrocie papierami wartościowymi oraz, w zależności od okoliczności, przepisów
obowiązujących w innych krajach. Osoby naruszające takie przepisy mogą ponieść surowe
konsekwencje cywilne i karne.
Praca w innych krajach
Kiedy pracownik zewnętrzny wykonuje pracę na rzecz HP poza swoim krajem zamieszkania, musi
spełniać wymogi przepisów imigracyjnych, uzyskać odpowiednie pozwolenia (w tym zezwolenia na pracę
i wizy) w każdym kraju, w którym wykonuje działalność lub pracę.
Kontakty z przedstawicielami prasy i mediów
Pracownikom zewnętrznym nie udziela się prawa do zabierania głosu w mediach w imieniu HP. Wszelka
komunikacja z inwestorami, analitykami i mediami dotycząca działalności handlowej firmy HP musi zostać
wcześniej zatwierdzona przez Dział Relacji z Inwestorami, Dział Komunikacji Korporacyjnej lub
odpowiednich specjalistów ds. komunikacji w firmie HP. W przypadku kontaktu ze strony mediów należy
skierować osobę kontaktującą się bezpośrednio do działu HP Public Relations:
[email protected]
Prywatność
Podczas wykonywania pracy na rzecz HP oraz korzystania z systemów, procesów, produktów i usług
online i offline obejmujących korzystanie, przechowywanie lub przesyłanie dowolnych danych
pozwalających na identyfikację konkretnych osób pochodzących od klientów, partnerów biznesowych,
pracowników HP oraz innych osób, pracownicy zewnętrzni muszą przestrzegać zasad HP dotyczących
prywatności oraz praktyk ochrony danych. Informacje personalne obejmują dane związane z
indywidualną osobą, która na ich podstawie może zostać zidentyfikowana lub której miejsce pobytu może
zostać zlokalizowane.
Zakaz nagabywania
Pracownik zewnętrzny nie może nagabywać pracowników HP w ich godzinach pracy w celach
niezwiązanych z zatrudnieniem w HP. Pracownicy zewnętrzni nie mogą rozprowadzać pism ani innych
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
materiałów w obiektach HP ani nagabywać bądź rozdawać materiałów o jakimkolwiek charakterze
niezwiązanym z pracą w HP, w tym związanych z akcjami charytatywnymi.
Współpraca z osobami prowadzącymi dochodzenia i audyty
Podczas wszelkich wewnętrznych dochodzeń i audytów pracownicy zewnętrzni mają obowiązek
współpracować osobami je prowadzącymi oraz mówić im całą prawdę i dostarczać wszelkie stosowne
dokumenty. Pracownikom zewnętrznym nie wolno niszczyć bądź zmieniać jakichkolwiek dokumentów ani
omawiać wewnętrznych dochodzeń z nikim innym — czy to w HP czy na zewnątrz firmy — chyba że za
zgodą wewnętrznych inspektorów albo w przypadku komunikowania się z instytucjami rządowymi w
sposób wymagany przez lokalne prawo.
Dodatkowe zasady
Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych musi zostać przeczytany i należy go przestrzegać w
związku z odpowiednim kodeksem i zasadami (o ile takie istnieją) obowiązującymi u pracodawcy
pracownika zewnętrznego. Ponadto wymagania określone powyżej nie opisują wszystkich możliwych
przypadków i sytuacji. Zabrania się wszelkiego postępowania, które mogłoby wzbudzić wątpliwości co do
dbałości firmy HP o najwyższe standardy etyki biznesowej i zgodność z przepisami.
W sprawach związanych z niniejszym kodeksem postępowania pracownicy zewnętrzni powinni
kontaktować się ze swoim pracodawcą, członkiem kadry kierowniczej HP lub biurem ds. etyki i zgodności
z przepisami HP.
Zgłaszanie naruszenia zasad
Pracownik zewnętrzny jest zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania wszelkich przypadków
domniemanego niewłaściwego postępowania, w tym niewłaściwego postępowania pracowników,
klientów, podwykonawców, partnerów i dostawców. Zgłaszając obawy i w ogóle stosując Zasady
postępowania, pracownik zewnętrzny winien zawsze działać uczciwie i w dobrej wierze, z
poszanowaniem innych osób.
Pracownicy zewnętrzni powinni przekazywać zgłoszenia swoim pracodawcom oraz przedstawicielowi
kadry kierowniczej firmy HP lub pracownikowi biura ds. etyki i zgodności z przepisami HP. HP nie toleruje
żadnych restrykcji wobec osób, które uczciwie i w dobrej wierze zgłaszają problemy.
Z biurem ds. etyki i zgodności z przepisami można skontaktować się w następujący sposób:


E-mail: [email protected]
Telefonicznie: Z dowolnego miejsca na świecie należy zadzwonić pod numer infolinii GuideLine
— czynny 24 godziny na dobę i oferujący usługi tłumacza. Osoby dzwoniące zachowują
anonimowość (z wyjątkiem przypadków, w których anonimowe zgłoszenia są niedozwolone w
świetle lokalnego prawa).
Na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady: należy zadzwonić pod numer 1-800-424-2965
Poza obszarem Stanów Zjednoczonych i Kanady:
1. Przejść do kodów dostępu operatora AT&T.
2. Wyszukać kraj na liście alfabetycznej.
3. Wybrać kod AT&T Direct na telefonie.
4. Po otrzymaniu stosownej instrukcji wybrać numer 800-424-2965.

Poczta:
HP Inc.
Ethics and Compliance Office
Mailstop 1560
1501 Page Mill Road
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
Palo Alto, CA 94304-1112
United States
Niniejszy dokument jest wersją dokumentu HP001-04, Kodeks postępowania pracowników zewnętrznych,
przygotowanego na potrzeby portalu HP.
© 2016 HPDC LP
01-10-2016
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards