Socjologia starości

advertisement
UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI
STUDIA PODYPLOMOWE
OPIEKA SENIORALNA – ANIMATOR ŚRODOWISKA DLA OSÓB STARSZYCH
dr hab. Mariusz Kwiatkowski, prof. UZ
Instytut Socjologii UZ
Pracownia Sieci Społecznych OnLab
Socjologia starości (wybrane zagadnienia)
Cele wykładów
1) Poznanie nowych koncepcji socjologicznych i ich praktycznego zastosowania
2) Poznanie sposobów stosowania ich w diagnozowaniu sytuacji seniorów
3) Poznanie sposobów stosowania ich w działaniach na rzecz poprawy jakości życia seniorów
Tematy wykładów
1) Starzenie się i jakość życia jako przedmiot zainteresowań socjologii
2) Jakość życia seniorów
3) Kapitał społeczny i sieci społeczne a jakość życia seniorów
4) Zaufanie i nieufność
5) Poprawa jakości życia seniorów w perspektywie sieciowej
Zagadnienia
1. Starzenie się i jakość życia jako przedmiot zainteresowań socjologii
1.1. Nowe tendencje w socjologii
1.2. Socjologia ciała – zdrowie, choroba, starzenie się
1.3. Jakość życia – definicje i kryteria
2. Jakość życia seniorów
2.1. Czynniki samooceny jakości życia przez seniorów
2.2. Ocena jakości życia seniorów w świetle badań
2.3. Sytuacja rodzinna i więzi społeczne seniorów
3. Kapitał społeczny i sieci społeczne a jakość życia seniorów
3.1. Koncepcje kapitału społecznego i sieci społecznych i ich zastosowanie
3.2. Kapitał społeczny a jakość życia seniorów
3.3. Kapitał społeczny a zdrowie seniorów
4. Zaufanie i nieufność
Projekt pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
4.1. Koncepcje zaufania i nieufności
4.2. Zaufanie jako fundament życia społecznego
4.3. Substytuty zaufania
5. Poprawa jakości życia seniorów w perspektywie sieciowej
5.1. Rekomendacje dotyczące poprawy jakości życia seniorów
5.2. Diagnozowanie i wzmacnianie sieci osobistych osób starszych
5.3. Tworzenie lokalnych sieci współpracy na rzecz seniorów
Literatura
Giddens A., Socjologia, tłum. A. Sulżycka, Warszawa 2004.
Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Lublin 2012.
Kwiatkowski M., Kapitał społeczny [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Warszawa 2005.
Misiak W., Jakość życia [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, red. D. Lalak, T.
Pilch, Warszawa 1999, s. 112-113.
Nyquist F., Social Capital and Health. Variations, Associations and Challenges, Abo 2009.
Polsenior, Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red.
Małgorzata Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012.
Szatr–Jaworska B., Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na przedpolu starości [w:] Polsenior,
Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. Małgorzata
Mossakowska, Andrzej Więcek, Piotr Błędowski, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2012.
Szewczyczak M., Stachowska M., Talarska D., Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym – przegląd
piśmiennictwa, „Nowiny Lekarskie” 2012, nr 1, s. 96-100.
Projekt pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards