Zebranie informacji dotyczących zmian w

advertisement
Zebranie informacji dotyczących zmian w wystawianiu i realizacji recept w 2016 roku.
1. Rodzaje recept z kodami kreskowymi 22 cyfrowymi wystawianymi przez:
a) recepta dla lekarzy (obwieszczenie MZ DU 2016 poz. 62)
Rp - recepta tzw. biała do preskrypcji leków, środków spożywczych specjalnego przenaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych refundowanych i pełnopłatnych
0
2
1
2
8
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rpw - recepta tzw. różowa lub z wtórnikiem – do preskrypcji refundowanych leków I-N i II-P
0
2
1
2
9
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rpw -recepta tzw. różowa lub z wtórnikiem – do preskrypcji leków I-N i II-P bez umowy z NFZ
0
7
1
2
9
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
b) recepta dla uprawnionych pielęgniarek i płożnych tzn. mgr pielęgniarstwa lub położnictwa oraz
pielęgniarka (lub położna) z tytułem specjalisty - po ukończeniu kursu (rozporządzenie MZ DU 2015
poz. 1971)
Rp - recepta tzw. biała do ordynowania (preskrypcji) leków, środków spożywczych specjalnego
przenaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych refundowanych i pełnopłatnych wg Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r (DU 2015 poz. 1739) załączniki 1, 2 i 3
0
3
1
2
5
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
c) recepta dla uprawnionych pielęgniarek i płożnych tzn. mgr pielęgniarstwa lub położnictwa (ew.
licencjatów) oraz pielęgniarka (lub połozna) z tytułem specjalisty - po ukończeniu kursu (rozporządzenie
MZ DU 2015 poz. 1971)
Rp - recepta tzw. biała do preskrypcji leków refundowanych i pełnopłatnych na KONTYNUACJĘ
0
3
1
2
6
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2. Uprawnienia wspólne dla recept lekarskich i pielegniarskich „5” (z lekami ordynowanymi wg
Rozp. MZ DU 2015 poz. 1739)
a - wypisywana ilość leku, śr. żyw i mat. medycznego na 120 dni z dawkowaniem (dotyczy też recept na
kontynuację)
b - wystawianie recept pro auctore i pro familiae
c - adnotacja NZ i CITO (lub równoważne)
d - recepty z adnotacją data realizacji od (dotyczy też recept na kontynuację)
e - recepty nierefundowane mogą odbiegać od wzoru z rozp. o receptach
3. Różnice między receptami lekarskimi a pielęgniarskimi
lp
Czego dotyczy
Recepta lekarska
Recepta pielęgniarska – kontynuacja „6”
Do 12 na 360 dni
Do 4 na 120 dni
Na 6 m-cy
Na 60 dni tylko jako kontynuacja (PF) w rozp.
o receptach pielęgniarskich brak adnotacji. Nie
dotyczy leków typu DIANE
Pełne opakowania
Można dzielić, ale nie opakowania
bezpośrednie
4 Lek recepturowy
tak
NIE
5 Import docelowy
tak
NIE
6 Leki odurzające i
psychotropowe
tak
NIE
Art.1.3) - art 15a ust. 2 DU 2015 poz.1640
7 Leki bardzo silnie
działające
tak
NIE
jw
8 Adnotacja NZ
tak
Tak jeśli jest w dokumentacji medycznej
1 Ilość wystawianych recept
2 Ilość środka
antykoncepcyjnego
3 Refundowane leki do
nebulizacji
4. Rozbieżności pomiędzy Prawem Farmaceutycznym a rozporządzeniami w sprawie recept
związane z dodaniem po art.96 art. 96 a-c (Ustawa z 9 października 2015 DU 2015 poz. 1991)
lp
dotyczy
Prawo farmaceutyczne
Rozporządzenia o receptach
1 Antybiotyki do stosowania
doustnego i parenteralnego
7 dni od daty wystawienia lub 7 dni od daty wystawienia
od daty realizacji
2 Preparaty immunologiczne
120 dni od daty wystawienia
90 dni od daty wystawienia
3 Kod poczt. świadczeniodawcy
musi być
nie wymagany
a) gdy nie wiadomo NN
b) NMZ
c) musi być lub jw
d) przy braku wiek lub data
urodzenia
a) musi być
b) adres świadczeniodawcy
c) nie wymagany
d) musi być lub 100% (ew.
opiekuna prawnego)
Dane pacjenta
a) imię i nazwisko
4 b) brak miejsca zamieszkania
c) kod pocztowy
d) PESEL
Telefon do bezpośredniego
5 kontaktu z osobą wystawiającą
receptę
6 Pro auctore i pro familiae
TAK
NIE
UMOWA lub PWZ
UMOWA
Według informacji na stronie MZ niektóre dane mogą być umieszczane fakultatywnie
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-realizacji-recept-po-wejsciu-w-zycie-zmianzawartych-w-nowelizacji-ustawy-o-systemie-informacji-w-ochronie-zdrowia
– dotyczy to:
a) kodu pocztowego w adresie pacjenta (lub świadczeniodawcy)
b) numeru telefonu osoby wystawiającej receptę
W receptach pro auctore i pro familiae posiadacze umów z NFZ wpisują je do końca 2016 roku a
pozostali wpisują PWZ
opracował mgr farm. Marek Matysik (OIA Opole)
Opole, 10.03.2016
Download