Czynnik wzrostu nerwów (NGF)

advertisement
P R A C E
Ginekol Pol. 2012, 83, 532-536
P O G L Ñ D O W E
gineko l o gi a
Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako
biomarker w diagnostyce i terapii pęcherza
nadreaktywnego (OAB)
Nerve growth factor as a biomarker in the diagnosis and treatment
of overactive bladder (OAB)
Jankiewicz Katarzyna1, Kulik-Rechberger Beata2,
Nowakowski Łukasz1, Rechberger Tomasz1
1
2
II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska
Zakład Propedeutyki Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska
Streszczenie
Czynnik wzrostu nerwów odgrywa rolę regulującą plastyczność dróg nerwowych odpowiedzialnych za kontrolę
mikcji. Omówiono aktualne dowody potwierdzające tę tezę w oparciu o badania eksperymentalne oraz obserwacje
kliniczne. Wykazano, że doświadczalne podanie NGF indukuje powstanie objawów charakterystycznych dla
pęcherza nadreaktywnego czy też zespołu IC/PBS. W badaniach klinicznych wykorzystano NGF jako biomarker
w różnych postaciach klinicznych OAB i śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego/zespole bolesnego
pęcherza (IC/PBS), ponieważ stężenie tego czynnika w moczu koreluje z nasileniem objawów klinicznych OAB.
Stwierdzono również, że skutecznemu leczeniu przy pomocy preparatów antycholinergicznych czy też iniekcji
toksyny botulinowej towarzyszy istotne obniżenie stężenia NGF w moczu.
Słowa kluczowe: czynnik wzrostu nerwów / pęcherz nadreaktywny / diagnostyka /
Summary
Nerve growth factor is a complex regulator of neural plasticity along the micturition pathways. The aim of this review
is to summarize the current evidence for a role of NGF in urinary bladder function both in experimental and clinical
settings. There is bulk of strong evidence that experimental administration of NGF elicits the symptoms of increased
sensation, urgency, and bladder hyperreflexia which strongly resemble overactive bladder syndrome (OAB) and
interstitial cystitis/painful bladder syndrome (IC/PBS). Therefore in human studies there are attempts to employ
urinary NGF levels as a diagnostic marker in various forms of OAB and IC/PBS. It has been shown that urinary
NGF levels are correlated with severity of OAB symptoms and in patients successfully treated with antimuscarinics
agents or detrusor botulinum toxin injection, urinary NGF levels decrease significantly in association with reduction
of urgency severity.
Key words: nerve growth factor / overactive bladder / diagnostics /
Adres do korespondencji:
Katarzyna Jankiewicz
II Katedra i Klinika Ginekologii UM
20-054 Lublin ul. Jaczewskiego 8, Polska
tel. + 81 7244268; fax.: + 81 7244849
e-mail: [email protected]
532
Otrzymano: 15.01.2012
Zaakceptowano do druku: 11.06.2012
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Nr 7/2012
Ginekol Pol. 2012, 83, 532-536
P R A C E
P O G L Ñ D O W E
ginekologia
Jankiewicz K, et al. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB).
Zespół pęcherza nadreaktywnego (Overactive Bladder –
OAB) określa się jako chorobę charakteryzującą się częstomoczem, nocturią i parciami naglącymi, przy nieobecności miejscowych czynników patologicznych lub chorób ogólnoustrojowych
powodujących takie objawy. Jeśli objawom tym towarzyszą epizody naglącego nietrzymania moczu (NNM) to mamy do czynienia z postacią OAB wet natomiast jeśli NNM nie występuje jest to
postać OAB dry, co stwierdza się w niemal ¾ ogółu przypadków.
Należy jednoznacznie podkreślić, że wg definicji International
Continence Society (ICS) i najnowszego raportu połączonych towarzystw International Urogynecological Association (IUGA)/
ICS - NNM nie jest objawem koniecznym dla rozpoznania OAB
[1, 2].
Diagnozę można postawić na podstawie objawów klinicznych, po wykluczeniu czynników sprawczych oraz patologii
mogących dawać objawy ze strony dolnych dróg moczowych.
Należą do nich: infekcje dróg moczowych, nowotwory pęcherza
moczowego, moczówka prosta, kamica pęcherza, popromienne
zapalenia pęcherza, zmiany uciskające pęcherz z zewnątrz, cukrzyca, choroby neurologiczne (np. choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), przyjmowanie diuretyków czy też niektórych
leków psychotropowych. Badania epidemiologiczne wykazały,
że OAB dotyczy nieco ponad 16% populacji [3, 4]. Koszt opieki
nad chorymi z tym schorzeniem w 2000 roku szacowano na 3,9
mld dolarów. Z tego 186 mln dolarów stanowiły koszty leczenia
infekcji dróg moczowych, będących skutkiem nieprawidłowego
rozpoznania lub leczenia OAB. Tymczasem roczne koszty leczenia nowotworów piersi i narządu rodnego są tylko niespełna 3
razy wyższe [5]. Poza faktem, że OAB generuje istotne koszty
dla systemu opieki zdrowotnej, jest też dolegliwością znacznie
pogarszającą jakość życia pacjenta w aspekcie zawodowym, społecznym, a przede wszystkim – osobistym, emocjonalnym i seksualnym [6]. Stąd też duży nacisk kładziony jest na diagnostykę,
poznanie etiopatologii i leczenie tego schorzenia.
Zespół pęcherza nadreaktywnego jest również częstą dolegliwością u dzieci. Szczyt występowania OAB szacuje się na 5-7
rok życia, przy czym częściej dotyka on dziewcząt i, podobnie
jak u dorosłych, stanowi poważny problem osobniczy, rodzinny
i społeczny. Jedną z najstarszych teorii wyjaśniających występowanie OAB u dzieci jest opóźnienie nabycia przewagi korowego
hamowania nad niehamowanymi skurczami mięśnia wypieracza pęcherza. Niedojrzałość mechanizmu hamowania wynika
najprawdopodobniej z opóźnionego dojrzewania dróg siatkowo
-rdzeniowych w rdzeniu kręgowym lub ośrodków hamowania
w korze mózgu. W warunkach prawidłowych korowa kontrola
nad mikcją dojrzewa między 3 a 5 rokiem życia dziecka. Opóźnienie rozwoju właściwej koordynacji zwieraczowo-pęcherzowej
podczas mikcji powoduje niepohamowane skurcze wypieracza.
Wyciek moczu może zostać zahamowany dzięki skurczowi zależnego od woli zwieracza zewnętrznego, którego mechanizm
dojrzewa wcześniej [7].
Nadmierne skurcze mięśnia wypieracza u dzieci, podobnie
jak u dorosłych, mogą mieć wiele przyczyn w tym nieprawidłowości neurologiczne, nieprawidłowa budowa anatomiczna układu moczowego czy też nieprawidłowości mięśniówki pęcherza.
U starszych dzieci, podobnie jak u dorosłych, wstępne rozpoznanie OAB ustala się na podstawie objawów zgłaszanych przez
pacjenta, u młodszych dzieci na podstawie objawów zgłaszanych przez rodziców/opiekunów (nietrzymanie moczu, kucanie,
Nr 7/2012
krzyżowanie nóg w celu zapobieżenia wyciekaniu moczu). Pomocne w ustaleniu diagnozy jest badanie cystometryczne. Niestety badanie to nie jest powszechnie dostępne, a przede wszystkim jest krępujące i nieprzyjemne ze względu na sposób jego
wykonania. Dlatego też, szczególnie u dzieci, korzystne byłoby
znalezienie biochemicznych wskaźników hiperaktywności pęcherza, na podstawie, których decydowanoby o dalszej diagnostyce, czy też monitorowano leczenie. Znalezienie obiektywnych
metod diagnostyki byłoby najbardziej użyteczne dla lekarzy nie
mających doświadczenia w uroginekologii, którzy spotykają
i prowadzą takich pacjentów na co dzień.
Wspomniano już, że OAB może mieć podłoże infekcyjne,
psychosomatyczne, mechaniczne, neurologiczne lub nieznane
(nadreaktywność idiopatyczna) [1]. Istnieje wiele teorii na temat
powstawania idiopatycznego OAB. Najbardziej prawdopodobne
to teoria miogenna i neurogenna. Wg teorii miogennej istnieją
zaburzenia czynności skurczowej wypieracza i nadwrażliwość na
bodźce, a wg neurogennej to zaburzenia w unerwieniu pęcherza
są przyczyną nadreaktywności. W każdym przypadku nadreaktywności istotną rolę odgrywają czynniki mięśniowe (miofibroblasty) oraz neuronalne (receptory, włókna nerwowe i neurotransmitery) [8].
Wg najnowszych badań, duże znaczenie w patogenezie
OAB przypisuje się neuropatologii. Uważa się, że nadreaktywność pęcherza może wynikać ze zbyt dużej gęstości jego unerwienia, a wzrost i rozwój włókien nerwowych ze stymulującego
działania endogennych czynników troficznych produkowanych
w pęcherzu. Udowodniono, że takie działanie mają neurotrofiny 3 i 4, czynnik wzrostu nerwów (NGF), czynnik wzrostu nerwów pochodzenia glejowego – glia-derived neurothrophic factor
(GDNF) oraz czynnik wzrostu nerwów pochodzenia mózgowego
– brain-derived neurothrophic factor (BDNF) [9]. Pobudzenie
zbyt dużej liczby włókien, w odpowiedzi na bodziec w postaci
rozciągania ściany pęcherza, prowadzi prawdopodobnie do niewspółmiernie silnej reakcji mięśnia wypieracza w idiopatycznym
OAB [10].
Innym mechanizmem może być nadprodukcja czynników
troficznych przez tkanki pęcherza zmienione zapalnie (głównie
NGF), powodująca wtórnie rozgałęzianie się i wzrost włókien
nerwowych w ścianie pęcherza [11]. Badania prowadzone u ludzi
dorosłych wykazały, że poziom NGF w urothelium, mięśniówce
gładkiej pęcherza i w moczu wzrasta u pacjentów z śródmiąższowym zapaleniem pęcherza i/lub zespołem bolesnego pęcherza
oraz u pacjentów z OAB, szczególnie OAB wet [12]. Stąd też
można oczekiwać, że oznaczenie stężenia NGF (a także prostaglandyn) w moczu mogłoby służyć zarówno do diagnostyki jak
i do monitorowania leczenia OAB [13]. Uzupełniającym badaniem byłaby ultrasonograficzna ocena grubości ściany pęcherza
– (detrusor wall thickness – DWT). Zalecanie tego badania wynika z obserwacji, że u pacjentów z OAB, u których w fazie wypełniania występują częste skurcze mięśnia wypieracza pęcherza
dochodzi do jego tężcowego skurczu i w efekcie hipertrofii. Udowodniono, że DWT jest wyższa u pacjentów z OAB i zmniejsza
się w odpowiedzi na leczenie antymuskarynowe [14, 15, 16].
Niestety w toku dalszych badań okazało się, że parametr ten
ma niską powtarzalność. Liu i wsp. przeprowadzili ocenę DWT
u zdrowych pacjentów oraz w grupie OAB dry, wet i u pacjentów
ze śródmiąższowym zapaleniem pęcherza – interstitial cystitis
(IC). Mimo, że zaobserwowano wyższe wartości DWT u pacjen-
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
533
P R A C E
Ginekol Pol. 2012, 83, 532-536
P O G L Ñ D O W E
gineko l o gi a
Jankiewicz K, et al. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB).
tów z obu postaciami OAB w porównaniu do osób zdrowych oraz
pacjentów z IC, różnice te nie były istotne statystycznie [17]. Tak
więc wydaje się, że ten parametr nie może być używany w diagnostyce jako samodzielny marker OAB.
Z kolei Kuo i wsp. [13] wykazali, że u pacjentów z OAB potwierdzonym badaniem wideourodynamicznym oraz 3-dniowym
dzienniczkiem mikcyjnym stężenie NGF w próbce moczu po
naturalnym wypełnieniu pęcherza lepiej korelowało z diagnozą
OAB wet niż ocena DWT. Jednak w przypadku OAB dry (postaci klinicznej występującej zdecydowanie częściej) oraz zwiększonej wrażliwości wypieracza pęcherza wartości NGF nie były
podwyższone [13]. Stąd wniosek, że oznaczanie NGF również
ma pewne ograniczenia. Niestety nie ma idealnych metod diagnozujących OAB. Wydawałoby się, że taką jest cystometria. Wykazano jednak, że typowy skurcz wypieracza pęcherza podczas
badania, występuje tylko u 38% pacjentek z OAB rozpoznanym
wg kryteriów dzienniczka mikcyjnego, co jeszcze raz potwierdza
konieczność poszukiwania obiektywnych markerów biochemicznych i/lub biofizycznych schorzenia [18].
Działanie fizjologiczne NGF w obrębie pęcherza i dróg nerwowych związanych z kontrolą mikcji w rdzeniu kręgowym udowodnione zostało w badaniach na zwierzętach, a prawdopodobne mechanizmy patofizjologiczne wpływające na powstawanie
OAB przedstawiono na rycinie 1 [11].
Czynnik wzrostu nerwów należy do rodziny czynników troficznych dla neuronów – jest polipeptydem z grupy czynników
troficznych wpływających na wzrost i różnicowanie neuronów
centralnego i obwodowego układu nerwowego. Za odkrycie
NGF i innych czynników troficznych w 1986 r. Stanley Cohen
i Rita Levi-Montalcini otrzymali nagrodę Nobla [19].
Neurotrofiny syntetyzowane są w komórkach układu nerwowego oraz unerwianych tkanek i narządów [20]. Podczas rozwoju embrionalnego neurotrofiny stymulują różnicowanie komórek
nerwowych i oddziałują na ich przeżywalność, a u dorosłych
osobników odpowiedzialne są za prawidłową morfologię i czynność neuronów [19]. NGF jest syntetyzowany i uwalniany przez
struktury docelowe neuronów współczulnego układu nerwowego,
podczas fazy śmierci komórek. Jest on pobierany przez neurony
współczulne, przyciąga je podczas ich wzrostu oraz przyczynia
się do ich przeżycia. NGF jest polipeptydem o masie cząsteczkowej 26 kDa, który obok neutrofiny pochodzenia mózgowego
– BDNF, neutrofiny 3, 4/5 oraz 6, należy do rodziny czynników
troficznych wpływających na populację neuronów zarówno centralnego, jak i obwodowego układu nerwowego. BDNF to neurotrofina o przypisywanej roli w plastyczności neuronalnej. Jej
poziom podlega w największym stopniu regulacji pod wpływem
zmian aktywności neuronalnej. NT3 – neurotrofina 3 odgrywa
rolę jako czynnik troficzny m.in. dla niektórych neuronów czuciowych. Natomiast NT4 – neurotrofina 4 wykryta została m.in.
w mięśniach szkieletowych [21].
Neurotrofiny działają poprzez charakterystyczne dla tej
grupy receptory: NTRK1 (poprzednia nazwa trkA) specyficznym wyłącznie dla NGF oraz TNFRSF1B (poprzednia nazwa
p75NTR), receptorem wspólnym dla wszystkich neurotrofin.
Rycina 1. Mechanizmy patofizjologiczne wpływające na powstawanie OAB.
534
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Nr 7/2012
Ginekol Pol. 2012, 83, 532-536
P R A C E
P O G L Ñ D O W E
ginekologia
Jankiewicz K, et al. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB).
NTRK1 ma masę cząsteczkową 140 kDa, cechuje się wysokim powinowactwem i aktywnością kinazy tyrozynowej. Z kolei,
TNFRSF1B o masie cząsteczkowej 75 kDa i niskim powinowactwie należy do rodziny receptorów czynnika martwicy nowotworu i jest bardziej rozpowszechniony niż NTRK1. Najprawdopodobniej powstanie kompleksu NGF/TNFRSF1B prowadzi do
wzmocnienia lub osłabienia efektów działania NGF, zależnych
od NTRK1. Zaobserwowano, że rozmieszczenie neurotrofin,
w tym także NGF, oraz ich receptorów w różnych tkankach, nie
zawsze koreluje z gęstością włókien nerwowych na ich terenie.
Pozwala to sądzić, że rola neurotrofin nie ogranicza się wyłącznie do komórek układu nerwowego. Do tej pory potwierdzono
istotny wpływ NGF na układ endokrynowy, immunologiczny
oraz gojenie ran [22, 23]. Wykazano też możliwość zastosowania
NGF w terapii takich schorzeń jak choroby neurodegeneracyjne
czy urazy rdzenia kręgowego.
Pod uwagę bierze się też podawanie do miejsca uszkodzenia neurotrofin lub cytokin przeciwzapalnych (np. IL-10), leków
przeciwzapalnych i immunomodulujących. Udział komórek układu odpornościowego w odbudowie OUN budzi tym większe nadzieje, że komórki te mogą same odszukać miejsca uszkodzenia
i produkować w nich czynniki troficzne i przeciwzapalne [24].
Od dawna wiadomo, że NGF wspomaga przeżycie i różnicowanie neuronów podczas rozwoju mózgu [25], hamuje degradację neuronów w mózgu [26] i promuje regenerację nerwów
obwodowych [27]. Poprzez działanie na fibroblasty i komórki
epitelialne NGF przyspiesza gojenie owrzodzeń skóry i rogówki
[28].
Ostatnio, neuroprotekcyjne działanie NGF znalazło również
praktyczne zastosowanie w terapii u dzieci. W 2011 roku Charetti
i wsp. [29] po raz pierwszy donieśli o korzystnym działaniu egzogennego NGF, podawanego do komór mózgu, u dwojga dzieci
Ta b ela I. Badania kliniczne dotyczące roli czynnika wzrostu nerwów (NGF) w dysfunkcjach pęcherza u ludzi (na podstawie 21).
Odnośniki
literaturowe
Schorzenie
Badana populacja
Wyniki
OAB
Pacjenci z OAB i przeszkodą
podpęcherzową
↑całkowitej zawartość białka NGF w pęcherzu, ↑NGF
mRNA w obrębie wypieracza pęcherza
37
OAB
OAB i idiopatyczna
nadreaktywność wypieracza
↑ białka NGF, niezmieniona zawartość białka NGF
w preparatach z powierzchownych biopsji (urotelium,
suburotelium)
34, 38
OAB
Neurogenna nadreaktywność
wypieracza
3 miesięczna terapia toksyną botulinową A zmniejsza
całkowitą zawartość NGF w pęcherzu
39
Śródmiąższowe
zapalenie pęcherza/
zespół bolesnego
pęcherza
Pacjenci z idiopatyczną
nadreaktywnością czuciową,
przewlekłym zapaleniem lub
śródmiąższowym zapaleniem
pęcherza/zespołem bolesnego
pęcherza
↑NGF mRNA w pęcherzu i barwieniach
immunohistochemicznych, normalizacja po leczeniu
toksyną botulinową A
33
OAB
Pacjenci z OAB leczeni
tolterodyną
NGF istotnie statystycznie wyższe u pacjentów z OAB
niż w grupie kontrolnej, po 3 mies. leczenia istotnie się
obniżyło
14
OAB, WNM (wysiłkowe
nietrzymanie moczu),
MNM (mieszane
nietrzymanie moczu)
Pacjentki z SUI, MNM i OAB
↑NGF u pacj. z OAB, MNM i de novo OAB w stosunku
do grupy kontrolnej i pacjentek z WNM
40
OAB
Pacjentki z OAB
Stężenie NGF w moczu wyższe u pacjentek z OAB
w stosunku do grupy kontrolnej (wyjaśnienie:
produkowany w urotelium NGF uwalniany jest do
światła pęcherza, rozciąganie ściany pęcherza zwiększa
produkcję i sekrecję NGF)
41
OAB
Pacjenci z OAB bez leczenia
lub bez odpowiedzi na leczenie
antycholinergiczne
Podanie w mięsień wypieracz pęcherza toksyny
botulinowej typu A redukuje skurcze pęcherza i odczucie
parcia w fazie wypełniania pęcherza. Zmniejsza się
synteza i wydzielanie NGF
42
OAB śródmiąższowe
zapalenie pęcherza/
zespół bolesnego
pęcherza
Zdrowi i pacjenci z OAB,
śródmiąższowym zapaleniem
pęcherza/zespołem bolesnego
pęcherza, nowotworem
pęcherza nowotworem prostaty
Stężenie NGF w moczu jest podwyższone u pacjentów
z neurogennym pęcherzem nadreaktywnym oraz
zespołem bólowym pęcherza moczowego/ zapaleniem
śródmiąższowym pęcherza
43
OAB
Pacjenci z OAB
NGF w moczu jest podwyższone u pacjentów z OAB
w porównaniu do pacjentów z prawidłowym badaniem
cystometrycznym
44
Nr 7/2012
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
535
P R A C E
Ginekol Pol. 2012, 83, 532-536
P O G L Ñ D O W E
gineko l o gi a
Jankiewicz K, et al. Czynnik wzrostu nerwów (NGF) jako biomarker w diagnostyce i terapii pęcherza nadreaktywnego (OAB).
(8 i 13 miesięcy) będących w śpiączce po długotrwałym zatrzymaniu akcji serca i oddechu. W wyniku zastosowanej terapii dzieci
odzyskały świadomość i znacząco poprawił się ich stan neurologiczny. Emisyjna tomografia pozytronowa wykazała zwiększenie
przepływu krwi przez struktury mózgu, obecność obszarów neurogenezy, w tym w układzie cholinergicznym odpowiedzialnym
za procesy uwagi. Autorzy zastosowali również egzogenny NGF
u dziecka pięcioletniego, z powypadkowym uszkodzeniem kończyny dolnej. Podawanie podskórne NGF poprawiało ukrwienie
i zapobiegało nekrozie skóry i tkanki podskórnej. Przyspieszało
również gojenie się zmian nekrotycznych [29].
Jak już wspomniano, ostatnio pojawiło się wiele doniesień
o znaczeniu NGF w patogenezie i diagnozowaniu OAB [9]. Występowanie NGF i jego receptorów w pęcherzu moczowym zarówno u zwierząt doświadczalnych jak również u ludzi potwierdzają zarówno badania na poziomie mRNA jak i białka [30, 31,
32, 33, 34]. Obecność białka NGF wykazano również w strukturach układu nerwowego związanych z mikcją u szczurów
i myszy doświadczalnych [35]. NGF uznany został mediatorem
wytwarzanym przez uszkodzone aferentne włókna C. U zwierząt
doświadczalnych, jego poziom w pęcherzu i w zwojach grzbietowych wzrasta w przypadku uszkodzenia rdzenia, a przewlekłe
dordzeniowe lub dopęcherzowe podawanie NGF indukuje nadreaktywność pęcherza [36].
Istnieje duża grupa badań klinicznych dotyczących związku
NGF z dysfunkcją pęcherza u ludzi. Zebrano je w tabeli I. Zważywszy na duże zainteresowanie problemem i obiecujące wyniki
badań można przypuszczać, że oznaczanie stężenia NGF znajdzie swoje miejsce w diagnostyce i terapii OAB.
14. Liu H, Chancellor M, Kuo H. Decrease of urinary nerve growth factor levels after antimuscarinic
therapy in patients with overactive bladder. BJU Int. 2009, 103, 1668-1672.
15. Kuhn A, Bank S, Robinson D, [et al.]. How should bladder wall thickness be measured? A
comparison of vaginal, perineal and abdominal ultrasound. Neurourol Urodyn. 2010, 29, 13931396.
16. Kuhn A, Genoud S, Robinson D, [et al.]. Sonographic transvaginal bladder wall thickness: does
the measurement discriminate between urodynamic diagnoses? Neurourol Urodyn. 2011, 30,
325-328.
17. Liu H, Tyagi P, Chancellor M, Kuo H. Urinary nerve growth factor but not prostaglandin E2
increases in patients with interstitial cystitis/bladder pain syndrome and detrusor overactivity.
BJU Int. 2010, 106, 1681-1685.
18. Skorupski P, Tomaszewski J, Adamiak A, [i wsp.]. Różnica w częstości rozpoznawania
nadreaktywności pęcherza moczowego w zależności od zastosowanej metody diagnostycznej
– dzienniczek mikcji lub badanie urodynamiczne. Ginekol Pol. 2003, 74, 1018-1022.
19. Huang E, Reichardt L. Neurotrophins: roles in neuronal development and function. Annu Rev
Neurosci. 2001, 24, 677-736.
20. Shooter E. Early days of the nerve growth factor proteins. Annu Rev Neurosci. 2001, 24, 601629.
21. Ochodnický P, Cruz C, Yoshimura N, Michel M. Nerve growth factor in bladder dysfunction:
contributing factor, biomarker, and therapeutic target. Neurourol Urodyn. 2011, 30, 1227-1241.
22. Skaper S. The biology of neurotrophins, signalling pathways, and functional peptide mimetics of
neurotrophins and their receptors. CNS Neurol Disord Drug Targets. 2008, 7, 46-62.
23. Micera A, Lambiase A, Stampachiacchiere B, [et al.]. Nerve growth factor and tissue repair
remodeling: trkA(NGFR) and p75(NTR), two receptors one fate. Cytokine Growth Factor Rev.
2007, 18, 245-256.
24. Allan S, Rothwell N. Cytokines and acute neurodegeneration. Nat Rev Neurosci. 2001, 2, 734744.
25. Frade J, Barde Y. Nerve growth factor: two receptors, multiple functions. Bioessays. 1998, 20,
137-145.
26. Tuszynski M, Blesch A. Nerve growth factor: from animal models of cholinergic neuronal
degeneration to gene therapy in Alzheimer’s disease. Prog Brain Res. 2004, 146, 441-449.
27. Sun W, Sun C, Lin H, [et al.]. The effect of collagen-binding NGF-beta on the promotion of
sciatic nerve regeneration in a rat sciatic nerve crush injury model. Biomaterials. 2009, 30,
4649-4656.
28. Aloe L, Tirassa P, Lambiase A. The topical application of nerve growth factor as a pharmacological
tool for human corneal and skin ulcers. Pharmacol Res. 2008, 57, 253-258.
29. Chiaretti A, Falsini B, Aloe L, [et al.]. Neuroprotective role of nerve growth factor in hypoxicischemic
injury. From brain to skin. Arch Ital Biol. 2011, 149, 275-282.
30. Cheng J, Tong Y. Alterations of nerve-growth factor and p75(NTR) expressions in urinary
bladder of fructose-fed obese rats. Neurosci Lett. 2008, 441, 25-28.
31. Kawakami T, Wakabayashi Y, Isono T, [et al.]. Expression of neurotrophin messenger RNAs
during rat urinary bladder development. Neurosci Lett. 2002, 329, 77-80.
32. Bjorling D, Beckman M, Clayton M, Wang Z. Modulation of nerve growth factor in peripheral
organs by estrogen and progesterone. Neuroscience. 2002, 110, 155-167.
33. Liu H, Kuo H. Intravesical botulinum toxin A injections plus hydrodistension can reduce nerve
growth factor production and control bladder pain in interstitial cystitis. Urology. 2007, 70, 463468.
Piśmi en n i c t w o
1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, [et al.]. The standardisation of terminology of lower urinary tract
function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society.
Neurourol Urodyn. 2002, 21, 167-178.
2. Haylen B, de Ridder D, Freeman R, [et al.]. An International Urogynecological Association
(IUGA)/International Continence Society (ICS) joint report on the terminology for female pelvic
floor dysfunction. Int Urogynecol J. 2010, 21, 5-26.
3. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, [et al.]. How widespread are the symptoms of an overactive
bladder and how are they managed? A population-based prevalence study. BJU Int. 2001, 87,
760-766.
4. Stewart W, Van Rooyen J, Cundiff G. Prevalence and burden of overactive bladder in the United
States. World J Urol. 2003, 20, 327-336.
5. Wagner T, Hu T, Bentkover J, [et al.]. Health-related consequences of overactive bladder. Am J
Manag Care. 2002, 8, 598-607.
6. Abrams P, Kelleher C, Kerr L, Rogers R. Overactive bladder significantly affects quality of life. Am
J Manag Care. 2000, 6, 580-590.
7. Franco I. Pediatric overactive bladder syndrome: pathophysiology and management. Pediatr
Drugs. 2007, 9, 379-390.
8. Andersson K. The overactive bladder: pharmacologic basis of drug treatment. Urology. 1997,
50, 74-84.
9. Antunes-Lopes T, Carvalho-Barros S, Cruz C, [et al.]. Biomarkers in overactive bladder: a new
objective and noninvasive tool? Adv Urol. 2011, 2011, 382431.
10. Andersson K. Bladder activation: afferent mechanisms Urology. 2002, 59, 5 Suppl 1, 43-50.
11. Kuo H, Liu H, Chancellor M. Can urinary nerve growth factor be a biomarker for overactive
bladder? Rev Urol. 2010, 12, 69-77.
12. Liu H, Chen C, Kuo H. Urinary nerve growth factor levels in overactive bladder syndrome and
lower urinary tract disorders. J Formos Med Assoc. 2010, 109, 862-878.
34. Birder L, Wolf-Johnston A, Griffiths D, Resrick N. Role of urothelial nerve growth factor in human
bladder function. Neurourol Urodyn. 2007, 26, 405-409.
35. Furuta A, Kita M, Suzuki Y, [et al.]. Association of overactive bladder and stress urinary
incontinence in rats with pudendal nerve ligation injury. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol.
2008, 294, 1510-1516.
36. Guerios S, Wang Z, Boldon K, [et al.]. Blockade of NGF and trk receptors inhibits increased
peripheral mechanical sensitivity accompanying cystitis in rats. Am J Physiol Regul Integr Comp
Physiol. 2008, 295, 111-122.
37. Steers W, Kolbeck S, Creedon D, Tuttle J. Nerve growth factor in the urinary bladder of the adult
regulates neuronal form and function. J Clin Invest. 1991, 88, 1709-1715.
38. Tanner R, Chambers P, Khadra M, Gillespie J. The production of nerve growth factor by human
bladder smooth muscle cells in vivo and in vitro. BJU Int. 2000, 85, 1115-1119.
39. Giannantoni A, Di Stasi S, Nardicchi V, [et al.]. Botulinum-A toxin injections into the detrusor
muscle decrease nerve growth factor bladder tissue levels in patients with neurogenic detrusor
overactivity. J Urol. 2006, 175, 2341-2344.
40. Liu H, Chancellor M, Kuo H. Urinary nerve growth factor level could be a biomarker in the
differential diagnosis of mixed urinary incontinence in women. BJU Int. 2008, 102, 1440-1444.
41. Kim J, Park E, Seo S, [et al.]. Nerve growth factor and prostaglandins in the urine of female
patients with overactive bladder. J Urol. 2006, 175, 1773-1776.
42. Liu H, Chancellor M, Kuo H. Urinary nerve growth factor levels are elevated in patients with
detrusor overactivity and decreased in responders to detrusor botulinum toxin-A injection. Eur
Urol. 2009, 56, 700-706.
43. Jacobs B, Smaldone M, Tyagi V, [et al.]. Increased nerve growth factor in neurogenic overactive
bladder and interstitial cystitis patients. Can J Urol. 2010, 17, 4989-4994.
44. Yokoyama T, Kumon H, Nagai A. Correlation of urinary nerve growth factor level with
pathogenesis of overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2008, 27, 417-420.
13. Kuo H, Liu H, Chancellor M. Urinary nerve growth factor is a better biomarker than detrusor wall
thickness for the assessment of overactive bladder with incontinence. Neurourol Urodyn. 2010,
29, 482-487.
536
© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
Nr 7/2012
Download