Prawo islamu sylabus

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Prawo islamu
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Islamic Law
Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
Kod przedmiotu/modułu: W2
Rodzaj przedmiotu/modułu: przedmiot do wyboru
Kierunek studiów: Studia Stacjonarne Prawa, Studia Niestacjonarne Prawa
(Wieczorowe), Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne)
Poziom studiów: jednolite magisterskie
Rok studiów: rok IV,
Semestr: semestr 8,
Forma zajęć i liczba godzin: Wykład.
Studia Stacjonarne Prawa, Studia Niestacjonarne Prawa (Wieczorowe) – 30 godz.,
Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) – 16 godz.
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
Dr hab. Mirosław Sadowski
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: ogólna wiedza o
polityce i prawie oraz kulturze; umiejętność logicznego myślenia.
Cele przedmiotu:
13
14
1. Student nabywa wiedzę na temat miejsca i roli prawa islamu dla współczesnych
muzułmanów.
2. Student zapoznaje się z treścią islamskich tekstów prawnych i z treścią
przepisów prawa dotyczących miejsca i roli mężczyzny i kobiety w państwie i w
społeczeństwie muzułmańskim.
3. Student umie umiejscowić prawo muzułmańskie wśród innych systemów
prawno-ustrojowych.
Zakładane efekty kształcenia:
Wiedza
Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć z
zakresu prawa muzułmańskiego.
Student ma wiedzę na temat genezy i rozwoju prawa
islamu.
Student ma wiedzę na temat miejsca i stosunku prawa
islamu wobec innych systemów prawnych.
Student ma wiedzę na temat islamskiego prawa
cywilnego, karnego, rodzinnego, spadkowego i
muzułmańskich procedur prawnych.
Student ma wiedzę na temat islamskich instrumentów
finansowych.
Umiejętności
Student potrafi prawidłowo zidentyfikować różnice
pomiędzy prawem europejskim a prawem islamu.
Student potrafi wskazać główne pojęcia prawa
muzułmańskiego i określić ich rolę w systemie prawa.
Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z
zakresu problematyki prawa islamu.
Student potrafi odszukać i zinterpretować właściwe
przepisy prawa islamu z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, finansowego i karnego.
Kompetencje społeczne
Student jest zdolny do przedstawienia osobom
niebędącym prawnikami głównych pojęć prawnych
występujących w prawie muzułmańskim.
Student jest zdolny do publicznego wyjaśnienia, jaki
wpływ wywarła religia islamu na koncepcje państwa,
prawa, społeczeństwa i gospodarki.
Student potrafi nawiązywać kontakty interpersonalne i
poruszać się w zglobalizowanym świecie wyznawców
islamu, dzięki znajomości ich tradycji prawnej i
religijnej.
Student jest zdolny do uczestniczenia we współczesnym
dyskursie dotyczącym zderzenia cywilizacji.
Treści programowe:
1. Religia islamu – a) Geneza i rozwój islamu– Arabia przed islamem (Dżahilija) b)
Wystąpienie Proroka Mahometa- Wiara i dogmat w islamie c) Filary wiary (arkan ad
din) - Arkana islamu: szahada (wyznanie wiary), salat (pięciokrotne modły w środku
dnia), zakat (jałmużna przepisana prawem), saum (post w miesiącu ramadanie) i
hadżdż (pielgrzymka do Mekki).
15
2. Prawo muzułmańskie - a) Charakter prawa muzułmańskiego – stosunek prawa
do systemu religijnego b) Podstawowe terminy prawa muzułmańskiego c) Źródła
muzułmańskiej jurysprudencji d) Koran i sunna e) Szkoły prawa w islamie.
3. Prawo cywilne i finansowe - a) Geneza i rozwój b) Własność w prawie
muzułmańskim c) Prawo handlowe d) Umowy w prawie muzułmańskim e) Prawo
spadkowe f) Islamskie instrumenty finansowe i islamska bankowość.
4. Prawo rodzinne - a) Geneza i rozwój b) Małżeństwo w prawie muzułmańskim c)
Stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi. d) Stosunki majątkowe pomiędzy
małżonkami e) Rozwód.
5. Prawo karne – a) Klasyczne prawo karne islamu b) Przestępstwa i ich rodzaje w
klasycznym prawie karnym islamu c) Wina d) Kara e) Rola sędziego i klasyczny
muzułmański proces karny f) Współczesne muzułmańskie prawo karne.
6. Prawo i władza w islamie - a) Geneza i rozwój – od wystąpienia Muhammada do
muzułmańskiej ummy b) Słowo Allaha – Koran c) Władza w rozumieniu
muzułmanów - „złoty wiek” islamu, czasy proroka Muhammada i czterech kalifów
prawowiernych d) Muzułmańskie i euroatlantyckie rozumienie dżihadu e) Szariat i
fiqh – podstawowe pojęcie muzułmańskiego prawa f) Zróżnicowanie islamu- sekty g)
Islamskie i euroatlantyckie rozumienie dżihadu. h)Prawo wojny i pokoju i)Religia
islamu a terroryzm.
16
Zalecana literatura (podręczniki)
Literatura podstawowa:
Bielawski, J., Islam – religia państwa i prawa, Warszawa 1973.
Bonca M., Islamskie instrumenty finansowe, Warszawa 2010.
Bury J., Kasprzak J., Prawo karne islamu, Warszawa 2007.
Darwish N., Okrucieństwo w majestacie prawa. Prześladowanie kobiet w
świecie islamu, Warszawa 2011.
Hallaq W. B., The Origins and Evolution of Ilsamic Law, Cambridge 2005.
Hurgronje Snouck C., Mohammedanism; lectures on its origin, its religious and
political growth, and its present state, , New York, G. P. Putnam's sons [1937] (s. 154).
Ibn Warraq, Dlaczego nie jestem muzułmaninem, Warszawa 2013.
Kamali M. H., Sharia`h Law. An Introduction, Oxford 2008.
Konstytucje państwa arabskich, (Wybór, przekład oraz wprowadzenie Nahiba
Hussein Salem), Warszawa 1992.
Koran, Z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, Warszawa
1986.
Kościelniak K. ks., Dżihad. Święta wojna w islamie, Kraków 2002.
Kościelniak K. Sunna, hadisy i tradycjonaliści. Wstęp do tradycji
muzułmańskiej, ks., Kraków 2006.
Lewis B., Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu,
Warszawa 2002.
Nasr S. H., Istota islamu. Trwałe wartości dla ludzkości, Warszawa 2010.
Paolucci G., Eid C., Islam. Sto pytań, Odpowiada S. K. Samir, Warszawa 2004.
Peters R., Crime and Punishment in Islamic Law. Theory and Practice from the
Sixteenth to the Twenty –first Century, Cambridge 2005.
Qaradawi Y., The Lawful and prohibited in Islam, American Trust Public. 1994.
Sadowski M., Religie monoteistyczne o prawie i państwie, w: Studia
Erasmiana Wratislaviensia - Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt V,
Religia a prawo i państwo, Wrocław 2011, s. 13-48.
Sadowski M., Elementy prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem
prawa własności, w świetle prawa islamskiego, w: Problemy własności w
ujęciu historyczno-prawnym, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A.
Szymańskiego, Opole 2008, s. 47-56.
Sadowski M., Powstanie i rozwój islamskiej doktryny prawa (VII – IX w.), w:
Przegląd Prawa i administracji, nr LV, Wrocław 2003, ss. 3-31.
Sadowski M., Ze studiów nad wczesnomuzułmańską doktryną państwa, w:
Politeja, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 2, Kraków 2004, ss. 243-278.
Scarabel A., Islam, 2004.
Schacht J., The Originis of Muhammadan Jurisprudence, Oxford 1967.
Schacht J., An Introduction to Islamic Law, Oxford 1982.
Sjukijajnen L.R., Muzułmanskoje prawo. Woprosy tieorii i praktiki, Moskwa 1986.
Spies O., Pritach E., Klassisches Islamisches Recht. 1. Wesen des Islamischen Rechts
in Handbuch der Orientalistik, vol.1,3 Orientalisches Recht by Brill, E. J., Leiden
(1964), pp.220-343.
Vessey-Fitzgerald S.G., Istota szariatu i jego źródła, Warszawa 1960.
Winowski L., Państwo islamu w czasach Mahometa i “kalifów prawowiernych”(610661), Opole 1966.
Witkowski S. W., Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009.
17
18
19
Literatura uzupełniająca:
Armstrong K., W imię Boga. Fundamentalizm w judaizmie, chrześcijaństwie i
islamie, , Warszawa 2005.
Besson S., Islamizacja Zachodu? Historia pewnego spisku, Warszawa 2006.
Farabi al, Państwo doskonałe - Polityka, Warszawa 1967.
Gibb H. A. R., Mahometanizm. Przegląd historyczny, Warszawa 1965.
Goddard H., Historia stosunków chrześcijańsko-muzułmańskich, Warszawa
2009.
Halliday F., Islam i mit konfrontacji. Religia i polityka na Bliskim Wschodzie,
Warszawa 2002.
Khadduri, M., War and Peace in the Law of Islam. Baltimore, 1955.
Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, pod
red. A. T. Khoury, Warszawa 1998.
Mały słownik kultury świata arabskiego, red. naukowy J. Bielawski, Warszawa 1971.
Nosowski J., Przepisy prawne Koranu, Warszawa 1971.
Occhiogrosso P., Sekty, religie, wyznania, Warszawa 1999.
Pięć wielkich religii świata, pod red. E. Brenner-Traut, Warszawa 1987.
Problemy etyczne w tradycjach sześciu religii. Hinduizm. Buddyzm. Sikhizm.
Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, pod. red. P. Morgan i C. Lawtona, Warszawa
2007.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
wykład: ----------seminarium: ------laboratorium: --------konwersatorium: Podstawą do sprawdzenia osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia jest:
- przygotowanie pracy pisemnej i prezentacji multimedialnej na wybrany i ustalony z
prowadzącym temat odpowiadający problematyce zajęć.
Zasady zostaną ustalone na pierwszych zajęciach.
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach i przyswojenie wiedzy z
omawianego zakresu.
inne: -------------------Język wykładowy:
Polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
Studia Stacjonarne Prawa,
- wykład: Studia Stacjonarne Prawa, Studia Niestacjonarne Studia
Niestacjonarne
Prawa (Wieczorowe) – 30 godz.
Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) – 20 godz.
- ćwiczenia:
- laboratorium: -------------- inne: -----------Praca własna studenta np.:
- przygotowanie do zajęć: Studia Stacjonarne Prawa,
Studia Niestacjonarne Prawa (Wieczorowe) -45 godz.
Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) – 54 godz.
- opracowanie wyników: --------------- czytanie wskazanej literatury: Studia Stacjonarne Prawa,
Studia Niestacjonarne Prawa (Wieczorowe) - 55 godz.
Studia Niestacjonarne Prawa (Zaoczne) – 80 godz.
- napisanie raportu z zajęć: -------------- przygotowanie do egzaminu: ------------Suma godzin
Liczba punktów ECTS
Prawa (Wieczorowe) -30
godz.
Studia
Niestacjonarne
Prawa (Zaoczne) – 16
godz.
Studia Stacjonarne Prawa,
Studia
Niestacjonarne
Prawa (Wieczorowe) -100
godz.
Studia
Niestacjonarne
Prawa (Zaoczne) – 134
godz.
Studia Stacjonarne Prawa,
Studia
Niestacjonarne
Prawa (Wieczorowe) -130
godz.
Studia Niestacjonarne
Prawa (Zaoczne) – 150
godz.
SSP 5 NSP (Z) 6
Download