ROLA MATERIAŁÓW ODNIESIENIA W ANALITYCE CHEMICZNEJ

advertisement
ROLA MATERIAŁÓW ODNIESIENIA
W ANALITYCE CHEMICZNEJ
Jacek Namieśnik, Piotr Konieczka
Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 GDAŃSK
e-mail: [email protected]
[email protected]
1
Terminologia
materiał odniesienia
certyfikowany materiał
odniesienia
materiał do kontroli jakości
laboratoryjny materiał
odniesienia
Reference Material – RM
Certified Reference Material – CRM
Standard Reference Material – SRM
Quality Control Material – QCM
Laboratory Reference Material – LRM
pierwotny materiał
odniesienia
Primary Reference Material – PRM
bezmatrycowy materiał
odniesienia
Matrix-free (Matrix-less) Reference
Material
Standard
wzorzec
2
Organizacje i instytucje
IRMM
NIST
IChTJ
ISO
REMCO
GUM
BCR
VIM
EURACHEM
ASTM
Institute for Reference Materials and Measurements
(EC JRC)
National Institute of Standards and Technology (USA)
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
International Standard Organization Committee on Reference Materials
Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement
Bureau Communautaire de Reference
International Vocabulary of Basic and General
Terms in Metrology
Network of Analytical Chemistry Organisations in
Europe
American Society for Testing and Materials (USA)
3
Definicje
Materiał odniesienia (ang. Reference Material - RM) - materiał lub
substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są
dostatecznie jednorodne i na tyle dobrze określone, aby mogły być
stosowane do kalibracji przyrządu, oceny metody pomiarowej lub do
przypisania wartości cechom materiałów.
Certyfikowany materiał odniesienia (ang. Certified Reference
Material - CRM) - materiał odniesienia opatrzony atestem
(certyfikatem), którego jedną lub więcej właściwości atestowano z
wykorzystaniem procedury zapewniającej odniesienie do dokładnego
wzorca jednostki miary wyrażającej daną właściwość, z
jednoczesnym podaniem, dla każdej atestowanej wartości,
niepewności na określonym poziomie ufności.
4
Materiały odniesienia w kontroli i zapewnieniu jakości
wyników pomiarów analitycznych
SP
Ó
JN
O
ŚĆ
JAKOŚĆ WYNIKÓW
POMIARÓW
ANALITYCZNYCH
WALIDACJA
METODYK
ANALITYCZNYCH
ŚĆ
O
N
W
E
EP
NI
MATERIAŁY
MATERIAŁY
ODNIESIENIA
ODNIESIENIA
BADANIA
MIĘDZYLABORATORYJNE
5
Wykorzystanie materiałów odniesienia
• walidacja nowych metodyk analitycznych;
• potwierdzenie umiejętności laboratorium lub analityka;
• rutynowa kontrola dokładności i precyzji wyników oznaczeń;
• kalibracja przyrządów i metodyk;
• badanie dokładności i/lub odzysku;
• zapewnienie spójności pomiarowej;
• oszacowanie niepewności pomiaru;
6
Klasyfikacja materiałów odniesienia
MATERIAŁY ODNIESIENIA
CERTYFIKOWANE
NIECERTYFIKOWANE
BEZMATRYCOWE
1. Substancje czyste
2. Roztwory wzorcowe
3. Gazowe mieszaniny
wzorcowe
MATRYCOWE
Pierwotne
materiały
odniesienia
(PRMs)
1. Materiały do kontroli
jakości ( QCMs)
2. Laboratoryjne
materiały
odniesienia(LRMs )
3. Wtórne materiały
odniesienia
( SecRMs)
Tylko certyfikowane
materiały odniesienia
7
Klasyfikacja materiałów odniesienia
Lp.
1.
Parametr klasyfikujący
Właściwości
Dodatkowe wyjaśnienia
- skład chemiczny
Materiały odniesienia będące zarówno
czystymi chemicznymi związkami lub
reprezentatywnymi próbkami matrycowymi,
rzeczywistymi lub z dodatkiem analitu,
charakteryzujące się jedną lub wieloma
właściwościami chemicznymi lub
fizykochemicznymi.
- właściwości
biologiczne i
kliniczne
Materiały charakteryzujące się jedną lub wieloma
właściwościami biochemicznymi lub klinicznymi.
- właściwości fizyczne Materiały charakteryzujące się jedną lub wieloma
właściwościami fizycznymi np. temperatura
topnienia, lepkość, gęstość.
- właściwości
techniczne
Materiały charakteryzujące się jedną lub wieloma
właściwościami technicznymi np. twardość,
wytrzymałość.
- różnorodne
8
Klasyfikacja materiałów odniesienia cd.
Lp.
2.
Parametr klasyfikujący
Skład
chemiczny
- czyste substancje
(wykorzystywane np.
do identyfikacji)
Dodatkowe wyjaśnienia
Materiały
wysokiej
czystości
czysty składnik (izotop,
pierwiastek lub związek
chemiczny), w którym suma
zanieczyszczeń nie przekracza 10
µmol/mol
Materiały o
określonej
czystości
jak powyżej, przy czym suma
zanieczyszczeń nie przekracza 50
µmol/mol
Materiały
pierwszego
rzędu
jak powyżej, przy czym suma
zanieczyszczeń nie przekracza
100 µmol/mol
- roztwory
Kalibracja oraz stosowanie procedur analitycznych
na etapie ich modyfikacji
- metodycznie
dedykowane
materiały
Wartości są określone dla stosowanej
metody wykonywanej wg ściśle
określonego przepisu analitycznego
- materiały o znanym
składzie matrycy
Kalibracja metodyk porównawczych
9
Klasyfikacja materiałów odniesienia cd.
Lp.
2.
cd.
Parametr klasyfikujący
Skład
chemiczny
- materiały
matrycowe
Dodatkowe wyjaśnienia
Materiały
odniesienia
zawierające
składniki
główne
składniki (w matrycy) występują
na poziomie stężeń większym niż
100 mmol/kg lub 100 mmol/dm3
Materiały
odniesienia
zawierające
składniki
uboczne
składniki (domieszki) występują
na poziomie stężeń powyżej 100
mmol/kg lub 100 mmol/dm3
Materiały
odniesienia
zawierające
składniki
śladowe
składniki występują w matrycy
na poziomie stężeń poniżej 100
µmol/kg lub 100 µmol/dm3
Materiały
odniesienia
zawierające
składniki
ultraśladowe
składniki występują w matrycy
na poziomie stężeń poniżej 100
nmol/kg lub 100 nmol/dm3
10
Klasyfikacja materiałów odniesienia cd.
Lp.
3.
Parametr klasyfikujący
Spójność
pomiarowa
z układem
SI
Dodatkowe wyjaśnienia
Materiały klasy 0
Czyste indywidua chemiczne certyfikowane w
stosunku do jednostek układu SI przy najniższej
osiągalnej niepewności wyników pomiarów.
Materiały klasy I
Materiały odniesienia certyfikowane w stosunku
do jednostek układu SI lub materiałów odniesienia
klasy 0 z określoną niepewnością wyników
pomiarów i przy braku mierzalnych efektów
matrycowych.
Materiały klasy II
Materiały odniesienia certyfikowane w stosunku
do jednostek układu SI lub materiałów odniesienia
klasy 0 lub I przy zdefiniowanej niepewności
wyników pomiarów.
Materiały klasy III
Materiały odniesienia certyfikowane w stosunku
do materiałów odniesienia klasy 0, I, II.
Materiały klasy IV
Materiały odniesienia certyfikowane w stosunku
do jednostek innych układów niż SI.
Materiały klasy V
Materiały odniesienia charakteryzujące się
brakiem spójności pomiarowej z jakimkolwiek
układem miar.
11
Klasyfikacja materiałów odniesienia cd.
Lp.
4.
5.
Parametr klasyfikujący
Dodatkowe wyjaśnienia
Niepewność
określenia
stężenia
(ilości)
analitu w
materiale
Certyfikowane
materiały
odniesienia
Pierwotne materiały odniesienia (PRM)
Certyfikowane materiały odniesienia (CRM)
Niecertyfikowane
materiały
odniesienia
Materiały odniesienia (składniki o znanej ale nie
certyfikowanej zawartości)
Laboratoryjne materiały odniesienia (LRM)
Materiały do kontroli jakości (QCM)
Zastosowanie
w badaniach
chemicznych
- Kalibracja przyrządów analitycznych;
- Szacowanie spójności pomiarowej;
- Określanie niepewności pomiarowej;
- Kontrola jakości wyników pomiarowych;
- Walidacja metodyk analitycznych.
12
Charakterystyka podstawowych typów materiałów
odniesienia
Rodzaj materiału
Charakterystyka
Pierwotny materiał
odniesienia
• materiał o najwyższej metrologicznej jakości,
którego wartości właściwości są określane
(certyfikowane) z wykorzystaniem metod
pierwotnych;
• „sporządzany” przez narodowy instytut
metrologiczny;
• uznawany przez narodowe instytucje;
• spójny z jednostkami układu SI i sprawdzany w
porównaniach międzylaboratoryjnych.
13
Charakterystyka podstawowych typów materiałów
odniesienia
Rodzaj materiału
Certyfikowany materiał
odniesienia
Charakterystyka
• „spełniający” wymogi zawarte w definicji
proponowanej przez przewodnik ISO nr 30;
• „sporządzany” przez narodowe laboratoria
odniesienia lub specjalne instytucje czy też
organizacje;
• weryfikowany przy użyciu metodyk
odniesienia, przez porównania wyników
różnych metod lub zastosowanie dwóch
procedur analitycznych;
• uznawany przez narodowe i specjalistyczne
organizacje;
• posiadający certyfikat (wartość niepewności
certyfikowanej właściwości oraz opisana
spójność pomiarowa);
14
Charakterystyka podstawowych typów materiałów
odniesienia
Rodzaj materiału
Laboratoryjny materiał
odniesienia
i materiał do kontroli
jakości
Charakterystyka
• „spełniający” wymogi zawarte w definicji
proponowanej przez przewodnik ISO nr 30;
• produkowany przez organizację
akredytacyjną;
• mający ustanowione wartości odniesienia;
• wyposażony w opis spójności pomiarowej
oraz oszacowania niepewności.
15
Porównanie głównych wymagań stawianych
materiałom odniesienia i roztworom wzorcowym
MATERIAŁ ODNIESIENIA
1. Stężenia wszystkich składników, w tym
składników matrycy, powinny być możliwie
zbliżone do stężeń odpowiednich
składników w badanym obiekcie.
2. Dokładność znajomości stężeń
składników, powinna umożliwić wykrycie
błędów systematycznych.
3. Znana, niska wartość niepewności.
ROZTWÓR WZORCOWY
1. Nie powinny zawierać zanieczyszczeń
wpływających na wynik kalibracji.
2. Powinny umożliwiać przeprowadzenie
kalibracji w całym zakresie stężeń
występowania odpowiednich składników w
badanych próbkach.
3. Dokładność znajomości stężeń
składników, powinna być porównywalna z
oczekiwaną dokładnością wyników
pomiarów.
16
Strategia przygotowania i atestacji materiałów
odniesienia:
• wybór rodzaju materiału;
• pozyskanie odpowiedniej ilości materiału;
• wybranie i zakup odpowiednich pojemników, etykiet, itp.
• wstępne przygotowanie materiału (rozdrabnianie, sianie,
wydzielenie frakcji o odpowiedniej wielkości ziarna);
• wstępne badanie jednorodności materiału;
• określenie zawartości składników głównych;
• rozdozowanie materiału do pojemników;
• ostateczne badanie jednorodności materiału;
17
Strategia przygotowania i atestacji materiałów
odniesienia cd.:
• sterylizacja materiału – zapewnienie trwałości biologicznej;
• oznaczenie wilgotności;
• organizacja porównania międzylaboratoryjnego w celu
przeprowadzenia procesu certyfikacji;
• statystyczne opracowanie uzyskanych wyników (odrzucenie
wyników odbiegających, obliczenie średnich, odchyleń
standardowych, przedziałów ufności);
• ustalenie wartości atestowanych na podstawie sformułowanych
wcześniej kryteriów a następne wydrukowanie atestu;
18
Produkcja materiałów odniesienia
planowanie
ok?
badanie jednorodności
tak
badanie krótkoterminowej
trwałości
ok?
nie
tak
badanie długoterminowej
trwałości
ok?
tak
ok?
badania charakteryzujące
tak
certyfikacja
19
Produkcja materiałów odniesienia
• Produkcja materiałów odniesienia to proces łączący:
• wytwarzanie materiału;
• badanie jednorodności;
• badanie trwałości;
• określenie charakterystyki materiału odniesienia;
• Niepewność wartości odniesienia powinna być oszacowana
zgodnie z GUM.
20
Rola materiałów odniesienia
Materiał odniesienia spełnia swoją rolę tylko w przypadku, gdy
każdy z użytkowników otrzymuje do analizy taki sam materiał
(o takich samych parametrach).
Dwa sposoby realizacji tego warunku:
• przesyłanie tego samego materiału od laboratorium do
laboratorium;
• rozesłanie próbek tego samego materiału równocześnie do
wszystkich laboratoriów;
21
Wybór materiału (do produkcji) zależy od:
• aktualnych potrzeb;
• rodzaju pomiarów analitycznych, w których ma zostać
zastosowany;
• dostępności podobnych materiałów;
22
Parametry charakteryzujące materiał odniesienia
•
•
•
•
Jednorodność
Trwałość
Wartość certyfikowana
Niepewność
23
Badania jednorodności (homogeniczności) - wymagania
• Zastosowanie „szybkich”metodyk pomiarowych;
• Mała ilość (masa) próbki;
• Wysoka powtarzalność pomiarów;
• Jednorodność wewnątrzopakowaniowa;
• Jednorodność międzyopakowaniowa;
24
Niejednorodność wewnątrzopakowaniowa
można wyeliminować poprzez pobieranie do analizy próbkek
materiału o większej masie
Producent powinien określić minimalną ilość próbki
materiału pobieranego do analizy.
25
Niejednorodność międzyopakowaniowa
użytkownik nie ma wpływu na wartość tego parametru;
Producent powinien określić wartość wariancji
międzyopakowaniowej (ubb)
26
Badanie jednorodności
Porównywanie wyników uzyskanych w trakcie badań losowo
pobranych próbek. Badania takie są prowadzone na etapie
konfekcjonowania próbek materiału do pojemników.
Identyfikacja pojemników – każdy oznaczony określonym numerem
– specjalne procedury służące do etykietowania.
Jednorodność (homogeniczność) określana na podstawie
wyznaczenia tzw. heterogeniczności międzyopakowaniowej – (ang.
between-bottle hetereogenity)
27
Trwałość (stabilność) materiału odniesienia
Wyznaczana w oparciu o porównanie wartości certyfikowanych
parametrów uzyskanych w wyniku ich oznaczenia w próbkach
danego materiału:
• przechowywanych w tzw. temperaturze odniesienia
(założenie, iż w tej temperaturze nie następuje zmiana
składu materiału odniesienia);
• przechowywanych w temperaturze zalecanej przez
producenta (dla danego materiału odniesienia);
28
Badania trwałości (stabilności) - wymagania
• Zastosowanie „szybkich”metodyk pomiarowych;
• Mała próbka;
• Wysoka powtarzalność pomiarów;
• Różne temperatury przechowywania;
• Różny czas przechowywania;
29
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
rozkład analitu
kontrolowany przez
proces dyfuzji
10
20
30
40
50
60
czas
30
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
rozkład składników
matrycy kontrolowany
przez proces dyfuzji
10
20
30
40
50
60
czas
31
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
zużycie antyutleniacza
kontrolowane przez
proces dyfuzji
10
20
30
40
50
60
czas
32
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
autokataliza
10
20
30
40
50
60
czas
33
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
reakcja elementarna
(rozpad analitu)
10
20
30
40
50
60
czas
34
Zawartość analitu
Przyczyny nietrwałości materiałów odniesienia
-
“tworzenie” analitu
przez mikroorganizmy
10
20
30
40
50
60
czas
35
Wyniki badania trwałości materiału CRM - BCR-350*.
Analit
(PCB)
Wartości
[µg/kg]
Stosunek N/R
± rozszerzona
niepewność
certyfikowana
± rozszerzona
niepewność
N ± s[µg/kg]
R ± s[µg/kg]
28
22.5 ± 4
18.2 ± 0.3
18.6 ± 0.3
0.98 ± 0.05
52
62 ± 9
64.8 ± 0.6
66.0 ± 0.6
0.98 ± 0.03
101
165 ± 9
154.5 ± 1.9
155.7 ± 1.4
0.99 ± 0.03
118
143 ± 20
131.0 ± 1.5
130.6 ± 1.3
1.00 ± 0.03
153
318 ± 20
316.1 ± 1.7
316.5 ± 1.8
1.00 ± 0.02
138
274*
189.8 ± 3.6
190.6 ± 2.7
1.00 ± 0.05
180
73 ± 13
73.8 ± 0.4
73.9 ± 0.5
1.00 ± 0.02
N – wartość oznaczona dla próbek przechowywanych w zlecanej temperaturze
przechowywania;
R – wartość oznaczona dla próbek przechowywanych w obniżonej temperaturze;
* - wartość wyznaczona dla PCB 138 + PCB 163;
36
Sposoby wyznaczania wartości odniesienia
• na podstawie pomiarów → CRM
• jedna metodyka w jednym laboratorium (np.: metodyka
pierwotna);
• jedna metodyka w kilku laboratoriach;
• kilka różnych metodyk w kilku laboratoriach;
• w drodze „mianowania” → RM
Dodatek znanej ilości analitu(ów) do próbki „czystej” matrycy.
37
Proces (kampania) certyfikacji
- wyznaczenie wartości parametru charakteryzującego
materiał odniesienia przez odpowiednio wybrane laboratoria;
Kampania certyfikacyjna jest najczęściej poprzedzona poprzez
badania wstępne, w których uczestniczy zazwyczaj liczna
grupa laboratoriów.
Z tej grupy są następnie wybierane laboratoria, które będą
uczestniczyły we właściwym procesie certyfikacji.
38
Na wartość niepewności wartości certyfikowanej
materiału odniesienia (UCRM) mają wpływ niepewności
związane z:
• charakterystyką materiału (uchar);
• jednorodnością (ubb);
• trwałością (krótko- (usts) i długoterminową (ults));
2
2
2
2
UCRM = k uchar
+ ubb
+ ults
+ usts
39
Kryteria wyboru (certyfikowanego) materiału
odniesienia
• dostępność (problem składu matrycy);
• zakres stężeń wartości odniesienia;
• wartość niepewności wartości odniesienia;
• spójność pomiarowa wartości odniesienia;
• wymagana znajomość wartości niepewności (pomiaru);
• wpływ niepewności wartości certyfikowanej dla danego
materiału odniesienia na złożoną niepewność pomiaru;
• „jakość” producenta CRM (kompetencje, renoma);
• skład matrycy;
• cena;
40
Ilość produkowanego materiału odniesienia
Materiały odniesienia powinny być produkowane w
odpowiedniej ilości, by mogły być dostępne przez rozsądny
okres czasu.
Powinny być dostatecznie trwałe, dobrze opakowane i
przechowywane w warunkach zapobiegających
zmianom na przestrzeni wielu lat.
istotnym
Ogólną zasadą, która powinna być przestrzegana w
odniesieniu do wszystkich materiałów odniesienia, jest reguła,
że materiał raz pobrany z pojemnika – nigdy nie jest
do niego zwracany.
41
UWAGA!!!
Wykorzystuję certyfikowane materiały
odniesienia
– a więc uzyskiwane wyniki pomiarów są
automatycznie miarodajne
42
Producenci materiałów odniesienia
• Bazy danych
– COMAR
- www.bam.de
– VIRM
- www.virm.net
• producenci indywidualni
– IRMM:
- www.irmm.jrc.be
– BAM:
- www.bam.de
– LGC:
- www.lgc.co.uk
– NIST:
- www.nist.gov
– IChTJ:
- http://www.ichtj.waw.pl/
– inni...
43
NIST
44
IRMM
45
IChTJ
46
Przewodniki ISO
•
ISO 30 (1992) terminy i definicje związane z materiałami
odniesienia
•
ISO 31 (2000) certyfikacja materiałów odniesienia
•
ISO 32 (1997) kalibracja w chemii analitycznej z
wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia
•
ISO 33 (2000) stosowanie certyfikowanych materiałów
odniesienia
•
ISO 34 (2000) wymagania dla producentów materiałów
odniesienia
•
ISO 35 (1989) certyfikacja materiałów odniesienia
47
GRANTY EUROPEJSKIE W
ZAKRESIE METROLOGII
CHEMICZNEJ
(5 Program Ramowy)
TRAP-NAS- TRAINING ON THE PRODUCTION AND USE OF
REFERENCE MATERIALS IN NEWLY ASSOCIATED
STATES
QUA-NAS-
IMPROVING
THE
INFRASTRUCTURE
FOR
METROLOGY IN CHEMISTRY IN THE CANDIDATE
NEW MEMBER STATES
VI-RM- THE EUROPEAN VIRTUAL INSTITUTE FOR REFERENCE
MATERIALS
48
Virtualny Instytut Materiałów Odniesienia
szczegóły: www.VIRM.net
FORUM użytkowników i producentów materiałów odniesienia.
Forum to stanowi konsorcjum ekspertów z całej Europy, z
uwzględnieniem przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych,
laboratoriów państwowych i prywatnych, producentów materiałów
odniesienia oraz przedstawicieli przemysłu.
Krajowy punkt kontaktowy dla Polski:
Bogdan ZYGMUNT
Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
Email: [email protected]
Telefon: +4858 3472210
Fax: +4858 3472694
49
Stowarzyszenie RefMat
szczegóły: www.refmat.org.pl
50
Katedra Chemii Analitycznej
Wydziału Chemicznego
Politechniki Gdańskiej
szczegóły: http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/analityczna.html
51
Centrum Doskonałości Analityki
i Monitoringu Środowiska (CEEAM)
szczegóły: http://www.pg.gda.pl/chem/CEEAM/
52
OCENA I KONTROLA JAKOŚCI WYNIKÓW
POMIARÓW ANALITYCZNYCH
Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik, Ewa Bulska, Bogdan Zygmunt,
Anna Naganowska-Nowak, Anna Świtaj-Zawadka, Ewa Kremer, Martyna Rompa
Pod redakcją Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika
SPIS TREŚCI
•
Wstęp
•
Definicje
•
Informacje wstępne
•
Jakość wyników analitycznych
•
Spójność pomiarowa
•
Niepewność
Maszynopis przyjęty do druku w WNT
•
Materiały odniesienia
•
Badania międzylaboratoryjne
Wydanie planowane w 2006 r
•
Walidacja procedur analitycznych
•
Załączniki (tablice rozkładów statystycznych,
użyteczne adresy stron internetowych, spis
akronimów, spis skrótów)
53
„Nasze” materiały odniesienia
Trwa proces wytwarzania laboratoryjnego materiału odniesienia:
Gleba zanieczyszczona przez metale ciężkie i trwałe
związki organiczne
Proces wytwarzania jest realizowany we współpracy z prof. H. Muntau
(University of Sasari, Włochy)
54
Gazowe materiały odniesienia
Wielkie wyzwanie dla:
• producentów
• użytkowników
55
Gazowe materiały odniesienia
Podstawowe źródła błędów związane ze stosowaniem znanych
materiałów odniesienia lotnych związków organicznych do badań
mediów gazowych.
Typ materiału
odniesienia
Gazowe mieszaniny
wzorcowe
(w pojemnikach)
Gazowe mieszaniny
wzorcowe
(generowanie
strumienia
mieszaniny)
Wady i niedogodności/źródła błędów
•
•
•
•
•
•
procesy adsorpcji (efekt pamięci ścianki);
rozwarstwienie (stratyfikacja) mieszaniny (na etapie
przechowywania);
nieprzydatność dla związków nietrwałych i
reaktywnych;
konieczność dysponowania odpowiednimi źródłami
składników oznaczanych (generatorami);
konieczność precyzyjnej kontroli natężenia
przepływu strumienia gazu rozcieńczającego;
trudności z „zatrzymaniem” procesu generacji
strumienia oznaczanych składników;
56
Gazowe materiały odniesienia
Podstawowe źródła błędów związane ze stosowaniem znanych
materiałów odniesienia lotnych związków organicznych do badań
mediów gazowych.
Typ materiału
odniesienia
Wady i niedogodności/źródła błędów
•
Rurki sorpcyjne
•
•
•
Roztwory wzorcowe
•
konieczność przechowywania w obniżonej
temperaturze (w celu zmniejszenia intensywności
procesów desorpcji);
konieczność stosowania rozpuszczalników na etapie
uwalniania analitów;
nieilościowy przebieg procesu uwalniania (elucji)
oznaczanych składników;
konieczność derywatyzacji analitów (składników
oznaczanych) w celu przedłużenia trwałości
wzorców;
zmiana składu mieszaniny na skutek odgazowania
lotnego rozpuszczalnika
57
„Nasze” materiały odniesienia
Nowe podejście w zakresie wytwarzania bezmatrycowych
materiałów odniesienia
SiOH
SiOH
SiOH
modyfikator XY
kilkuetapowy proces
SiOH
Si-YX
SiOH
etap chemicznej modyfikacji
etap wytwarzania gazowej mieszaniny wzorcowej
SiOH
składnik mierzony
Si-Y + X w gazie nośnym
SiOH
detektor
etap kalibracji
gazowa mieszanina wzorcowa
58
„Nasze” materiały odniesienia
Trwa proces wytwarzania materiału odniesienia nowego typu:
Bezmatrycowy materiał odniesienia lotnych związków
organicznych w medium gazowym
Proces wytwarzania jest realizowany we współpracy z prof. J.F.Biernatem
(Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
59
Gazowe materiały odniesienia
Zbadane możliwości otrzymywania analitów z grupy lotnych
związków na drodze termicznej pirolizy odpowiednich związków
powierzchniowych.
Rodzaj nośnika
Żel krzemionkowy
Żel krzemionkowy
Rodzaj związku
powierzchniowego
Uwalniany lotny
analit
Optymalna
Temperatura rozkładu
związku
powierzchniowego
o
[ C]
SiC3H6OCH2CHCH2OH
CO, CO2
250
OOCCOOH
SiC3H6OCH2CHCH2OH
CO2
250
C2H4
245
CH3Cl
270
OOCCH2COOH
Żel krzemionkowy
Żel krzemionkowy
SiC3H6
N (C2H5)2
O
+
SiC3H6 N
O Cl
-
CH3
60
Gazowe materiały odniesienia
Zbadane możliwości otrzymywania analitów z grupy lotnych
związków na drodze termicznej pirolizy odpowiednich związków
powierzchniowych.
Rodzaj nośnika
Rodzaj związku
powierzchniowego
O
Żel krzemionkowy
Uwalniany lotny
analit
Optymalna
Temperatura
rozkładu związku
powierzchniowego
o
[ C]
NH3
200
CH3NH2
310
(C2H5)2NH
320
SiCH2CH2CH2NH C
+
-
NH4O C
O
O
Żel krzemionkowy
SiCH2CH2CH2NH
C
+
H3NCH3O
C
O
O
Żel krzemionkowy
SiCH2CH2CH2NH C
+
-
H2N(C2 H5)2O C
O
61
Gazowe materiały odniesienia
Zbadane możliwości otrzymywania analitów z grupy lotnych
związków na drodze termicznej pirolizy odpowiednich związków
powierzchniowych.
Rodzaj nośnika
Rodzaj związku
powierzchniowego
O
Żel krzemionkowy
Uwalniany lotny
analit
Optymalna
Temperatura
rozkładu związku
powierzchniowego
o
[ C]
(C2H5)3N
340
CH2CHCH2NCS
150
C4H9NCS
150
CH3SH
150
SiCH2CH2CH2NH C
-
+
HN(C2H5)3O C
Żel krzemionkowy
O
S
SiC3H6SCNH
Żel krzemionkowy
S
SiC3H6SCNH
Żel krzemionkowy
C4H9
C4H9
S
SiC H 2 N H C
SC H3
62
Gazowe materiały odniesienia
Zbadane możliwości otrzymywania analitów z grupy lotnych
związków na drodze termicznej pirolizy odpowiednich związków
powierzchniowych.
Rodzaj nośnika
Rodzaj związku
powierzchniowego
S
Żel krzemionkowy
SiCH2NHC
C3H7SH
CH3CHO
150
170
180
CO, CO2
300
C2H4
245
SC3H7
Żel krzemionkowy
Si(OH)2C3H6N(OH)C2H4OH
Pałeczki pokryte
żelem
krzemionkowym
Szkło porowate
Uwalniany lotny
analit
SiC3H6OCH2CHCH2OH
Optymalna
Temperatura
rozkładu związku
powierzchniowego
o
[ C]
OOCCOOH
SiC3H6
N (C2H5)2
O
63
Gazowe materiały odniesienia
Zbadane możliwości otrzymywania analitów z grupy lotnych
związków na drodze termicznej pirolizy odpowiednich związków
powierzchniowych.
Rodzaj nośnika
Włókna szklane
Włókna szklane
Rodzaj związku
powierzchniowego
SiC3H6
N (C2H5)2
O
+
SiC3H6 N
O Cl
-
Uwalniany lotny
analit
Optymalna
Temperatura rozkładu
związku
powierzchniowego
o
[ C]
C2H4
245
CH3Cl
270
CH3Cl
280
CH3
Włókna szklane
CH3
Si (CH2)3
N
+
CH3Cl
CH3
64
Publikacje
1. Konieczka P., Fresenius J. Anal. Chem., 367, 132 (2000).
2. Namieśnik J., Zygmunt B., Accred. Qual. Assur., 5, 191 (2000).
3. Przyk E., Konieczka P., Szczygielska-Tao J., Teschner R., Biernat J.F., Namieśnik J.,
J. Chromatogr. A, 928, 99 (2001).
4. Przyk E., Świtaj-Zawadka A., Konieczka P., Szczygelska-Tao J., Biernat J.F.,
Namieśnik J., Anal. Chim. Acta, 488, 89 (2003).
5. Świtaj A., Przyk E., Szczygelska-Tao J., Wójcik J., Biernat J.F., Namieśnik J., J. Sep.
Sci., 26, 1057 (2003).
6. Zygmunt B., Kremer E., Rompa M., Konieczka P., Namieśnik J., Ecol. Chem. Eng.,
10, 655 (2003).
7. Świtaj-Zawadka A., Konieczka P., Szczygelska-Tao J., Biernat J.F., Namieśnik J.,
J. Chromatogr. A, 1033, 145 (2004).
8. Konieczka P., Świtaj-Zawadka A., Namieśnik J., Trends Anal. Chem., 23, 450
(2004).
9. Naganowska-Nowak A., Konieczka P., Przyjazny A., Namieśnik J., Crit.
Chem., 35, 31 (2005).
Rev. Anal.
10. Świtaj-Zawadka A., Konieczka P., Biernat J.F., Wójcik J., Namieśnik J., Anal.
Chem., 77, 3018 (2005).
65
Studium podyplomowe
ANALITYKA ZANIECZYSZCZEŃ
ŚRODOWISKA i ŻYWNOŚCI
Warunki uczestnictwa w Studium:
• Rekomendacja ze strony zakładu pracy
• Podanie o przyjęcie w poczet słuchaczy
studium
• Spis dorobku naukowego
szczegóły: http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/analityczna.html
66
KURSY ORGANIZOWANE PRZEZ
KATEDRĘ CHEMII
ANALITYCZNEJ WYDZIAŁU
CHEMICZNEGO PG
• BIOTESTY W OCENIE ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA
• KURS WYSOKOSPRAWNEJ CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ HPLC
• KURS PRZYGOTOWANIA PRÓBEK DO ANALIZY
CHROMATOGRAFICZNEJ
• KURS CHROMATOGRAFII GAZOWEJ - KURS PODSTAWOWY
• KURS ZASTOSOWAŃ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ - KURS
WYŻSZEGO STOPNIA
szczegóły: http://www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Analityczna/analityczna.html
67
Zakres prowadzonych badań naukowych
• opracowanie nowych metodyk analitycznych w zakresie analizy
śladów oraz analityki i monitoringu środowiskowego,
• projektowanie, budowa oraz sprawdzanie charakterystyki analitycznej
prototypowych rozwiązań urządzeń kontrolno-pomiarowych
• ocena stopnia zanieczyszczenia poszczególnych elementów
środowiska oraz badania procesów w nim zachodzących (transport
zanieczyszczeń, przemiany chemiczne, biodegradacja)
• opracowanie nowych technik wytwarzania materiałów o wysokim
stopniu czystości,
• organizacja badań międzylaboratoryjnych i testów biegłości.
68
Zakres oferowanych usług i ekspertyz
•
•
•
•
•
•
•
analiza jakościowa i ilościowa próbek materiałów o różnym
składzie i różnego pochodzenia;
ocena jakości wody pitnej;
oznaczanie składników śladowych w gazach, cieczach i
materiałach stałych;
ocena jakości powietrza atmosferycznego (pomiary imisji);
pobieranie próbek oraz oznaczanie składu gazów odlotowych
(pomiary emisji);
oznaczanie zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego (powietrze
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt stały ludzi);
określanie stanu atmosfery na stanowiskach pracy;
69
Zakres oferowanych usług i ekspertyz
• budowa specjalnych modułów współpracujących z chromatografami
gazowymi oraz cieczowymi przeznaczonymi do:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
izolacji i wzbogacania składników śladowych,
osuszania strumienia gazów (osuszalniki permeacyjne),
oczyszczania strumienia gazów (zespoły filtrów),
odtleniania strumienia gazów,
uwalniania analitów (desorbery termiczne)
• budowa i testowanie generatorów gazowych mieszanin wzorcowych;
• opracowywanie nowych procedur analitycznych w zakresie analityki
śladów i analityki środowiskowej;
• szkolenie personelu w zakresie obsługi szerokiej gamy sprzętu
analitycznego;
• przygotowywanie ekspertyz typu "Ocena oddziaływania na
środowisko" – OOS;
• wykorzystanie techniki „Ocena Cyklu Życia” (LCA) do oceny
uciążliwości środowiskowej i technik analitycznych;
70
szczegóły: http://www.ceeam.edu.pl/zjazdptch/index.aspx
71
72
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
73
Download