WK421810 21RE10D.dft

advertisement
Regulowany wzmacniacz prądu
typ 21 RE 10 D
WK
421 810
05.2012
ZASTOSOWANIE
Regulowany wzmacniacz prądu typ 21RE10
21RE10D
10D może być
stosowany
do
sterowania
elektromagnesami
proporcjonalnymi
aparatów
hydraulicznych
o
odpowiednich parametrach elektrycznych (rozdzielaczy,
regulatorów przepływu, zaworów ciśnieniowych itp.).
Regulator typ 21RE10 D charakteryzuje się:
•dużą stabilnością prądu wyjściowego
•wejściem różnicowym (bezpotencjałowym) sterowanym
napięciowo lub prądowo
•oddzielną liniową regulacją czasu narastania i opadania
prądu wyjściowego
•regulowaną częstotliwością prądu podkładu
• obudową montowaną na szynie 35 mm wg EN 60715.
60715
OPIS DZIAŁANIA
Do zacisków 4 i 5 łączymy elektromagnes
proporcjonalny. Regulator posiada możliwość regulacji
opadania i narastania prądu wyjściowego poprzez
potencjometry znajdujące sie na płycie czołowej
oznaczone jako RAMPA.
RAMPA Posiada także możliwość
regulacji częstotliwości prądu podkładu potencjometrem
na płycie czołowej. Wyjściowy prąd minimalny I0 jest
ustawiony fabrycznie na 10% (160
160 mA).
mA Istnieje jednak
możliwość regulacji
tego parametru poprzez
potencjometr (8) umieszczony z boku regulatora (patrz
rysunek WYMIARY GABARYTOWE ). Maksymalny prąd
wyjściowy jest zawsze większy od minimalnego o1,44
1,44 A.
Regulator jest stabilnym źródłem prądowym, sterowanym
poprzez zaciski 1 i 2 napięciowo od 0-10 V, lub prądowo
od 0-20 mA (przy zwartych zaciskach 2 i 3). Układ zasilany
jest napięciem stałym stabilizowanym 24 V, podłączonym
do zacisków 7 (+24V
+24V)
0V)
+24V i 6 (0V
0V - stan zasilania
sygnalizowany poprzez zieloną diodę LED na płycie
czołowej (POWER
POWER).
Regulator wyposażony jest w
POWER
elektroniczne zabezpieczenia wraz z sygnalizacją awarii czerwona dioda LED na płycie czołowej (ERROR
ERROR).
ERROR
Zabezpieczenie włącza się z chwilą:
•uszkodzenia układu regulacji
•zbyt dużego sterującego napięcia wejściowego
•przerwą w obwodzie elektromagnesu
•zbyt dużej oporności elektromagnesu.
Typ 21RE10D
-1-
WK 421 810
05.2012
SCHEMAT BLOKOWY
21 RE 10 D
ERROR
+ 10V
+20mA
POTENCJAŁ
ODNIESIENIA
1
Z
U
U
2
RAMPA
REGULATOR
R
4
U
3
ZWORKA
+20mA
I
POWER
+24V 7
STABILIZOWANE
0V
6
G
DC
DC
5
ELEKTROMAGNES
PROPORCJONALNY
-9V
MO
-9V
DANE TECHNICZNE
Napięcie zasilania
Napięcie
apięcie lub prąd
prąd steruj
sterujący
Czas rampy (narastanie, opadanie)
Prąd
Prąd wyjścio
wyjści owy min
mi nima
imalny
Prąd
Prąd wyjścio
wyjści owy ma
m aksymal
syma lny
Częst
zęstotliw
tliwo
prąd u po
podkł
dkładu
adu
iwość prądu
Stopień ochrony obudowy
Dopuszczalna temperatura pracy
Rodzaj mocowania
Wymiary (D x W x S)
Masa
WK 421 810
05.2012
24 V stabi
stabili
abiliz
lizowane
wane
0-10 V lub 0-20 mA (zwarte zaciski 2 i 3)
0-5 s
160 mA przy zerowej wartości zadanej
1,6 A przy max. wartości zadanej
80-420 Hz (ust
ustawien
awienie
ienie fabrycz
f abryczne
abrycz ne 180 Hz)
IP 20 (PN-EN 60529:2003)
o
0 - 50 C
szyna nośna 35x7.5x1 mm (wg EN 60715)
102 x 96 x 22,4 mm
0,11 kg
-2-
Typ 21RE10D
WYMIARY GABARYTOWE
Szyna montażowa 35 mm
wg EN 60715
102
22,4
91
1
2
8
82
3
96
4
5
7
1
2
3
4
5
6
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
Zielona dioda LED zasilanie (POWER)
Czerwona dioda LED awaria (ERRO
RROR)
Potencjometr regulacji częstotliwości prądu podkładu
Regulacja prądu narastania
Regulacja prądu opadania
Zaciski przyłączeniowe (tab. poniżej)
Szyna montażowa 35 mm wg EN 60715
Regulacja prądu minimalnego (I0)
PODŁĄCZENIE ZACISKÓW
ZACI
ZAC ISK
1
2
OPI S
3
4
5
Sterujące napięcie +10 V lub prąd +20 mA
Potencjał odniesienia
Zworka z zaciskiem 2 przy ster. prądowym
Elektromagnes
proporcjonalny
6
7
Zasilanie 0 V stab.
Zasilanie +24 V stab.
Typ 21RE10D
-3-
WK 421 810
05.2012
SPOSÓB ZAMAWIANIA
Wzmacniacz należy zamawiać wg niżej przedstawionego kodu.
21 RE10 D
*
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem, np. przystosowanie do niskich temperatur)
UWA
UWAGI:
Jakiekolwiek prace przyłączeniowe lub regulacyjne należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu.
Odległość od urządzeń radiowych powinna wynosić minimum 1m.
Kabel z sygnałem sterującym powinien być ekranowany.
Przewodów do elektromagnesu nie należy prowadzić razem z przewodami sygnałów sterujących.
Wzmacniacz prądu 21RE10D należy połączyć z elektromagnesem proporcjonalnym i zaciskami sterującymi
zgodnie ze schematem blokowym.
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 29 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 421 810
05.2012
-4-
Typ 21RE10D
Download