Więcej informacji (plik PDF)

advertisement
14 wrzeÊnia (poniedzia∏ek)
15 wrzeÊnia (wtorek)
16 wrzeÊnia (Êroda)
The Jazz Masters – MAGIC TRIO
SKOWRON, STRZELCZYK, CICHY
Trio – wulkan energii muzycznej. To nowoczesny,
elektryczny i akustyczny jazz XXI wieku, to przede
wszystkim wzajemna inspiracja trzech znakomitych muzyków: pianisty Janusza Skowrona, od wielu lat uwa˝anego za mistrza klawiatury jazzowej,
laureata nagrody K. Komedy, skrzypka Macieja
Strzelczyka, od dawna zaliczanego do europejskiej
czo∏ówki wiolinistów jazzowych, nagradzanego na
wielu festiwalach (szeÊciokrotnie Jazz Forum og∏osi∏ go pierwszym skrzypkiem jazzowym w Polsce) i
gitarzysty Jana Cichego, jednego z najbardziej
wszechstronnych basistów w europejskim jazzie.
Nowe brzmienia
OSZIBARACK
Wroc∏awska formacja powsta∏a w 2004 roku za sprawà czwórki muzyków: dj Patrisii (znanej frontmenki
zespo∏u HUSKY), producenta i kompozytora Agima, perkusisty Zmazika i basisty Tomka. Muzycy przyznajà
si´ do inspiracji twórczoÊcià Glenna Millera. W utworach obecne sà d´ciaki, jazzowo-swingowe patenty i swoisty, nieprzyt∏aczajàcy przepych. W po∏àczeniu z elektronikà i poszatkowanymi rytmami nagrania bardziej
przypominajà szaleƒstwa Matthew Herberta. Pomimo pozornego nat∏oku aran˝y, pomys∏ów i warstw, kompozycje pe∏ne sà przestrzeni, przez co brzmià lekko i frywolnie.
17 wrzeÊnia (czwartek)
Cudowny klimat bluesa
SOUL CATCHERS & YOL ANDA GRAVES
MAR TYNA
JAKUBOWICZ
bankiet Banku Pekao
Pekao SA (wst´p tylko z zaproszeniami)
Martyna Jakubowicz jest jedynà w swoim rodzaju
wykonawczynià ballad, b´dàcych mieszaninà muzyki folk i blues, a tak˝e klasycznego najlepszego
rocka. Sama pisze i komponuje wi´kszoÊç swoich
utworów; jej liryki sà ciep∏e, delikatne i refleksyjne. Jej poezja oparta jest na kobiecych emocjach,
uczuciach i potrzebach. Pisze o mi∏oÊci, samotnoÊci, nadziei, szukaniu prawdziwej wi´zi. Wyra˝a
nasze ukryte myÊli w niezwyk∏y bluesowy sposób.
Soul-Catchers grajà mieszank´ soul, bluesa i jazzu, pikantnie przyprawionego elementami funka i R & B.
Wszystko zacz´∏o si´ 2001 roku podczas jam-session w “Paradiso”, najs∏ynniejszym klubie muzycznym Amsterdamu. GoÊciem specjalnym zespo∏u jest ciemnoskóra wokalistka Yolanda Graves,supergwiazda pochodzàca z Nowego Jorku. Yolanda wyst´puje stale z takimi artystami jak George Michael, Simply Red czy Lenny
Kravitz. W repertuarze zespo∏u, oprócz w∏asnych kompozycji, znane standardy takich s∏aw jak Otis
Redding, Rolling Stones, Muddy Waters, James Brown, Prince i Jimy Hendrix.
18 wrzeÊnia (piàtek)
Polska muzyka Êwiata
Koncerty rozpoczynajà si´
codziennie po zakoƒczeniu meczu dnia,
ok. godz. 21.00 na kortach PROMASTERS
przy al. Wojska Polskiego 127
W S T ¢ P W O L N Y na korty od godz. 20.30
Impreza towarzyszàca 17. Turniejowi Tenisa Ziemnego M´˝czyzn ATP
Pekao Szczecin Open 2009
K APEL A ZE WSI WARSZAWA
Grupa istnieje od 1997 roku. Na jej repertuar sk∏adajà si´ awangardowe interpretacje ludowych melodii tanecznych, taƒców, ballad i wiejskich pieÊni, wykonywane z wykorzystaniem archaicznych instrumentów
i tzw. bia∏ego g∏osu. Mimo wiernoÊci tradycyjnym technikom gry i Êpiewu, pe∏ne inwencji wykonania dawnych utworów brzmià zaskakujàco nowoczeÊnie i sà w pe∏ni zrozumia∏e dla wspó∏czesnego odbiorcy. Kapela zdoby∏a wiele nagród na festiwalach folkowych.
19 wrzeÊnia (sobota)
I jak zawsze energetyczny fina∏
BONEY FIELDS & THE BONE’S PROJECT
To utworzona w Europie siedmioosobowa grupa muzyczna kierowana przez tr´bacza Boney’a Fields’a. Powsta∏a w 1997 w Pary˝u. SzeÊciu czarnoskórym muzykom amerykaƒskim towarzyszy bia∏a saksofonistka
Nadege Dumas. Repertuar p∏ytowy i koncertowy to wysmakowana mieszanka bluesa, soulu, rocka i jazzu.
W tej muzycznej konwencji zespó∏ prezentuje kompozycje klasyków bluesa i rocka oraz utwory w∏asne.
14–19 wrzeÊnia 2009
program
Download