sposób wytwarzania preparatu środowiskowego, chroniącego ribt

advertisement
1 OPIS PATENTOWY
POLSKA
145845
37CP7DrtGDOI ITA
i£tOZrUorULM A
LUDOWA
C2 1 śtU«IAj
Patent dodatkowy
do patentu nr
|l§i|i
^w*
Zgłoszono: 86 01 02
Pierwszeństwo
/P. 257 348/
—
Int CL4 A61K 31/725
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
87 09 07
Opis patentowy opublikowano: 89 04 29
Twórca wynalazku: Tadeusz lychyński
Uprawniony z patentu: Zrzeszenie Producentów Hyb Ziemi Łódzkiej, Łódź /Polska/
SPOSÓB WYTWARZANIA PREPARATU ŚRODOWISKOWEGO,
CHRONIĄCEGO RIBT PRZED INWAZJA BAKTERII CHOROBOTWÓRCZYCH
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania preparatu środowiskowego, chroniącego ryby
przed inwazją bakterii chorobotwórczych, zwłaszcza dla stawów hodowlanych z obsadą karpi.
Na stawach hodowlanych karpi, dla celów dezynfekcyjnych, stosuje się szereg wybranych
związków chemicznych skierowanych przeciwko namnożeniu się zarazków chorobotwórczych lub pa¬
sożytów. Do środków dezynfekcyjnych, najczęściej używanych należą: wapno palone drobnosproszkowane, wapno chlorowane, podchloryn wapnia oraz azotnlak. Dawki stosowanych preparatów są
stosunkowo duże 1 nie obojętne dla ryb oraz środowiska wodnego. Na przykład, na suche dno sta¬
wu hodowlanego zadaje się 1000-1500 kg/ha, zaś na wodę z obsadą ryb w drugim i trzecim roku
hodowli ryb 10-200 kgAa. Stawy przesadkowe w pierwszym roku hodowli ryb, są wyłączone z zada¬
wania środków dezynfekcyjnych na wodę, ponieważ wszelkie chemikalia działają szkodliwie na de¬
likatną tkankę bardzo młodego narybku. Poza tym niszczą naturalną bazę pokarmową narybku,
składającą się z fito i zooplanktonu. W tych okolicznościach prowadzono badania w kierunku
uzyskania takiego preparatu środowiskowego, który nie uszkadzając biocenozy stawów, ochroni
nowy narybek i kroczki przed inwazją bakterii i pasożytów chorobotwórczych, jakie znajdują eig
w tym środowisku.
Sposób wytwarzania preparatu środowiskowego, do ochrony ryb przed inwazją bakterii choro¬
botwórczych według wynalazku, polega na tym, że agar popożywkowy miesza się z roztworem 70 %
wodorotlenku sodowego, w ilości jednej części wagowej roztworu na 5 części wagowych agaru po-
pożywkowego, po czym całość poddaje się sterylizacji w temperaturze 110-120°C, pod ciśnieniem
1013 hPa w czasie 1-1,5 godziny. Tak otrzymany preparat rozcieńcza się następnie wodą i zadaje
na stawy hodowlane, przesadkowe w ilości 5-15 kg na 1 ha stawów, przy czym dawka preparatu
jest uzależniona od ilości wody w stawie oraz ilości ryb.
W sposobie według wynalazku, agar popożywkowy pod wpływem wodorotlenku sodowego, wysokiej
temperatury oraz ciśnienia zostaje rozdrobniony na mikroskopijne cząsteczki łatwo
145 845
145 845
2
rozprzestrzeniająca się w wodzie. Drobne cząsteczki agaru popożywkowego wychwytują bakterie
wodne, które są na ogół chorobotwórcze dla ryb. Dzięki temu wiele bakterii zostaje pozbawio¬
nych możliwości bezpośredniego osadzania się i rozwijania się na skórze czy skrzelach narybku
i kroczków karpia* W tych okolicznościach zostaje wyeliminowana koniecznośó stosowania dra¬
stycznych preparatów chemicznych. Jak podaje literatura, agar w środowisku wodnym nie stanowi
pożywki dla bakterii, przeciwnie ogranicza możliwości rozwoju wszystkich drobnoustrojów.
Sposób według wynalazku ilustruje bliżej poniższy przykład nie ograniczając jego zakresu.
Przykład.
Agar popożywkowy w ilości 5 kg zmieszano z 1 kg 70 % roztworu wodoro¬
tlenku sodowego, po cssym całoló poddano sterylizacji w temperaturze 110°C pod ciśnieniem
1013 hPa w czasie 60 Einut. Po zakończeniu procesu sterylizacji otrzymano preparat w postaci
płynnej, który po rozcieńczeniu wodą i dokładnym wymieszaniu zadawano w ilości 250 g na base¬
ny o pojemności 1000 liltrów wody oraz w ilości 200 g na akwaria o pojemności 50 litrów wody.
Do badań użyto 3 baseny zawierające po 1000 1 wody oraz 4 akwaria zawierające po 50 1 wo¬
dy, przy czym do dwóch basenów i trzech akwariów wprowadzono preparat otrzymany sposobem we¬
dług wynalazku, natomiast w jednym basenie i jednym akwarium prowadzono badania porównawcze
bez udziału preparatu. V basenach i akwariach osadzono narybek z pierwszej 1 drugiej prze sad¬
ki oraz kroczki karpia dostarczone ze stawów hodowlanych, bez względu na stan zdrowotny ryb.
W celu stworzenia ekstremalnych warunków hodowli dla ryb w okresie badań, nie stosowano w ba¬
senach 1 akwariach wymiany wody ani jej dotleniania. Hyby przeznaczone do badań przetrzymywa¬
no w basenach z wodą w ciągu trzech dni. W tym czasie część ryb uległa śnięciu, także z obja¬
wami posocznicy 1 zgorzeli skrzeli. Ryby, które pozostały przy życiu, nawet z objawami choro¬
botwórczymi, umieszczaną po 5-7 sztuk w jednym akwarium oraz po 16-20 sztuk w basenie, w jed¬
nym cyklu badawczym, przy czym okres obserwacji jednego cyklu trwał 12-16 dni. Po tym okresie
usuwano ryby, zmieniano wodę z basenów i akwariów, a następnie osadzano nową partię ryb
przeznaczoną do dalszych badań,.
wyniki badań były następujące. Wszystkie ryby, którym zadano preparat środowiskowy, wyka¬
zywały dobry stan zdrowia przez cały okres badań, śniecią zdarzały się sporadycznie i to
wskutek nieodpowiedniego stężenia tlenu w wodzie. Kroczki z owrzodzeniami skóry wracały do
zdrowia, a ubytki skóry po wrzodach pokrywała tkanka bllnowata. Ryby śnięte pozostawione
w wodzie nie ulegały rozpadowi gnilnemu. Narybek z pierwszej i drugiej prze sadki wegetował
bez śnieć. Woda nie ulegała zanieczyszczeniu i mętnieniu, nawet po dolaniu brudnej wody z ba¬
senów ryb kontrolnych. Szybko następowało samooczyszczanie wody. W toni wodnej widać było
nawet gołym okiem drobiny agaru, szczególnie przy skośnym oświetleniu wody. Przy niedoborach
tlenu ryby dżłobkowały, ale robiły to okresowo, schodząc zaraz w głębsze partie wody i pene¬
trując z zainteresowaniem dno basenu. Preparat środowiskowy zadawany do wody w postaci
strzępków, bez rozbijania go na drobne, był przez ryby zerowany bez szkody dla ich zdrowia.
W związku z powyższym zadano próbnie niektórym rybom preparat środowiskowy strzykawką do je¬
lit, w dawce 2-5 ml na sztukę, po którym wszystkie ryby przeżyły bez ujemnych skutków dla
zdrowia.
W ostatnim cyklu badawczym wprowadzono do jednego basenu partię ryb w ilości 14 sztuk,
złożoną z narybku 1 kroczków, którym zadano preparat środowiskowy 1 pozostawiono przez dłuż¬
szy okres czasu niż w poprzednich cyklach. Po 15 dniach zmieniono w basenie 1/3 objętości wo¬
dy, a po 49 dniach zaobserwowano śniecie jednego kroczka z objawami duszności, spowodowanej
niedotlenieniem organizmu. Na tym badania zakończono.
Ryby kontrolne umieszczane w basenie oraz akwarium, którym nie zadawano preparatu środo¬
wiskowego, w zależności od stanu zdrowotnego snęły po upływie 3-7 dni. Najczęściej snęły kro¬
czki z objawami posocznicy. Nie usuwane ulegały rozkładowi gnilnemu. Zdarzały się pojedyncze
kroczki z objawami posocznicy, które przetrwały cały okres badań. Owrzodzenia skóry goiły się
samorzutnie, lecz nie całkowicie. Narybek z pierwszej przesadki ulegał śnięciu już po 2-3
dniach z objawami niedoborów tlenowych. Woda w basenach i akwariach mętniała po 2*3 dniach.
Wszystkie ryby pływały przez cały czas blisko powierzchni wody chwytając powietrze atmosfe¬
ryczne. Część z nich wykazywała zgorzel i zapalenie skrzeli. Do końca badań pozostawały naj¬
częściej pojedyncze okazy i objawami krańcowego wyczerpania. Cyły również przypadki wyginię¬
cia wszystkich ryb z obsady danego cyklu badawczego.
Dodatkowo sporządzono z każdego cyklu badań posiewy bakteriologiczne wody z basenów
1 akwariów, w których znajdowały się ryby. Wysiewano wodę na pożywki z agaru oraz agaru
145 845
3
i krwią. Po upływie 24-43 godzin, na pozyvkach wysianych b wody, w której przetrzymywano ryby
bez preparatu środowiskowego, wyrastały bardzo liczne, duże kolonie bemolitycznych bakterii
Pseudotoonas 1 Aeromonas. Z wody, w której przebywały ryby wraz z preparatem środowiskowym,
wyrastały nieliczne, drobne kolonie hemolityczne tych bakterii, czyli Pseudomonas 1 Aeroaonaa.
Powyższe badania wykazały także przydatność preparatu środowiskowego, otrzymanego sposobem
według wynalazku, w hodowli ryb.
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania preparatu środowiskowego do ochrony ryb przed inwazją bakterii chorobo¬
twórczych, zwłaszcza dla stawów hodowlanych z obsadą karpi,
znamienny
tym,
ze
agar popożywkowy miesza się z roztworem 70 % wodorotlenku sodowego, w ilości jednej części
wagowej roztworu na 5 części wagowych agaru popożywkowego, po czym całość poddaje się stery¬
lizacji w temperaturze 110-120°C, pod ciśnieniem 1013JiPa w czasie 1-1,5 godziny.
Download