Umowa najmu - Zarząd Jednostek Oświatowych

advertisement
1
UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr
/2013r.
Zawarta w Płocku, w dniu (data) pomiędzy:
1. Gminą – Miastem Płock – (nazwa placówki), z siedzibą (kod pocztowy) Płock, ul. (adres
placówki) reprezentowanym(ną) przez (nazwisko i imię dyrektora) Dyrektora (nazwa
placówki) działającego na podstawie Pełnomocnictwa nr (numer pełnomocnictwa) z dnia
(data pełnomocnictwa) oraz zarządzenia nr 3396/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31
lipca 2013 r. w sprawie ustalenia kompetencji do zawierania umów użyczenia i najmu
nieruchomości oświatowych dyrektorom szkół i placówek oświatowych oraz Dyrektorowi
Zarządu Jednostek Oświatowych, zwanym w dalszej treści „Wynajmującym”
a
2. (nazwa firmy lub nazwisko i imię osoby fizycznej), (adres firmy lub zamieszkania osoby
fizycznej), NIP: (numer NIP firmy lub osoby fizycznej), reprezentowanym przez (nazwisko i
imię osoby reprezentującej firmę) działającym na podstawie (wymienić dokument), zwanym
dalej „Najemcą” o następującej treści:
§1
1. Wynajmujący oddaje Najemcy z dniem (data) do użytkowania lokal użytkowy:
a) sale lekcyjne (numery sal lekcyjnych)
b) sale komputerowe (numery sal komputerowych)
c) sala do gimnastyki
d) pomieszczenie na sekretariat,
o powierzchni ogólnej (powierzchnia w m2), położone w Płocku przy ulicy (adres) w budynku
(nazwa placówki), a Najemca zobowiązuje się do jego użytkowania na warunkach
określonych niniejszą umową.
2. Najemca będzie wykorzystywał lokale na potrzeby Szkół dla których Najemca jest organem
prowadzącym w:
a) (dzień tygodnia) od (godz.) do (godz.)
b) (dzień tygodnia) od (godz.) do (godz.)
Szczegółowy wymiar wykorzystywania lokali Najemca będzie przedstawiał w oddzielnym
harmonogramie przedstawionym na początku każdego semestru nauki.
3. Z najmem lokalu związane jest prawo do korzystania z urządzeń sanitarnych.
§2
1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu, tytułem czynszu za wynajem lokalu, kwotę
(kwota) ,-zł ((kwota słownie)) miesięcznie, przelewem na konto bankowe Wynajmującego w
(nazwa banku) w Płocku Nr (numer konta bankowego).
2. Strony zgodnie ustalają, że wysokość należnego Wynajmującemu czynszu, za wynajem
przedmiotowego lokalu użytkowego, będzie w przyszłości, co najmniej raz w roku
poczynając od dnia 2014.01.01 korygowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych przewidziany ustawą budżetową państwa na dany rok.
3. Najemca lokalu zobowiązany jest do każdorazowego zawiadamiania Wynajmującego na
piśmie o wszelkich zmianach związanych z prowadzoną działalnością, przedłożenia
dokumentów będących podstawą zmian.
4. Najemca ponosi odpowiedzialność za skutki nie zawiadomienia Wynajmującego o zmianie
danych dotyczącej prowadzonej działalności.
5. W przypadku nie zapłacenia w terminie opłat o których mowa w ust.1, Wynajmujący doliczał
będzie bez dodatkowego zawiadomienia odsetki w ustawowej wysokości za każdy dzień
opóźnienia.
§3
Najemca zobowiązuje się w wynajmowanym lokalu użytkowym, o którym mowa w § 1, prowadzić
wyłącznie działalność dydaktyczną.
§4
1. Najemca jest zobowiązany do utrzymania w trakcie używania przez niego lokalu warunków
zapewniających przestrzeganie przepisów bhp i p-poż.
2. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Najemca zobowiązany będzie do pokrycia
Wynajmującemu szkód będących wynikiem zaniedbania Najemcy.
§5
2
1. Obowiązkiem Najemcy jest utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym
pomieszczeń lokalu oraz dokonywania ich naprawy i konserwacji we własnym zakresie i na
własny koszt. Zakres napraw obciążających Najemcę przyjmuje się zgodnie z art. 681 kc.
2. Najemcę obciąża również obowiązek pokrycia szkód powstałych z jego winy dotyczących
lokalu i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku.
3. Wynajmujący jest uprawniony do pobrania zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań, o
których mowa w punkcie l i 2 w wysokości dwumiesięcznego czynszu. Wynajmujący
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda, o której
mowa powyżej przekroczyła wartość wniesionego zabezpieczenia.
§6
Wynajmujący jest uprawniony do pobrania kary umownej w wysokości ostatniego czynszu
powiększonego o 100% w przypadku nie opróżnienia lokalu przez Najemcę po rozwiązaniu
umowy najmu tytułem rekompensaty za utratę możliwości dysponowania lokalem. Kara umowna
naliczana będzie za każdy miesiąc do dnia protokolarnego przekazania lokalu.
§7
Ewentualne założenie na budynku reklamy służącej celom Najemcy będzie wymagało zgody
Wynajmującego i ewentualnego spisania umowy, zawierającej między innymi warunki
odpłatności.
§8
Najemca nie może oddać lokalu w całości, bądź w części w podnajem lub bezpłatne użytkowanie
osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§9
Wynajmujący oświadcza, że jakakolwiek zmiana podmiotowa po stronie Najemcy jest
niedopuszczalna i upoważnia Wynajmującego do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§10
Wykonanie przez Najemcę ulepszeń, prac adaptacyjnych wymaga zgody Wynajmującego
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym rozliczenie tych nakładów przy
zwrocie lokalu nie uchybia przepisom art. 676 kc.
§11
Umowę zawarto na czas określony (data rozpoczęcia okresu najmu) do dnia (data zakończenia maksymalnie 3 lata).
§12
Umowa może być rozwiązana przez Wynajmującego bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, po
wezwaniu do podjęcia przez Najemcę określonych działań lub zaprzestaniu działań niezgodnych z
umową w terminie 14 dni od doręczenia wezwania, oraz innych obowiązujących przepisów prawa
a w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
§13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Najemcy, jeden dla
Wynajmującego.
Wynajmujący
Najemca
Download