prezentacja

advertisement
„Urząd Miasta Zielonka
miejscem pracy i dialogu”
Gmina Zielonka/Urząd Miasta Zielonka
Wizerunek urzędu:
•
•
•
atmosfera w pracy
relacje międzyludzkie
znajomość przez pracowników zasad
obowiązujących w urzędzie
Pracodawca (Burmistrz)
winien mieć na uwadze:
•
•
•
ochronę niezależności wyrażania opinii przez pracownika przy
podejmowaniu decyzji
nakreślenie zasad postępowania
wymaganych u urzędnika
stworzenie procedur antymobbingowych
Pracownik:
•
•
znać przyjęte procedury
określające zasady postępowania
wymagane przez pracodawcę
znać procedury antymobbingowe
Po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami
w lipcu 2012 r. Burmistrz zatwierdził:
•
Kodeks Etyki
•
Wewnętrzną Politykę Antymobbingową
W październiku 2012 r. po wskazaniu przez
pracowników swoich przedstawicieli została
powołana przez Burmistrza Komisja Etyki.
Komisja Etyki:
•
przeprowadziła ankietę wśród pracowników w zakresie stosowania
Kodeksu Etyki
•
sporządziła raport
•
przekazała raport Burmistrzowi
Adekwatność zgłaszanego rozwiązania:
• przejrzystość relacji przełożony – pracownik
• możliwość stworzenia zespołu
• podwyższenie prestiżu pracownika
samorządowego wśród mieszkańców
• podwyższenie prestiżu wykonywanego zawodu
wśród pracowników
Skuteczność zgłaszanego rozwiązania
• Wiedza pracowników nt. procedur nie tylko
obligujących do określonych zachowań, ale także
chroniących indywidualnie pracownika
• zmarginalizowanie
tzw. „plotek urzędowych”
• zwiększenie otwartości
pracowników w wyrażaniu
opinii i ocenie środowiska wewnętrznego urzędu
Przejrzystość procesu wdrożenia
rozwiązania
• konsultacje z pracownikami treści Kodeksu Etyki
oraz Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w
Urzędzie Miasta Zielonka
• wskazanie przez pracowników swoich
przedstawicieli do Komisji Etyki
• raport z przeglądu i monitorowania stosowania
postanowień Kodeksu Etyki sporządzony w
oparciu o ankietę przeprowadzona wśród
pracowników
• polityka antymobbingowa przewiduje udział w
komisji każdej ze stron konfliktu
Trwałość zgłaszanego rozwiązania
• wewnętrzne procedury organizacyjne
• element kontroli
zarządczej
• pracownik w chwili
nawiązania stosunku pracy
jest zapoznawany z procedurami
Możliwość zastosowania w innych
jednostkach samorządowych:
• koszty – brak
• konieczny współudział
pracowników
• konieczne praktyczne stosowanie
w codziennej pracy
Download