audyt energetyczny budynku

advertisement
AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU
Dane
budynku
Nazwa jednostki: Nazwa budynku: Teatr Groteska
Adres: ulica: Skarbowa 2
kod pocztowy: 31-121
miejscowość: powiat: Kraków
województwo: małopolskie
Data, 30.05.2016 r.
1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1.
Dane identyfikacyjne budynku
1.1 Rodzaj budynku
użyteczności publicznej - Teatr
1.3 Inwestor
Teatr Groteska
ul. Skarbowa 2,
121 Kraków
(nazwa, nazwisko i imię, adres do
korespondencji telefon/fax)
1.2 Rok budowy
1.2 Rok ukończenia budowy
1926
1.4 Adres budynku
31-
ul. kod ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków
miejscowość powiat: Kraków
województwo:
małopolskie
2. Nazwa, REGON, adres podmiotu wykonującego audyt
"WIELITERM" Agnieszka Kostecka-Stec, Piotr Stec s.c.
Adres: Lednica Górna 217, 32-020 Wieliczka
REGON: 121156369,
e-mail: [email protected], [email protected]
3. Imię i nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, kwalifikacje zawodowe, podpis
mgr inż. Piotr Stec
studia podyplomowe " Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena energetyczna budynków"
adres: Lednica Górna 217, 32-020 Wieliczka
uprawniony do sporządzania świadectw char. energ. nr upr. 11403, nr wpisu na stronie Ministerstwa Infrastruktury
7180
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych ZAE nr 1703
PESEL 78120202239
Podpis:
4. Współautorzy audytu: imiona i nazwiska, zakres prac przy opracowaniu
Lp.
Imię i nazwisko
mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec
uprawnienie budowlane nr ewid.
MAP/0116/OWOK/12 do kierowania robotami
budowlnaymi bez ograniczeń,
studia
podyplomowe " Budownictwo energooszczędne,
auditing i ocena energetyczna budynków",
uprawnienie do sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej nr 9770, nr wpisu na
stronie Ministerstwa Infrastruktury 1638
Miejscowość:
5. Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zakres udziału w opracowaniu audytu
Obliczenia powierzchni wymiany ciepła, obliczenia zapotrzebowania ciepła
Data wykonania audytu:
str.
Strona tytułowa
Karta audytu energetycznego
Dokumenty i dane źródłowe wykorzystywane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora
budowlanego budynku
Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
Ocena stanu technicznego budynku
Wykaz usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Opis wariantu optymalnego
Załączniki: wydruki obliczeń , kalkulacje, dokumentacja technicza budynku, zdjęcia
2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1. Dane ogólne budynku
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
Budynek murowany
Budynek murowany
5 + piwnice
5 + piwnice
1
Konstrukcja budynku / technologia wykonania budynku
2
Liczba kondygnacji
3
Kubatura części ogrzewanej
[m3]
8271,45
8271,45
4
Powierzchnia budynku netto
[m2]
2506,5
2506,5
5
Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej
[m2]
0
0
6
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych
[m2]
2506,5
2506,5
7
Liczba lokali mieszkalnych
0
0
8
Liczba osób użytkujących budynek
90
90
9
Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
10
Rodzaj systemu grzewczego a budynku
11
Współczynnik kształtu A/V
12
Inne dane charakteryzujące budynek
elektryczne podgrzewacze elektryczne podgrzewacze
pojemnościowe i
pojemnościowe i
ogrzewanie wodne,
ogrzewanie wodne, msc
lokalna kotłownia gazowa
1/m
e
2. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane U2 W/(m2K)
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
1
ściany zewnętrzne
1,140
0,190
2
ściany zewnętrzne - kopuła
0,808
0,198
3
strop II
0,861
0,150
4
Okna przewidziane do modernizacji
2,600
0,900
5
Drzwi
5,100
1,300
6
Inne
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
3. Sprawności składowe systemu grzewczego, współczynniki przerw w
ogrzewaniu
η
Htot
Sprawność wytwarzania
η
Hg
0,95
0,93
Sprawność przesyłania
η
Hd
0,97
0,97
3
Sprawność regulacji i wykorzystania
η
He
0,88
0,88
4
Sprawność akumulacji
η
Hs
1,00
1,00
5
Uwzględnienie przerw na ogrzewania w okresie tygodnia
w
t
1,00
1,00
6
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby
w
d
1,00
1,00
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
1
2
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
η
Wtot
1
Sprawność wytwarzania
η
Wg
0,99
0,99
2
Sprawność przesyłania
η
Wd
1,00
1,00
Sprawność akumulacji
η
Ws
1,00
1,00
Sprawność wykorzystania i regulacji
η
We
0,85
0,85
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
budynek wentylowany
grawitacyjnie
Budynek wentylowany
częsciowo grawitacyjnie, a
częściowo mechanicznie
3
4
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1
Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) i inna
2
Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3
Strumień powietrza zewnętrznego
4
Krotność wymian powietrza - 1/h
nawiew naturalny - okna,
nawiew naturalny - okna,
kanały, nieszczelności oraz
kanały, nieszczelności
czerpnie i wyrzutnie
m3/h
8 271
8 271
1l/h
1l/h
6. Charakterystyka energetyczna budynku
Stan przed modernizacją
1.
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) GJ/rok
brak danych - rozliczenie nie
odbywa się na podstawie
zużycia
2.
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące do weryfikacji przyjętych składowych danych
obliczeniowych bilansu ciepła) GJ/rok
brak danych - brak liczników en.
Elektrycznej przy ogrzewaczach
3.
Obliczeniowa moc cieplna systemu ogrzewania kW
4.
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie ciepłej wody użytkowej kW
5.
Stan po modernizacji
246,98
127,05
6,00
6,00
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu QHnd GJ/rok
1376,84
490,96
6.
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku z uwzględnieniem
i przerw w ogrzewaniu GJ/rok
1697,71
618,33
7.
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej GJ/rok
25,75
25,75
8.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku - bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego
i przerw w ogrzewaniu kWh/(m2/rok)
152,59
54,41
9.
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego
i przerw w ogrzewaniu kWh/(m2/rok)
188,15
68,53
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
54,09
39,76
5 602,29
10 325,76
sprawności
systemu
grzewczego
7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzenia audytu)
1.
Opłata stała związana z dystrybucją i przesyłem ciepła do ogrzewania budynku zł/GJ
2.
Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem zamówionej mocy cieplnej zł/MW m-c
3.
Miesięczna opłata abonamentowa zł/m-c
143,00
0,00
4.
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m 2 powierzchni użytkowej zł/m2 m-c
43,26
16,09
5.
Koszt przygotowania 1 m 3 ciepłej wody użytkowej - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem energii zł/m3
44,78
44,78
6.
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc -stała opłata miesięczna związana
z dystrybucją i przesyłem zł/MW m-c
8 745,30
8 745,30
7.
Inne opłaty
8. Wskaźniki efektywności - po przeprowadzonej modernizacji – podsumowanie wyników dla wariantu optymalnego
1.
Całkowite koszty realizacji optymalnego wariantu zł
2 213 629,38
------------
2.
Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu energii końcowej %
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (c.o. + wentylacja + c.w.u.)
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej
GJ/rok
kWh/rok
GJ/rok
MWh/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku
Zmniejszenie rocznego zużycia energii końcowej
ton CO2/rok
1 211
336436
238
66
GJ/rok
kWh/rok
2087
GJ/rok
1 449
kWh/rok
402571
579744
11.
Zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych
12.
Redukcja emisji pyłów PM10
kg/rok
1698
13.
Redukcja emisji pyłów PM2,5 kg/rok
1698
101,86
3. DOKUMENTY I DANE ŹRÓDŁOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA
3.1 Rozporządzenia i Normy techniczne
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 376).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
(Dz.U. z 2009 Nr 43 poz.346 z późn. zmianami.).
4. KOBIZE - Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do
emisji.
5. PN-EN ISO 6946:2008 Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń.
6. PN-EN 13831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
7. PN EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Przenoszenie ciepła przez grunt. Metody obliczania.
8. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację.
Metoda obliczania.
9. PN-EN ISO 10077:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi, żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. (Cz.1, Cz.2).
10. PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
11. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1.
12. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
13. PN-EN ISO 13790:2008 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia.
3.2 Dokumentacje projektowe i inne dokumenty przekazane przez inwestora
3.3 Osoby udzielające informacji
p. Teresa Pieprzyk - kierownik działu gospodarczego
3.4 Data wizytacji terenowej
17.04.2013, 10.12.2016
3.5 Wytyczne, sugestie i uwagi zleceniodawcy (inwestora)
Według oceny udzielającego informacji w okresie zimowym ciężko dogrzać niektóre z pomieszczeń budynku. Przyczyną takiego stanu jest słaba
izolacja termiczna ścian zewnętrznych - czy też jej brak, oraz wypaczona stolarka okienna i nadmierna infiltracja pow
4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU
4.1 Dane ogólne budynku
1
Przeznaczenie budynku
■ inne - użyteczności publicznej TEATR
10
Liczba użytkowników:
1) pracownicy
2) pacjenci / odwiedzający
90
2
Technologia budynku
■ tradycyjna
11
Rok budowy
1926
3
Liczba kondygnacji
6 + piwnice
12
Liczba klatek schodowych
2
4
Budynek:
- szeregowy
- wolnostojący
szeregowy - część kamienicy
13
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych na poddaszu
użytkowym
-
5
Budynek podpiwniczony
tak
14
Powierzchnia pomieszczeń chłodzonych
-
6
Wysokość kondygnacji netto
3,65; 4,10; 4,76; 4,85; 5,47; 7,31
15
Liczba mieszkań / lokali
69
7
Kubatura budynku
7648,15
16
8
Powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych 2506,50
17
9
Kubatura pomieszczeń ogrzewanych
7648,15
18
4.2 Opis techniczny podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku
4.3 Zestawienie danych dotyczących istniejących przegród budowlanych
wymienione
Lp
Opis
położenie
pow.
całkowita z
oknami i
drzwiami m2
ściany
zewnętrzne
DRZWI
OKNA
PRZEGRODY
stare
stare
Brama
Wymienione
pow. do
pow.
U okna
pow.
U okna
pow.
U drzwi
pow.
U bramy
pow.
U drzwi
obliczeń
2
strat ciepła U W/(m K) okien m2 W/(m2K) Okien m2 W/(m2K) drzwi m2 W/(m2K) bramy m2 W/(m2K) drzwi m2 W/(m2K)
2
m
wszystkie kierunki
2 024,44
1 703,10
1,14
7,00
1,40
303,00
2,60
11,34
5,10
0,00
0,00
wszystkie kierunki
350,42
295,11
0,81
0,00
0,00
55,31
2,60
0,00
0,00
0,00
0,00
3 dach kopuła
425,27
425,27
1,00
4 strop I
337,70
337,70
0,83
5 strop II
117,80
117,80
0,86
1
ściany
2 zewnętrzne kopuła
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
Rodzaj danych
Lp.
jedn.
Dane
1.
Zamówiona moc cieplna na potrzeby C.O.
kW
Brak danych
2.
Zamówiona moc cieplna na potrzeby C.W.U. (qcwu)
kW
Brak danych
3.
Zapotrzebowanie na moc cieplną na C.O.
kW
192,32
4.
Zapotrzebowanie na moc cieplną na C.W.U.
kW
6,00
5.
Zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby wentylacji
kW
54,65
6.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia sprawności systemu
ogrzewania
GJ
1376,84
7.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło w standardowym sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności systemu
ogrzewania
GJ
1697,71
8.
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego
GJ/rok
Brak danych
9.
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące do weryfikacji przyjętych danych do obliczeń
bilansu ciepła)
GJ/rok
Brak danych
5.1 Charakterystyka techniczna instalacji ogrzewania - stan istniejący
Dane
Rodzaj danych
Lp.
1.
Typ instalacji
Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, zasilana z lokalnej kotłowni
gazowej opartej o 2 kotły z zamkniętą komorą spalania.
2.
Parametry pracy instalacji
70/50 0C
3.
Przewody w instalacji
Przewody rurowe: miedziane, prowadzone w bruzdach,
4.
Stan izolacji przewodów
piony i gałązki izolowane.
5.
Rodzaj grzejników
grzejniki stalowe
6.
Osłonięcie grzejników
tak (miejscami)
7.
Zawory termostatyczne
zawory na instalacji sterowane ręcznie, głowice termostatyczne na grzejnikach
8.
Zawory podpionowe
tak
9.
Odpowietrzenie instalacji
na pionach
10.
Naczynie wzbiorcze
tak
11.
Zabezpieczenie instalacji
12.
Ogrzewanie liczba dni w tygodniu / liczba godzin na dobę
24/7
13.
Modernizacja instalacji (po roku 1984)
Kotły grzewcze oraz instalacja kotłowni wymienione w 2000r. Grzejniki wymieniano na stalowe w
latach 1995/96.
14.
15.
Wartości współczynników sprawności systemu ogrzewania
16.
Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła
η
Hg
0,95
17.
Średnia sezonowa sprawność przesyłu ciepła
η
Hd
0,97
18.
Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania
η
He
0,88
19.
Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła
η
Hs
1,00
20.
Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu
η
Htot
0,81
21.
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia
w
t
1
22.
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby
w
d
1
5.2 Charakterystyka techniczna instalacji ciepłej wody użytkowej - stan istniejący
Lp. Rodzaj danych
Dane
1
Rodzaj instalacji ciepłej wody
Ciepła woda użytkowa przygotowywana lokalnie w przepływowych i
zasobnikowych podgrzewaczach elektrycznych
2
Parametry pracy instalacji
55oC
4.
Udział OZE
0
3.
Przewody instalacji i ich izolacja
Brak pionów, ogrzewacze lokalne
4.
Cyrkulacja, ograniczenia cyrkulacji
brak
5.
Zasobnik ciepłej wody (rok, pojemność)
4x50l.
6.
Opomiarowanie instalacji ciepłej wody (wodomierze)
brak
5.3 Charakterystyka techniczna węzła cieplnego / kotłowni w budynku - stan istniejący
Źródłem ciepła jest lokalna kotłownia gazowa zloklizowana w piwnicy budynku, zasilająca Teatr oraz pozostałą część budynku, działająca w
oparciu o 2 gazowe kotły wodne, kondensacyjne.
5.4 Charakterystyka techniczna systemu wentylacji - stan istniejący
Lp.
Rodzaj danych
1
Rodzaj wentylacji
2
Strumień powietrza wentylacyjnego
Dane
grawitacyjna
m3/h
8 271
nawiew naturalny - okna, kanały, nieszczelności
5.5 Charakterystyka techniczna instalacji oświetlenia - stan istniejący
1
Cena energii elektrycznej
zł/kWh
2
Dane oświetlenia (moce, zestawienie źródeł światła)
--
zgodnie z załacznikiem
3
Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej
instalacji oświetlenia
m2
2506,50
4
Średnia moc jednostkowa oświetlenia dla budynku Pn
W/m2
0,622257
21,78
V c.d. Zbiorcze zestawienie oceny stanu istniejącego budynku i możliwości poprawy zawiera poniższa tabela
Lp.
Chrakterystyka stanu istniejacego
Możliwosci i sposób poprawy
1
2
3
Przegrody zewnętrzne
Przegrody zewnętrzne mają niezadowalające
wartości współczynnika przenikania ciepła i nie spełniają obecnych wymagań
dotyczących izolacyjności cieplnej przegród.
2
U [W/m K]
1
Należy docieplić przegrody zewnętrzne do uzyskania
wymaganych współczynników:
- dla ścian R
2
≥4 m K/W
- dla stropodachu
2
R ≥ 4,5 m K/W
ściany zewnętrzne
U= 1,14
Możliwe jest ocieplenie i renowacja ścian zewnętrznych
wełną mineralną metodą ETICS
ściany zewnętrzne - kopuła
U= 0,81
Możliwe jest ocieplenie i renowacja ścian kopuły wełną
mineralną metodą ETICS
strop II
U= 0,86
Możliwe jest docieplenie stropu poprzez ocieplenie
styropapą
Wymiana na okna szczelne o współczynniku
przenikania ciepła U ≤1,3 [W/m2K]1,2) Możliwe jest
ponadto "zaślepienie" części okien materiałem
termoizolacyjnym od środka.
2
Okna - Okna charakteryzujące się znaczną nieszczelnością i
możliwym do poprawienia współczynnikiem przenikania ciepła (U = 2,6 [W/m2K])
3
Drzwi zewnętrzne - drzwi przeszklone, charakteryzują się znaczną nieszczelnością i dość Wymiana na drzwi przeszklone o współczynniku
wysokim współczynnikiem przenikania ciepła (U = 5,1 [W/m2K]).
przenikania ciepła U <1,7 [W/m2K]1,2)
4
Wentylacja grawitacyjna - W związku z nieszczelnościami stolarki w okresie zimowym
wystepuje nadmierny napływ zimnego powietrza, co zwiększa zużycie ciepła na
ogrzewanie.
5
6
Instalacja ciepłej wody użytkowej cwu przygotowywana lokalnie przez przepływowe i zasobnikowe ogrzewacze
elektryczne
Możliwe zmniejszenie nadmiernego strumienia
wentylacyjnego i obniżenie zużycia ciepła przez
wymianę okien i drzwi na szczelniejsze. Możliwe jest
też wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z odzyskiem ciepła dla sal teatralnych.
Brak sugerowanych usprawnień
System grzewczy - lokalna kotłownia gazowa
Gazowa kotłownia grzewcza znajduje się w części budynku należącej do Właściciela
budynku: Związku Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej P.W. Św. Stanisława Możliwa jest zmiana źródła ciepła i podpięcie się do
Kostki. Instalacja wewnętrzna zmodernizowana kilkanaście lat temu. Przewody
msc.
miedziane w ścianach, grzejniki stalowe.
Oświetlenie - w budynku znajdują się żarówki tradycyjne, świetlówki oraz, z uwagi na
charakter budynku, oświetlenie sceniczne
7
2)
Możliwa wymiana oświetlenia scenicznego. W związku ze
szczególnymi wymaganiami oświetlenia scenicznego do
wymiany wybrano punkty oświetleniowe na podstawie
opracowania p. Marka Strumińskiego - Pracownika Teatru
Groteska
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm.
7. OKREŚLENIE OPTYMALNEGO WARIANTU MODERNIZACYJNEGO
7.1 Do obliczeń przyjęto następujące dane:
Symbol
przed modernizacją
po modernizacji
0C
-20
-20
w
0C
18,12
18,12
kl
0C
18,12
18,12
8
8
Jednostki
1.
Obliczeniowa temperatura zewnętrzna
t
2.
Temperatura wewnętrzna lokale użytkowe
t
3.
Temperatura wewnętrzna klatka schodowa
t
4.
Temperatura wewnętrzna piwnice
t
piw
0C
5.
Stopniodni
SD
dzień K/rok
3331,04
3331,04
6.
Stopniodni ogrzewania klatka schodowa
SD
kl
dzień K/rok
3331,04
3331,04
7.
Stopniodni ogrzewania piwnica
SD
piw
dzień K/rok
1189,7
1189,7
8.
Udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed
i po modernizacji
x ,x
0 1
-
1
1
9.
Udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną
przed i po modernizacji
y ,y
o 1
-
1
1
ogrzewania
przegrody zewnętrzne
zo
7.1.1 Jednostkowe opłaty za moc zamówiona i zużyte ciepło*)
Opłaty przed modernizacją
Opłata zmienna za ciepło (dystrybucja + przesył)
Cena brutto
zł/GJ
Stała opłata miesięczna za moc zamówioną (dystrybucja + przesył)
zł/MW m-c
Opłata abonamentowa
zł/m-c
Opłaty po modernizacji
Opłata zmienna za ciepło (dystrybucja + przesył)
Stała opłata miesięczna za moc zamówioną (dystrybucja + przesył)
Opłata abonamentowa
*)
54,09
5602,29
143
Cena brutto
zł/GJ
zł/MW m-c
zł/m-c
jednostkowe opłaty przyjęto wg ….
7.1.2 Inne opłaty i taryfy (kalkulacja kosztów zmiennych i stałych)
39,76
10325,76
0
Przegroda
7.2.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie
Dane:
Ocieplenie ścian zewn. wełną mineralną
powierzchnia przegrody do obliczania strat
A
=
1016,50 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
A kosz =
1048,31 m2
liczba stopniodni ogrzewania
SD =
3331,04 dzień K/rok
Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ściany wełną mineralną metodą ETICS
współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,036 *W/mK .
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej,
przy czym każdy z wariantów musi spełniać warunek wielkości
R ≥ 4,0 (m 2. K)/W
oporu cieplnego
a jednocześnie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.
Lp.
Omówienie
Jedn.
1
Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;
2
g=
Stan istniejący
1
Warianty
2
3
m
0,13
0,15
0,17
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR
m2.K/W
3,61
4,17
4,72
3
Opór cieplny R
m2.K/W
0,88
4,49
5,04
5,60
4
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła
Q0U, Q1u
GJ/a
333,6
65,2
58,0
52,2
5
Roczne zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie
qoU, q1U
MW
0,0442
0,00864
0,00769
0,00692
6
Roczna oszczędność kosztów
Q1U*Oz)+12(qoU*Om-q1U*Om)+12(Abo-Ab1)
zł/a
16 907
17 360
17 722
7
Cena jednostkowa usprawnienia C jed
zł/m2
199,89
202,39
214,39
8
Koszt realizacji usprawnienia NU = A koszt * Cjed
zł
209 548
212 169
224 748
9
SPBT= NU/ΔOru
lata
12,39
12,22
12,68
10
U 0, U 1
0,22
0,20
0,18
U=
0,20
ΔO ru = (Q0U*Oz-
W/m2.K
1,14
Podstawa przyjętych wartości NU
Do obliczeń przyjęto ceny brutto na podstawie lokalnych stawek rynkowych
Wariant 2 spełnia (przy grubości izolacji
Wybrany wariant :
2
15
Koszt :
212 168,51
cm) oba wyżej wymienione warunki.
zł
SPBT=
12,2
Przegroda
7.2.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie
Dane:
Ocieplenie ścian kopuły wełną mineralną
powierzchnia przegrody do obliczania strat
A
=
295,11 m2
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
A kosz =
307,00 m2
liczba stopniodni ogrzewania
SD =
3331,04 dzień K/rok
Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie ściany wełną mineralną metodą ETICS o
współczynniku przewodzenia ciepła λ=
0,036 W/mK .
Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością warstwy izolacji termicznej,
przy czym każdy z wariantów musi spełniać warunek wielkości
2.
oporu cieplnego
R ≥ 4,0 (m K)/W
a jednocześnie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.
Lp.
Omówienie
Jedn.
1
Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;
g=
2
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR
m K/W
3
Opór cieplny R
m2.K/W
4
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła
Q0U, Q1u
5
Stan istniejący
m
1
Warianty
2
3
0,13
0,15
0,17
3,61
4,17
4,72
1,24
4,85
5,40
5,96
GJ/a
68,6
17,5
15,7
14,3
Roczne zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie
qoU, q1U
MW
0,0091
0,00232
0,00208
0,00188
6
Roczna oszczędność kosztów
Q1U*Oz)+12(qoU*Om-q1U*Om)+12(Abo-Ab1)
zł/a
3 219
3 333
3 425
7
Cena jednostkowa usprawnienia C jed
zł/m2
199,391
202,39
210,391
8
Koszt realizacji usprawnienia NU = A koszt * Cjed
zł
61 213
62 134
64 590
9
SPBT= NU/ΔOru
lata
19,02
18,64
18,86
10
U0, U 1
0,21
0,19
0,17
U=
0,19
2.
ΔOru = (Q0U*Oz-
W/m2.K
0,81
Podstawa przyjętych wartości NU
Do obliczeń przyjęto ceny brutto na podstawie lokalnych stawek rynkowych
Wariant 2 spełnia (przy grubości izolacji
Wybrany wariant :
2
15
Koszt :
62 134,04
cm) oba wyżej wymienione warunki.
zł
SPBT=
18,64
Przegroda
7.2.3. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie
Dane:
Ocieplenie stropu
m2
powierzchnia przegrody do obliczania strat
A
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
=
337,70
A kosz =
377,27
liczba stopniodni ogrzewania
SD =
m2
3331,04 dzień K/rok
Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie stropu laminowanymi płytami styropianowymi (styropapą)
Współczynnik przewodzenia styropianu λ=
0,038 W/mK . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością
warstwy izolacji termicznej, przy czym każdy z wariantów musi spełniać warunek wielkości
R ≥ 4,5 (m 2. K)/W
oporu cieplnego
a jednocześnie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.
Lp.
Omówienie
1
Warianty
2
3
m
0,18
0,20
0,22
4,74
5,26
5,79
Jedn.
g=
Stan
istniejący
1
Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;
2
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR
m2.K/W
3
Opór cieplny R
m2.K/W
1,20
5,94
6,46
6,99
4
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła
Q0U, Q1u
GJ/a
81,1
16,4
15,0
13,9
5
Roczne zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie
qoU, q1U
MW
0,01074
0,00217
0,00199
0,00184
6
Roczna oszczędność kosztów
Q1U*Oz)+12(qoU*Om-q1U*Om)+12(Abo-Ab1)
zł/a
4 075
4 159
4 231
7
Cena jednostkowa usprawnienia
zł/m2
420,64
422,64
434,34
8
Koszt realizacji usprawnienia NU
zł
158 692,7
159 447,3
163 861,3
9
SPBT= NU/ΔOru
lata
38,94
38,34
38,73
10
U 0, U 1
0,17
0,15
0,14
38,336
U=
0,15
ΔO ru = (Q0U*Oz-
W/m2.K
1,20
Podstawa przyjętych wartości NU
Do obliczeń przyjęto ceny brutto na podstawie lokalnych stawek rynkowych
Wariant 2 spełnia (przy grubości izolacji
Wybrany wariant : 2
20
Koszt :
cm) oba wyżej wymienione warunki.
159 447,28
zł
SPBT=
Przegroda
7.2.4. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie
Dane:
Ocieplenie stropu kopuły
powierzchnia przegrody do obliczania strat
A
powierzchnia przegrody do obliczania kosztu usprawnienia
=
425,27
A kosz =
358,00
liczba stopniodni ogrzewania
SD =
m
2
m
2
3331,04 dzień K/rok
Opis wariantów usprawnienia
Przewiduje się ocieplenie stropu kopuły poprzez natrysk pianki poliuretanowej otwartokomórkowej
0,037 W/mK . Rozpatruje się 3 warianty różniące się grubością
Współczynnik przewodzenia pianki λ=
warstwy izolacji termicznej, przy czym każdy z wariantów musi spełniać warunek wielkości
2.
oporu cieplnego
R ≥ 4,5 (m K)/W
a jednocześnie warunek minimum prostego czasu zwrotu SPBT.
Lp.
Omówienie
1
Warianty
2
3
m
0,18
0,20
0,22
4,86
5,41
5,95
Jedn.
g=
Stan
istniejący
1
Grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej;
2
Zwiększenie oporu cieplnego ΔR
m2.K/W
3
Opór cieplny R
m2.K/W
0,33
5,20
5,74
6,28
4
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła
Q0U, Q1u
GJ/a
122,5
23,6
21,3
19,5
5
Roczne zapotrzebowanie na moc na pokrycie strat przez przenikanie
qoU, q1U
MW
0,01624
0,00312
0,00283
0,00258
6
Roczna oszczędność kosztów
Q1U*Oz)+12(qoU*Om-q1U*Om)+12(Abo-Ab1)
zł/a
6 235
6 375
6 491
7
Cena jednostkowa usprawnienia
zł/m2
147,00
150,00
154,00
8
Koszt realizacji usprawnienia N U
zł
52 626,0
53 700,0
55 132,0
9
SPBT= NU/ΔOru
lata
8,440
8,424
8,494
10
U0, U1
0,19
0,17
0,16
ΔO ru = (Q0U*Oz-
W/m2.K
1,00
Przed ociepleniem zakłada się demontaż istniejącej warstwy supremy w celu odciążenia stropu, dlatego opór cieplny w powyższych obliczeniach nie uwzględnia
supremy.
Podstawa przyjętych wartości NU
Do obliczeń przyjęto ceny brutto na podstawie lokalnych stawek rynkowych
Wariant 2 spełnia (przy grubości izolacji
Wybrany wariant : 2
20
Koszt :
cm) oba wyżej wymienione warunki.
53 700,00
zł
SPBT=
8,424
U=
0,17
7.3 Obliczenie strumieni powietrza wentylacyjnego dla budynku
Dane do obliczeń: - rodzaj wentylacji: grawitacyjna
Stan istniejący
Podstawa
określenia
strumienia
Norma, m /h
Stumień
powietrza
wentylacyjnego,
m3/h
3
Lp.
Pomieszczenia
1
2
3
4
5
wentylacja grawitacyjna
aktualne
normy
1 wym/h
8 271,45
1
Razem
8 271,45
Ψ=
8 271,45
Ogółem
Przedsięwzięcie
7.2.5. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien oraz
poprawie systemu wentylacji
Dane:
kubatura
Vnom=
3
V= 5280,00
Ψ =
5280
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na
mechaniczna naw-wyw z odzyskiem
ciepła w sali teatralnej
m
m3/h
V obl = Ψ * Cm =
5280 m3/h
Cw = 1
Opis wariantów usprawnienia
Usprawnienie obejmuje montaż wentylacji mechanicznej naw-wyw z odzyskiem ciepła. Rozważane jest zastosowanie 2 różnych central o
różnym wsp. odzysku ciepła
wariant 1:
centrala o spr. Odzysku
ciepła
= 70%
V obl =
5280
wariant 2:
centrala o spr. Odzysku
ciepła
= 75%
V obl =
5280
Lp.
Omówienie
Jedn.
Stan
istniejący
1
Warianty
2
-
0
70%
75%
1
stopień odzysku ciepła
2
Q0, Q1 na podstawie projektu technicznego
GJ/a
294,3
120,0
111,7
3
q0,q1
MW
0,05465
0,03153
0,03042
4
Roczna oszczędność kosztów
(Q0U*Oz-Q1U*Oz)+12(qoU*Om-q1U*Om)
zł/rok
13 341
13 783
5
Koszt wymiany okien
zł
0
0
6
Koszt modernizacji wentylacji Nw
zł
196 000
200 000
7
Koszt całkowity
196 000
200 000
8
SPBT = (Nok+Nw)/ΔOru
14,7
14,5
ΔOru =
Nok
lata
3
Podstawa przyjętych wartości NU
Przyjęto ceny brutto według stawek firm lokalnych - do zweryfikowania po wykonaniu dokumentacji projektowej
Wybrany wariant : 2
Koszt :
200 000 zł
SPBT=
14,5
lat
Sprawn.=
0,75
Przedsięwzięcie
7.3.1 Określenie optymalnego wariantu polegającego na wymianie okien oraz
poprawie systemu wentylacyjnego
Wymiana okien13
Dane do obliczeń
1. powierzchnia okien
Aok = 358,31
m2
2. projektowy strumień powietrza wentylacyjnego
Vnom =
5762,0
m3/h
3. liczba stopniodni ogrzewania
SD = 3331,04
dzień K/rok
4. współczynnik przenikania ciepła okien - stan istniejący
Uok = 2,58 W/(m2K)- średnioważony
Rozpatrywane warianty usprawnienia:
Usprawnienie obejmuje wymianę istniejących okien na okna szczelne, o lepszych współczynnikach U, z wbudowanymi
nawiewnikami
W1 - okna o współczynniku przenikania ciepła Uok zgodnie z WT 2017
W2, W3 - okna o
lepszych współczynnikach przenikania ciepła Uok
Jednostki
Stan istniejący
W/(m2K)
C
r
---
C
m
---
Warianty*
W1
W2
2,58
1,1
0,9
1,2
1,4
1
1
1
1
W3
1
Współczynnik przenikania ciepła okien
2
Współczynniki korekcyjne dla wentylacji
3
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przez przenikania
ciepła Q0
GJ/rok
266,0554902 113,43
92,81
4
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat
GJ/rok
483,7
403,10
403,10
5
Roczne zapotrzebowanie na ciepło
GJ/rok
749,7554902 516,53
495,91
6
Roczne zapotrzebowanie na moc
q
0
MW
0,035258134 0,01503
0,01230
7
Roczne zapotrzebowanie na moc
q
1
MW
0,074719506 0,05337
0,05337
8
Roczne zapotrzebowanie na moc
q
0u
MW
0,10997764
0,06840
0,06567
9
Roczna oszczędność kosztów energii
10
U
Q1
Q
0u
∆O
ru
zł/rok
15409,58
16708,88
Koszt jednostkowy okien
C
jed
zł/m2
1117,2
1200,0
11
Koszt wymiany okien
N
ok
zł
400306,3
429974,6
12
Koszt modernizacji wentylacji
N
went
zł
0
0
13
Koszt całkowity
zł
400306,3
429974,6
14
Prosty czas zwrotu
lat
26,0
25,7
N
U
SPBT
Podstawa przyjętych wartości Nu
Średnioważony współczynnik przenikania okien "U" = 2,58 W/m2.K
Podstawa przyjętych wartości NU
Do obliczeń przyjęto ceny brutto na podstawie stawek rynkowych
W cenie ujęto 110,08m2 okien do zamurowania od wewnątrz/ocieplenia materiałem termoizolacyjnym
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku okna te pozostają widoczne od strony zewnętrznej.
Wybrany wariant: 2
Koszt wariantu14: 429974,6
* zaznaczyć wybrany wariant do realizacji w ramach projektu
14
Nakłady inwestycyjne wariantu.
SPBT =
25,7 lat
Przedsięwzięcie
7.4 Określenie optymalnego wariantu polegającego na wymianie drzwi oraz poprawie
systemu wentylacyjnego
Wymiana drzwi
Dane do obliczeń
1. powierzchnia drzwi
Ad = 11,34
m2
3
2. projektowy strumień powietrza wentylacyjnego
Vnom = 28 m /h
3. liczba stopniodni ogrzewania
SD = 3331,04 dzień K/rok
4. współczynnik przenikania ciepła drzwi - stan istniejący
Ud = 5,1 W/(m2K)
Rozpatrywane warianty usprawnienia:
- wymiana istniejących drzwi na drzwi szczelne, o lepszych współczynnikach Ud,
W1 - drzwi o współczynniku przenikania ciepła Uok zgodnie z WT 2021
W2, W3 - drzwi o innych współczynnikach przenikania ciepła Ud
Warianty*
Jednostki
Stan istniejący
W/(m2K)
5,1
1,3
1
r
---
m
---
1,2
1,4
1
1
1
1
U
W2
1.
Współczynnik przenikania ciepła drzwi
2.
Współczynniki korekcyjne dla wentylacji
3.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przez przenikania
ciepła
Q0
GJ/rok
16,6447
4,2428
3,2637
4.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat Q 1
GJ/rok
2,3504
1,9587
1,9587
5.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło
Q0u
GJ/rok
18,9951
6,2015
5,2224
6.
Roczne zapotrzebowanie na moc
q0
MW
0,00221
0,00056
0,000430
7.
Roczne zapotrzebowanie na moc
q1
MW
0,00036
0,00026
0,000260
8.
Roczne zapotrzebowanie na moc
q 0u
MW
0,00257
0,00082
0,000690
9.
Roczna oszczędność kosztów energii
∆Oru
zł/rok
809,63991 871,33793
10.
Koszt jednostkowy drzwi
Cjed
zł/m2
547,17813 711,33157
11.
Koszt wymiany drzwi
Nok
zł
6205
8066,5
12.
Koszt modernizacji wentylacji
Nwent
zł
0
0
13.
Koszt całkowity
NU
zł
6205
8066,5
14.
Prosty czas zwrotu
SPBT
lat
7,66
9,26
SPBT =
7,7 lat
C
Podstawa przyjętych wartości Nu
Wybrany wariant: 1
C
Do obliczeń przyjęto ceny brutto
Koszt wariantu15: 6205
* zaznaczyć wybrany wariant do realizacji w ramach projektu
15
W1
Nakłady inwestycyjne wariantu.
W3
7.5 Przedsięwzięcie modernizacyjne prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody
użytkowej w budynku
Zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
System zaopatrzenia w c.w.u.
Jednostki
Stan istniejący
Stan po modernizacji
dm3/m2d
0,35
0,35
1
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody
Vw
2
Powierzchnia o regulowanej temperaturze
Af
m2
1895,96
1895,96
3
Obliczeniowa temperatura wody w zaworze
θCW
0C
55
55
4
Temperatura wody przed podgrzaniem
θ0
0C
10
10
5
Współczynnik korekcyjny
0,7
0,7
6
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego Qw,nd
8880
8880
7
Źródła energii do przygotowania c.w.u.
8
Udział odnawialnych źródeł energii
9
Średnia roczna sprawność wytwarzania
10
Średnia roczna sprawność przesyłu
11
kR
kWh/rok
Nieodnawialne
OZE
Nieodnawialne
OZE
%
100
0
100
0
---
0,990
0,990
ηWd
---
1,000
1,000
Średnia roczna sprawność akumulacji
ηWs
---
0,850
0,850
12
Średnia roczna sprawność wykorzystania
ηWe
----
1,000
1,000
13
Średnia roczna sprawność całkowita
ηWtot
----
0,842
0,842
14
15
16
17
ηWg
Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego
QKW
Sumaryczne roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego
QKW
kWh/rok
GJ/rok
kWh/rok
GJ/rok
7154,06
25,75
7154,06
25,75
7154,06
25,75
7154,06
25,75
Zapotrzebowanie na moc na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej
dm3/os d
5,00
5,00
L
osób
90,00
90,00
τ
godz.
12,00
12,00
m3/h
0,04
0,04
---
3,11
3,11
GJ/m3
0,22
0,22
----
0,10
0,10
-----
0,83
0,83
qCW max.
kW
6,00
6,00
qCW śr
kW
1,93
1,93
18
Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody
VCW
19
Ilość użytkowników
20
Czas użytkowania c.w.u.
21
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u. w budynku
Vhśr
22
Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru c.w.u.
Nh
23
Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody
QCWjed
24
Współczynnik akumulacyjności
25
Współczynnik redukcji
26
Maksymalna moc na potrzeby c.w.u
27
Średnia moc na potrzeby c.w.u.
φ
Ψ=1 /((Nh - 1) ·Ф +1)
7.5.1 Ocena przedsięwzięcia modernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do przygotowania
c.w.u. w budynku
Dane do obliczeń - stan istniejący
1. Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego
Q
2. Średnia moc na potrzeby c.w.u.
q
=
CW śr
KW
=
25,75
GJ/rok
1,93
MW
Rozpatrywane są następujące usprawnienia instalacji c.w.u.
Brak usprawnień
Jednostki
Lp.
1.
Średnia moc na potrzeby ciepłej wody użytkowej
qCW śr
MW
2.
Roczne zapotrzebowanie ciepła końcowego
QKW
GJ/rok
3.
Roczna opłata zmienna za podgrzanie wody
O0z
zł/rok
4.
Roczna opłata stała za moc
O0m
zł/rok
5.
Roczny abonament
Ab
zł/rok
6.
Roczny koszt przygotowania c.w.u.
OCW
zł/rok
7.
Roczne oszczędności kosztów przygotowania c.w.u.
∆OrCW
zł/rok
8.
Koszt modernizacji instalacji c.w.u.
NCW
9.
Prosty czas zwrotu
10.
Udział odnawialnych źródeł energii
SPBT
Stan istniejący
Stan po modernizacji
--------
zł
lat
%
Podstawa przyjętych wartości NCW
Koszt modernizacji N
16
CW
16
=
Nakłady inwestycyjne wariantu.
zł
SPBT =
lat
8. WYBÓR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRAWIAJĄCEGO SPRAWNOŚĆ SYSTEMU
OGRZEWANIA
Dane do obliczeń - stan istniejący
1. zapotrzebowanie mocy do ogrzewania budynku
q Hco =
246,98
kW (MW)
2. sezonowe zapotrzebowanie ciepła
QHco=
1376,84
GJ/rok
Instalacja c.o. - stan istniejący
1. instalacja c.o.: instalacja: instalacja C.O. z rozprowadzeniem w bruzdach w ścianach.
Rury miedziane, rozprowadzenie izolowane. Instalacja została zmodernizowana ok. roku 2000
W części budynku zajmowanej przez Teatr Groteska występują grzejniki stalowe stan techniczny: dostateczny
2. parametry pracy instalacji: 70/50
3. węzeł cieplny / kotłownia: gazowa
stan techniczny: dostateczny
4. grzejniki:
typ: stalowe
ilość: Brak danych
stan techniczny: dostateczny
5. zawory termostatyczne: typ P-2K
6. zawory podpionowe: typ brak danych
7. automatyka z regulacją węzła:automatyka pogodowa do kotła gazowego
8. modernizacja instalacji: wymiana instalacji
data: 2000r.
Przewiduje się następujące usprawnienia poprawiające sprawność systemu ogrzewania
Lp.
1.
Opis usprawnienia
Ilość
Cena jednostkowa
Przewiduje się podłączenie do miejskiej sieci cieplnej poprzez węzeł
wymiennikowy zlokalizowany w piwnicach budynku. Węzeł będzie
kompaktowy o mocy powyżej 100kW i będzie wyposażony w automatyke 1
pogodową. Planuje się węzeł na potrzeby CO i CT do centrali
wentylacyjnej.
90000
Koszt
90000
2.
3.
4.
5.
Zestawienie współczynników sprawności systemu ogrzewania związanych z modernizacją
Współczynniki sprawności
Lp.
Stan istniejący
Stan po modernizacji
1.
Średnia sezonowa sprawność wytwarzania
η
Hg
0,95
η
Hg
0,93
2.
Średnia sezonowa sprawność przesyłu
η
Hd
0,97
η
Hd
0,97
3.
Średnia sezonowa sprawność akumulacji
η
Hs
0,88
η
Hs
0,88
4.
Średnia sezonowa sprawność regulacji
η
He
1,00
η
He
1,00
5.
Średnia sezonowa sprawność całkowita
Htot
0,811
Htot
0,794
6.
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia
W
t
1,00
W
t
1,00
7.
Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby wprowadzenie podzielników
W
d
1,00
W
d
1,00
η
η
8.1 Ocena finansowa przedsięwzięcia modernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu ogrzewania
Lp.
Jednostki
Stan istniejący
MW
0,247
0,247
GJ/rok
1376,84
1376,84
----
0,811
0,794
GJ/rok
1697,71
1734,06
Stan po modernizacji
1.
Obliczeniowa moc cieplna instalacji c.o.
2.
Roczne zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby instalacji
c.o. w standardowym sezonie grzewczym bez uwzględnienia
sprawności systemu ogrzewania
3.
Średnia sezonowa sprawność całkowita
4.
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby instalacji
c.o. z uwzględnieniem sprawności systemu i przerw w ogrzewaniu
QCO
5.
Roczna opłata zmienna za zużyte ciepło
OCOz
zł/rok
91827,18
68946,11
6.
Roczna opłata stała za moc
OCOm
zł/rok
16603,65
30602,73
7.
Roczny abonament
Ab
zł/rok
1716,00
0
8.
Roczny koszt
grzewczym
sezonie OCO
zł/rok
110146,83
99548,85
9.
Roczne oszczędności kosztów ogrzewania
∆OrCO
zł/rok
------
10598
10.
Całkowity koszt usprawnień systemu ogrzewania
NCO
zł
------
90000
11.
Prosty czas zwrotu
SPBT
lat
------
8,49
12.
ogrzewania
qCO
ηHtot
w
standardowym
9. OBLICZENIA ZAOSZCZĘDZONEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ - MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA
Rozpatrywane są dwa warianty modernizacji systemu oświetlenia: system świetlówkowy i system za pomocą LED.
Oszczędności zużycia energii elektrycznej dla źródeł światła po modernizacji obliczane są przy założeniu, że
natężenie oświetlenia powierzchni mierzone w luksach spełnia wymagania PN-EN 12464-1:2012
Dane do oceny - stan istniejący
- powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w system wbudowanej instalacji oświetlenia A L = 2506,5 m2
- system oświetlenia wbudowanego: Świetlówkowo- żarówkowy
Stan
istniejący
Jednostki
1
Moc jednostkowa opraw oświetlenia podstawowego w
budynku
PN
2
System oświetlenia po
modernizacji
świetlówkowy
LED
W/m2
21,78
10,61
Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu dnia
tD
h
2250
2250
3
Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w ciągu nocy
tN
h
250
250
4
Współczynnik uwzględniający obniżenie natężenie oświetlenia
do poziomu wymaganego
FC
----
1
1
5
Współczynnik uwzględniający nieobecność użytkowników w
miejscu pracy
FO
----
1
1
6
Współczynnik uwzględniający wykorzystanie
światła dziennego
-----
1
1
7
Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia
kWh/m2rok
54
27
8
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do
budynku dla wbudowanej instalacji oświetleniowej
QkL = Af · LENI
kWh/rok
136460
66460
9
Roczne oszczędności energii końcowej po modernizacji systemu
oświetlenia
∆QkL
kWh/rok
-----
10
Jednostkowe opłaty za energię elektryczną Cjed
zł/kWh
0,622
0,622
11
Roczne koszty zużycia energii elektrycznej na potrzeby
oświetlenia wbudowanego
K
zł/rok
90627
44138
12
Roczne oszczędności kosztów zużycia energii elektrycznej na
potrzeby oświetlenia
∆QK
zł/rok
-----
46489
13
Koszt modernizacji systemu oświetlenia
zł
-----
1000000
14
Prosty czas zwrotu
lat
----
21,5
FD
LENI
NU
SPBT
Dodatkowe informacje: założenia do wyliczeń efektów wymiany oświetlenia scenicznego, z uwagi na specyficzne
wymagania w salach teatralnych, przyjęto na podstawie opracowania p. Marka Strumińskiego - Pracownika Teatru
Groteska
10. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ POMOCNICZĄ DOSTARCZANĄ DO BUDYNKU DLA
SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
10.1 System ogrzewania: 1767,1kWh/rok
10.2 System przygotowania ciepłej wody użytkowej: 0
10.3 System chłodzenia: 0
11. ZESTAWIENIE OPTYMALNYCH USPRAWNIEŃ MODERNIZACYJNYCH
(zestawienie wybranych wariantów we wszystkich obszarach opracowywanych dla projektu, w tym: zmierzających do
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania przez przegrody budowlane, modernizacji
systemu wentylacji, modernizacji systemu przygotowania c.w.u., modernizacji systemu ogrzewania, modernizacji systemu
oświetlenia uszeregowane wg rosnącej wartości SPBT)
Lp.
Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego*
Planowane koszty robót zł
SPBT
1.
Montaz węzła cieplnego i podłaczenie do msc
90 000
8,49
2.
Wymiana drzwi zewnętrznych na przeszklone, o niskim
współczynniku przenikania ciepła. wymiana 11,34m2 drzwi
zewnętrznych
6 205
7,66
3.
Ocieplenie stropu kopuły. Ocieplenie kopuły natryskową pianką
poliuretanową otwartokomórkową 358m2. Grubość pianki 20cm
53 700
8,42
4.
Ocieplenie ścian zewn. wełną mineralną. Ocieplenie wełną
mineralną powierzchni 1048,31m2 ścian zewnętrznych wraz z
212 169
ociepleniem szpalet, montażem parapetów i orynnowania. Grubość
izolacji 15cm. Lambda wełny mineralnej = 0,036W/mK
12,22
5.
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna naw-wyw z
odzyskiem ciepła w sali teatralnej. Montaż w sali teatralnej
wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła 200 000
na poziomie minimalnym 75%. Zasilanie centrali wentylacyjnej w
energię cieplną z msc poprzez wymiennik.
14,51
6.
Ocieplenie ścian kopuły wełną mineralną. Ocieplenie wełną
mineralną powierzchni 307m2 ścian zewnętrznych wraz z
62 134
ociepleniem szpalet, montażem parapetów i orynnowania. Grubość
izolacji 15cm. Lambda wełny mineralnej = 0,036W/mK
18,64
7.
Dodatkowo: WYMIANA OŚWIETLENIA
1000000,00
21,51
8.
Wymiana okien. wymiana 358,31m2 okien na okna 3-szybowe
429 975
25,73
9.
Ocieplenie stropu styropianem laminowanym grubości 20cm, wraz
159 447
z niezbędnymi pracami szczegółowymi. Powierzchnia 377,27m2
38,34
* przy każdym usprawnieniu dodatkowo dopisać numer wariantu przyjętego z tabel (jeśli dotyczy)
12. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH WARIANTÓW I WYBÓR OPTYMALNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNEGO DLA BUDYNKU
Wybór optymalnego wariantu obejmuje:
1. oszczędności energii i kosztów dla wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych
2. wskazanie optymalnego wariantu do realizacji
Określenie wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych
W1, …, Wn
Przedsięwzięcie modernizacyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Modernizacja CO. Montaż węzła cieplnego i podłączenie
do msc
x
x
x
x
x
x
x
x
2
Wymiana drzwi zewnętrznych na przeszklone, o niskim
współczynniku przenikania ciepła. wymiana 11,34m2
drzwi zewnętrznych
x
x
x
x
x
x
x
x
3
Ocieplenie stropu kopuły. Ocieplenie kopuły natryskową
pianką poliuretanową otwartokomórkową 358m2.
Grubość pianki 20cm
x
x
x
x
x
x
x
4
Ocieplenie ścian zewn. wełną mineralną. Ocieplenie
wełną mineralną powierzchni 1048,31m2 ścian
zewnętrznych wraz z ociepleniem szpalet, montażem
parapetów i orynnowania. Grubość izolacji 15cm. Lambda
wełny mineralnej = 0,036W/mK
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5
6
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna nawwyw z odzyskiem ciepła w sali teatralnej. Montaż w sali
teatralnej wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej
z odzyskiem ciepła na poziomie minimalnym 75%.
Zasilanie centrali wentylacyjnej w energię cieplną z msc
poprzez wymiennik.
Ocieplenie ścian kopuły wełną mineralną. Ocieplenie
wełną mineralną powierzchni 307m2 ścian zewnętrznych
wraz z ociepleniem szpalet, montażem parapetów i
orynnowania. Grubość izolacji 15cm. Lambda wełny
mineralnej = 0,036W/mK
7
WYMIANA OŚWIETLENIA
x
x
8
Wymiana okien. wymiana 358,31m2 okien na okna 3szybowe
x
x
9.
Ocieplenie stropu styropianem laminowanym grubości
20cm, wraz z niezbędnymi pracami szczegółowymi.
Powierzchnia 377,27m2
x
Planowane koszty całkowite
Roczna oszczędność kosztów energii
zł
zł/rok
Oszczędność zapotrzebowania na energię
%
x
2213629,38
2054182,10
1624207,55
624207,55
562073,51
362073,51
149905,00
96205,00
90000,00
114599
105641
94310
47813
44389
35397
16526
11379
9086
60,11
52,59
42,99
31,61
28,70
21,04
4,91
-0,93
-1,64
13. OPIS OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
Na podstawie przeprowadzonej analizy został wybrany jako optymalny wariant przedsięwzięcia
modernizacyjnego dla ocenianego budynku.
Wariant ten obejmuje następujące usprawnienia modernizacyjne przewidziane do realizacji w budynku:
Modernizacja CO. Montaż węzła cieplnego i podłączenie do msc
Wymiana drzwi zewnętrznych na przeszklone, o niskim współczynniku przenikania ciepła. wymiana 11,34m2 drzwi
zewnętrznych
Ocieplenie stropu kopuły. Ocieplenie kopuły natryskową pianką poliuretanową otwartokomórkową 358m2.
Grubość pianki 20cm
Ocieplenie ścian zewn. wełną mineralną. Ocieplenie wełną mineralną powierzchni 1048,31m2 ścian zewnętrznych
wraz z ociepleniem szpalet, montażem parapetów i orynnowania. Grubość izolacji 15cm. Lambda wełny mineralnej
= 0,036W/mK
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczna naw-wyw z odzyskiem ciepła w sali teatralnej. Montaż w sali
teatralnej wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła na poziomie minimalnym 75%.
Zasilanie centrali wentylacyjnej w energię cieplną z msc poprzez wymiennik.
Ocieplenie ścian kopuły wełną mineralną. Ocieplenie wełną mineralną powierzchni 307m2 ścian zewnętrznych
wraz z ociepleniem szpalet, montażem parapetów i orynnowania. Grubość izolacji 15cm. Lambda wełny mineralnej
= 0,036W/mK
WYMIANA OŚWIETLENIA
Wymiana okien. wymiana 358,31m2 okien na okna 3-szybowe
Ocieplenie stropu styropianem laminowanym grubości 20cm, wraz z niezbędnymi pracami szczegółowymi.
Powierzchnia 377,27m2
13.1 Dalsze działania inwestora
Dalsze działania inwestora obejmują: Złożenie wniosku, zawarcie umowy, realizacja robót.
14. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ DLA BUDYNKU DLA WYBRANEGO WARIANTU OPTYMALNEGO
*
Ogrzewanie + wentylacja
Ciepła woda użytkowa
Energia elektryczna - chłodzenie
Energia elektryczna - fotowoltaika
Energia elektryczna - oświetlenie
Energia elektryczna – pomocnicza
Sumaryczne zapotrzebowanie energii
końcowej dla budynku
Oszczędność energii końcowej
Stan przed modernizacją
Stan po modernizacji
GJ/rok
1697,71
618,33
kWh/rok
471586,00
171759,34
Koszty zł
108430,83
40327,83
GJ/rok
25,75
25,75
kWh/rok
7154,01
7154,01
Koszty zł
5149,07
5149,07
GJ/rok
0,00
0,00
kWh/rok
0,00
0,00
Koszty zł
0,00
0,00
GJ/rok
0,00
0,00
kWh/rok
0,00
0,00
Koszty zł
0,00
0,00
GJ/rok
491,26
239,26
kWh/rok
136460,00
66460,00
Koszty zł
85390,54
41587,69
GJ/rok
6,36
20,27
kWh/rok
1767,08
5631,48
Koszty zł
1102,87
3518,48
GJ/rok
2221,08
903,62
kWh/rok
616967,09
251004,83
Koszty zł
200073,31
90583,06
%
-----
59,32
* obliczane i uzupełniane wyłącznie dla obszarów objętych projektem. W przypadku nierealizowania zakresu w projekcie wpisać „nie
dotyczy”.
15. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU DLA WYBRANEGO WARIANTU
OPTYMALNEGO
1
jednostka
Stan przed
modernizacją
Stan po modernizacji
Oszczędność energii / redukcja
zanieczyszczeń
2
3
4
5 = 3-4
GJ/rok
1723,46
644,09
1079,38
478740,01
178913,35
299826,66
497,62
285,28
212,33
138227,08
79245,49
58981,59
3437,59
1399,98
2037,61
954887,87
388884,69
566003,18
213,36
111,50
101,86
Zapotrzebowanie na energię cieplną
(c.o.+went + c.w.u.)
kWh/rok
GJ/rok
Zapotrzebowanie na energię
elektryczną17
kWh/rok
GJ/rok
Roczne zużycie energii pierwotnej
kWh/rok
ton CO /rok
2
Roczna emisji gazów cieplarnianych*
%
kg/rok
47,74
848,85
0,00
848,85
Roczna emisja pyłów PM10*
%
kg/rok
100,00
848,85
0,00
848,85
Roczna emisja pyłów PM2,5*
%
* zgodnie z obliczeniami przyjętymi w rozdziale 4 dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i pyłów
17
Sumaryczna energia elektryczna dla systemów oraz dla oświetlenia (jeśli realizowana w projekcie)
100,00
Załączniki do audytu
Zał. 1 Uproszczona dokumentacja techniczna na potrzeby audytu: plan sytuacyjny, budynku,
rzuty budynku, zdjęcia elewacji, dokumentacja fotograficzna przedstawiająca szczegółowo
stan techniczny budynku.
Zał. 2 Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych - wydruki z programu
komputerowego (przed i po modernizacji).
Zał. 3 Zestawienie wyników obliczeń komputerowych zapotrzebowania ciepła i mocy na ogrzewanie
dla poszczególnych wariantów modernizacyjnych.
Zał. 4 Obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby systemu chłodzenia.
Zał. 5 Określenie kosztów dla poszczególnych wariantów modernizacji.
Zał. Dodatkowe załączniki wprowadzone przez Wnioskodawcę (jeśli dotyczy).
3. Zestawienia zbiorcze dla projektów w ramach których modernizacji
energetycznej podlega więcej niż jeden budynek
(załącznik do wniosku o dofinansowanie)
W odniesieniu do projektów w ramach, których modernizacji energetycznej poddanych będzie kilka budynków
wymagane jest przedstawienie wyników audytów dodatkowo w tabelach zbiorczych zamieszczonych poniżej.
1. Wykaz audytów opracowanych dla obiektów będących przedmiotem projektu
Lp.
Nazwa budynku
Adres budynku
Budynek nr 1
Budynek nr 2
Budynek nr 3
Budynek nr 4
Budynek nr 5
Budynek nr 6
2. Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/rok] – wskaźnik rezultatu strategicznego*
Wariant
1
2
Ogrzewanie+
wentylacja
3
Ciepła woda
użytkowa
Chłodzenie
Oświetlenie
4
5
6
Energia
pomocnicza
7
przed
modernizacją
Budynek nr 1
po modernizacji
przed
modernizacją
Budynek nr 2
po modernizacji
przed
modernizacją
Budynek nr 3
po modernizacji
Suma wartości
energii dla
wszystkich
budynków
przed
modernizacją
po modernizacji
Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową:
(suma wartości energii końcowej ze wszystkich budynków w projekcie przed modernizacją – suma wartości
energii końcowej ze wszystkich budynków w projekcie po modernizacji, wg danych z kolumny nr 8)
* zestawienie wypełniane w oparciu o dane wprowadzone dla pojedynczego budynku do tabeli nr 14 w ramach
metodyki opracowania audytu
kWh/rok
GJ/rok
Suma
8=3+4+5+6+7
3. Roczne zużycie energii pierwotnej [kWh/rok] – wskaźnik rezultatu strategicznego*
Wariant
Ogrzewanie+
wentylacja
Ciepła woda użytkowa
chłodzenie
Oświetlenie
Energia
pomocnicza
suma
2
3
4
5
6
7
8=3+4+5+6+7
1
przed
modernizacją
Budynek nr 1
po modernizacji
przed
modernizacją
Budynek nr 2
po modernizacji
przed
modernizacją
Budynek nr 3
po modernizacji
Suma wartości
energii dla
wszystkich
budynków
przed
modernizacją
po modernizacji
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej:
(suma wartości energii pierwotnej ze wszystkich budynków w projekcie przed modernizacją – suma wartości energii pierwotnej ze wszystkich
budynków w projekcie po modernizacji, wg danych z kolumny nr 8)
kWh/rok
* zestawienie wypełniane w oparciu o dane dla pojedynczego budynku wprowadzone do tabeli nr 15 w ramach
metodyki opracowania audytu
4. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej (użytkowej) – wskaźnik rezultatu strategicznego *
Wariant
1
Zużycie energii elektrycznej
[MWh/rok]
Zużycie energii cieplnej [GJ/rok]
2
3
4
(suma wartości energii elektrycznej/cieplnej ze wszystkich
budynków w projekcie przed modernizacją – suma wartości
energii elektrycznej/cieplnej ze wszystkich budynków w
projekcie po modernizacji)
elektrycznej [MWh/rok]
cieplnej [GJ/rok]
przed modernizacją
Budynek nr 1
po modernizacji
przed modernizacją
Budynek nr 2
po modernizacji
przed modernizacją
Budynek nr 3
po modernizacji
przed modernizacją
Suma wartości energii dla
wszystkich budynków
po modernizacji
Ilość zaoszczędzonej energii:
* zestawienie wypełniane w oparciu o dane dla pojedynczego budynku wprowadzone do tabeli nr 15 w ramach
metodyki opracowania audytu
5. Efekt ekologiczny realizacji projektu – redukcja emisji gazów cieplarnianych (CO2) i pyłów (PM10 i PM2,5)*
Rodzaj zanieczyszczenia
Przed modernizacją
Po modernizacji
Zmniejszenie emisji
Redukcja %
1
2
3
4 = 2-3
5=4/2
Emisja pyłu PM2,5 [kg/rok]
Budynek nr 1
Emisja pyłu PM10 [kg/rok]
Emisja CO2 [Mg/rok]
Emisja pyłu PM2,5 [kg/rok]
Budynek nr 2
Emisja pyłu PM10 [kg/rok]
Emisja CO2 [Mg/rok]
Emisja pyłu PM2,5 [kg/rok]
Sumarycznie (budynek
Emisja pyłu PM10 [kg/rok]
1+ 2)
Emisja CO2 [Mg/rok]
* zestawienie wypełniane w oparciu o dane dla pojedynczego budynku wprowadzone do tabeli nr 15 w ramach
metodyki opracowania audytu
4. Obliczanie efektu ekologicznego
1. Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych
Jednostka: MgCO2/rok
Objaśnienie
Efekt ekologiczny wraża się przez osiągnięcie redukcji ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w
wyniku wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej, będących przedmiotem inwestycji. W
ramach realizacji Działania 4.3 w zakresie redukcji gazów cieplarnianych należy obliczyć jedynie redukcję
emisji CO2, gdyż inne gazy cieplarniane z sektora komunalno-bytowego mają znikomy udział w emisji globalnej
gazów cieplarnianych.
Określa się dwa rodzaje redukcji emisji CO2: emisja uniknięta oraz zredukowana.
Emisja zredukowana występuje w przypadku realizacji przedsięwzięć polegających na ograniczeniu
lub eliminacji zużycia energii chemicznej zawartej w paliwach kopalnych.
Emisja uniknięta to hipotetyczna redukcja w przypadku budowy nowego źródła energii o wyższej sprawności niż
konwencjonalne źródło energii oparte na spalaniu węgla.
Metodologia
Przyjmuje się założenia do obliczenia redukcji emisji CO2 w obszarach objętych audytem:
a) Redukcja emisji CO2, jako różnica całkowitej emisji CO2 w budynku/budynkach przed
przeprowadzeniem modernizacji i po jej przeprowadzeniu obliczana z uwzględnieniem wyliczonego
zapotrzebowania na energię końcową w każdym budynku, w podziale na stosowane nośniki energii oraz
odpowiadające im wskaźniki emisji CO2,
b) wskaźniki emisji CO2 wyznaczane zgodnie z metodologia przyjętą w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku
lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 376) – załącznik nr 1, pkt. 6.1.2, (w tym zgodnie z opracowaniem aktualnym na dany rok,
opublikowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie- raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we),
c) dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) należy stosować
wskaźnik emisji CO2 zgodnie z komunikatem KOBiZE (aktualny na dany rok):
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku- wegla-przypadajacej-na-1mwh-energii-elektrycznej,
d) w przypadku zużycia energii pochodzącej z zewnętrznego źródła ciepła (miejska sieć ciepłownicza
itp. z wyłączeniem lokalnych kotłowni usytuowanych poza budynkiem/budynkami
ogrzewanymi) należy zastosować współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zgodnie z
tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
(Dz.U. 2015 r. poz. 376) . W przypadku, gdy operator ciepłowni/elektrociepłowni podaje informację o
wskaźniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło należy załączyć odpowiedni dokument.
e) emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami
Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu
zerowego wskaźnika emisji dla biomasy.
f) w przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania odbiorców do sieci
ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW wielkość redukcji należy wyznaczyć w oparciu o
wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć ciepłowniczą.
Wskaźniki emisji dla źródeł
ciepła powyżej 50 MW
jednostka
kg/GJ
Węgiel kamienny Węgiel brunatny
93,80
110,55
Gaz ziemny
Olej opałowy
Biomasa
56,10
77,40
o
Stan przed modernizacją
Wskaźnik emisji
Nośnik energii w
budynku
kgCO /GJ lub MgCO /MWh1
2
2
1
2
Stan po modernizacji
Zapotrzebowanie na energię
Wielkość emisji
końcową (GJ/rok lub
MgCO /rok
2
MWh/rok)2
3
4
gaz ziemny
55,82
1543
86151
MPEC elektrociepłownia
węglowa
94,73
0
0
226,60
523
118596
en. Elektryczna
1
Zapotrzebowanie na energię
końcową (GJ/rok lub
MWh/rok)2
5
Wielkość emisji
Redukcja emisji
MgCO /rok
2
MgCO /rok
2
6
7=4-6
0
86151
495
46860
-46860
285
64645
53951
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (rozdz. 6.1.2).
2
wartość otrzymana w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego wyliczona jako sumę rocznego zapotrzebowania na energię końcową
dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wbudowanej instalacji oświetlenia, systemu chłodzenia oraz
rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych.
2. Redukcja emisji pyłów
Jednostka: kg/rok
Objaśnienie
Pyły – mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych w postaci cząstek stałych i kropelek cieczy zawieszonych w
powietrzu. Cząstki te mogą zawierać związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), siarkę,
dioksyny, metale ciężkie oraz alergeny (zarodniki grzybów, pyłki roślin).
Istotne dla zdrowia człowieka są dwie frakcje pyłów oznaczone PM2,5 oraz PM10:
- Pył PM2,5 to frakcja o wielkości cząstek do 2,5 µm (mikrometra). Powstaje on w znacznej mierze w wyniku reakcji między
substancjami w atmosferze. Jako zanieczyszczenie wtórne, powstaje w wyniku przemian dwutlenku azotu, dwutlenku siarki,
amoniaku oraz lotnych związków organicznych. Pył PM2,5 składa się w głównej mierze z węgla organicznego, azotanów i
siarczanów – składników wtórnych pyłu. Może zawierać w sobie także metale ciężkie, WWA (m.in. benzo(a)piren) i inne trwałe
związki organiczne.
- Pył PM10, to frakcja o wielkości cząstek do 10 µm. Zawiera zatem frakcję PM2,5. Głównym źródłem emisji tych cząstek są
indywidualne źródła spalania paliw stałych oraz pojazdy z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych.
Metodologia
Kotły grzewcze, w których zachodzi proces spalania emitują pył całkowity (TSP). Jest on najczęściej wyrażony w mg/m 3 spalin
przy zawartości 10% tlenu i mierzony w akredytowanym laboratorium. Likwidowane stare źródło grzewcze nie będzie posiadało
takich obliczeń. Kotły na paliwa stałe zarówno z załadunkiem ręcznym, jak i automatyczne nie pracują w sposób ciągły w sezonie
grzewczym. Dlatego też wyniki badań laboratoryjnych wyrażone w mg/m 3 spalin nie mogą posłużyć do prostego obliczenia ilości
zredukowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W tabelach 1-3 zestawiono wskaźniki, które należy zastosować w obliczeniach redukcji pyłów PM10 i PM2,5 (w oparciu o
dokument Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oparty na programie EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme)
pod nazwą „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013 ” – Part B, 1.A.4 Small combustion
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-guidance- chapters/1-energy/1-a-combustion/1a-4-small-combustion).
W wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego otrzymujemy informację o zapotrzebowaniu na energię w postaci ciepła do
pracy systemu ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wyrażone w GJ/rok energii w paliwie (przed i po realizacji
projektu).
W ten sposób dobiera się moc grzewczą kotła oraz ilość paliwa potrzebnego do zasilenia kotła.
Obliczając emisje pyłów ze źródła ogrzewania należy pomnożyć odpowiedni wskaźnik emisji (w zależności od mocy kotła) przez
wielkość rocznego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i cwu QKH +QKW dla budynku przed i po
modernizacji. Różnica wielkości emisji obliczonej przed modernizacją i po modernizacji określa wartość redukcji emisji pyłów,
którą należy wyrazić w [kg PM10/rok] oraz [kg PM2,5/rok].
1. Wskaźniki emisji dla źródeł poniżej 50 kW mocy cieplnej
Paliwo stałe
(z wyłączeniem biomasy)
Rodzaj zanieczyszczenia
Biomasa
Jednostka
Kotły starej
generacji
Kotły automatyczne
nowej generacji
Kotły na Kotły na olej
gaz ziemny opałowy
Kotły starej
generacji
Kotły automatyczne
nowej generacji
Pył PM 10
g/GJ
225
78
0,5
3
480
34
Pył PM 2,5
g/GJ
201
70
0,5
3
470
33
2. Wskaźniki emisji dla źródeł od 50 kW do 1 MW mocy cieplnej
Paliwo stałe
(z wyłączeniem biomasy)
Rodzaj zanieczyszczenia
Jednostka
Kotły starej
generacji
Biomasa
Kotły na
gaz
ziemny
Kotły automatyczne
nowej generacji
Kotły na olej
opałowy
Kotły starej
generacji
Kotły automatyczne
nowej generacji
Pył PM 10,
g/GJ
190
78
0,5
3
76
34
Pył PM 2,5
g/GJ
170
70
0,5
3
76
33
3. Wskaźniki emisji dla źródeł od 1 MW do 50 MW mocy cieplnej
Rodzaj zanieczyszczenia
Jednostka
Paliwo stałe
(z wyłączeniem
biomasy)
Gaz ziemny
Olej opałowy
Biomasa
Pył PM 10
g/GJ
76
0,5
3
76
Pył PM 2,5
g/GJ
72
0,5
3
76
W przypadku likwidacji indywidualnych źródeł grzewczych i podłączania obiektu do sieci ciepłowniczej
zasilanej źródłem powyżej 50 MWt efekt redukcji pyłu PM 10 i PM 2,5 należy określić jako 100 %
dotychczasowej emisji. W przypadku likwidacji indywidualnych węglowych źródeł ciepła i zamiany sposobu ogrzewania
lub wytwarzania ciepłej wody użytkowej na źródła elektryczne (piece, grzałki, pompy ciepła, bojlery, ogrzewacze
c.w.u. itp.) efekt redukcji pyłu PM 10, PM 2,5 należy określić jako 100 % dotychczasowej emisji.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards