chemia

advertisement
-1PLAN WYNIKOWY
CHEMIA KLASA II
NAUCZYCIEL : Jolanta Galach
Nr
lekcji
NUMER PROGRAMU
Temat lekcji
DKW-4014-95/99
Wymagania
Podstawowe
uczeń wie, umie:
Ponadpodstawowe
uczeń wie, umie:
1.
Zapoznanie z programem
nauczania chemii w klasie
II. Kryteria ocen




DZIAŁ: KWASY I WODOROTLENKI
z jakiego podręcznika będzie korzystał na lekcjach chemii,
jakie wymagania i sposób oceniania będzie stosował nauczyciel,
określi kryteria ocen z chemii,
jakie przepisy bezpieczeństwa obowiązują w pracowni chemicznej,
2.
Elektrolity
i nieelektrolity.




co to są wskaźniki,
co to są elektrolity i nieelektrolity,
poda przykłady elektrolitów i nieelektrolitów,
określi rodzaj substancji, używając różnych wskaźników,
3.
Kwas solny
i siarkowodorowy –
przykłady kwasów
beztlenowych.
4.
Tlenowe kwasy siarki:
Kwas siarkowy (VI)
i kwas siarkowy (IV).


zbada zjawisko przepływu prądu przez roztwór substancji,
zbada wpływ różnych substancji na zmianę barwy wskaźnika,
 jak zbudowane są cząsteczki kwasów: solnego
i siarkowodorowego,
 napisze wzory sumaryczne i strukturalne,
 wskaże podobieństwa w budowie cząsteczek,
 zbuduje modele cząsteczek,
 poda zastosowanie,
 poda sposób otrzymania,
 wymieni właściwości,


zaproponuje metodę otrzymywania kwasów,
napisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów,
 jak zbudowane są cząsteczki kwasów: siarkowego (VI)
i siarkowego (IV),
 wyjaśni, co to są kwasy tlenowe,
 napisze wzory sumaryczne i strukturalne,
 zbuduje modele cząsteczek,
 poda zastosowanie,




zaproponuje metodę otrzymywania kwasu siarkowy (IV),
zaproponuje metodę otrzymywania kwasu siarkowy (VI)
bezpiecznie rozcieńczy stężony roztwór kwasu siarkowego (VI),
napisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów,
-2 poda sposób otrzymania,
 wyjaśni, co to są tlenki kwasowe,
 wymieni właściwości kwasów,
5.
Kwas azotowy (V) i kwas
azotowy (III).
 jak zbudowane są cząsteczki kwasów: azotowego (V)
i azotowego (III),
 napisze wzory sumaryczne i strukturalne,
 zbuduje modele cząsteczek,
 poda zastosowanie,
 poda sposób otrzymania,
 wymieni właściwości,


zaproponuje metodę otrzymywania kwasu azotowego (V)
i azotowego (III),
napisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów,
otrzyma kwas fosforowy (V),
otrzyma kwas węglowy,
zbada właściwości kwasu fosforowego (V) i węglowego,
napisze równania reakcji otrzymywania tych kwasów,
6.
Przykłady innych
kwasów: kwas fosforowy
(V) i kwas węglowy.
 jak zbudowane są cząsteczki kwasów: fosforowego (V)
i węglowego,
 napisze wzory sumaryczne i strukturalne,
 zbuduje modele cząsteczek,
 poda zastosowanie,
 poda sposób otrzymania,
 wymieni właściwości,




7.
Na czym polega
dysocjacja jonowa
(elektrolityczna)
kwasów?
Ćwiczenia w pisaniu
równań reakcji dysocjacji
jonowej kwasów.
 dlaczego roztwory niektórych substancji przewodzą prąd
elektryczny,
 jak przebiega dysocjacja elektrolityczna kwasów,
 co to są jony, kationy i aniony,
 co to są kationy wodoru i aniony reszty kwasowej,
 napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji kwasów /HCl, H2S,
H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H3PO4, H2CO3/,
 wyjaśni przyczynę odczynu kwasowego,


Wodorotlenek sodu
i wodorotlenek potasu.










8.
9.
jak zbudowane są cząsteczki wodorotlenków sodu i potasu,
napisze wzory sumaryczne i strukturalne,
zbuduje modele cząsteczek,
poda zastosowanie,
poda sposób otrzymania,
wyjaśni, co to są tlenki zasadowe,
wymieni właściwości,
przeprowadzi modelowanie przebiegu reakcji dysocjacji kwasów,
napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji stopniowej
kwasów,
 napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji dowolnego kwasu,
otrzyma zasadę sodową,
zbada właściwości zasady sodowej,
napisze równania reakcji otrzymywania zasad: sodowej
i potasowej,
-310.
Wodorotlenek wapnia.






11.
Przykłady innych
wodorotlenków.
12.
13.
14.
15.



otrzyma zasadę wapniową,
zbada jej właściwości,
napisze równania reakcji otrzymywania,
 jak zbudowane są cząsteczki wodorotlenków,
 napisać wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków na
podstawie wartościowości metalu,
 zbudować modele cząsteczek wodorotlenków,
 jaka jest różnica między wodorotlenkiem a zasadą,
 jak korzystać z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków,
 podać przykłady zasad i wodorotlenków, analizując tabelę
rozpuszczalności,

zaproponować, jak można otrzymać wodorotlenek miedzi (II)
i żelaza (III),
zapisać równania reakcji otrzymywania wodorotlenku miedzi (II)
i żelaza (III),
podaje przykłady wodorotlenków mających zastosowanie
w gospodarce człowieka,
Na czym polega
dysocjacja jonowa
(elektrolityczna) zasad?
Ćwiczenia w pisaniu
równań reakcji dysocjacji
jonowej zasad
Odczyn roztworu, pH.
 jak przebiega dysocjacja elektrolityczna zasad,
 co to są kationy metalu i aniony wodorotlenkowe,
 napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji poznanych na lekcji
zasad,
 wyjaśni przyczynę odczynu zasadowego,
 przeprowadzi modelowanie przebiegu reakcji dysocjacji zasad,
 napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji dowolnej zasady,









Podsumowanie
wiadomości o kwasach
i wodorotlenkach.
 wskazać wzory i nazwy kwasów i wodorotlenków spośród wzorów
i nazw różnych substancji,
 rozróżni kwasy tlenowe i beztlenowe,
 określi sposób otrzymania kwasów tlenowych i beztlenowych,
 poda różnicę między zasada a wodorotlenkiem,
 określi sposoby otrzymywania zasad i wodorotlenków,
 poda właściwości najważniejszych kwasów i wodorotlenków,
 pisze i prawidłowo odczytuje równania reakcji dysocjacji
poznanych na lekcji kwasów i wodorotlenków,
jak zbudowana jest cząsteczka wodorotlenku wapnia,
napisze wzór sumaryczny i strukturalny,
zbuduje model cząsteczki,
poda najważniejsze właściwości,
wymieni zastosowanie,
poda sposób otrzymywania,
co jest przyczyną odczynu kwasowego i zasadowego,
kiedy odczyn roztworu jest obojętny,
co to jest pH roztworu,
do czego służy skala pH,
określić pH za pomocą papierka wskaźnikowego,



doświadczalnie sprawdzić odczyn roztworu,
zaproponować sposób zmiany odczynu roztworu,
otrzymać roztwór obojętny,
napisać jonowo równania reakcji zobojętniania.
wykaże związek między budową cząsteczek kwasów
a podobieństwem w ich właściwościach,
 wykaże związek między budową cząsteczek zasad
a podobieństwem w ich właściwościach,
 napisze i prawidłowo odczyta równania reakcji otrzymywania
kwasów i wodorotlenków,
 pisze i prawidłowo odczytuje równania reakcji dysocjacji
dowolnych kwasów i wodorotlenków,
 wyjaśnia zależność między liczbą jonów H+ i OH- w roztworze a
-4-

jego odczynem i pH,
wskaże tlenki kwasowe i zasadowe spośród tlenków różnych
pierwiastków,
określi substancje na podstawie analizy chemografu,

ustala wzór sumaryczny i strukturalny soli na podstawie nazwy ,

zapisze i odczyta równania dysocjacji jonowej soli znanych
kwasów,
zapisze i odczyta równania dysocjacji kilku cząsteczek soli,
obliczy ilość jonów wchodzących w skład jednej i kilku
cząsteczek soli,
wyjaśni dlaczego sole są elektrolitami,

16.
„Kwasy i wodorotlenki” –
sprawdzenie wiadomości.
17.
Budowa cząsteczki
i nazewnictwo soli.
18.
Dysocjacja jonowa
(elektrolityczna) soli.
19.
Reakcja zobojętniania
jako jeden ze sposóbów
otrzymywania soli.
Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.
DZIAŁ: SOLE
 jak zbudowana jest cząsteczka soli,
 jaka jest rola wartościowości przy poprawnym zapisie wzoru
sumarycznego soli,
 jak tworzy się nazwy soli,
 ustali wzór sumaryczny i strukturalny soli kwasów /HCl, H2S,
H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H3PO4, H2CO3 / na podstawie nazwy,
 zapisuje ogólny wzór soli,








poda definicję soli ze względu na dysocjację jonową,
wie jak przebiega dysocjacja jonowa soli,
wie jakie jony powstają w czasie dysocjacji soli w wodzie,
napisze i odczyta równania reakcji dysocjacji soli kwasów /HCl,
H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H3PO4, H2CO3,
zdefiniuje pojęcie reakcja zobojętniania,
wie na czym polega reakcja zobojętniania,
poda substraty i produkty reakcji zobojętniania,
zapisze w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzące
kwasem /HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, H3PO4, H2CO3/
a zasadą /NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2/,








20.
Otrzymywanie soli w
reakcji metali z kwasami.
 poda kolejną metodę otrzymywania soli (działanie kwasem na
metale,
 wymieni substraty i produkty tej reakcji,

wyjaśni jaka jest rola wskaźnika w reakcji zobojętniania,
czym się różnią: cząsteczkowy, jonowy i jonowy skrócony zapis
równania reakcji,
zaproponuje sposób przeprowadzenia i przeprowadzi reakcję
zobojętniania,
napisze przebieg reakcji cząsteczkowo, jonowo i jonowo w
sposób skrócony,
odczyta zapisane w formie cząsteczkowej i jonowej równania
reakcji,
zapisze w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji
otrzymywania soli w wyniku działania znanym kwasem na metal
aktywny,
-5-
21.
22.
23.
Otrzymywanie soli
w wyniku reakcji tlenków
metali z kwasami.
Inne metody
otrzymywania soli.
Otrzymywanie soli trudno
rozpuszczalnych.
 wie co to jest szereg aktywności metali,
 zapisze w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzące
pomiędzy kwasem /HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,
H3PO4, H2CO3/ i metalem aktywnym,





odczyta zapisane równanie reakcji,
przeprowadzi reakcję metalu aktywnego z kwasem,
zidentyfikuje gazowy produkt tej reakcji,
korzysta z szeregu aktywności metali,
przewidzi, czy zajdzie reakcja między kwasem a danym metalem,
 poda kolejną metodę otrzymywania soli (działanie kwasu na tlenek
metalu),
 wymieni substraty i produkty tej reakcji,
 zapisze w formie cząsteczkowej równania reakcji zachodzące
pomiędzy kwasem /HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2,
H3PO4, H2CO3/ i tlenkiem metalu /Cao, MgO, CuO/,

zapisze w formie cząsteczkowej i jonowej równanie reakcji
otrzymywania soli w wyniku reakcji kwasu z niektórymi
tlenkami metali,
odczyta zapisane równanie reakcji,
zaproponuje i przeprowadzi reakcję tlenków metali z kwasami,
 zapisze i odczyta równanie reakcji tlenku wapnia z dwutlenkiem
węgla,
 wie, że sole powstają w wyniku reakcji substancji o charakterze
kwasowym z substancjami o charakterze zasadowym,

 wyjaśni, co to są sole trudno rozpuszczalne,
 wyjaśni jak powstają sole trudno rozpuszczalne,
 korzystając z tabeli rozpuszczalności:
 poda nazwy soli dobrze i trudno rozpuszczalnych w wodzie,
 określi substancje, których roztwory należy zmieszać, aby
otrzymać osady soli trudno rozpuszczalnych w wodzie,











24.
Elektroliza wodnych
roztworów soli.




na czym polega elektroliza,
co to są: katoda i anoda,
na czym polegają reakcje elektrodowe,
określi zastosowanie procesu elektrolizy,


wie jak przebiega reakcja bezwodników kwasowych z tlenkami
zasadowymi,
wie jak przebiega reakcja zasad z bezwodnikami kwasowymi,
wie jak przebiega reakcja metali z niemetalami,
zapisze i odczyta równania reakcji otrzymywania soli poznanymi
metodami,
korzystając z tabeli rozpuszczalności poda wzory sumaryczne
soli dobrze i trudno rozpuszczalnych w wodzie,
napisze równania reakcji powstawania soli trudno
rozpuszczalnych cząsteczkowo, jonowo i jonowo w sposób
skrócony,
zaproponuje i przeprowadzi reakcje tworzenia soli trudno
rozpuszczalnej,
określi zastosowanie reakcji strąceniowych,
na podstawie tabeli rozpuszczalności przewidzi przebieg reakcji
soli z kwasem, zasadą lub inną solą,
zaproponuje, jakich odczynników należy użyć do wytrącenia
danej soli,
określi produkty elektrolizy roztworu chlorku miedzi (II),
napisze równania reakcji elektrodowych,
-625.
Sole w życiu codziennym.
 poda przykłady praktycznego wykorzystania soli w życiu
codziennym,

poda i wyjaśni przykłady szkodliwego działania soli na człowieka
i jego środowisko,
26.
Ćwiczenia w pisaniu
równań reakcji
otrzymywania soli.
Podsumowanie
wiadomości o solach.






pisze i odczytuje równania dysocjacji jonowej soli,
pisze równania reakcji zobojętniania i strąceniowych w postaci
cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej,
potrafi przewidzieć przebieg reakcji soli z kwasem, zasadą lub
inna solą,
28.
„Sole” – sprawdzenie
wiadomości i
umiejętności.
Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.
29.
Skład pierwiastkowy
skorupy ziemskiej.
30.
Skały wapienne – ich
skład, właściwości
i zastosowanie.





jakie właściwości charakterystyczne wykazują skały wapienne,
co jest głównym składnikiem wapieni,
co to jest : wapno palone, wapno gaszone, zaprawa murarska,
na czym polega „gaszenie” wapna palonego,
jakie jest znaczenie wapieni w budownictwie,





przeprowadzi reakcję charakterystyczną wapieni,
zapisze równanie tej reakcji,
przeprowadzi reakcje termicznego rozkładu wapieni,
przeprowadzi „gaszenie” wapna palonego,
objaśni przemiany chemiczne od skał wapiennych do zaprawy
murarskiej,
31.
Skały gipsowe – ich
skład, właściwości
i zastosowanie.




w jakich minerałach występuje siarczan (VI) wapnia,
jakie właściwości charakterystyczne wykazują skały gipsowe,
do czego służy gips,
otrzyma zaprawę gipsową,





wyjaśni, co to są hydraty,
wie, czym się różni gips krystaliczny od gipsu palonego,
napisze wzory gipsu i anhydrytu,
otrzyma gips palony,
zapisze równanie tej reakcji,
32.
Tlenek krzemu (IV), jego
odmiany i zastosowanie
w produkcji szkła.
 w jakich minerałach występuje tlenek krzemu (IV),
 jakie są właściwości krzemionki,
 do czego służy krzemionka,


zbada właściwości krzemionki,
wyjaśni, czym się różni substancja krystaliczna od
bezpostaciowej,
27.
zna nazewnictwo i budowę cząsteczek soli,
pisze i odczytuje równania dysocjacji jonowej niektórych soli,
pisze wzory sumaryczne na podstawie nazwy soli i odwrotnie,
pisze równania reakcji otrzymywania soli trzema podstawowymi
metodami,
 rozumie na czym polega proces elektrolizy soli,

DZIAŁ: SUROWCE I TWORZYWA POCHODZENIA MINERALNEGO
 co to jest skorupa ziemska,
 wie, w jakiej postaci występują pierwiastki na Ziemi,
 jakie najważniejsze pierwiastki występują w skorupie ziemskiej,
 wskaże miejsca występowania w Polsce pierwiastków w stanie
wolnym,
 co to są minerały, skały, surowce mineralne,
 porówna skład pierwiastkowy Ziemi, wszechświata i ciała
człowieka,
-7
wymieni rodzaje szkła,
wyjaśni istotę otrzymywania metali z rud,
zbada właściwości metali,
określi wspólne i różniące cechy metali,
wyjaśni, na czym polega korozja metali,
wyjaśni, dlaczego częściej używa się stopów niż metali czystych,
33.
Metale – występowanie w
przyrodzie, otrzymywanie
i zastosowanie.






w jakiej postaci występują metale w skorupie ziemskiej,
co to są rudy metali,
poda przykłady rud metali,
poda właściwości metali,
z czego składają się znane stopy metali: mosiądz, stal, brąz,
do czego służą stopy metali,





34.
Surowce energetyczne –
węgle kopalne, ropa
naftowa, gaz ziemny.






jakie są rodzaje węgli kopalnych,
jak powstały złoża węgli kopalnych i ropy naftowej,
jakie są właściwości fizyczne ropy naftowej,
co powstaje w wyniku destylacji ropy naftowej,
wskaże na mapie Polski złoża węgli kopalnych i ropy naftowej,
określi zastosowanie niektórych produktów ropy naftowej,
 określi zastosowanie produktów ropy naftowej,
 zbada właściwości fizyczne i palność ropy naftowej,
 opisze sposób przeprowadzenia destylacji ropy naftowej,
35.
Węgiel kamienny jako
paliwo i jako źródło
cennych produktów.




Wie, że węgiel kamienny jest jednym z rodzajów węgli kopalnych,
Wymieni produkty suchej destylacji węgla,
Określi do czego służą niektóre produkty suchej destylacji węgla,
Wymieni pozawęglowe źródła energii,

Podsumowanie
wiadomości o surowcach
i tworzywach
pochodzenia mineralnego.









co to jest skorupa ziemska,
z czego jest zbudowana skorupa ziemska,
jaki jest udział soli w budowie skorupy ziemskiej,
odróżnić skały wapienne od innych skał,
podać zastosowanie wapieni i gipsu,
określić skład skał wapiennych i gipsowych,
określić właściwości i zastosowanie krzemionki,
określić występowanie i znaczenie metali,
określić co to są surowce energetyczne,
„Surowce i tworzywa
pochodzenia
mineralnego” –
sprawdzenie wiadomości.
Test sprawdzający wiadomości i umiejętności.
36.
37.






zaproponuje sposób przeprowadzenia suchej destylacji węgla
kamiennego,
uzasadni, dlaczego sucha destylacja węgla jest waznym procesem
przemysłowym,
wyjaśni przyczyny poszukiwania nowych źródeł energii,
oceni zalety i wady pozawęglowych źródeł energii,
przedyskutować problemy ekologiczne związane z eksploatacja
i wykorzystaniem surowców energetycznych,
wyjaśnić konieczność poszukiwania i stosowania alternatywnych
źródeł energii,
-8-
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards