Program Młodzież w Działaniu Akcja 1 – Młodzież dla Europy

advertisement
PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU
2007 - 2013
Prowadzący: Anna Pakowska
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS
Program Młodzież w Działaniu
Kontekst

Kontynuacja Programu Młodzież

Dotyczy edukacji nieformalnej (non –
formal)

Nowe „Akcje” i działania

Większy obszar geograficzny

Szersze granice wiekowe
Program Młodzież w Działaniu
Cele

upowszechnianie aktywnej postawy obywatelskiej
młodzieży, szczególnie jej europejskiej postawy
obywatelskiej,

rozwijanie solidarności młodzieży, szczególnie w celu
wzmocnienia spójności społecznej Unii Europejskiej,

popieranie wzajemnego zrozumienia narodów poprzez
młodzież,

przyczynianie się do rozwoju jakości systemów,
wspierając działania młodzieży, oraz do rozwoju zdolności
organizacyjnych społeczeństwa obywatelskiego w
zakresie młodzieży,

popieranie współpracy europejskiej w zakresie polityki do
spraw młodzieży.
Program Młodzież w Działaniu
Priorytety

Obywatelstwo Europejskie

Uczestnictwo w życiu społecznym

Szacunek dla różnorodności
kulturowej

Włączanie młodych ludzi o mniejszych
szansach
Program Młodzież w Działaniu
Struktura

Akcja 1 – Młodzież dla Europy
–
–
–
Wymiany Młodzieżowe
Inicjatywy Młodzieżowe
Projekty demokracji uczestniczącej

Akcja 2 – Wolontariat Europejski

Akcja 3 – Młodzież dla Świata

Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i
systemy wspierające

Akcja 5 – Wspieranie współpracy politycznej
Program Młodzież w Działaniu
Adresaci

MŁODZIEŻ (13 - 30 LAT)
Uwaga! Każda Akcja ma inne limity wiekowe!

OSOBY PRACUJĄCE Z MŁODZIEŻĄ, ZAJMUJĄCE
SIĘ EDUKACJĄ NIEFORMALNĄ

OSOBY MAJĄCE OBYWATELSTWO LUB PRAWO
STAŁEGO POBYTU W JEDNYM Z KRAJÓW
PROGRAMU, EWENTUALNIE W JEDNYM Z
KRAJÓW PARTNERSKICH
Program Młodzież w Działaniu
Ograniczenia wiekowe
Dolny limit
wieku
Górny limit
wielku
“Wyjątki”
Akcja1 – Młodzież dla Europy
 1.1 Wymiany Młodzieżowe
 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
 1.3 Projekty demokracji uczestniczące
13
18
13
25
30
30
26 - 30
15 - 17
-
Akcja 2 - Wolontariat Europejski
18
30
16 - 17
Akcja 3 – Młodzież dla Świata
Dla Wymian Młodzieżowych = Akcja 1; Szkolenia i Projekty Sieciowe = Akcja 4
Akcja 4 - Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy wspierające - Nie ma ograniczeń
Akcja 5 - Wspieranie współpracy
politycznej
5.1 – Międzynarodowe Spotkania młodzieży
15
30
-
Program Młodzież w Działaniu
Kraje uczestniczące w Programie

KRAJE PROGRAMU:
Kraje członkowskie Unii Europejskiej
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Niemcy,Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Łotwa,
Luxemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Slowacja,
Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania
Kraje EFTA należące do EOG
Islandia, Liechtenstein, Norwegia

Kraje kandydujące do UE
Turcja

Szwajcaria
Program Młodzież w Działaniu
Kraje uczestniczące w Programie

Sąsiedzkie Kraje Partnerskie
South East Europe
Eastern Europe and
Caucasus
Mediterranean Partner
Countries
Albania, Bosnia and
Herzegovina,
Croatia,Former Yugoslav
Republic
of Macedonia, Montenegro,
Serbia
Armenia
Azerbaijan
Georgia
Moldova
Russian Federation
Ukraine
Algeria,Egypt, Israel
Jordan,Lebanon,
Morocco, Palestinian
Authority of
the West Bank and Gaza
Strip,
Syria, Tunisia
•Inne kraje partnerskie
Program Młodzież w Działaniu
Terminy składania wniosków
Termin
złożenia
wniosku
Okres, w którym
musi rozpocząć
się projekt
1 lutego
1 maja – 30 września
1 kwietnia
1 lipca – 30 listopada
1 czerwca
1 września –
31 stycznia
1 września
1 grudnia –
30 kwietnia
1 listopada
1 lutego –
30 czerwca
Termin złożenia
wniosku
Okres, w którym
musi rozpocząć
się projekt
1 lutego
1 maja – 30
września
1 czerwca
1 września – 31
stycznia
1 listopada
1 lutego – 30
czerwca
Program Młodzież w Działaniu
Wnioskodawcy
Młodzieżowe lub pracujące na rzecz młodzieży:

Organizacje pozarządowe

Inne instytucje niekomercyjne (JST)

Grupy nieformalne
Program Młodzież w Działaniu
Inne ważne cechy programu






Edukacja nieformalna z możliwością
certyfikacji (Youthpass)
Promocji programu w ramach realizowanych
przedsięwzięć
Upowszechnianie rezultatów projektu
Przeciwdziałanie dyskryminacji
Równość między mężczyznami i kobietami
Wielojęzyczność
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
Akcja ta ma na celu wzmacnianie aktywnej
postawy obywatelskiej młodzieży oraz
wzajemne zrozumienie między
młodzieżą poprzez następujące środki:
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.1. Wymiany młodzieży - przyjęcie jednej lub kilku grup
młodzieży przez grupę z innego kraju w celu wspólnej
realizacji programu działań.
Wymiana na zapewnić:
 aktywne uczestnictwo młodzieży,
 działania mające na celu umożliwienie im odkrycia i uwrażliwienia
się na różną rzeczywistość społeczna i kulturową,
 działania dające im okazję do uczenia się, jednym od drugich oraz
do wzmocnienia ich świadomości obywatela europejskiego.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.1. Wymiany młodzieży
Wieku uczestników:
13- 25 lat, część grupy może być w wieku 26 - 30 lat
Liczba uczestników:
od 16 do 60 osób (nie licząc opiekunów)
Czas trwania działań wymiany:
od 6 – 21 dni
Wizyta przygotowawcza:
2 dni, po dwóch przedstawicieli organizacji wysyłających
Czas trwania projektu (przygotowanie, wymiana, ewaluacja,
kontynuacja): do 15 miesięcy
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.1. Wymiany młodzieży - grant
Organizacja wysyłająca
 70% rzeczywistych kosztów podróży (uczestnicy i opiekunowie)
 Koszty wizyty przygotowawczej (100% kosztów podróży + ryczałt
na osobę na dzień)
 koszty przygotowania działań i uczestników (kwota stała)
 100% rzeczywistych kosztów specjalnych (wizy, szczepienia,
dodatkowe koszty wynikające z potrzeb młodziezy o mniejszych
szansach)
 rzeczywiste koszty związane z wdrażaniem działań związanych z
kontynuacją działań, upowszechnianiem rezultatów (do 10% całej
wartości grantu).
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.1. Wymiany młodzieży - grant
Organizacja goszcząca:
 70% rzeczywistych kosztów podróży (uczestnicy i opiekunowie)
 Koszty działań bezpośrednio związanych z wymianą (kwota
ryczałtowa na osobodzień + kwota stała)
 Koszty przygotowania działań i uczestników (kwota stała)
 100% rzeczywistych kosztów specjalnych (wizy, szczepienia,
dodatkowe koszty wynikające z potrzeb młodziezy o mniejszych
szansach)
 Rzeczywiste koszty związane z wdrażaniem działań związanych z
kontynuacją działań upowszechnianiem rezultatów (do 10% całej
wartości grantu).
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - wspiera projekty, w
których młodzież aktywnie i bezpośrednio uczestniczy
w działaniach wymyślonych przez nią samą i których
jest głównym uczestnikiem, w celu rozwijania ducha
inicjatywy i przedsiębiorczości, jak również
kreatywności.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
Narodowe Inicjatywy Młodzieżowe (poziom lokalny,
regionalny, ogólnopolski): jedna grupa z dowolnego
kraju programu
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe (wymiana
dobrych praktyk, wspólny produkt): Co najmniej dwie
grupy partnerskie z krajów programu w tym co
najmniej jedna z kraju należącego do UE. W tym
przypadku o grant ubiega się tylko jeden partner w
imieniu wszystkich.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.2 Inicjatywy Młodzieżowe
Grupa inicjatywa:
Minimum 4 osoby
W wieku:
18-30 lat, ewentualnie 15 – 18 lat, jeśli posiada wsparcie
opiekuna (coach’a)
Czas trwania projektu:
3 - 18 miesięcy
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - dofinansowanie

Kwota ryczałtowa na przygotowanie, wdrożenie i ewaluacje
działań (może uwzględnić wynagrodzenie coach’a),

Koszty związane z wizytą przygotowawczą (2 osoby, 2 dni) 100% kosztów podróży + ryczałt na osobę na dzień),

70% międzynarodowych podróży (tylko przy Międzynarodowych
Inicjatywach Młodzieżowych),

rzeczywiste koszty związane z wdrażaniem działań związanych z
kontynuacją działań, upowszechnianiem rezultatów (do 10% całej
wartości grantu).
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.3. Projekty demokracji uczestniczącej - wspiera projekty,
działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodzieży w
życiu demokratycznym, wspieranie aktywnego uczestnictwa
młodzieży w życiu ich społeczności na płaszczyźnie lokalnej,
regionalnej lub krajowej.
Projekty mogą polegać na:
 Rozwój i wspieranie różnych typów dialogu instytucji publicznych
z młodzieżą
 Promocja zaangażowania młodzieży w struktury demokracji
uczestniczącej
 Wspieranie mechanizmów umożliwiających młodzieży
uczestniczenie w politycznych procesach decyzyjnych
 itp.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.3. Projekty demokracji uczestniczącej
Projekty mają być oparte na:
 partnerstwie ponadnarodowym (dzielnie się na
płaszczyźnie europejskiej ideami, wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk) – co najmniej 2
kraje
 lub na partnerstwie lokalnym, regionalnym lub
krajowym – co najmniej dwie instytucje/
organizacje.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.3. Projekty demokracji uczestniczącej
Wiek młodych uczestników:
13 - 30 lat
Ilość uczestników:
minimum 16 uczestników
Czas trwania projektu:
6 – 18 miesięcy
Członkowie partnerstwa:
Przedstawiciele instytucji samorządowych, organizacji
pozarządowych, lokalnych inicjatyw, itp.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
1.3. Projekty demokracji uczestniczącej - wysokość
dofinansowania
Maksymalna wysokość grantu: 25 000 €, do 60% kosztów
całkowitych.
Kategorie kosztów:
 Przejazdy, zakwaterowanie i inne niezbędne koszty związane z
prowadzeniem działań;
 Koszty związane z organizacją konferencji;
 Publikacje i inne koszty związane z ich upowszechnianiem;
 Inne koszty bezpośrednie zwiazane z wdrażaniem projektu;
 Koszty pośrednie maksymalnie do 7% kosztów pośrednich.
 Koszty związane z upowszechnianiem rezultatów, itp. –
maksymalnie 10% grantu.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy
Umowy finansowe obejmujące kilka
działań
W ramach jednego wniosku organizacja w ramach Akcji 1 w okresie
do 18 miesięcy przedsięwzięcia składającego się z od 2 do 5
działań.
Wniosek może obejmować działania tego samego typu (np. 3
wymiany młodzieżowe) lub innego rodzaju np. 2 wymiany,
inicjatywa, projekt demokracji uczestniczącej.
Uwaga! Nie mogą to być wymiany dwu i trójstronne.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski

Akcja 2 – Wolontariat europejski – praca ochotnicza
bezpłatna w zagranicznych instytucja niekomercyjnych
posiadających akredytacje programu.
Wolontariat ma na celu rozwijanie solidarności młodzieży,
wspieranie jej aktywnej postawy obywatelskiej i wspieranie
wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodzieżą.



2.1. Indywidualny wolontariat europejski – 1 osoba
2.2. Interwencyjny (grupowy) wolontariat europejski – do 100
osób
2.3. Współpraca pomiędzy służbami cywilnymi a
ochotniczymi
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – ogólne zasady
Partnerzy projektu EVS:
- Jeden lub więcej Wolontariusz – osoby w wieku 18 –
30 lat (wyjątek dla osób 16 – 17letnich o mniejszych
szansach)
- Jedna lub więcej organizacja wysyłająca – instytucje
niekomercyjne z krajów Programu lub krajów
partnerskich
- Jedna lub więcej organizacja goszcząca – j.w.
- Jedna organizacja koordynująca (wnioskodawca) –
instytucje niekoemrcyjne z krajów Programu lub z
bałkańskich krajów partnerskich
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – ogólne zasady



Każdy projekt Wolontariatu Europejskiego
musi angażować co najmniej jedną organizacje
z UE.
Liczba partnerów z krajów partnerskich musi
być zrównoważona przez partnerów z krajów
programu.
Akredytacje (wpis do bazy org. goszczącej)
uzyskują tylko organizacje z krajów programu i
bałkańskich krajów partnerskich
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – ogólne zasady
Czas trwania projektu:
do 24 miesięcy
 Czas pobytu na wolontariacie:
2- 12 miesięcy
 Można tylko raz wyjechać na EVS (wyjątek młodzież
o mniejszych szansach)
 Wizyta przygotowawcza dla wolontariuszy o
mniejszych szansach

Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – ogólne zasady


Zasada „jeden wniosek, jedna decyzja o
dofinansowaniu, jedna umowa” – niezależnie od
ilości organizacji goszczących, wysyłających, ilości
wolontariuszy i długości trwania poszczególnych
działań.
Wciągu 6 miesięcy po zakończeniu wolontariatu
europejskiego wolontariusz ma prawo zrealizować
własne przedsięwzięcie trwające max. 1 miesiąc.
Kontynuacja może mieć miejsce w kraju stałego
pobytu wolontariusza lub w kraju, w którym był na
wolontariacie.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – zasady finansowe










Koszty podróży: 100% kosztów rzeczywistych
Koszty związane z wysłaniem wolontariusza:
Koszty związany z goszczeniem wolontariusza: stała kwota ryczałtowa na
wolonatariusza
Koszty wizowe, związane ze szczepieniami: 100% kosztów rzeczywistych
Kieszonkowe wolontariusza: wysokość zależna od kraju goszczącego
Szkolenie przedwyjazdowe, spotkanie śród – projektowe i ewaluacyjne:
100% kosztów rzeczywistych max. Do 300 euro
On-arrival training: 100% kosztów rzeczywistych do 800 €
Koszty koordynacji (zarządzania siecią): Kwota stała kalkulowana w
zależności od ilość organizacji partnerskich i od ilość wolontariuszy (nie
przysługuje gdy org. goszcząca = org. wysyłająca lub goszcząca)
Promocja i upowszechnianie rezultatów: do 10% dotacji
Działania własne wolontariusza w ramach kontynuacji EVS: kwota stała
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 2 – Wolontariat europejski – zasady finansowe
W przypadku projektów angażujących
młodzież o mniejszych szansach:
 Wizyta przygotowawcza: rzeczywiste koszty
podróży + stała kwota ryczałtowa na osobę
 Wsparcie mentora: stała kwota ryczałtowa na
wolontariusza na miesiąc
 Koszty specjalne: do 100% kosztów
rzeczywistych
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą - wspiera projekty z
krajami partnerskimi programu, sąsiadującymi
z rozszerzoną Europą (Kraje Europy
Południowo – Wschodniej, Kraje Europy
Wschodniej i Kaukazu, Kraje
Śródziemnomorskie).
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą
Typy projektów:
 Wymiany Młodzieżowe – zasady analogiczne
jak przy Akcji 1.1
 Projekty szkoleniowe i organizowanie sieć
– zasady alanogiczne jak przy Akcji 4.3
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą
Wymiany młodzieżowe
- Co najmniej jedna organizacja partnerska z UE
- Jedna lub więcej org. partnerskich z krajów
partnerskich
- Tylko Organizacje „początkujące” mogą realizować
projekty dwu lub trójstronne
- Priorytetem są wymiany wielostronne; muszą one
angażować co najmniej dwa kraje partnerskie z tego
samego regionu geograficznego (balans)
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą
Wymiany młodzieżowe:
 Wiek uczestników: 13 – 25 lat, (wyjątek 25 –
30 lat)
 Wymiana może mieć miejsce w krajach
programu, krajach partnerskich za wyjątkiem
krajów śródziemnomorskich
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą
Projekty szkoleniowe i organizowanie sieć:
 Zasada ogólna: projekt musi angażować co najmniej
dwa kraje partnerskie i co najmniej dwa kraje
programu
 Staże: minimum jeden kraj partnerski i jeden kraj
programu
 Balans między krajami programu a krajami partnerskimi
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.1. Współpraca z krajami sąsiadującymi z
rozszerzoną Europą
Projekty szkoleniowe i organizowanie sieć:
- Kraje partnerskie z tej samej strefy geograficznej
- Nie ma ograniczeń wiekowych
- Projekt może być realizowany w krajach programu i
krajach partnerskich za wyjątkiem krajów
śródziemnomorskich
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
Zasady aplikowania w Akcji 3:
 Wnioskodawcą może być kraj programu
(wniosek składany do NA w swoim kraju) lub
kraj partnerski z grupy krajów z Europy
południowo – wschodniej (Bałkany) (wniosek
składany na poziomie europejskim)
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 3 - Młodzież dla Świata
3.2. Współpraca z pozostałymi krajami

Wnioski składane na poziomie europejskim

Współpraca z krajami, które współpracują z UE
na mocy umów o współpracy w obszarze
polityki młodzieżowej.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania
Ta Akcja ma na celu rozwój jakości struktur
wspierających młodzież, wsparcie pracy
animatorów społeczno-oświatowych, poprawę
jakości programu oraz popieranie
zaangażowania obywatelskiego młodzieży na
poziomie europejskim, przy wsparciu
organizacji aktywnych na płaszczyźnie
europejskiej w dziedzinie młodzieżowej.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania








4.1. Wsparcie organizacji aktywnych na płaszczyźnie europejskiej
w dziedzinie młodzieżowej
4.2. Wsparcie dla Europejskiego Forum Młodzieży
4.3. Szkolenie i zorganizowanie w sieć animatorów
społeczno-oświatowych
4.4. Projekty stymulujące innowacyjność i jakość
4.5. Akcje informacyjne adresowane do młodzieży i animatorów
społeczno-oświatowych
4.6. Partnerstwo
4.7. Wsparcie dla struktur programu
4.8. Nadanie odpowiedniej rangi (Adding to the value of the
Programme)
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania

4.3. Szkolenie i zorganizowanie w sieć animatorów
społeczno-oświatowych:
–
Staże (job shadowing)
–
Wizyta przygotowawcza
–
Spotkanie ewaluacyjne
–
Wizyta studyjna
–
Seminaria kontaktowe (Partnership-Building Activity)
–
Seminaria
–
Szkolenia
–
Budowanie sieci organizacji młodzieżowych (Networking)
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania
4.3. Szkolenie i zorganizowanie w sieć animatorów
społeczno-oświatowych:
Grupy partnerskie z krajów programu
 Ilość uczestników i grup partnerskich inna w każdym działaniu
 Miejsce realizacji projektu: w kraju organizacji składającej
wniosek (wyjątek – networking)
 Czas trwania projektu:
Zasada ogólna: do 10 dni
Wyjątki: staże – od 10 do 20 roboczych dni),
networking – do 18 miesięcy.

Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania
4.3. Szkolenie i zorganizowanie w sieć animatorów społecznooświatowych – finansowanie:

70 % rzeczywistych kosztów podróży,

100 % kosztów specjalnych,

Kwota stała na wszystkie koszty odnoszące się do kosztów
działań,

Kwota ryczałtowa na uczestnika (z uwzględnieniem
trenerów i/lub facylitatorów). Kalkulacja na dzień lub na
osobę na dzień;

Wyjątek: Networking - koszty rzeczywiste, do 20.000€.
Dotacja nie może być większ nić 50% kosztów całkowitych.
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 4 – Animatorzy społeczno – oświatowi i systemy
wspierania
Umowy finansowe obejmujące kilka
działań
W ramach jednego wniosku organizacja w ramach Akcji 4
w okresie do 18 miesięcy przedsięwzięcia
składającego się z od 2 do 5 działań.
Wniosek może obejmować działania tego samego typu
(np. 3 szkolenia lub innego rodzaju np. 2 seminaria,
staż, 2 wizyty studyjne).
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 5 – Wspieranie współpracy politycznej
Ta akcja ma na celu popieranie współpracy
europejskiej w zakresie polityki ds. młodzieży.
5.1. Spotkania młodzieży i kierownictwa ds. polityki
młodzieżowej
5.2. Wsparcie dla działań mających na celu lepsze
zrozumienie i znajomość dziedziny młodzieżowej
5.3. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami
Program Młodzież w Działaniu
Akcja 5 – Wspieranie współpracy politycznej
5.1. Spotkania młodzieży i kierownictwa ds. polityki
młodzieżowej




Młodzieżowe Seminaria (krajowe, regionalne),
Międzynarodowe Seminaria Młodzieżowe
Max. 60 uczestników, w wieku 15 – 30 lat.
Minimum 5 krajów partnerskich programu
Finansowanie do 60.000 EURO, maksymalnie
do 60%.
Program Młodzież w Działaniu
Narodowa Agencja Programu Młodzież w Działaniu
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
ul. Mokotowska 43, IV p.
00 551 Warszawa
tel: 0 22 622 37 06
022 628 60 14
faks: 022 622 37 08
022 628 60 17
e-mail: [email protected]
www.mlodziez.org.pl
Program Młodzież w Działaniu
OŚRODEK REGIONALNY NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU
MŁODZIEŻ W ŁODZI
CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW
OBYWATELSKICH OPUS
Pl. Wolności 2
91-415 Łódź
tel: 042 632 22 50
faks: 042 632 22 18
e-mail: [email protected]
www.lodzkie.ngo.pl
www.opus.org.pl
Download