pytania teoretyczne- kolokwium

advertisement
pytania teoretyczne- kolokwium.doc
(188 KB) Pobierz
1. Co to jest termistor? Do czego służy? Jakie są rodzaje termistorów – czym się różnią?
Termistor: element półprzewodnikowy bezzłączowy, charakteryzujące się dużymi zmianami
rezystancji w funkcji temperatury. Zastosowanie: do pomiaru temperatury (termistor jako
czujnik), kompensacji temperaturowej, stabilizacji napięcia, stabilizacji amplitudy drgań,
ochrony elementów przed przeciążeniem. Podział:
- termistory NTC o ujemnym współczynniku temperaturowym rezystancji, wzrost temperatury
powoduje zmniejszanie się rezystancji,
- termistory PTC o dodatnim współczynniku temperaturowym rezystancji, wzrost temperatury
powoduje wzrost rezystancji,
- termistory CTR o skokowej zmianie rezystancji w wąskim przedziale zmian temperatury, wzrost
temperatury powyżej określonej powoduje gwałtowną zmianę wzrost/spadek rezystancji.
2. Jaki element zastosujesz do ochrony przeciwprzepięciowej? Dlaczego?
Warystor, ponieważ jest to element półprzewodnikowy bezzłączowy o rezystancji silnie zależnej
od natężenia pola elektrycznego wywołanego doprowadzonym napięciem. Gdy przekroczy ono
pewną wartość, charakterystyczną dla danego typu (modelu) warystora, jego rezystancja szybko
maleje, z początkowych setek kiloomów do zaledwie kilkunastu omów. Dzięki temu płynie przez
niego duży prąd powodujący przepalenie (wyłączenie się) bezpiecznika, a zarazem wyłączenie
urządzenia.
3. Czy słyszałeś o tzw. bezpieczniku kasowalnym? Jaki jest to typ elementu półprzewodnikowego?
Opisz skrótowo zasadę działania takiego elementu.
Jest to termistor PTC, czyli element półprzewodnikowy bezzłączowy. Przekroczenie pewnej
wartości prądu wywołuje duży wzrost rezystancji, pociągający za sobą znaczny wzrost spadku
napięcia i zmalenie prądu.
4. Scharakteryzuj filtr zasilacza z wejściem indukcyjnym; zalety, wady.
Działanie filtru indukcyjnego polega na magazynowaniu energii w polu magnetycznym dławika
indukcyjnego, gdy chwilowa wartość prądu w obwodzie narasta i oddawaniu zmagazynowanej
energii, gdy chwilowa wartość prądu malej. W dławiku indukcyjnym indukuje się siła
elektromotoryczna, która zawsze przeciwdziała zmianom chwilowej wartości prądu płynącego
przez dławik. Gdy chwilowa wartość prądu ma tendencję do wzrostu indukowana siła
elektromotoryczna hamuje ten wzrost i jednocześnie magazynowana jest energia w polu
magnetycznym. Kiedy wartość chwilowa prądu maleje to energia pola magnetycznego
oddawana jest do obwodu, a indukowana siła elektromotoryczna powoduje podtrzymanie
przepływu prądu. W rezultacie zmniejszają się tętnienia prądu odbiornika.
Układy prostowników jednopulsowych z filtrem indukcyjnym nie są stosowane ponieważ prąd
odbiornika, niezależnie od tego jak duża jest wartość indukcyjności, zawsze w każdy okresie
napięcia zasilania osiągnie wartość zerową. W układach z prostownikami dwupulsowymi prąd
nie zanika do zera, ponieważ wcześniej wchodzi w stan przewodzenia druga dioda.
Mały początkowy prąd udarowy. Skuteczny przy dużych prądach obciążenia. UoDC(Io)→2,82Ui/π.
Filtr ‘trudny’, korzystny dla diod i transformatora. Kształt tętnień ≈ sinusoidalne.
5. Scharakteryzuj filtr zasilacza z wejściem pojemnościowym; zalety, wady.
Filtr pojemnościowy dołącza się równolegle do odbiornika. Działanie filtru pojemnościowego
polega na gromadzeniu energii w polu elektrycznym kondensatora podczas przewodzenia
prostownika i stopniowym oddawaniu tej energii do odbiornika, także wtedy kiedy diody
prostownika nie przewodzą.
Duży początkowy prąd udarowy. Bardzo skuteczny przy małych prądach obciążenia.
UoDC(Io)→1,41Ui. Tani, niekorzystny dla diod i transformatora. Kształt tętnień ≈ niesymetryczna
piła.
6. Jakie przebicie złącza półprzewodnikowego ma dodatni współczynnik temperaturowy napięcia
przebicia? Jakie znasz inne typy przebicia?
Dodatni współczynnik temperaturowy ma przebicie lawinowe. Pozostałe typ przebicia to
przebicie Zenera i przebicie cieplne.
7. Co opisuje równanie Shockley’a? W jakich warunkach można wprowadzić do niego
uproszczenia i jakie, aby ułatwić wyznaczenie parametrów równania?
Równanie Shockley’a opisuje zależność napięciem elektrycznym UD panującym na diodzie i
płynącym przez diodę prądem elektrycznym.
???Kiedy uproszczenie???
8. Jakimi podstawowymi parametrami opisuje się jakość stabilizatora napięcia stałego?
- współczynnik stabilizacji napięcia:
- rezystancja wyjściowa:
- temperaturowy współczynnik zmian napięcia wyjściowego:
- współczynnik tłumień tętnienia:
9. Jakie są zalety i wady impulsowych stabilizatorów napięcia?
Pracuje dwustanowo: jest wyłączony albo nasycony, traci się w nim bardzo mało mocy. Dobra
moc; duża sprawność, gdy różnica napięć między wejściem a wyjściem ma dużą wartość; słaba
dokładność; spore zakłócenia
10. Jakimi parametrami opisuje się stan nasycenia tranzystora bipolarnego?
11. Kiedy można zastosować do opisu czwórnika aktywnego tylko trzy stałe parametry – jakie?
12. Jaka są różnice między trasimpedancjami czwórnika aktywnego: kzo , kz , kzef ?
13. Jakie rezystancje: wejściową i wyjściową powinien mieć idealny czwórnik do przetwarzania
Ii Io ?
14. Jaka jest zasada pracy (typ przetwarzania) tranzystora bipolarnego i unipolarnego?
15. Prąd w warystorze zmalał o 35 %. Oznacza to, że napięcie na nim:
, napięcie zmalało.
16. Z parametrów małosygnałowych h tranzystora bipolarnego można w pierwszym rzędzie
pominąć przy analizie układów:
17. Jeżeli w tranzystorze Si npn IC = 5,80 mA, UBE = 0,653 V to jest on w stanie:
???nasycenia (wykład 4 s 10)
18. Prąd kolektora tranzystora, zmierzony przy zwarciu bazy z emiterem to:
19. Inne oznaczenie parametru h21e tranzystora bipolarnego to:
h21e hFE (współczynnik wzmocnienia statyczny) β0
20. Wzmacniacz na tranzystorze, mający kimax  , kumax  1, dużą Ro i małą Ri to układ:
21. Ujemne wzmocnienie napięciowe oznacza, że czwórnik opisany taką transmitancją:
22. W idealnym liniowym czwórniku transimpedancyjnym Ri i Ro :
23. Temperatura złącza p-n wzrosła o 40 deg. Prąd wsteczny złącza:
24. Zasada pracy tranzystora unipolarnego zwanego też polowym to:
Zasada pracy: przetwarzanie u→i, czyli opis właściwości trans kondunktancją.
25. Omawiany na wykładzie wzmacniacz na tranzystorze bipolarnym, mający kimax  1,
kumax  URc /40mV, małą Ro i dużą Ri to układ:
układ ze wspólnym kolektorem (ale ma duże ki, więc coś nie tak..)
26. Temperatura złączy tranzystora npn zmalała o 20 deg. Napięcie UBEQ w stanie normalnym
aktywnym:
27. W tranzystorze Si npn IC = 0,35 mA, UCE = 6,53 mV. Jest on w stanie:
nasycenia
28. Z parametrów h tranzystora bipolarnego najważniejsze to:
h11- impedancja wejściowa
h12-transmitancja odwrotna napięciowa (sprzężenie zwrotne)
h21- transmitancja prądowa
h22- kondunktancja wyjściowa
29. Chciałbyś, aby skuteczność tłumienia tętnień w zasilaczu rosła wraz z prądem obciążenia
wyjścia. Najlepszy do tego filtr:
Wygładzający, albo LC…
30. W polowym tranzystorze złączowym będzie IDSS  4IDQ gdy:
31.Jedna z głównych wad impulsowych zasilaczy to:
zakłócenia na wysokiej częstotliwości oraz niestabilna praca podłączonych urządzeń
32. Prąd płynący przez warystor zmalał 3 razy. To oznacza, że napięcie na nim:
33. Z parametrów małosygnałowych h tranzystora bipolarnego można w pierwszej kolejności
pominąć przy analizie układów:
h12- sprzężenie zwrotne (jest ono niewielkie i można je pominąć)
34. W tranzystorze JFET transkonduktancja gm jest maksymalna gdy:
Napięcie UGS = 0
35. Zasada działania tranzystora bipolarnego to przetwarzanie wielkości:
Napięcia i prądu.??
Działanie tranzystora bipolarnego zależy od zjawisk związanych z ruchem nośników
ładunku i polega na sterowaniu tym ruchem za pomocą napięcia doprowadzonego do elektrod.
36. Który zestaw cech uznajesz za najważniejszy dla wzmacniacza operacyjnego:
Idealny wzmacniacz charakteryzuje się:

nieskończenie dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym:
,

zerowym wejściowym napięciem niezrównoważenia

nieskończenie dużą impedancją wejściową,
zerową impedancją wyjściową,


nieskończenie szerokim pasmem przenoszonych częstotliwości,

nieskończenie dużym zakresem dynamicznym sygnału.
37. Jednostopniowy wzmacniacz tranzystorowy ma w środku pasma ujemne wzmocnienie
prądowe. Wynika z tego, że jest to układ:
38. Zjawisko Zenera jest związane z:
Zjawisko Zenera występuje w silnie domieszkowanych złączach p-n spolaryzowanych
zaporowo. Objawia się gwałtownym wzrostem prądu (tzw. prądem Zenera) gdy napięcie
polaryzujące przekroczy pewną charakterystyczną dla danego złącza wartość zwaną napięciem
Zenera. Zjawisko Zenera jest również nazywane przebiciem Zenera.
39. Zastosowanie dzielnika napięcia zasilania do polaryzacji bazy tranzystora w układzie
wzmacniacza daje:
Możliwość sterowania wzmocnieniem sygnału
40. Podstawową cechą stabilizatorów parametrycznych jest:
Utrzymanie stałej wartości wielkości wyjściowej. Cechą charakterystyczną wszystkich
stabilizatorów parametrycznych jest brak zewnętrznego obwodu sprzężenia zwrotnego, który
zapewniałby porównanie napięcia lub prądu wyjściowego z napięciem lub prądem
wzorcowym. W związku z tym parametry tych stabilizatorów zależą głównie od właściwości
elementów stabilizujących, przy czym w stabilizatorach napięcia elementy te są włączone do
obciążenia równolegle, a w stabilizatorach prądu - szeregowo. Nie najlepsza jakość
stabilizatorów parametrycznych ogranicza ich zastosowanie.
41. Dwa liniowe, unilateralne czwórniki połączono kaskadowo (wejście drugiego z wyjściem
pierwszego). Wypadkowa transmit. kuo :
kuo=k...
Plik z chomika:
Kony777
Inne pliki z tego folderu:


aparaturalab211b.pdf (78 KB)
 Czwornik B z08-09.doc (55 KB)
JAKIEŚ PYTANKA Z PEL ;).doc (1103 KB)
 kolo elektronika.doc (39 KB)
 KOLPEL1 z08-09.doc (133 KB)
Inne foldery tego chomika:

analiza 2
fizyka
 grafika inżynierska
Programowanie w języku C
 sieci komputerowe


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download