prof. dr hab. Franciszek Leśniak

advertisement
Imię i Nazwisko:
Franciszek Leśniak
stopień naukowy:
profesor nauk humanistycznych
stanowisko:
profesor zwyczajny
Katedra, Zakład, Pracownia:
kierownik Katedry Historii Nowożytnej
Prowadzone zajęcia:
historia Polski; źródłoznawstwo; człowiek, gospodarka i przewrót techniczny; wykład monograficzny;
seminaria magisterskie i doktorskie; konsultacje doktorskie.
Zainteresowania naukowe:
Specjalizuje się w historii gospodarczej i społecznej Polski okresu nowożytnego, historii regionalnej i
biografistyce. Zajmuje się administracją, stosunkami własnościowymi, gospodarką i społeczeństwem
miast małopolskich, pograniczem ruskim i węgierskim, kontaktami gospodarczymi i społecznymi
Małopolski z regionem północnych Węgier, królewszczyznami województwa krakowskiego, dobrami
stołu królewskiego (ekonomiami), w tym wielkorządami krakowskimi i urzędem wielkorządcy w XVI
– XVIII wieku.
kontakt:
telefon: (12) 662-61-94
email:
[email protected]
[email protected]
miejsce i godziny dyżurów: IHiA, pok. 341, wtorek 8.00-09.30, środa 11.30-13.00, E- dyżur: piątek
18.30-20.00
Rozprawa doktorska:
Temat rozprawy: Krosno w czasach Odrodzenia. Studia nad zasiedleniem, stosunkami
własnościowymi, produkcją i wymianą towarową.
Promotor:
prof. dr hab. Feliks Kiryk
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan M. Małecki
prof. dr hab. Andrzej Wyrobisz
Rok obrony:
1986
Rozprawa habilitacyjna:
Temat rozprawy:
Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku
wielkorządowego (Kraków 1996)
Recenzenci wydawniczy:
prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska
dr Ryszard Skowron
Recenzenci do kolokwium habilitacyjnego:
Prof. dr hab. Alicja Falniowska-Gradowska
Prof. dr hab. Feliks Kiryk
Prof. dr hab. Antoni Mączak
Rok obrony:
1997
Tytuł profesora:
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Rok uzyskania tytułu:
2002
Granty i prace badawcze:
Lustracja województwa krakowskiego 1660 (2001-2004)
Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w cyrkułach tarnowskim, rzeszowskim i
sanockim w świetle sumariuszy metryki józefińskiej (1785-1787) (2005-2007)
Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym (2011-2014)
Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:
Polskie Towarzystwo Historyczne
Komisja Historyczna Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne
Udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych:
"Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI w." ["Ludność żydowska w Polsce
południowo-wschodniej" Kraków 12-13 XII 1989]
"Najstarsze skupiska Żydów w Małopolsce" ["Dzieje Żydów w Małopolsce". Sandomierz 8 V 1990]
"Nowy Sącz jako ośrodek produkcji i wymiany towarowej w XVI i pierwszej połowie XVII
stulecia". ["Dzieje miasta Nowego Sącza". Nowy Sącz 7-8 XI 1992]
"Wielkorządcy zamku krakowskiego od XVI do XVIII wieku" ["Urzędy centralne i nadworne
Rzeczypospolitej od XIV do XVIII wieku". Kraków 16 XI 1993]
"Historia nowożytna na studiach podyplomowych - program nauczania". ["Koncepcja kształcenia
czynnych nauczycieli z wyższym wykształceniem w zakresie drugiego przedmiotu nauczania".
Kraków 15-17 XI 1993]
"Początki osady i miasta". ["Z dziejów Rzeszowa 1354-1939". Rzeszów 12-13 X 1994]
„Obchod s vínom medzi Uhorskom a Poľskom v 17. storočí”. [„Nápoje v minulosti a prítomnosti
Slovenska”. Prešov 7-9 IX 1999]
„Towarová výmena medzi malopoľskými a severouhorskými mestami v 16. a v prvej polovici 17.
storočia” [„Slovensko-poľské politické, hospodárske a kultúrne vzťahy od začiatku 14. storočia do
konca 17. storočia”. Bratislava 9-10 XI 1999]
„Król i jego miasta w Małopolsce (od XVI do pierwszej połowy XVII wieku”) [„Dwór a kraj. Między
centrum a peryferiami władzy”. Kraków 2-5 IV 2001]
„Rzut oka na przeszłość miast podgórskich w okresie nowożytnym” [„Archeologia okresu
nowożytnego w Karpatach polskich” Krosno 21-22 XI 2006]
„Imigranci z Krosna w elicie mieszczaństwa krakowskiego w XVI i XVII wieku” [„Elita polityczna
Krakowa i jej związki z innymi miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej” Kraków 1-3 X
2009]
„Rocznik Sądecki”. Najważniejsze czasopismo naukowe regionu sądeckiego” [„Prasa sądecka od
zarania do dziś (1891-2011). W 120. rocznicę wydania w Nowym Sączu pierwszego czasopisma”
Nowy Sącz 16-17 VI 2011]
„Transgraniczna komunikacja miast podgórskich po obu stronach Karpat” [„Miasta w Europie
Środkowo-Wschodniej (XVIII-XX wiek). Procesy modernizacyjne miast” Kraków 6 III 2012]
„Ksiądz Jan Sygański i Sądecczyzna” [„Sądecczyzna w literaturze polskiej, historiografii i mediach”
Nowy Sącz 18-19 VI 2012]
„Duchowieństwo kościoła parafialnego w Krośnie do połowy XVII wieku” [„Kościół parafialny Św.
Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta” Krosno 21 IX 2012]
„Nierówna walka. Dzieci w miastach a kleski elementarne (XVI-XVIII w.) [„W kręgu rodziny epok
dawnych – rytmy życia, rytmy codzienności. Dzieciństwo” Kraków 17-18 X 2012]
„Andrzej Badurski i szpital kliniczny św. Barbary” [„Komisja Edukacji Narodowej: ludzie i dzieło w
dialogu pokoleń”, Kraków 14 - 15 X 2013]
„Mieszczanek i mieszczan świat rzeczy drobnych zapisany w pośmiertnych inwentarzach ruchomości
(XVI – XVIII w.)” [„W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i
mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń” Kraków 15-16 X 2014 ]
„Kurioza kuchni leczniczej XVII i XVIII wieku” [„Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w przestrzeni
historycznej” Kraków 9-10 IV 2015]
„Szlachta w Krośnie – mieście pogranicza trzech kultur (w XVI i pierwszej połowie XVII wieku”
[„Szlachta w miastach Królestwa Polskiego, Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza (XIII-XVIII wiek)”
Warszawa 20-21 V 2016]
podręczniki, skrypty:
Wielka historia Polski, t. III-V, Kraków 1998.
Wielka historia Polski, t. XI-XIII (biogramy (284)ważniejszych postaci historycznych z okresu
nowożytnego), Kraków 2000-2001
Wielka historia Polski, t. III-IV, Kraków-Warszawa 2002.
Tło historyczne: Panowanie Stanisława Augusta, [w:] Literatura polska. Sztuka, muzyka, teatr,
edukacja. Oświecenie, klasycyzm, Kraków 2005, s. 5-28.
osiągnięcia:
prodziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej (1999-2005)
ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej do oceny jakości kształcenia (2006-2007)
członek Komitetu Redakcyjnego „Rocznika Sądeckiego” (od 2000)
przewodniczący Komitetu Redakcyjnego „Studiów z Dziejów Krosna i regionu” (od 2002)
członek redakcji „Studiów Historycznych” (od 2003)
członek Kolegium Wydawców „Lustracji dóbr królewskich XVI-XVIII wieku” (od 2005)
Organizacja konferencji:
"Ludność żydowska w Polsce południowo-wschodniej" Kraków 12-13 XII 1989
„Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy” Kraków 2-5 IV 2001
Publikacje:
Najważniejsze publikacje:
Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, cz. I-III, Warszawa 2005, ss. XLI, 1012.
Monografie:
Krosno w czasach Odrodzenia. Studia nad społeczeństwem miasta, Kraków 1992, ss. 208.
Wielkorządcy krakowscy XVI – XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku
wielkorządowego. Kraków 1996, ss. 328.
Rzemieślnicy i kupcy w Krośnie (XVI – pierwsza połowa XVII wieku), Kraków 1999, ss. 324.
Socjotopografia Krosna (1512-1630). Studia i materiały, Kraków 2005, ss. 284.
Struktura własności ziemskiej i użytkowania gruntów w Galicji w cyrkułach rzeszowskim, sanockim i
tarnowskim w świetle katastru józefińskiego (1785-1787), Toruń 2009, ss. 304.
Artykuły w czasopismach naukowych:
Zarys dziejów Tymbarku do roku 1918, [w:] Tymbark. Szkice z dziejów miejscowości i okolic (13531978), Kraków 1978, s. 9-26.
Stosunki demograficzne w Tymbarku w latach 1785-1918, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w
Rzeszowie, z. 3/44: Historia, r. 1980, s. 65-90.
Prace magisterskie obronione w Zakładzie Historii WSP w Rzeszowie na studiach zaocznych w
latach 1976/1977 i 1977/1978, Rocznik Naukowo- Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 3/44: Historia,
r. 1980, s. 261-268.
Domy w Krośnie i ich mieszkańcy w świetle zachowanych inwentarzy z końca XVI stulecia,
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 4/53: Historia, r. 1983, s. 29-42.
Seria wydawnicza historyków Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Rocznik Województwa
Rzeszowskiego, t. X: 1984, s. 195-199.
Kupcy krośnieńscy w handlu węgierskim winem w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, Rocznik
Naukowo- Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 5/61: Historia, r. 1985, s. 27-67.
Obrony prac magisterskich z zakresu historii na studiach zaocznych w latach 1978/79-1982/83 i
dziennych w latach 1980/81-1982/83, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie, z. 5/61:
Historia, r. 1985, s. 193-203.
Aptekarze w Krośnie (1551-1625), Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, nr 109: Prace
Historyczne, t. XII: 1987, s. 143-157.
Wielkorządy krakowskie i ekonomia niepołomicka w okresie przejmowania ich w zarząd przez
Stanisława Antoniego Jaszewskiego (1738-1739), Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie,
z. 158: Prace Historyczne, t. XVI: 1993, s. 247-263.
Królewskie komisje inwentarzowe w wielkorządach krakowskich (druga połowa XVI – XVIII w.),
Studia Waweliana, t. V: 1996, s. 91 – 107.
Zarys problematyki dóbr stołu królewskiego w Koronie i na Litwie (koniec XVI-XVIII wieku),
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 203, 1999, Prace Historyczne, XX, s. 2944.
Ordynacje dla mieszkańców Limanowej (1598-1683), Rocznik Sądecki, t. XXVII, 1999, s. 141-160.
Wymiana towarowa między miastami polskiego Podkarpacia a północnowęgierskimi
(wschodniosłowackimi) w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia. Tovarová výmena medzi poľskými
podkarpatskými a severouhorskými (východoslovenskými) mestami v 16. storočí a v prvej polovici
17. storočia, Historické štúdie, 41, Bratislava 2000, s. 49-67.
Import wina węgierskiego do Polski przez Krosno w XVI i pierwszej połowie XVII stulecia, [w:]
Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska, zost. Jozef Badurík, Peter Kónya, Radovan Pekník,
Prešov 2001, s. 61-67.
„Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy” – konferencja naukowa (Kraków – Wawel, 2-5
kwietnia 2001), Barok, t. 8/2 (16), 2001, s. 163-166.
Kontakty gospodarcze miast pogranicza polsko-węgierskiego w XVI i pierwszej połowie XVII w.,
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Oddz. PAN w Krakowie, t. 45, 2001, z. 1, s. 2122.
Ks. Władysław Sarna – pionier regionalizmu na Podkarpaciu, [w:] Małopolska. Regiony –
Regionalizmy – Małe Ojczyzny, t. IV, Kraków 2002, s. 99-109.
Jerzy Tymowski (1559-1631), kupiec i rajca nowosądecki, Rocznik Sądecki, t. XXX, 2002, s. 23-41.
„Rocznik Sądecki” jako regionalne czasopismo naukowe, [w:] Małopolska. Regiony – Regionalizmy
– Małe Ojczyzny, t. V, Kraków 2003, s. 93-110; Rocznik Sądecki, t. XXXI, 2003, s. 17-30.
Pracownicy pomocniczy administracji miejskiej w Krośnie (1512-1630), [w:] Księga Jubileuszowa
Profesora Feliksa Kiryka, red. Andrzej Jureczko, Franciszek Leśniak, Zdzisław Noga, Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 21, Studia Historica III, Kraków 2004, s. 291-302.
Feliks Kiryk – historyk małych i wielkich ojczyzn, [w:] Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe
Ojczyzny, t. VI, Kraków 2004, s. 13-30.
Jubileusz Profesora Stanisława Grzybowskiego, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Historica X, Kraków 2011, s. 3-5
Dokumenty z 1811 i 1870 roku odnalezione w gałce kopuły wieży bramnej klasztoru klarysek w
Starym Sączu, Rocznik Sądecki, t. 40, 2012, s. 199-224.
Medykamenty z wyklejek „Diariusza” Jerzego Tymowskiego (1559-1631), Rocznik Sądecki, t. XLI,
2013, s. 253-261.
Ks. Tomasz Leśniak (1913-1941), Rocznik Sądecki, t. 43, 2015, s. 393-395.
Ruchomości mieszczan jako atrybuty stratyfikacji społecznej (XVI-XVIII w.), Res Gestae.
Czasopismo Historyczne, 1, 2015, s. 90-106.
redakcja naukowa:
Tymbark. Szkice z dziejów miejscowości i okolic (1353-1978), Kraków 1978, ss. 96.
Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki europejskiej ofiarowane Profesorowi
Stanisławowi Grzybowskiemu, Kraków 2000, ss. 352.
Europejski system transferu punktów (European Credit Transfer System – ECTS). Informator
Wydziału Humanistycznego, rok akademicki 2001/2002, Kraków 2001, ss. 243.
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. IV, Krosno 2002.
[i Andrzej Jureczko, Zdzisław Noga] Księga Jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka, Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis, 21, Studia Historica III, Kraków 2004.
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. V, Krosno 2010.
Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. VI, Krosno 2012.
Rozdziały w monografiach:
Skupiska żydowskie w miastach małopolskich do końca XVI wieku, [w:] Żydzi w Małopolsce. Studia
z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. Feliks Kiryk, Przemyśl 1991, s. 13-36.
Mieszkańcy, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992, s.
393-410.
Obszar miasta, zasiedlenie i stosunki własnościowe, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, red.
Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992, s. 309-325.
Władze miejskie, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków 1992,
s. 327-339.
Życie gospodarcze, [w:] Dzieje miasta Nowego Sącza, t. I, red. Feliks Kiryk, Warszawa-Kraków
1992, s. 341- 392.
Stanisław Witowski, chorąży łęczycki, kasztelan brzeziński, jako wielkorządca krakowski w latach
1615-1633, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w
sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jacek Chrobaczyński, Andrzej Jureczko, Michał Śliwa, Kraków
1993, s. 447-455.
Handel, [w:] Dzieje Sandomierza, red. Henryk Samsonowicz, t. II, cz. 1: W okresie świetności, red.
Feliks Kiryk, Warszawa 1993, s. 122-183.
Mieszkańcy, [w:] Dzieje Sandomierza, red. Henryk Samsonowicz, t. II, cz. 1: W okresie świetności,
red. Feliks Kiryk, Warszawa 1993, s. 187- 268.
Życie gospodarcze, społeczne i kulturalne, [w:] Dzieje Rzeszowa, t. I, red. F. Kiryk, Rzeszów 1994, s.
193-218.
Stosunki ustrojowe, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. Feliks Kiryk, Kraków 1995, s. 115-152.
Mieszkańcy, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. Feliks Kiryk, Kraków 1995, s. 203-228.
Wymiana towarowa, [w:] Sanok. Dzieje miasta, red. Feliks Kiryk, Kraków 1995, s. 177-199.
Wielkorządcy zamku krakowskiego od XVI do XVIII stulecia, [w:] Urzędy dworu monarszego
dawnej Rzeczypospolitej i państw ościennych, red. Antoni Gąsiorowski, Ryszard Skowron, Kraków
1996, s. 141-153.
Miasto w latach 1565-1772, [w:] Limanowa. Dzieje miasta, t. I, 1565-1945, red. Feliks Kiryk, Kraków
1999, s. 69-209.
W okresie Polski szlacheckiej, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. Feliks Kiryk,
Kraków 2000, s. 101-253.
Stanisław Grzybowski. Życie i twórczość, [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki
europejskiej ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, Kraków 2000, s. 5-9.
Rodzina mieszczańska przed „urzędem” – w świetle krośnieńskich ksiąg radzieckich i ławniczych z
XVI i początków XVII stulecia, [w:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki
europejskiej ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu, Kraków 2000, s. 268-278.
Duchowni i mieszczanie w Krośnie w XVI i pierwszych dziesięcioleciach XVII wieku, [w:] Krosno.
Studia z dziejów miasta i regionu, t. IV, Krosno 2002, s. 7-65.
Król i jego miasta w województwie krakowskim w okresie nowożytnym. Próba charakterystyki, [w:]
Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, red. Ryszard Skowron, Kraków 2003, s. 143-156.
Z życia gospodarczego i społecznego wsi podkrośnieńskich w okresie staropolskim, [w] Janusz Słyś,
Dzieje wsi Rogi do 1939 roku, Rogi 2005, s. 7-12.
Wielkorządcy krakowscy a mieszkańcy Krakowa w epoce nowożytnej, [w:] Kraków. Studia z dziejów
miasta, red. Jerzy Rajman, Kraków 2007, s. 110-119.
Organiści i kantorzy w Krośnie (1518-1630), [w:] Człowiek w teatrze świata. Studia o historii i
kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesiątych urodzin,
red. B. Popiołek, Kraków 2010, s. 132-141
Elita intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.), [w:] Krosno. Studia z
dziejów miasta i regionu, t. V, red. F. Leśniak, Krosno 2010, s. 21-61
Imigranci z Krosna w elicie mieszczaństwa krakowskiego w XVI i XVII wieku, [w:] Elita władzy
miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy
XVII wieku). Zbiór studiów, red. Z. Noga, Kraków 2011, s. 191-200.
„Rocznik Sądecki” (1939-2010). Najważniejsze czasopismo naukowe regionu sądeckiego, [w:] Prasa
sądecka od zarania do dziś 1891-2011, red. Bolesław Faron, Kraków 2012, s. 120-143.
Pitawal krośnieński. Procesy sądowe w latach 1538-1630, [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i
regionu, t. VI, red. Franciszek Leśniak, Krosno 2012, s. 9-34.
Duchowieństwo kościoła parafialnego w Krośnie do połowy XVII wieku, [w:] Kościół parafialny
Świętej Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta, red. Piotr Łopatkiewicz, Krosno 2012, s. 2537.
Książka w inwentarzach mieszczan krośnieńskich (XVI-pierwsza połowa XVII wieku), [w:]
Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red.
Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Kraków 2012, s. 1163-1184.
Choroba, śmierć i pochówek w Krośnie wczesnonowożytnym, [w:] Miasta i ludzie. Sacrum i
profanum, red. Paweł Grata, Beata Lorens, Rzeszów 2013, s. 127-137.
Ksiądz Jan Sygański i Sądecczyzna, [w:] Sądecczyzna w historiografii, literaturze i mediach, red.
Bolesław Faron, Kraków 2013, s. 31-42.
Nierówna walka. Dzieci i epidemie w okresie staropolskim, [w:] W kręgu rodziny epok dawnych.
Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, DiG, Warszawa
2014, s. 79-93.
Profesor Andrzej Badurski w służbie wielkiej reformy. Szpital kliniczny św. Barbary w Krakowie,
[w:] Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. Katarzyna Dormus,
Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Ryszard Ślęczka, Kraków 2014, s. 217-230.
Wsie miasta Krosna do połowy XVII w., [w:] Scientia nihil est quam veritatis imago. Studia
ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. Anna
Sochacka, Paweł Jusiak, Lublin 2014, s. 100-112.
W okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII w., [w:] Podegrodzie i gmina Podegrodzie. Zarys
dziejów, red. Feliks Kiryk, Kraków 2014, s. 135-211.
Mieszczanek i mieszczan świat rzeczy drobnych zapisany w pośmiertnych inwentarzach ruchomości
(XVI-XVIII wiek), [w:] Kobieta i mężczyzna, jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A.
Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, s. 255-262.
Transgraniczna komunikacja miast podgórskich po obu stronach Karpat (do końca XVIII wieku), [w:]
Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne, red. Kazimierz Karolczak, Peter
Kovaľ, Konrad Meus, Kraków 2016, s. 50-71
Kurioza kuchni leczniczej w XVII i XVIII w., [w:] Wiktuały, kuchnia, kultura jedzenia w
perspektywie historycznej, red. Przemysław Jędrzejewski, Piotr Magiera, Klaudia Skrężyna, Gabriel
Szuster, Kraków 2016, s. 257-270.
Recenzje:
Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, red. Piotr Dymmel, Lublin 1992 [w:] Pamiętnik
Sandomierski, t. I: 1993, s. 189-190.
Grybów. Studia z dziejów miasta i regionu, t. I, red. D. Quirini-Popławska, Kraków 1992 [w:]
Rocznik Sądecki, t. XXI: 1993, s. 241-243.
Wieliczka. Dzieje miasta (do roku 1980), red. Stanisław Gawęda, Antoni Jodłowski, Józef
Piotrowicz, Kraków 1990 [w:] Studia Historyczne, r. XXXVI: 1993, z. 1, s. 119-123.
Alicja Falniowska-Gradowska, Ojców w dziejach i legendzie, Ojców 1995 [w:] Studia Historyczne, R.
XL:1997, z. 3, s. 448-450.
Almanach Nowotarski, nr 4, 1999 [w:] Rocznik Sądecki, t. XXIX, Nowy Sącz 2001, s. 290-291.
Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja,
Kraków 2001, ss. 418 [w:] Nowa Polszczyzna, nr 5, 2001, s. 67-68.
Dziedzictwo kulturowe w regionie. Małopolska. Ścieżka edukacyjna, red. Janina Mazur, Kraków
2000; Małopolska. Regiony – regionalizmy- małe Ojczyzny, t. III, Kraków 2001, s. 277-279.
Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy [w:] Konspekt, nr 9, 2001/2002, s. 49-52.
„Dwór a kraj. Między centrum a peryferiami władzy” – konferencja naukowa (Kraków – Wawel, 2-5
kwietnia 2001), Studia Historyczne, R. XLV, 2002, z. 1, s. 115-118.
Ocena podręczników historii do klasy II gimnazjum: Zofia Bentkowska-Sztonyk, Edyta Wach,
Historia II. Podręcznik dla klasy drugiej gimnazjum, Wydawnictwo Edukacyjne Wiking, Wrocław
2000; Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki, Historia II, podręcznik dla klasy II gimnazjum,
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1999; Kazimierz Przybysz, Wojciech J. Jakubowski,
Mariusz Włodarczyk, Historia dla gimnazjalistów. Dzieje nowożytne. Podręcznik. Klasa II, Oficyna
Edukacyjna. Krzysztof Pazdro, Warszawa 2001; Grzegorz Szymanowski, współpraca Witold
Bobiński, Historia ludzi. 2 klasa gimnazjum. Od renesansu do Rewolucji Październikowej,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2001 [w:] Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, t. I, red.
Andrzej Kastory, Grzegorz Chomicki, Kraków 2002, s. 39-47.
Piotr Borek, Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie, Kraków 2002, ss. 300 [w:] Konspekt, nr
14/15, wiosna-lato 2003, s. 180-181.
Cystersi w Szczyrzycu. Historia i Kultura. Katalog wystawy w Galerii „Dawna Synagoga”
(październik – grudzień 2000), red. Robert Ślusarek, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy
Sącz 2000, ss. 95 [w:] Rocznik Sądecki, XXXI, 2003, s. 254.
Recenzja podręcznika Jana Wróbla „Odnaleźć przeszłość. Historia od starożytności do 1815 roku”
[w:] Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych, t. III, red. Grzegorz Chomicki, Kraków 2005,
s. 39-45.
Krzysztof Moskal, Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą i Hornadem, cz. I: Od czasów
najdawniejszych do 1500 r., Wydawnictwo Fundacja, Nowy Sącz 2004 [w:] Rocznik Sądecki,
XXXIII, 2005, s. 351-352.
Słownik biograficzny historii Polski (70 biogramów, t. 1-2, red. Janina Chodera, Feliks Kiryk,
Wrocław 2005.
Krzysztof Mikulski, Pułapka niemożności. Społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów
modernizacyjnych (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku), Toruń 2004 [w:] Studia
Historyczne, r. XLIX, 2006, z. 1, ss. 99-102.
Krzysztof Moskal, Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą i Hornadem, cz. II: Od roku
1500 do 1771, Nowy Sącz 2005 [w:] Rocznik Sądecki, XXXIV, 2006, s. 350-351.
Danuta Sułkowska, Za klauzurą. Starosądecki klasztor klarysek od założenia do współczesności, Stary
Sącz 2006 [w:] Rocznik Sądecki, t. XXXVI, 2008, s. 403-404.
Stanisława Tomkowicza „Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego”. Z rękopisów Autora wydali i
własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2007 [w:] Rocznik
Sądecki, t. XXXVII, 2009, s. 378-380.
”Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu limanowskiego.„ Z rękopisów Autora wydali i
własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2008 [w:] Rocznik
Sądecki, t. 38, 2010, s. 474-476
Wielka księga Radłowa (Radłów i gmina radłowska), red. F. Kiryk, t. 1-2, Kraków 2008-2009 [w:]
Małopolska. Regiony – Regionalizmy – Małe Ojczyzny, XII, Kraków 2010, s. 370-374
„Stanisława Tomkowicza„ Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego ”. Z rękopisów autora wydali
i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. Muzeum Narodowe w
Krakowie, Kraków 2005 [w:] Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, t. V, red. F. Leśniak, Krosno
2010, s. 555-557
Maciej Ziemierski, Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w
XVII – XVIII wieku, Kraków 2013 [w:] Res Gestae. Czasopismo Historyczne, 1, 2015, s. 349-353.
Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662-1855, opr. Stanisław Grodziski,
Kraków 2015 [w:] Rocznik Sądecki, t. 44, 2016, s. 355-356
Działalność popularyzatorska:
Henryk Walezy, Fikcje i Fakty, r. 1988, nr 11, s. 47-50.
Władysław IV, Fikcje i Fakty, r. 1988, nr 12, s. 65-69; r. 1989, nr 1, s. 35-39.
Michał Korybut Wiśniowiecki, Fikcje i Fakty, r. 1989, nr 2, s. 45- 51.
August II, Fikcje i Fakty, r. 1989, nr 5, s. 46-49; 6, s. 60-63.
Stanisław Leszczyński, Fikcje i Fakty, r. 1990, nr 1, s. 34-37; 2, s. 24-29.
XVI-XVII wiek, [w:] Kronika Polski, red. Andrzej Nowak, Kraków 1998, s. 159-296.
Dwór królewski (i 13 innych haseł), [w:] Encyklopedia Krakowa, Kraków 2000.
[hasła w:] Encyklopedia szkolna WSiP. Historia, red. Andrzej Friszke, Eugeniusz Cezary Król,
Warszawa 2004.
[hasła w:] Encyklopedia Tarnowa, red. Andrzej Niedojadło, Tarnów 2010.
Jana Długosza związki z Sądecczyzną, Almanach Sądecki, r. 24, nr 1/2, 2015, s. 3-17.
Inne:
Zabawa w słońcu, Gazeta Południowa, 11 V 1977, s. 5 (Kronika obecnych)
Wyróżnienie: VI Warszawska Jesień Poezji – Konkurs Jednego Wiersza – 30 IX 1977 (Na progu, Młynowe pole
ranne, Złe zasypianie)
Nietoperz błądzi sam nocą, Jednodniówka Jesieni Tatrzańskiej. VIII Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce
górskiej, Zakopane, wrzesień 1979
Nocka, Okruszyna lata, Wieści, 16 III 1980, s. 3
Opada pierzyna nocy, Profile, nr 7, listopad 1982, s. 25
Zapis zbrodni, Nowy Wyraz. Miesięcznik Literacki Młodych, nr 2, 1979, s. 68
Wiersze (Na progu [II], Na granicy dnia i cienia, Rybobranie, Młynowe pole ranne, Sierpień), Konspekt, nr 3,
2000, s. 131-132.
Promotorstwo doktoratów:
Jerzy Gordziejew (2000)
Roman Chyła (2007)
Piotr Wierzbicki (2007)
Marcin Gadocha (2010)
Przemysław Jędrzejewski (2016)
Data aktualizacji: 25.10.2016
Download