MIKEK_zadania - MIKEK - Mikroekonomia - rambus02

advertisement
MIKEK_zadania.doc
(121 KB) Pobierz
ZADANIA TRENINGOWE Z MIKROEKONOMII – CZĘ ŚĆ I
Â
POPYT, PODAĹ», FUNCJONOWANIE RYNKU
Â
Zad.1. Pewien producent z posiadanego zasobu czynnikĂłw wytwĂłrczych moĹĽe
wyprodukować 80 jednostek dobra X i 20 jednostek dobra Y. Ile jednostek dobra Y producent
może wyprodukować, jeżeli wytwarza 20 jednostek dobra X? Załóżmy, że krzywa
możliwości produkcyjnych dla dóbr X i Y jest liniowa.
Â
Zad. 2. Krzywą możliwości produkcyjnych opisuje równanie:
Y = 20 – 0,25X
Oblicz:
a)Â Â Â Â Â Koszt alternatywny wykorzystania wszystkich posiadanych czynnikĂłw
wytwĂłrczych do produkcji dobra X,
b)Â Â Â Â Koszt alternatywny wykorzystania wszystkich posiadanych zasobĂłw do produkcji
dobra Y,
c)     Koszt alternatywny zwiększenia produkcji X z 40 do 60 jednostek
Â
Zad. 3. W Gdybolandii i Pajdolandii produkuje siÄ™ pralki i lodĂłwki. Jednostkowe koszty
produkcji wyrażone w godzinach pracy niezbędne do ich wytworzenia zawarte są w tabeli:
Â
wyszczegĂłlnienie Gdybolandia Pajdolandia
pralki (X)
1
2
lodĂłwki (Y)
2
8
Â
a)Â Â Â Â Â ustal, ktĂłry kraj ma przewagÄ™ absolutnÄ… w produkcji pralek i lodĂłwek?
b)    wykreśl krzywe możliwości produkcyjnych (PPC) dla obu krajów przy
założeniu, że Gdybolandia ma do dyspozycji łączną podaż pracy
równą 100 godzin, zaś Pajdolandia – 160 godzin,
c)     oblicz wielkość produkcji pralek i lodówek w Gdybolandii i Pajdolandii w
sytuacji braku handlu zagranicznego przy założeniu, że struktura popytu w obu
krajach jest identyczna, zaś ilość produkowanych lodówek stanowi ¾ produkcji
pralek,
d)    ustal, w produkcji jakiego dobra powinna specjalizować się Gdybolandia, a jakie
dobro powinna wytwarzać Pajdolandia,
e)     jaka będzie wielkość produkcji pralek i lodówek w obu krajach po
uwzględnieniu specjalizacji?
Â
Zad. 4. Wiedząc, że równania popytu i podaży na rynku truskawek mają postać:
QS = 8P + 60
QD = -2P + 100
a)Â Â Â Â Â oblicz cenÄ™ rĂłwnowagi,
b)    przy jakiej ilości truskawek rynek jest zrównoważony?
Â
Zad. 5. Funkcja popytu na pszenicę dana jest wzorem: QD = 1500 – 5P, funkcja podaży:
QS = 200 + 5P. Z pewnych powodów rząd ustala cenę pszenicy w wysokości P=140 zł
za kwintal, zobowiązując się jednocześnie zakupić każdą nadwyżkę
pszenicy po tej cenie. Ile pieniędzy rząd przeznaczy na zakup pszenicy?
Â
Zad. 6. Analizujemy rynek masła. Krzywa popytu i krzywa podaży ma następującą
postać:
P = 3QS
QD = 30 – 3P
a)     oblicz cenę i ilość równowagi na rynku masła,
b)    załóżmy, że spadła cena śmietany, która powodowała obniżenie
kosztĂłw produkcji
1 kg masła o 3 zł. Jaka będzie cena i ilość równowagi?
c) załóżmy, że w porównaniu z punktem b) zadania, cena jednego kilograma masła
wzrosła o 0,80 zł w stosunku do ceny równowagi. Jak wpłynie to na popyt i podaż
masła? Czy mamy wówczas do czynienia z nadwyżką czy niedoborem rynkowym?
Uzasadnij swojÄ… odpowiedĹş.
d) przedstaw zaistniałą sytuację graficznie.
Â
Zad 7. Analizujemy rynek chipsów. Krzywe popytu i podaży mają następujące
postacie:
QD = -P + 10
P = 4QS
a) znajdĹş punkt rĂłwnowagi,
b) załóżmy, że wzrosła cena ziemniaków, która spowodowała wzrost kosztów
produkcji 1 kg chipsów o 5 zł. Jaka będzie cena i ilość równowagi?
c) w którym przypadku sprzedawcy chipsów osiągną większy przychód całkowity?
d) załóżmy, że w porównaniu z punktem b) zadania, cena 1 kg chipsów spadła o 0,50
zł w stosunku do ceny równowagi. Jak wpłynie to na popyt i podaż chipsów? Czy mamy
wĂłwczas do czynienia z nadwyĹĽkÄ… czy niedoborem rynkowym? Uzasadnij swojÄ…
odpowiedĹş.
Â
Zad. 8. Funkcja popytu na dobro X dana jest wzorem: QD = 2600 – 10P. Funkcja podaży:
QS = 2100 + 40P.
a)     określ cenę równowagi oraz ilość dobra X gwarantująca
rĂłwnowagÄ™,
b)    jeżeli rząd wprowadzi cenę minimalną w wysokości Pmin = 15 zł i
zobowiąże się po tej cenie zakupić powstałą nadwyżkę, to ile
pieniędzy przeznaczy na ten cel z budżetu?
c)Â Â Â Â Â przedstaw powyĹĽszÄ… sytuacjÄ™ na wykresie,
d)    gdyby rząd wprowadził cenę maksymalną w wysokości Pmax = 5 zł i
zobowiązał się dopłacić producentom tak, aby ich całkowite przychody
były identyczne, jak w przypadku istnienia na rynku dobra X stanu równowagi, to ile
pieniędzy przeznaczy na ten cel z budżetu?
e)Â Â Â Â Â przedstaw powyĹĽszÄ… sytuacjÄ™ graficznie.
Â
Zad. 9. Funkcja popytu na rynku dobra Y dana jest wzorem: QD = -8P + 400, funkcja podaĹĽy:
QS = 2P – 40.
a)     wyznacz cenę równowagi i wielkość rynku w równowadze przy swobodnie
działającym mechanizmie rynkowym,
b)    załóżmy, że rząd wprowadził cenę maksymalną w wysokości P max
= 40 zł i zobowiązał się dopłacić producentom tak, aby całkowite przychody
były identyczne, jak w przypadku istnienia na rynku stanu równowagi. Ile pieniędzy
rzÄ…d przeznaczy wĂłwczas na ten cel?
c)     jak zmieniły się nadwyżki konsumenta w wyniku wprowadzenia cen
administracyjnych?
d)    Jak zmieniły się nadwyżki producenta w wyniku wprowadzenia cen
administrowanych?
Â
Zad. 10. Przy cenie rynkowej wynoszącej 50 zł niedobór rynkowy na dobro X wynosi 100
jednostek, natomiast przy cenie kształtującej się na poziomie 70 zł niedobór ten jest
mniejszy i wynosi 50 jednostek. Wyznacz cenÄ™ rĂłwnowagi rynkowej na dobro X.
Â
Zad. 11. Liniową funkcję popytu określa wzór D(P) = 20 – 2P. Jaka zmiana nadwyżki
konsumenta będzie towarzyszyć wzrostowi ceny z 2 do 3. Jak wygląda ta zmiana w
ujęciu graficznym?
Â
Zad. 12. Konsument napotyka liniowÄ… funkcjÄ™ popytu na dobro X. Jego popyt na X wynosi
2, gdy cena jest równa 3 zł. Gdy cena dobra wzrośnie trzy razy, wówczas popyt na X spada
dwukrotnie. Oblicz, przy jakiej cenie dobra X nadwyĹĽka konsumenta zrĂłwna siÄ™ z jego
całkowitymi wydatkami na to dobro.
Â
ELASTYCZNOŚCI POPYTU I PODAŻY
Â
Zad. 13. Kiedy winogrona kosztują 4 zł za 1 kg, wtedy całkowity popyt na nie wynosi w
Warszawie 100 kg dziennie. Jeśli ich elastyczność cenowa popytu jest równa E = -2, to
ile wyniesie wielkość popytu, gdy ich cena wzrośnie do 5 zł za 1 kg?
Â
Zad. 14. Niech elastyczność dochodowa popytu na złotą biżuterię wynosi we Francji
4, a w Niemczech -2.5. Jaki jest wpływ wzrostu dochodów mieszkańców Niemiec o 2% i
Francji o 1% na ilość złota sprzedaną w każdym z tych krajów?
Â
Zad. 15. Jeśli 2% spadek ceny Fiata „Punto” powoduje 4% spadek zapotrzebowania na
Renault „Clio”, to jaka jest elastyczność mieszana popytu na oba samochody? Czy są
one dobrami komplementarnymi czy substytutami?
Â
Zad. 16. Minister finansów chce określić wysokość miesięcznej rekompensaty
mającej wyrównać emerytom straty wynikłe ze wzrostu ceny mleka z 70 gr do 1 zł.
Ze statystyk GUS-u wiadomo, ĹĽe w gospodarstwie domowym emeryta spoĹĽywa siÄ™
przeciętnie 0,5 l mleka dziennie. Ile wyniesie rekompensata?
Â
Zad. 17. Krzywa popytu na dobro X ma postać: P = 400 – 2Q. Zakładając, że cena
dobra X wzrasta ze 100 zł do 120 zł:
a)     oblicz wielkość popytu przy cenie P1 = 100 zł i P2 = 120 zł,
b)    wyznacz wartość elastyczności punktowej popytu i dokonaj interpretacji
ekonomicznej otrzymanego wyniku,
c)     wyznacz elastyczność łukową popytu,
d)    oblicz zmianę przychodu całkowitego.
Â
Zad. 18. W wyniku obniżenia ceny dobra X z 9 zł do 6 zł, konsumenci zwiększyli
spożycie tego dobra z 5000 szt. do 6000 szt. miesięcznie:
a)     oblicz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu na to dobro
(wykorzystujÄ…c metodÄ™ punktowÄ…),
b)Â Â Â Â dokonaj interpretacji ekonomicznej otrzymanego wyniku,
c)     określ wpływ obniżenia ceny na przychody całkowite producentów.
Â
Zad. 19. Wiedząc, że krzywa popytu na dobro X opisana jest równaniem QD = 20 – 3P,
natomiast krzywa podaĹĽy: QS = -5 + 2P:
a)Â Â Â Â Â ile wynosi cena rĂłwnowagi rynkowej,
b)    oblicz ilość równowagi rynkowej,
c)     wyznacz wartość współczynnika elastyczności cenowej popytu,
d)    oblicz elastyczność cenową podaży w punkcie równowagi rynkowej,
e)Â Â Â Â Â jak zmieniÄ… siÄ™ wydatki konsumentĂłw na dobro X, gdy cena tego dobra
zmaleje?
f)      określ rodzaj powstałego stanu równowagi w sytuacji, gdy rząd wprowadza
cenę na dobro X w wysokości Px = 4 zł. Czy ustalona urzędowo cena jest ceną
minimalnÄ… czy maksymalnÄ…?
Â
Zad. 20. Globalny popyt na wysokiej jakości skarpety męskie wyniósł 5 mln par rocznie.
W pewnym roku wyprodukowano zaledwie 50% dotychczasowej produkcji skarpetek. W
momencie rozpoczęcia sprzedaży cena jednej pary wyniosła P = 5 zł. Współczynnik
elastycznoĹ›ci cenowej popytu wynosi Epd = 0,5. Jaka bÄ™dzie cena rĂłwnowagi
rynkowej?
Â
Zad. 21. Cena piór kulkowych wynosi 20 zł za sztukę. Przy tak kształtującej się
cenie, ilości piór oferowane przez producentów wynoszą 1000 sztuk tygodniowo, zaś
wielkość popytu kształtuje się na poziomie 800 sztuk. Zakładając, że
współczynnik elastycznoĹ›ci cenowej popytu Epd = 1,5, zaĹ› współczynnik
elastyczności cenowej podaży Eps = 1,3 wyjaśnij:
a)Â Â Â Â Â jak zareagujÄ… konsumenci na 20% wzrost ceny piĂłr kulkowych?
b)Â Â Â Â co stanie siÄ™ w takiej sytuacji z przychodami producentĂłw?
c)     jeżeli producenci piór kulkowych chcieliby zwiększyć swoją podaż o
80%, to jak musieliby zmienić cenę?
Â
Zad. 22. Analizujemy rynek wieprzowiny. Elastyczność cenowa popytu wynosi Epd =
0,6 zaś elastyczność dochodowa popytu Eyd = 0,53. W nadchodzącym roku ekonomiści
spodziewają się, że przeciętna cena wieprzowiny wzrośnie o 3%, a dochody
ludności wzrosną średnio o 5%. W jaki sposób zmiany te wpłyną na sprzedaż
wieprzowiny?
Â
Zad. 23. Jan Kowalski prowadzi firmÄ™ wytwarzajÄ…cÄ… repliki mebli Ludwika XVI i jest
jedynym ich dostarczycielem na rynek krajowy. Krzywa popytu na te meble ma postać:
P = 5000 – 25Q. w ciągu roku firma p. Kowalskiego jest w stanie dostarczyć 50
kompletĂłw tych mebli. Przy jakiej cenie firma Jana Kowalskiego sprzeda wszystkie meble? Jaki
osiąga wówczas przychód całkowity? Czy będzie to przychód maksymalny?
Â
Zad. 24. Popyt na herbatę wynosi 1500 kg miesięcznie. Cena kawy wzrosła z 30 zł do
35 zł za 1 kg. Oblicz przyrost popytu na herbatę, jeżeli współczynnik elastyczności
krzyĹĽowej popytu wynosi Emd = 0,25.
Â
TEORIA WYBORU KONSUMENTA
Â
Zad. 25. Monika kupuje miesięcznie 25 jednostek dobra X i 10 jednostek dobra Y. Jej funkcja
uĹĽytecznoĹ›ci ma postać: U(x,y) = 2x + y. Ile jednostek dobra X bÄ™dzie konsumowaĹ‚a
Monika, gdy zrezygnuje z zakupu dobra Y?
Â
Zad. 26. Użyteczność dobra X można przedstawić jako zależność: MUx = 20 –
2x, zaś dobra Y: MUy = 5 – y. Miesięczny dochód ŕukasza wynosi M = 100 zł, cena
dobra X wynosi Px = 4 zł, natomiast cena dobra Y wynosi P y = 2 zł. Wyznacz optymalną
kombinację dóbr X i Y, które ŕukasz może nabyć przy danych ograniczeniach.
Â
Zad. 27. Maciek uwielbia jeść dobro X i Y. Zawsze zjada dwa razy mniej dobra X niż dobra
Y. Cena dobra X jest trzykrotnie wyĹĽsza od ceny dobra Y. Maciek nie dysponuje ĹĽadnym
dochodem, ale otrzymuje od rodzicĂłw 15 jednostek dobra X i 35 jednostek dobra Y. Otrzymane
dobra może zjeść lub wymienić po obowiązujących cenach rynkowych. Ile jednostek
dobra X i dobra Y konsumuje Maciek?
Â
Zad. 28. Załóżmy, że miesięczny dochód Kazia wynosi M = 800 zł. Konsumuje on
wyłącznie dwa dobra: X i Y, na które przeznacza cały swój dochód pieniężny. Cena
dobra X wynosi
Px = 40 zł, a cena dobra Y wynosi Py = 10 zł. Marginalna stopa substytucji MRS yx
wyrażająca preferencje Kazia ma postać:
MRSyx =
Â
Wyznacz optymalnÄ… kombinacjÄ™ dĂłbr X i Y przy takich ograniczeniach.
Â
Zad. 29. Piotrek dysponując nominalnym dochodem w wysokości 600 zł nabywa
wyłącznie dwa dobra: X i Y. Dobro X kosztuje Px = 6 zł, zaś dobro Y kosztuje Py = 4 zł.
Załóżmy, że spożywane przez Piotrka dobra są komplementarne i konsumowane są
w stosunku X:Y = 2:1.
a)     przedstaw w postaci algebraicznej i graficznej krzywe obojętności Piotrka,
b)Â Â Â Â wyznacz optymalnÄ… strukturÄ™ konsumpcji Piotrka,
c)Â Â Â Â Â ...
Plik z chomika:
rambus02
Inne pliki z tego folderu:


MIKEK_zadania.doc (121 KB)
MIKEK_zadania_odp.docx (14 KB)
 MIKRO2.pdf (688 KB)
Inne foldery tego chomika:

MAKON - Materiały i Kompozyty Niemetalowe
 MATE2 - Matematyka 2
 METR1 - Metrologia 1
 MEWY1 - Mechanika i WytrzymaĹ‚ość 1
 OPRIN - Oprogramowanie InĹĽynierskie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards