ZPZ G-5-2017 zał - DM Pekao

advertisement
Załącznik do ZPZ Nr G/5/2017
z dnia 30 stycznia 2017r.
REGUL AMIN
SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCHORAZ INNYCH REKOMENDACJI
O CHARAKTERZE OGÓLNYM
DOM MAKLERSKI PEKAO
§ 1.
Regulamin określa warunki sporządzania przez Dom Maklerski Pekao analiz
inwestycyjnych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących
transakcji w zakresie instrumentów finansowych, oraz rekomendacji w rozumieniu
§ 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich
emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715).
§ 2.
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
DM Pekao
– Dom Maklerski Pekao,
Inspektor Nadzoru
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Domu
Maklerskiego Pekao,
Regulacje
wewnętrzne
Przepisy
wewnętrzne
regulujące
i działalność Domu Maklerskiego Pekao,
organizację
Instrumenty
finansowe
– Instrumenty finansowe, o których mowa w Ustawie,
Klient
– osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym osoba
zagraniczna, w rozumieniu przepisów ustawy o
swobodzie
działalności
gospodarczej
albo
stowarzyszenie zwykłe, z którą DM Pekao zawarł
umowę świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao,
– Oddziały lub Filie Banku, w których na podstawie
art. 113 Ustawy wykonywane są czynności maklerskie w
ramach działalności prowadzonej przez DM Pekao,
Punkt Usług
Maklerskich
Rekomendacja
inwestycyjna
– rekomendacja w rozumieniu § 3 Rozporządzenia,
Analiza
inwestycyjna
- opracowanie oparte na ocenie rynków lub Instrumentów
finansowych lub na analizie sprawozdań finansowych,
niespełniające wymogów rekomendacji w rozumieniu
Rozporządzenia,
Rekomendacja o
charakterze
ogólnym
– rekomendacja niedotycząca specyficznego Instrumentu
finansowego, a dotycząca kwestii związanych z
geograficzną lub sektorową alokacją aktywów
niespełniająca wymogów rekomendacji w rozumieniu
Rozporządzenia,
Rozporządzenie
– Rozporządzenie
Ministra
Finansów
z
dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji
stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców(Dz. U. Nr
206, poz. 1715),
Ustawa
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zm.)
1
System
§ 3.
- system internetowy DM Pekao służący do składania
dyspozycji, w tym zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych
W ramach prowadzonych usług DM Pekao sporządza i publikuje między innymi:
1) Analizy inwestycyjne oraz Rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące
transakcji w zakresie Instrumentów finansowych,
2) Rekomendacje inwestycyjne
§ 4.1
Analizy inwestycyjne oraz inne Rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące
transakcji w zakresie Instrumentów finansowych, obejmują w szczególności:
1) treść, komentarz i analizę istotnych wydarzeń bieżących, mających wpływ
na wycenę lub/oraz mających istotne znaczenie dla emitentów papierów
wartościowych i Instrumentów finansowych przez nich wyemitowanych
lub ogólną sytuację rynkową czy gospodarczą,
2) analizę sytuacji makroekonomicznej,
3) analizę koniunktury i kondycji finansowej poszczególnych sektorów gospodarki,
4) analizę aktualnej sytuacji i możliwości rozwoju wybranych rynków finansowych,
5) analizę wybranych Instrumentów finansowych,
6) rekomendację strategii i zachowań inwestycyjnych wynikających z pkt. 2) – 5),
7) wskazanie istoty Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego
z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe, w tym wyjaśnienie mechanizmu
dźwigni finansowej i jego wpływu na ryzyko utraty inwestycji, w sposób
umożliwiający podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
2. Analizy inwestycyjne, Rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji
w zakresie Instrumentów finansowych oraz Rekomendacje inwestycyjne muszą
zawierać:
1) nazwę oraz siedzibę DM Pekao,
2) dane podmiotu sprawującego nadzór nad DM Pekao,
3) imię i nazwisko osób, które je sporządziły z zaznaczeniem, które z tych osób
posiadają tytuł maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego,
4) datę sporządzenia i datę pierwszej dystrybucji,
5) fakty, na których oparta jest rekomendacja, w sposób wyodrębniony
od samodzielnych interpretacji, ocen, opinii i innego rodzaju sądów
wartościujących,
6) wyjaśnienia dotyczące stosowanej w rekomendacji terminologii fachowej, o ile
terminologia ta mogłaby być niewłaściwie zrozumiana przez adresatów
rekomendacji,
7) wszystkie istotne źródła informacji, na których oparta jest rekomendacja, jak
również wątpliwości w zakresie wiarygodności źródła informacji, o ile istnieją,
8) oświadczenie DM Pekao o zachowaniu należytej staranności, w tym
poprawności metodologicznej i obiektywizmie oraz informację o wyłączeniu
odpowiedzialności
DM
Pekao
za
skutki
decyzji
inwestycyjnych,
2
podejmowanych w oparciu o przygotowaną Analizę inwestycyjną,
Rekomendację inwestycyjną oraz Rekomendację o charakterze ogólnym,
9) przewidywania, prognozy, projekcje cenowe, ceny docelowe dla Instrumentu
finansowego, jeżeli raport je obejmuje, muszą być wyraźnie oznaczane jako
takie, oraz istotne założenia przyjęte lub poczynione przy ich sporządzaniu.
3. Rekomendacje inwestycyjne zawierają dodatkowo:
1) ostrzeżenia dotyczące ryzyka, w tym analizy wrażliwości odpowiednich założeń
każdej wydanej rekomendacji,
2) streszczenie wycen, metod zastosowanych do oceny Instrumentu finansowego
lub emitenta Instrumentów finansowych, albo w celu ustalenia ceny docelowej,
3) wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych metod wyceny Instrumentów
finansowych, w sposób umożliwiający adresatom Rekomendacji inwestycyjnej
dokonanie oceny ryzyka inwestowania w dane Instrumenty finansowe, zgodnie
z Rekomendacją inwestycyjną,
4) wykaz Rekomendacji inwestycyjnych dotyczących danego Instrumentu
finansowego, przedstawionych przez DM Pekao w okresie nie krótszym
niż ostatnie 12 miesięcy, zawierający w szczególności wskazaną
w poszczególnych rekomendacjach cenę lub pułap cenowy, przy których DM
Pekao zalecił lub sugerował określone zachowanie inwestycyjne oraz czas
obowiązywania rekomendacji i datę wydania,
5) należyte wyjaśnienie oznaczenia kierunku rekomendacji jak „kupuj”, „sprzedaj”,
„trzymaj”, z ewentualnym podaniem horyzontu czasowego inwestycji oraz
wyjaśnienie ryzyka związanego z inwestowaniem w dany Instrument finansowy,
w tym analizę wrażliwości przyjętych założeń,
6) w przypadku, gdy wydana Rekomendacja inwestycyjna różni się
w jakimkolwiek elemencie od Rekomendacji inwestycyjnych wydanych
w stosunku do tego samego Instrumentu finansowego lub emitenta Instrumentu
finansowego, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających jej wydanie,
Rekomendacja inwestycyjna zawiera zaznaczenie zmian z wyraźnym
wskazaniem dat wcześniejszych Rekomendacji inwestycyjnych,
7) informację czy istnieje umowa pomiędzy DM Pekao lub podmiotami
powiązanymi z Bankiem Pekao SA i emitentem w sprawie opracowania
Rekomendacji inwestycyjnych,
8) informacje o wykonywaniu przez DM Pekao lub podmioty powiązane
z Bankiem Pekao SA czynności dotyczących danego Instrumentu finansowego
w zakresie: oferowania Instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w
pierwszej ofercie publicznej, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie
rekomendacji, nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny
rachunek, celem realizacji zadań związanych
z organizacją rynku
regulowanego, nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny
rachunek, celem realizacji umów o subemisję inwestycyjną lub usługową,
9) informacje o posiadaniu przez Bank Pekao SA lub przez podmioty z nim
powiązane akcji emitenta Instrumentów finansowych, będących przedmiotem
rekomendacji, w łącznej liczbie stanowiącej co najmniej 2 % kapitału
zakładowego,
3
10) informacje o posiadaniu przez emitenta Instrumentów finansowych, będących
przedmiotem rekomendacji, udziału stanowiącego co najmniej 2 % kapitału
zakładowego Banku Pekao SA lub podmiotu z nim powiązanego,
11) informacje o istnieniu innego istotnego interesu finansowego, jaki
w odniesieniu do emitenta Instrumentu finansowego posiada rekomendujący
lub podmioty z nim powiązane,
12) oświadczenie o konfliktach interesów osoby przygotowującej rekomendację,
13) informacje o pełnieniu przez osobę przygotowującą Rekomendację
inwestycyjną lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w art. 160 ust.
2 pkt 1-3 Ustawy, lub innego pracownika Banku Pekao SA funkcji w organach
podmiotu będącego emitentem Instrumentów finansowych, których dotyczy
Rekomendacja inwestycyjna lub zajmowaniu stanowiska kierowniczego w tym
podmiocie, z jednoczesnym wskazaniem pełnionej funkcji lub zajmowanego
stanowiska,
14) informacje o umowie zawartej pomiędzy DM Pekao lub Bankiem Pekao SA, lub
podmiotami powiązanymi z Bankiem Pekao SA, a emitentem Instrumentów
finansowych będących przedmiotem rekomendacji w sprawie świadczenia
usług z zakresu bankowości inwestycyjnej, pod warunkiem, że nie będzie się to
wiązać z ujawnieniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
oraz że umowa obowiązywała w ostatnich 12 miesiącach przed sporządzeniem
rekomendacji, lub że w tym okresie zostało z jej tytułu wypłacone
wynagrodzenie, bądź została złożona obietnica zapłaty wynagrodzenia,
15) informacje o otrzymaniu przez DM Pekao jakiegokolwiek wynagrodzenia
od emitenta Instrumentów finansowych będących przedmiotem Rekomendacji
inwestycyjnej z tytułu usług świadczonych na jego rzecz,
16) informacje o pełnieniu przez DM Pekao lub podmioty powiązane z Bankiem
Pekao SA funkcji organizującego lub współorganizującego ofertę publiczną
Instrumentów finansowych emitenta Instrumentu finansowego, w okresie
ostatnich 12 miesięcy poprzedzających sporządzenie Rekomendacji
inwestycyjnej,
17) informacje o istnieniu innych istotnych powiązań, występujących między
DM Pekao lub osobami z nim powiązanymi, lub Bankiem Pekao SA lub
podmiotami powiązanymi z Bankiem Pekao SA, a emitentem Instrumentów
finansowych będących przedmiotem rekomendacji, z jednoczesnym
wskazaniem charakteru tych powiązań,
18) wszelkie informacje, które są dostępne lub powinny być udostępnione osobom
biorącym udział w przygotowaniu rekomendacji na temat słusznego interesu
lub konfliktu interesów, jaki istnieje między DM Pekao lub osobami z nim
powiązanymi, a emitentem Instrumentów finansowych będących przedmiotem
rekomendacji,
19) wszelkie informacje na temat słusznego interesu lub konfliktu interesów, jaki
istnieje między DM Pekao lub osobami z nim powiązanymi, lub Bankiem Pekao
SA, lub podmiotami powiązanymi z Bankiem Pekao SA, a emitentem
Instrumentów finansowych będących przedmiotem rekomendacji, o których
wiadomo osobom, które nie uczestniczyły w przygotowywaniu rekomendacji,
ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej udostępnieniem
Klientom lub przekazaniem do publicznej wiadomości,
4
20) wszelkie źródła informacji, na podstawie których Rekomendacja inwestycyjna
została sporządzona, włączając w to emitenta Instrumentów finansowych, jeżeli
informacje zostały dostarczone przez emitenta objętego analizą (musi być to
wyraźnie zaznaczone) oraz zaznaczenie, czy dany raport został przekazany
emitentowi Instrumentów finansowych, do których się odnosi i czy dokonano w
nim zmian po jego przekazaniu emitentowi Instrumentów finansowych,
21) informacje czy wynagrodzenie otrzymywane przez osoby zaangażowane
w tworzenie Rekomendacji inwestycyjnej nie zależy od wyników finansowych
uzyskiwanych w ramach transakcji dokonywanych przez DM Pekao z zakresu
bankowości inwestycyjnej, dotyczących Instrumentów finansowych emitenta
Instrumentów finansowych,
22) datę oraz cenę nabycia akcji emitenta Instrumentów finansowych przez osoby
biorące udział w sporządzeniu Rekomendacji inwestycyjnej, osoby zatrudnione
w DM Pekao lub pozostające z nim w stosunku zlecenia albo innym związku o
podobnym charakterze jeżeli osoby te dokonały zakupu akcji emitenta
Instrumentów finansowych przed ich publiczną ofertą,
23) wzmiankę co do planowanej częstotliwości dokonywanych aktualizacji
rekomendacji oraz istotnych zmian w zakresie wcześniej prezentowanej polityki
co do danego Instrumentu finansowego lub emitenta Instrumentów
finansowych,
24) okres, z którego pochodzą dane będące podstawą do określania ceny danego
Instrumentu finansowego.
4. Przy sporządzaniu Rekomendacji inwestycyjnych należy stosować co najmniej
dwie metody wyceny Instrumentów finansowych.
5. Dokumenty dotyczące Rekomendacji inwestycyjnej są przechowywane przez 6 lat
licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku jej udostępnienia.
6. DM Pekao załącza do rekomendacji, w odstępach kwartalnych, informacje
dotyczące proporcji udzielanych rekomendacji "kupuj", "sprzedaj" lub "trzymaj" lub
odpowiedników tego rodzaju rekomendacji, jak również proporcji liczby emitentów
Instrumentów finansowych odpowiadających każdemu z wymienionych kierunków
rekomendacji, dla których to DM Pekao w okresie ostatnich 12 miesięcy świadczył
usługi w zakresie bankowości inwestycyjnej.
§ 5.1. Analizy inwestycyjne oraz Rekomendacje, określone w § 2 niniejszego Regulaminu
udostępniane są jedynie Klientom.
2. Sposób udostępniania Analiz inwestycyjnych oraz Rekomendacji określony jest
w Regulaminie dystrybucji analiz inwestycyjnych oraz innych rekomendacji
o charakterze ogólnym
3. DM Pekao nie weryfikuje wiedzy i doświadczenia Klienta, jego składników
majątkowych i innych kryteriów charakteryzujących jego profil inwestycyjny
w związku ze sporządzaniem i udostępnianiem Analiz inwestycyjnych oraz
Rekomendacji, , które nie mają charakteru osobistych rekomendacji. Klient
powinien poddać samodzielnej ocenie, czy zawarte w Analizach inwestycyjnych
oraz innych Rekomendacjach o charakterze ogólnym oraz Rekomendacjach
inwestycyjnych przygotowanych przez DM Pekao opinie, uwzględniają jego
potrzeby i sytuację.
5
§ 6.1. Nie zezwala się na powielanie i przedruki oraz podawanie do publicznej
wiadomości danych zawartych w Rekomendacjach inwestycyjnych, Analizach
inwestycyjnych oraz Rekomendacjach o charakterze ogólnym,
2. W wyjątkowych przypadkach DM Pekao może zezwolić na wykorzystanie
informacji zawartych w Rekomendacjach inwestycyjnych, Analizach inwestycyjnych
oraz Rekomendacjach o charakterze ogólnym, przez osoby trzecie. Zezwolenie
takie musi być udzielone w formie pisemnej przez Dyrektora DM Pekao lub osobę
przez niego upoważnioną.
§ 7.1. Przygotowywana Rekomendacja inwestycyjna powinna być utajniona do momentu
jej udostępnienia.
2. Przed udostępnieniem rekomendacji jej treść nie może być znana, akceptowana
ani zatwierdzana przez pracowników jednostek organizacyjnych DM Pekao,
zajmujących się:
1) oferowaniem Instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej
ofercie publicznej,
2) nabywaniem lub zbywaniem Instrumentów finansowych na cudzy rachunek
na zasadach określonych w art. 73 Ustawy,
3) nabywaniem i zbywaniem Instrumentów finansowych na własny rachunek oraz
zarządzaniem własnym pakietem Instrumentów finansowych.
3. W przypadku, gdy DM Pekao uzna za konieczne dokonanie przez emitenta
Instrumentów
finansowych,
będących
przedmiotem
przygotowywanej
rekomendacji, weryfikacji tej rekomendacji pod kątem faktów prezentowanych w jej
części opisowej, nie stosuje się postanowienia ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 6.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, akceptacja i zatwierdzanie nie powinno
dotyczyć elementów zawierających sądy wartościujące, jak również zaleceń
zachowań inwestycyjnych zawartych w przygotowywanej rekomendacji.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, udostępniona emitentowi część
przygotowywanej rekomendacji, powinna zostać przekazana wcześniej
Inspektorowi Nadzoru.
6. W przypadku dokonywania zmian w części przygotowywanej rekomendacji, która
została przekazana zgodnie z ust. 3 i 4 emitentowi Instrumentów finansowych,
istnieje wymóg każdorazowego pisemnego informowania Inspektora Nadzoru
o dokonywanych zmianach, oraz zawarcie w rekomendacji informacji o zmianach
wskutek weryfikacji emitenta, o której mowa w ust.3
7. W sytuacji, gdy DM Pekao wykonuje jednocześnie czynności w zakresie nabywania
i zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek oraz zarządzania
własnym pakietem Instrumentów finansowych, Instrumenty finansowe będące
przedmiotem rekomendacji wpisywane są na listę obserwacyjną.
8. Instrumenty finansowe będące przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnych,
z chwilą rozpoczęcia prac nad tą rekomendacją są wpisywane na listy restrykcyjną
i obserwacyjną.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania listy restrykcyjnej i listy obserwacyjnej
określają Regulacje wewnętrzne DM Pekao.
6
10. Skreślenie Instrumentów finansowych z list, o których mowa w ust. 7 i 8 nie może
być dokonane wcześniej niż z końcem 5 dnia, następującego po dniu, w którym
udostępniono rekomendację, a w przypadku gdy nie doszło do jej udostępnienia, z
końcem dnia w którym zaprzestano prac nad rekomendacją.
11. Podanie Rekomendacji, o której mowa w § 7 ust. 1 do publicznej wiadomości,
odbywa się m.in. poprzez zamieszczenie raportu w elektronicznych serwisach
informacyjnych.
§ 8.1
Analizy inwestycyjne oraz rekomendacje o których mowa w § 1:
1) są sporządzane zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz regulacjami
wewnętrznymi DM Pekao,
2) wyrażają wiedzę
sporządzenia,
oraz
poglądy
autorów
według
stanu
na
dzień
3) są sporządzane z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad
metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji,
uznanych przez DM Pekao za wiarygodne,
4) nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa
jest właściwa dla konkretnego Klienta. Korzystając z nich nie należy
rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych
niż przedstawione czynników ryzyka.
2. DM Pekao nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne oraz ich skutki
podjęte na podstawie Analiz inwestycyjnych oraz innych Rekomendacji
o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie Instrumentów
finansowych oraz Rekomendacji inwestycyjnych.
§ 9.1. Skargi (reklamacje) dotyczące świadczenia usług przez DM Pekao, Klient powinien
złożyć niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub
nienależytego wykonania czynności, której skarga dotyczy, co ułatwi i przyśpieszy
rzetelne jej rozpatrzenie.
2. Skargi mogą być składane
1) w formie pisemnej – osobiście, w PUM albo przesyłką pocztową,
2) ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w PUM,
3) telefonicznie,
4) za pośrednictwem Systemu (poczty wewnętrznej),
posiadania przez Klienta dostępu do Systemu.
pod
warunkiem
3. Dane adresowe DM Pekao oraz PUM a także numery telefonów, pod którymi
można składać skargi są dostępne na stronie internetowej DM Pekao
www.dm.pekao.com.pl oraz w PUM.
4. DM Pekao rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela
odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich
otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie
odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4, DM Pekao przekazuje Klientowi
wyjaśnienia przyczyn opóźnienia, informacje o okolicznościach, które muszą
7
zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten
nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
6. Na życzenie Klienta, w przypadku skargi przesłanej przesyłką pocztową,
DM Pekao potwierdza wpływ skargi listownie.
7. Klient powinien dołączyć do skargi kopie dokumentów, których skarga dotyczy oraz
powinien udzielić DM Pekao wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań
niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
8. W każdym momencie, przed udzieleniem odpowiedzi na złożona skargę,
DM Pekao i Klient, w drodze negocjacji mogą zakończyć spór w formie pisemnej
ugody.
9. Z zastrzeżeniem ust. 10, DM Pekao udziela odpowiedzi na skargi w formie
pisemnej na adres do korespondencji.
10. Jeśli w treści skargi wnioskowano o udzielenie odpowiedzi za pośrednictwem
Systemu (poczty wewnętrznej), DM Pekao udziela odpowiedzi w tej formie.
11. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie
z żądaniem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji DM Pekao w terminie
30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną skargę, przesyłając do DM
Pekao stosowne pismo..
12. Odpowiedź DM Pekao na odwołanie Klienta kończy proces rozpatrywania
reklamacji przez DM Pekao.
13. Niezależnie od postępowania skargowego, w przypadku sporu z DM Pekao, Klient
może:
1) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników
konsumentów. Organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu
ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów,
2) wnieść skargę na DM Pekao do organu nadzoru, którym jest Komisja
Nadzoru Finansowego,
3) przedstawić DM Pekao propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie
poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd
polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego,
4) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.
14. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją DM Pekao wynikającą z
rozpatrzenia skargi, Klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Finansowego o
rozpatrzenie jego sprawy.
15. Nadzór nad DM Pekao sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
§ 10.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.)
podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich, właściwym dla DM Pekao, jest Rzecznik
Finansowy – adres strony internetowej: www.rf.gov.pl.
8
§ 11.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Ustawy i Rozporządzenia oraz Regulaminu świadczenia usług
maklerskich przez DM Pekao.
9
Download