Sprawozdanie - Urząd Transportu Kolejowego

advertisement
Urząd Transportu Kolejowego
Instrukcja kalkulacji stawek jednostkowych
opłaty podstawowej za dostęp i korzystanie z
infrastruktury kolejowej – wstępne wnioski
Urząd Transportu Kolejowego
Warszawa, 19 sierpnia 2011 r.
Agenda



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztów
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Proces powstawania projektu instrukcji
Konstrukcja
cennika
Z
A
K
R
E
S
P
Y
T
A
N
I
A
• Zaproponowanie
sposobu ustalania
kategorii linii.
• Przedziałowa vs.
Dwuskładnikowa?
• Opłaty wg uzyskanej
prędkości technicznej
vs. Opłaty wg
dopuszczalnej
prędkości technicznej
uwzględniającej
ograniczenia stałe?
• Uproszczony cennik
dla przewozów
towarowych vs.
Istniejący cennik?
Baza
kosztowa
Alokacja
kosztów
Praca
eksploatacyjna
• Wskazanie i opisanie
elementów składowych
kosztów w układzie
rodzajowym
i kalkulacyjnym,
przyjmowanych do
kalkulacji stawek opłat.
• Przyporządkowanie
wielkości kosztów do
kosztów określonych
w rozporządzeniu.
• Przedstawienie przyjętej
optymalizacji kosztów.
• Określenie zasad
alokacji dotacji na
obniżenie kosztów
związanych ze
świadczeniem usługi
podstawowej za
minimalny dostęp do
infrastruktury kolejowej
i dostęp do urządzeń
związanych w obsługą
pociągów.
• Zaproponowanie
sposobu planowania
przez zarządców
infrastruktury pracy
eksploatacyjnej na dany
rozkład jazdy pociągów.
• Koszty uzasadnione
vs. Koszty ponoszone?
• Sposób ujęcia
amortyzacji inwestycji
ze źródeł publicznych.
• Sposób ujęcia dopłaty
do kosztów utrzymania
infrastruktury od MI.
• Sposób ujęcia
pokrywania kosztów
stałych utrzymania linii
regionalnych od
Marszałków
Województw.
• Koszty stałe vs. Koszty
zmienne?
• Sposób rozliczenia
kosztów stałych
i kosztów zmiennych.
• Sposób rozliczenia
pociągów towarowych
i pasażerskich.
• Prognoza kalkulacji
kosztów vs. Plan
transportowy?
Urząd Transportu Kolejowego
Stawka
jednostkowa
• Przedstawienie
metodyki kalkulacji
stawek jednostkowych
opłaty podstawowej za
minimalny dostęp do
infrastruktury kolejowej.
PROJEKT
INSTRUKCJI
• Stawka roczna vs.
perspektywa
kilkuletnia?
Departament Regulacji Transportu Kolejowego



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Opinie (Z)arządców i (P)rzewoźników

Na temat bazy kosztowej (ujęcie dofinansowań publicznych z różnych źródeł)



Na temat alokacji kosztów (podział kosztów na stałe i zmienne)



(Z):
złe doświadczenia wynikające z natury kosztów zarządców kolejowych
(P):
rozdzielenie kosztów w taki sposób jest wskazane,
alokacja kosztów powinna być przejrzysta
Na temat pracy eksploatacyjnej (sposób wyznaczania)



(Z):
pomniejszenie bazy kosztowej - budżet państwa, budżet regionu
(P):
ryzyko wynikające z dofinansowań infrastruktury kolejowej przez Marszałków w
postaci dysproporcji między regionami
(Z):
problem wczesnego planowania rzeczywistej pracy eksploatacyjnej na 9M do
przodu przy braku woli / możliwości przewoźników do współpracy
(P):
brak możliwości wczesnego zaplanowania i przekazania prognoz (specyfika
kontraktów)
Na temat stawki jednostkowej (okres obowiązywania)


(Z):
zmienność stawki zależy od 3 czynników (w przypadku PLK), które nie są
stałe; stawki między latami są stabilne
(P):
pożądane wyznaczenie stawek na okres kilku lat
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Metodologia kalkulacji stawek (1/3)


Użycie koncepcji efektywnego przedsiębiorcy czyli takiego, przedsiębiorcy, jaki funkcjonowałby
na w pełni konkurencyjnym rynku, o porównywalnym zakresie działalności oraz popycie na jego
usługi, co rzeczywiście istniejący przedsiębiorca obowiązany do prowadzenia kalkulacji kosztów.
Koszt usługi nie powinien zawierać kosztów wynikających z nieefektywnej struktury zasobów oraz
z nieefektywnego wykorzystania zasobów przez zarządcę sieci.
Obiektywność i niedyskryminacja – przypisanie powinno być obiektywne i niezmierzające do
osiągania nadmiernych korzyści przez zarządcę sporządzającego kalkulację, przy zachowaniu
warunków niedyskryminujących żadnego z przewoźników.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
8
Metodologia kalkulacji stawek (2/3)


Przyczynowość kosztów – koszty i aktywa powinny być
przyporządkowane do komponentów metodologii według czynników
powodujących ich powstawanie. Wyodrębnienie składników kosztów
dokonywane jest zgodnie z przeznaczeniem i wykorzystaniem
składników aktywów na potrzeby określonego rodzaju działalności
lub określonej usługi, z zasadą przyczyny powstawania składników
kosztów w ramach określonej działalności oraz z zasadą spójności
pomiędzy ujęciem według rodzajów działalności składników
kosztów, wynikającą z faktu, że składniki te odzwierciedlają różne
aspekty tych samych zdarzeń.
Przejrzystość i spójność – metodologia zakłada jasne i spójne
przypisania pomiędzy alokowanymi komponentami (kosztów oraz
aktywów, które są alokowane na poszczególne stawki),
umożliwiające prześledzenie związku pomiędzy zaksięgowanymi
pozycjami kosztowymi a kosztami usług.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
9
Metodologia kalkulacji stawek (3/3)


Stałość – powinna istnieć stałość stosowanych metodologii z roku
na rok. W przypadku zaistnienia istotnych zmian metodologii
kalkulacji wynikających ze zmian prawa i mających znaczący wpływ
na raportowane informacje, sprawozdania są odpowiednio
korygowane w części, której ewentualne zmiany dotyczą
i
przedstawiane w celu zapewnienia porównywalności.
Materialności ujęcia – dopuszczane jest stosowanie określonych
uproszczeń w kalkulacji kosztów, ujmowaniu i przyporządkowaniu
składników kosztów, jeżeli nie zniekształca to istotnie obrazu
wyrażanego w kalkulacji kosztów.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
10



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Baza kosztowa – zakres dostępu do infrastruktury
Minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej obejmuje:
 obsługę wniosku o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury
kolejowej;
 prawo użytkowania przyznanej infrastruktury kolejowej;
 korzystanie z rozjazdów i węzłów kolejowych w zakresie
koniecznym dla przejazdu pociągu po przyznanej trasie;
 sterowanie ruchem pociągów, w tym sygnalizację, kontrolę,
odprawianie i łączność oraz dostarczanie informacji o ruchu
pociągów;
 udostępnienie informacji wymaganej do wdrożenia lub prowadzenia
przewozów, dla których została przyznana zdolność przepustowa
infrastruktury kolejowej;
 udostępnienie urządzeń sieci trakcyjnej, jeżeli są one dostępne.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
12
Baza kosztowa – objęte rodzaje kosztów
Do ustalenia bazy kosztów uwzględnia się:
 koszty bezpośrednie udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym:
 koszty utrzymania linii kolejowych (koszty operacyjne związane z utrzymaniem linii kolejowych oraz koszty
infrastruktury kolejowej, itp.);

koszty prowadzenia ruchu kolejowego (m.in. koszty dyżurnych ruchu, zarządzania ruchem, nastawniczych,
zwrotniczych, koszty dróżników przejazdowych, itp.).

koszty pośrednie administracji i ogólnozakładowe, przypadającej na działalność udostępniania
infrastruktury kolejowej (koszty personelu i wydatki administracyjne, koszty bhp, szkolenie pracowników, ochrona
przeciwpożarowa, utrzymanie budynków biurowych, pozostałe koszty administracyjno-gospodarcze, itp.);

koszty finansowe związane z obsługą kredytów zaciągniętych na rozwój i modernizację
udostępnianej infrastruktury, przypadające na działalność udostępniania infrastruktury kolejowej.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
13
Baza kosztowa – nieobjęte rodzaje kosztów
Do ustalenia bazy kosztów nie uwzględnia się:
 kosztów infrastruktury kolejowej nieczynnej;
 kosztów infrastruktury kolejowej nieeksploatowanej;
 kosztów infrastruktury kolejowej o znaczeniu wyłącznie obronnym;
 kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów;
 kosztów pozostałej działalności, niezwiązanej z działalnością
udostępniania infrastruktury kolejowej.
PYTANIE?
Czy do bazy kosztów powinno uwzględniać się:
 koszty związane z utrzymaniem przejazdów kolejowo-drogowych, o
rekompensatę których ubiegać się mogą zarządcy (Rozp. Rady EWG
NR 1192/69 o normalizacji rachunkowości).
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
14
Baza kosztowa – pozostałe zasady ogólne

Do kalkulacji kosztów dokonuje się projekcji bazy kosztowej z
wykorzystaniem danych kosztowych za ostatni zamknięty rok
finansowy.

Projekcja bazy kosztowej może zawierać jedynie koszty
uzasadnione zarządcy infrastruktury, skorygowane o wszelkie
nieefektywności struktury zasobów i ich wykorzystani, jak i o
planowaną restrukturyzację kosztową. (zasada koncepcji efektywnego
przedsiębiorcy)

W przypadku finansowania inwestycji ze środków unijnych dokonuje
się pomniejszenia bazy kosztowej o koszty amortyzacji środków
trwałych finansowanych z tych środków. (Krajowe wytyczne dotyczące
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w
okresie programowania 2007-2013)
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
15
Baza kosztowa – możliwe rozwiązania

Przykłady zastosowania koncepcji efektywnego przedsiębiorcy:
benchmarki krajowe;
 benchmarki z innych krajów Unii Europejskiej.

przykładowe wskaźniki: zatrudnienie / km linii, baza kosztowa / km linii, koszty pośrednie i administracji / baza kosztowa, itp.

Przykłady kalkulacji amortyzacji:
regulowane stawki amortyzacji;
 amortyzacja ekonomiczna.


Przykład kalkulacji kosztów pośrednich:
„Koszty pośrednie administracji i ogólnozakładowe, przypadające na działalność udostępniania infrastruktury kolejowej,
odzwierciedlają uzasadnione koszty zarządcy infrastruktury, jednakże nie większe niż X% całości bazy kosztowej.”
PYTANIE?
Jakie benchmarki, jaka amortyzacja, jaki wskaźnik dla kosztów pośrednich były by najbardziej
odpowiednie?
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
16



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Alokacja kosztów – sposoby alokacji (1/2)
Zgodnie z zasadą przyczynowości kosztów koszty i aktywa powinny być przyporządkowane do
komponentów metodologii według czynników powodujących ich powstawanie.
Ponadto zasada przejrzystości i spójności zakłada jasne i spójne przypisania pomiędzy alokowanymi
komponentami.
Przypisanie kosztów:
 Składniki kosztów związane wyłącznie z jednym rodzajem działalności przypisuje się
bezpośrednio do tego rodzaju działalności na podstawie zapisów księgowych i kont;
 Składniki kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności przypisuje się do rodzajów
działalności pośrednio, w następującej kolejności: (…)
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
18
Alokacja kosztów – sposoby alokacji (2/2)
a)
b)
c)
jeżeli jest to możliwe, składniki kosztów związane z kilkoma rodzajami
działalności przypisuje się na podstawie analizy wartości czynników
powodujących wykorzystanie aktywów i kosztów w ramach określonej
działalności,
jeżeli niemożliwe jest ustalenie wartości czynników, o których mowa w a),
składniki kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności przypisuje się
poprzez ustalenie ich związku przyczynowego z tymi składnikami kosztów,
które mogą zostać przypisane w sposób bezpośredni, albo w sposób, o
którym mowa w a),
jeżeli niemożliwe jest zastosowanie sposobów przypisania, o których mowa
w a) i b), składniki kosztów związane z kilkoma rodzajami działalności
przypisuje się na podstawie ogólnego wskaźnika obliczonego jako
stosunek kosztów bezpośrednich i pośrednich przypisanych do danego
rodzaju działalności do łącznych kosztów bezpośrednich i pośrednich
przypisanych do wszystkich rodzajów działalności albo w inny uzasadniony
sposób.
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
19
Alokacja dotacji


Zarządca, kalkulując stawki jednostkowe opłaty podstawowej, pomniejsza wysokość projekcji
bazy kosztowej o przewidywane dotacje na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej,
pochodzące z budżetu państwa i Funduszu Kolejowego.
Przewidywane dotacje w całości pomniejszają bazę kosztową przypisaną do działalności związanej
z usługami podstawowymi.
PYTANIE?
Czy projekcję bazy kosztowej będą pomniejszały również ewentualne przewidywane dotacje na
remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego
(w tym od Marszałków Województw)?
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
20



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Praca eksploatacyjna
Metody wyznaczania pracy eksploatacyjnej:

na podstawie danych historycznych;

na podstawie badań / wywiadów rynkowych;

na podstawie zapotrzebowań na przewozy zgłoszonych przez przewoźników.
PYTANIE?
Która z metod byłaby najdokładniejsza i możliwa do szybkiego zastosowania (przy uwzględnieniu obecnych
przepisów prawnych)?
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
22



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Stawka jednostkowa – Ustawa*

Opłata za korzystanie z infrastruktury kolejowej stanowi sumę opłaty
podstawowej i opłaty dodatkowej.

Opłata podstawowa jest obliczana z podziałem na kategorie linii
kolejowej i rodzaj pociągu, oddzielnie dla przewozu osób i
rzeczy.

Dla opłaty podstawowej wyznaczana jest stawka jednostkowa
określająca opłatę przejazdu jednego pociągu na odległość jednego
kilometra.
*Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z
2007 r. Nr 16 poz. 94 z późn. zm.)
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
24
Stawka jednostkowa – Rozporządzenie*

Stawkę różnicuje się zależnie od:
kategorii linii kolejowej oraz
 całkowitej masy brutto pociągu,

z tym że stawka rośnie wraz ze wzrostem tych parametrów.

Stawki za przejazd pociągów pasażerskich i towarowych, dotyczące tej samej kategorii linii kolejowej i takiej
samej całkowitej masy brutto powinny być jednakowe. (zasada obiektywności i niedyskryminacji)

Stawki dla pociągów pasażerskich i towarowych zestawia się w tablicach, których poszczególne wiersze
dotyczą całkowitej masy brutto pociągów, a kolumny - kategorii linii kolejowych.

Stawki opłat oraz zwiększenia stawek, powinny być skalkulowane w sposób zapewniający ochronę przed
nieuzasadnionym wzrostem dotychczasowego poziomu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej (zasada
stałości)
*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie dostępu i korzystania z infrastruktury
kolejowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 35, poz. 274)
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
25



Przypomnienie procesu powstawania projektu instrukcji
Opinie zarządców i przewoźników
Wstępne wnioski dotyczące:






Ogólnej metodologii kalkulacji stawek
Wyznaczania bazy kosztowej
Alokacji kosztów i dotacji
Wyznaczania pracy eksploatacyjnej
Wyznaczania stawek jednostkowych
Pytania i podsumowanie
Urząd Transportu Kolejowego
Departament Regulacji Transportu Kolejowego
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards