strony początkowe do pobrania

advertisement
Wydawnictwo Termedia
Poznañ 2006
HIV/AIDS – podrêcznik dla lekarzy i studentów
pod redakcj¹ Waldemara Haloty i Jacka Juszczyka
©Copyright by Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznañ 2006
Wszystkie prawa zastrze¿one.
¯aden z fragmentów ksi¹¿ki nie mo¿e byæ publikowany w jakiejkolwiek formie bez wczeœniejszej pisemnej zgody wydawcy.
Dotyczy to tak¿e fotokopii i mikrofilmów oraz nagrywania, a tak¿e rozpowszechniania za poœrednictwem noœników elektronicznych.
Termedia Wydawnictwo Medyczne
ul. Wenedów 9/1
61-614 Poznañ
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: [email protected]
http://www.termedia.pl
Projekt ok³adki: Olga Reszelska
Druk:
ISBN-10: 83-89825-01-5
ISBN-13: 978-83-89825-01-8
Egzemplarz bezp³atny. Wydanie zosta³o sfinansowane przez Krajowe
Centrum ds. AIDS ze œrodków Ministra Zdrowia.
Agenda Ministra Zdrowia
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 Warszawa
tel. +48 22 331 77 77
www.aids.gov.pl
CA£ODOBOWY TELEFON ZAUFANIA AIDS +48 22 692 82 26
SPIS TREŒCI
Waldemar Halota, Ma³gorzata Paw³owska
I. Epidemiologia AIDS
Uwarunkowania pandemii HIV
Epidemiologia molekularna
Rozpowszechnienie zaka¿eñ HIV
Jacek Juszczyk
II. Patogeneza zaka¿enia wirusem HIV-1 i AIDS
Dwa wirusy HIV
Wra¿liwoœæ na czynniki fizykochemiczne
Cykl replikacyjny
Zaka¿anie komórek
Rozsiew wirusa
HeterogennoϾ HIV-1
OdpowiedŸ immunologiczna
Cytotoksyczne limfocyty CD8+
Znaczenie wysokoœci „punktu ustawienia” wiremii na pocz¹tku zaka¿enia
Dynamika zmian liczby i funkcji limfocytów CD4+
Limfocyty CD4+ podczas leczenia antyretrowirusowego
Znaczenie uk³adu limfatycznego
Przeciwcia³a anty-HIV-1
Zmiany w oœrodkowym uk³adzie nerwowym
Zaka¿eni HIV-1 z d³ugim okresem prze¿ycia
Janusz J. Stañczak
III. Diagnostyka laboratoryjna zaka¿enia wirusem HIV-1 i AIDS
Diagnostyka serologiczna
Diagnostyka genetyczna
Diagnostyka cytometryczna – ocena uk³adu odpornoœciowego
Fazy diagnozowania zaka¿enia HIV
Diagnostyka przesiewowa w kierunku HIV
Diagnostyka poekspozycyjna u dzieci matek HIV-dodatnich
Ocena rozwoju zaka¿enia HIV
Ocena skutecznoœci leczenia antyretrowirusowego
9
10
13
14
19
19
21
21
23
24
24
25
26
28
28
30
30
31
32
33
35
35
37
38
38
39
40
40
41
Oznaczanie lekoopornoœci HIV-1
Monitorowanie skutków ubocznych leczenia antyretrowirusowego
Zakoñczenie
Ma³gorzata Paw³owska, Waldemar Halota
IV. Historia naturalna zaka¿enia HIV
42
45
45
47
Pierwotne zaka¿enie HIV
Faza utajonego zaka¿enia
Faza zaka¿enia objawowego
Choroby wskaŸnikowe/definiuj¹ce AIDS
47
48
49
50
Waldemar Halota, Ma³gorzata Paw³owska
V. Zaka¿enia oportunistyczne
53
GruŸlica
Zaka¿enia Mycobacterium avium complex (MAC)
Zaka¿enia grzybicze
Zaka¿enia paso¿ytnicze
Zaka¿enia wirusowe
Zaka¿enia bakteryjne
Krzysztof Simon
VI. Manifestacje kliniczne zaka¿eñ HIV u doros³ych: nowotwory
Wstêp
Miêsak Kaposiego (KS)
Nowotwory szyjki macicy i odbytu
Ch³oniaki
Magdalena Marczyñska
VII. Zaka¿enie HIV u dzieci: odrêbnoœci kliniczne i terapeutyczne,
profilaktyka zaka¿eñ wertykalnych, opieka medyczna nad
dzieckiem zaka¿onym HIV
Profilaktyka zaka¿eñ wertykalnych
Odrêbnoœci kliniczne i terapeutyczne zaka¿enia HIV u dzieci
Opieka nad dzieckiem zaka¿onym HIV
Podsumowanie
56
57
59
62
64
68
71
71
72
77
79
85
85
87
93
95
Anita Olczak
VIII. Leczenie zaka¿enia HIV
Wskazania do leczenia i jego zasady
Charakterystyka leków ARW
Powik³ania terapii antyretrowirusowej
Wp³yw terapii ARW na procesy metaboliczne
HepatotoksycznoϾ terapii antyretrowirusowej
Zespó³ rekonstrukcji odpornoœciowej (immunologicznej)
97
97
104
118
121
125
129
Edyta Gr¹bczewska
IX. Wybrane aspekty profilaktyki poekspozycyjnej zaka¿eñ HIV (PEP)
135
Ogólne zasady ochrony przed zawodowym zaka¿eniem HIV
Zasady oceny ryzyka poekspozycyjnego
Badania osoby bêd¹cej potencjalnym Ÿród³em zaka¿enia
Badania osoby eksponowanej
Zasady chemioprofilaktyki poekspozycyjnej
Leki stosowane w profilaktyce poekspozycyjnej
Podstawowe i rozszerzone schematy leków stosowane w profilaktyce poekspozycyjnej
Pozazawodowa profilaktyka poekspozycyjna (nPEP)
Ocena ryzyka zwi¹zanego z ekspozycj¹
137
138
138
139
139
141
142
144
145
Anita Olczak
X. Leczenie i profilaktyka chorób wskaŸnikowych dla AIDS
Pneumocystozowe zapalenie p³uc
Neurotoksoplazmoza
Kryptokokoza
Aspergiloza
Posocznica salmonelozowa
Kandydoza
GruŸlica
Terapia antyretrowirusowa u chorych z gruŸlic¹
Uogólnione zaka¿enia pr¹tkiem niegruŸliczym (mykobakteriozy)
Bakteryjne zapalenia p³uc
Zaka¿enia HSV-1 i HSV-2
Pó³pasiec
PML
147
147
149
150
151
152
152
152
155
156
157
157
157
158
Choroba cytomegalowirusowa
Kryptosporydioza
Mikrosporydioza
Izosporoza
Nokardioza
Kokcydioidomykoza
Miêsak Kaposiego
Zespó³ wyniszczenia
Gra¿yna Bara³kiewicz
XI. Zasady poradnictwa i opieki nad osobami zaka¿onymi HIV
Specyfika opieki nad zaka¿onym HIV
Poradnictwo oko³otestowe
Opieka nad pacjentami HIV(+)
158
160
160
160
161
161
162
163
165
165
166
167
Download