Szczegółowy opis kosztów kwalifikowanych podlegających

advertisement
Załącznik 1
Szczegółowy opis kosztów kwalifikowanych
podlegających refundacji w ramach działania 6.1. Szkolenia
I. Koszty podlegające refundacji (podane w wartościach brutto)
Koszty podstawowe:
1. Koszt materiałów szkoleniowych - maksymalnie 50,00 zł/osobę.
Maksymalna ilość kompletów wynosi 120% planowanej liczby uczestników
szkolenia. Refundowany jest tylko koszt opracowania, druku, składu,
powielenia i oprawy materiałów szkoleniowych.
2. Koszt wynajmu pomieszczeń – maksymalnie 350,00 zł/dzień.
3. Koszt noclegów słuchaczy – maksymalnie 80,00 zł/osobodzień.
Refundowane są koszty noclegów tylko w noc poprzedzającą dzień, w
którym dana osoba bierze udział w szkoleniu, pod warunkiem, że trwa ono
co najmniej 2 kolejne dni po co najmniej 6 godzin dziennie.
4. Koszt wyżywienia – maksymalnie 40,00 zł/osobodzień.
Refundowane są koszty wyżywienia tylko w dniach, w których dana osoba
bierze udział w szkoleniu.
5. Koszt dojazdów słuchaczy wynajętym autokarem – maksymalnie 3,00
zł/km.
Refundowane są koszty dojazdów tylko z miejscowości zamieszkania do
miejscowości, w której odbywa się szkolenie (i odwrotnie) lub z
miejscowości, w której odbywa się jeden etap szkolenia do miejscowości,
w której odbywa się inny etap szkolenia – drogą nie dłuższą niż 150%
drogi najkrótszej między tymi punktami.
6. Koszt wypożyczenia sprzętu do prowadzenia szkolenia – maksymalnie
150,00 zł/dzień
Refundacji podlega koszt wypożyczenia sprzętu komputerowego lub
dydaktycznego sprzętu pszczelarskiego.
7. Koszt wynagrodzenia wykładowców określają podmioty uprawnione.
Przy określaniu kosztów wynagrodzenia wykładowców należy brać pod
uwagę tylko czas trwania samego wykładu lub zajęć praktycznych – bez
1
wliczania przerw. W przypadku prowadzenia wykładu jednocześnie przez
kilku wykładowców, ich łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć
przyjętej maksymalnej stawki za godzinę wykładu.
Koszt zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia wykładów
Refundacji podlega koszt zakupu tylko następującego sprzętu:
•
komputer (laptop) z oprogramowaniem (system operacyjny, pakiet
programów biurowych) – maksymalnie 4 200,00 zł,
•
zestaw do prezentacji (projektor multimedialny, ewentualnie rzutnik, ekran,
wskazówka) – maksymalnie 5 000,00 zł,
Agencja zwraca podmiotowi uprawnionemu koszty zakupu jednego komputera
i jednego zestawu do prezentacji.
Refundowany jest zakup sprzętu tylko w przypadku, gdy projekt obejmuje
łącznie co najmniej 80 godzin szkoleniowych.
Koszty dodatkowe – maksymalnie 10% sumy kosztów podstawowych.
W
ramach
kosztów
dodatkowych
refundacji
podlegają
tylko
koszty
administracyjne (księgowość, kierownik projektu, przygotowanie certyfikatów).
II. Koszty niepodlegające refundacji:
1. zakup sprzętu komputerowego w przypadku, gdy organizacja lub
stowarzyszenie pszczelarzy składające projekt zleca jego wykonanie
innemu podmiotowi;
2. zakup sprzętu komputerowego w przypadku, gdy podmiot uprawniony
uzyskał refundację danego rodzaju sprzętu w ramach realizacji projektu w
poprzednim sezonie;
3. zakup sprzętu komputerowego w przypadku, gdy podmiot uprawniony
ubiega się o refundację kosztu wypożyczenia danego rodzaju sprzętu
(i odwrotnie);
4. zakup sprzętu komputerowego jedynie na potrzeby przygotowania
materiałów szkoleniowych lub obsługi administracyjnej;
5. zakup artykułów spożywczych (w sklepie) w celu przygotowania posiłków
lub poczęstunków;
2
6. noclegi i dojazdy wykładowców;
7. dojazdy za wyjątkiem dojazdów słuchaczy wynajętym autokarem;
8. przejazdy w obrębie jednej miejscowości;
9. egzaminy państwowe ani koszty im towarzyszące (noclegi, wyżywienie,
dojazdy itp.);
10. wydawnictwa ani publikacje niebędące materiałami szkoleniowymi dla
słuchaczy;
11. materiały promocyjne i reklamowe;
12. imprezy ogólnodostępne typu „Święto Miodu” itp.;
13. występy zespołów artystycznych ani koszty im towarzyszące (noclegi,
wyżywienie, dojazdy itp.);
14. zakup sadzonek roślin miododajnych;
15. noclegi i wyżywienie kierowców autokarów.
3
Download