Karta przedmiotu - Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych

advertisement
Nazwa studiów
podyplomowych
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Nazwa przedmiotu
Organizacja i metody pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy w
przedsiębiorstwie, zakres działania i uprawnień służb BHP
Jednostka
prowadząca
Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych
Kierownik
i realizatorzy
Formy zajęć i liczba
godzin w semestrze
Dr inż. Kinga Stasik
[email protected]
Wyk.
Ćw.
Lab.
Proj.
Sem.
Inne
6
0
0
0
0
0
Suma godzin
w semestrze
6
Efekty kształcenia
Student poznaje zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracownika oraz
poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wymagania
wstępne
Brak
Organizacja
przedmiotu i treści
kształcenia
WYKŁAD
Organizacja służby BHP. Wymogi kwalifikacyjne dla pracowników służby BHP. Zadania służby
BHP. Uprawnienia służby BHP. Badanie prawidłowości funkcjonowania służby bhp.
Zarządzanie BHP (PN-N 18001, OHSAS). Polityka i planowanie działań w zakresie
bezpieczeństwa pracy. Ocena ryzyka zawodowego oraz wynikające z niej działania.
Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy. Sprawdzanie oraz działania korygujące i
zapobiegawcze. Dane statystyczne w zakresie warunków pracy (sprawozdanie z-10).
Forma zaliczenia sprawdzenia
osiągnięcia efektów
kształcenia
Wykład – Egzamin końcowy
Literatura
Literatura podstawowa:
1. Laska A. – Społeczno – ekonomiczne aspekty ochrony środowiska i bezpieczeństwa
człowieka w środowisku pracy, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 2001.
2. Rączkowski B. – BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk, 2006.
Literatura uzupełniająca:
1. Pod red. Kordeckiej D. - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa (1997),
2. Poradnik Inspektora BHP, praca zbiorowa, Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna we Wrocławiu, Wrocław 1993.
3. Poradnik Społecznego Inspektora Pracy, ODDK, Gdańsk 2003.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej
nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704),
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 127, poz. 1092),
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833),
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Dz. U. 2004 nr 16 poz. 156
11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U.
Nr 200, poz. 2047),
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy1) (Dz. U. Nr 246, poz. 2468),
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 117, poz. 986).
14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy
niektórych z tych prac (Dz.U.05. Nr 136, poz. 1145),
15. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.; ostatnia zmiana:
Dz. U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1249).
Uwagi
Wykład odbywa się w audytorium wyposażonym w rzutnik multimedialny.
Aktualizacja
08 kwietnia 2008
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards