WIĄZANIA CHEMICZNE - Egzamin chemia - steciuczek

advertisement
WIĄZANIA CHEMICZNE.doc
(11337 KB) Pobierz
WIĄZANIA CHEMICZNE
Odkrycie wewnętrznej struktury atomów ujawniło istnienie różnych rodzajów wiązań
chemicznych i wykazywało, że proces tworzenia wiązania chemicznego wynika z wzajemnego
oddziaływania zewnętrznych elektronów dwóch zbliżających się do siebie atomów. Podstawowa
przyczyną łączenia się atomów w cząsteczki jest dążenie układu do zmniejszenia posiadanej
energii.
W grudniu 1915 r Gilbert Lewis, a w styczniu 1916 r Walter Kossel opublikowali niezależnie od
siebie elektronową teorię wiązania chemicznego. Warunkuje ona utworzenie wiązania
chemicznego w następujący sposób: gdy pierwiastki łączą się w związek, wówczas ich atomy
dążą do uzyskania konfiguracji walencyjnej najbliższego w układzie okresowym helowca.
Pierwiastki mogą uzyskiwać trwałą konfigurację walencyjną dwiema drogami:
- drogą wymiany elektronów, która prowadzi do powstania wiązań jonowych,
- drogą uwspólnienia elektronów, która prowadzi do powstania wiązań atomowych,
kowalencyjnych spolaryzowanych i koordynacyjnych.
W przypadku pierwiastków grup głównych uzyskanie oktetu drogą międzyatomowej wymiany
elektronów polega bądź na oddaniu wszystkich elektronów walencyjnych innemu atomowi, bądź
na pobraniu tylu elektronów, aby łącznie z ich własnymi elektronami walencyjnymi było osiem.
Atomy pobierające elektron uzyskują strukturę helowca kończącego dany okres. Jeżeli atom
oddaje wszystkie elektrony walencyjne z powłoki n to automatycznie powłoką zewnętrzną staje
się powłoka n-1, ta zaś jest trwałą, najczęściej oktetową powłoką helowca zamykającego okres
poprzedni. Atom pozbawiony elektronu przestaje być elektrycznie obojętny. Przybiera on
ładunek dodatni, ponieważ liczba protonów w jądrze pozostaje bez zmian i liczba ładunków
dodatnich jądra przewyższa liczbę elektronów.
Każdy atom obdarzony ładunkiem elektrycznym (dodatnim lub ujemnym) nazywa się jonami,
przy czym jon dodatnio naładowany nosi nazwę kationu, a ujemnie naładowany – anionu.
Wymiary jonów są inne niż wymiary ich macierzystych atomów. Usunięcie elektronu powoduje
zmniejszenie odpychania między elektronami. Dzięki temu chmura elektronowa staje się
bardziej zwarta, elektrony zbliżają się do jądra i zostają silniej z nimi związane. W konsekwencji
wszystkie kationy są mniejsze niż atomy, z których się utworzyły:
Natomiast wszystkie aniony są większe niż macierzyste atomy. Przyłączenie elektronu powoduje
zwiększenie siły odpychania między elektronami i wzrost wymiarów chmury elektronowej:
Teoretycznie atom każdego pierwiastka może uzyskać trwałą konfigurację zarówno oddając jak i
pobierając elektrony.
Usunięcie elektronu z atomu wymaga zawsze doprowadzenia energii ():
atom + 
kation + elektron
natomiast proces przyłączenia elektronu do obojętnego atomu jest na ogół egzoenergetyczny:
atom + elektron
anion + 
minimalna energia potrzebna do oderwania jednego elektronu od atomu nosi nazwę energii
jonizacji. Energia wymieniana między atomem i otoczeniem wskutek pobrania elektronu przy
tworzeniu jonu ujemnego jest nazywana powinowactwem elektronowym.
Do utworzenia wiązania chemicznego drogą międzyatomowej wymiany elektronów może dojść
tyko wtedy, gdy przyrost energii układu związany z jonizacją będzie mniejszy niż łącznie
obniżenie energii układu wywołane przyłączeniem elektronu i przyciąganiem międzyjonowym.
Największe szanse spełnienia takiego warunku ma para pierwiastków, z których jeden wykazuje
niską energię jonizacji, a drugi wysokie powinowactwo elektronowe.
Zdolność do pobierania elektronów jest nazywana elektroujemnością, cecha odwrotna –
tendencja do oddawania elektronów – elektrododatnością.
WIĄZANIE JONOWE
Polega na elektrostatycznym przyciąganiu się jonów. Do takiego wiązania może dojść, gdy
zbliżające się do siebie elektrony różnią się znacznie od siebie elektroujemnością. W
przeciwnym przypadku następuje uwspólnienie elektronów prowadzące do powstania wiązania
kowalencyjnego. Wystarczająco duża różnica w elektroujemności warunkuje powstanie wiązania
jonowego.
W chlorku sodu NaCl zarówno sód jak i chlor są pierwiastkami jednowartościowymi, jednak dla
sodu oznacza fakt oddania jednego elektronu, a dla chloru fakt pobrania jednego elektronu.
Dlatego też wartościowości informują o liczbie elektronów oddanych w procesie tworzenia
wiązań jonowych – elektrowartościowością dodatnią, gdy mowa o pobieranych elektronach to
elektrowartościowość ujemna.
Tworzą się wtedy związki stałe o dużych siłach kulombowskich oddziaływania różnoimiennych
jonów. Prowadzi to do regularnego ułożenia jonów względem siebie w przestrzeni i do
krystalicznej budowy związku jonowego. Kryształ jonowy jest jedną wielką cząsteczką, w której
dodatnie i ujemne jony w ilości zapewniającej elektroobojętność tworzą określoną sieć
krystaliczną. Energie sieciowe, czyli energie, jakie należy dostarczyć, aby mol substancji
krystalicznej rozłożyć na atomy lub jony i rozsunąć na nieskończenie dużą odległość, są duże i
wynoszą 781 kJ/mol (dla mola NaCl) czy 3292 kJ/mol (dla MgO). Z tego powodu związki
jonowe mają wysokie temperatury topnienia. Po stopieniu związek jonowy przewodzi prąd
elektryczny. Związki jonowe łatwo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych, takich jak
woda czy amoniak.
Przewaga wiązania jonowego w związkach chemicznych występuje wówczas, gdy różnica w
elektroujemności łączącego się metalu i niemetalu jest wyższa niż 1,7.
Dużą przewagę wiązania jonowego mają następujące związki:
- tlenki metali bloku s,
- wodorotlenki metali bloku s,
- wodorki metali bloku s,
- sole.
Zestawienie najważniejszych cech
1. związki jonowe powstają w reakcjach między pierwiastkami znacznie różniącymi się
elektroujemnością,
2. proces tworzenia związku jonowego polega na powstaniu elektronu (lub elektronów) z
atomu pierwiastka mniej elektroujemnego do atomu pierwiastka bardziej
elektroujemnego. Oba atomy staja się jonami; pierwszy kationem, drugi anionem,
3. w stanie stałym związki jonowe tworzą jonową sieć krystaliczną, która jest cząsteczkągigantem, zbudowaną z kationów i anionów w takich proporcjach, aby kryształ jako
całość był elektrycznie obojętny,
4. wzór chemiczny związku jonowego nie jest wzorem podstawowego mikroelementu
strukturalnego (drobiny), wyraża jedynie stosunki stechiometryczne w układzie
makroskopowym,
5. związki jonowe mają wysokie temperatury topnienia i wrzenia,
6. związki jonowe w stanie ciekłym przewodzą prąd elektryczny, ponieważ zawierają
zdolne do niezależnego poruszania się jony dodatnie i ujemne.
WIĄZANIA ATOMOWE
KOWALENCYJNE
Wiązanie kowalencyjne polega na łączeniu się atomów w cząsteczki przy pomocy wspólnych
par elektronowych (od jednej do trzech), występuje przede wszystkim w cząsteczkach
homodwujądrowych. Jeżeli elektrony wspólnej pary pochodzą od tylko jednego z łączących się
atomów, to takie wiązanie kowalencyjne nazywa się koordynacyjnym lub semipolarnym czy
donorowo-akceptorowym. Przy różnicy w elektroujemności między wiążącymi się atomami
wynoszącej od 0 do 0,3 jednostki – wiązanie kowalencyjne uważa się za wiązanie czyste
(niespolaryzowane); przy większej różnicy w elektroujemności – wiązanie nazywa się
kowalencyjnym spolaryzowanym. Zderzenie dwóch atomów różniących się elektroujemnością
może doprowadzić do przeniesienia elektronu z jednego atomu do drugiego, lecz tylko przy
znacznej różnicy elektroujemności. Przy niewielkiej różnicy atomy uwspólniają elektron na
identycznych zasadach jak przy powstawaniu cząsteczek homojądrowych, jednak ta różni się od
kowalencyjnej cząsteczki rozkładem ładunku elektrycznego. W cząsteczce HCl atom bardziej
elektroujemny przyciąga wspólne elektrony bliżej siebie i deformuje chmurę elektronową i
uzyskuje ładunek ujemny – ładunek cząstkowy -. Taka cząsteczka jako całość jest
elektrycznie obojętna i wytworzeniu się bieguna ujemnego wokół atomu chloru musi
towarzyszyć powstanie bieguna dodatniego + na drugim końcu cząsteczki (na atomie wodoru).
Układ dwóch ładunków punktowych o równych wartościach i przeciwnych znakach oddalonych
od siebie o odcinek l to dipol elektryczny.
Polaryzacja czynna H deformuje sąsiedni atom – zdolność do deformowania innych atomów-,
ulegają jej atomy mniejsze.
Polaryzacja bierna – Cl – zdolność do polaryzowania się pod wpływem jonu ujemnego, zależy
od wielkości atomu i ładunku - 
Im mniejsza wielkość atomu, a większy ładunek, tym większa polaryzacja czynna.
Im większa wielkość atomu, a mniejszy ładunek tym większa deformacja bierna.
Związki z wiązaniem kowalencyjnym to najczęściej gazy i ciecze, rzadko ciała stałe.
Temperatury wrzenia czy topnienia tych związków są niskie. Związki te nie przewodzą prądu
elektrycznego, często są izolatorami i rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych
(benzen, benzyna).
Wiązania kowalencyjne występują między niemetalami w:
- cząsteczkach homoatomowych (N2, O3, S8, H2,Cl2),
- tlenkach niemetali (N2O3, N2O5, CO, CO2, SO2, SO3),
- wodorkach niemetali (H2O, NH3, H2S, HCl),
- kwasach tlenowych (H2CO3, H3PO4, HNO2, HNO3, H2SO3, H2SO4),
- innych połączeniach niemetali (NOCl, SOCl2, związki organiczne).
Podsumowanie:
1. wiązanie kowalencyjne tworzą się między atomami o identycznej elektroujemności
(wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane) lub między atomami o niewielkiej różnicy
elektroujemności (wiązanie kowalencyjne spolaryzowane).
2. proces tworzenia wiązania kowalencyjnego polega na uwspólnieniu części lub
wszystkich elektronów walencyjnych przez dwa atomu.
3. w stanie stałym związki kowalencyjne tworzą cząsteczkową sieć krystaliczną,
4. wzór chemiczny związku kowalencyjnego jest wzorem podstawowego elementu
mikrostrukturalnego (drobiny),
5. związki kowalencyjne mają niskie temperatury topnienia i wrzenia,
6. związki kowalencyjne w stanie ciekłym nie przewodzą prądu elektrycznego, ponieważ
ich cząsteczki są elektrycznie obojętne jako całość, choć często są dipolami (w
przypadku wiązania kowalencyjnego spolaryzowanego),
7. wiązania kowalencyjne mają charakter kierunkowy.
KOORDYNACYJNE
Ilość elektronów uwspólnianych przez atom danego pierwiastka jest nie większa niż liczba
niesparowanych elektronów; np.: w atomie azotu trzy elektrony są uwspólnione.
Atom azotu może utworzyć trzy wspólne pary elektronowe z trzema atomami wodoru,
zawierającymi po jednym niesparowanym elektronie. Atom azotu uzyskuje wtedy trwałą
strukturę elektronową następującego po nim (w układzie okresowym) gazu szlachetnego, neonu
(6Ne) – 2s22p6 – czyli oktet elektronowy, a atom wodoru uzyskuje trwałą strukturę elektronową
następującego po nim gazu szlachetnego, helu (2He) – s2 – czyli dublet elektronowy.
W cząsteczce amoniaku atom azotu, który ma trwałą strukturę oktetu (ośmiu elektronów) i wolną
parę elektronową, może być donorem (dawcą) tej pary elektronowej i utworzyć wiązanie
koordynacyjne przez przyłączenie dowolnego kwasu Lewisa, np.: protonu lub borowodoru.
Powstałe wiązanie koordynacyjne nazywa się inaczej donorowo-akceptorowe. W procesie
tworzenia wiązania koordynacyjnego donor uzyskuje elementarny ładunek dodatni, akceptor –
ujemny. Dwa elektrony uwspólnione wytwarzają na każdym atomie taki ładunek, jak jeden
elektron własny.
WIĄZANIE METALICZNE
Wiązanie metaliczne polega na elektrostatycznym przyciąganiu uwolnionych przez atomy metali
elektronów przez dodatnie zręby atomowe metali znajdujące się w węzłach sieci krystalicznej.
Uwolnione elektrony są zdelokalizowane, tzn., że nie należą do określonych dodatnich jonów
metali, ale stanowią gaz elektronowy („morze elektronowe” czy „chmurę elektronową”), który
od wpływem zewnętrznego pola elektronowego może się swobodnie poruszać. Utworzone jest
miedzy dwoma metalami, które nie mają zapełnionej ostatniej powłoki – polega na tym, że
oddane elektrony tworzą gaz elektronowy, i każdy z elektronów przyciąga zarówno Cu i Zn,
teraz te pierwiastki są przyciągane przez 4 elektrony, dlatego to wiązanie jest tak silne. Nie jest
spełnione prawo stałości składu Sieć krystaliczna utworzona przez dodatnie zręby metali jest
siecią gęsto upakowaną w płaszczyźnie, co powoduje, że metale mają połysk metaliczny, są
kowalne, odporne na uderzenia. Metale dobrze przewodzą prąd elektryczny oraz mają wysokie
temperatury topnienia.
WIĄZANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE
WIĄZANIE WODOROWE
Cząsteczki zawierające ugrupowania zdjęcie
Tworzą silne wiązania wodorowe. Przykładami takich połączeń są amoniak, woda, fluorowodór.
Dwie drobiny A-H i B tworzą A-H....B, w którym A i B stanowią identyczne lub różne atomy o
wysokiej elektroujemności, przy czym atom B musi mieć wolną parę elektronową. Wodór, a
ściślej proton jest silnie związany z atomem A i słabo z B. W takim układzie dodatnio
naładowany proton jest przyciągany równocześnie, aczkolwiek różnymi siłami, przez pary
elektronowe:  atomu A i n atomu B. Wiązanie wodorowe jest to więc słabe oddziaływanie typu
elektrostatycznego między protonem i wolna parą elektronową, należącego najczęściej do innej
drobiny, atomu silnie elektroujemnego: fluoru, tlenu, chloru, azotu. Liczba wiązań wodorowych
tworzonych przez atom B jest ograniczona do liczby wolnych par elektronowych tego atomu np.:
wody w dimer. Wiązanie wodorowe ma charakter kierunkowy, jądra układu A-H.......B leżą
najczęściej wzdłuż linii prostej. Jest to słabe wiązanie.
SIŁAMI VAN DER WALSA
Wartość ujemnego ładunku elektrycznego zgromadzonego w cząsteczce HCl na atomie chloru
jest równa wartości ładunku dodatniego na atomie wodoru. Układ dwóch ładunków punktowych
o równych wartościach i przeciwnych znakach (+q i –q), oddalonych od siebie o odcinek l, nosi
nazwę dipola elektrycznego. Czyli jest to cząsteczka elektrycznie obojętna z niesymetrycznie
rozłożonym ładunkiem – dipol trwały. Aby zorientować dipol zgodnie z liniami sił pola należy
zastosować pole elektryczne. Przy dużych l i dużych q mówi się o dipolach silnych, łatwo
orientujących się w polu elektrycznym. Słaby dipol (małe l i małe q) ustawi się zgodnie z liniami
sił pola dopiero przy znacznym natężeniu tego pola. Miara siły dipola jest iloczyn q * l , zwany
momentem dipolowym (). Moment dipolowy stanowi wektor o kierunku zgodnym z osią
dipola, zwrocie od ładunku ujemnego do dodatniego i wartości równej iloczynowi ładunku przez
odległość między ładunkami. Jednostką momentu dipolowego w układzie SI jest kulombometr
(C*m) a jednostką najczęściej używaną dotychczas – debaj (D). Zazwyczaj przyjmuje się, że
wektor momentu dipolowego jest skierowany od atomu bardziej elektroujemnego (biegun
ujemny) do atomu mniej elektroujemnego (biegun dodatni). Cząsteczka nie musi być dipolem
trwałym (obojętnym elektrycznie) może wyindukować pod wpływem sił zewnętrznych ładunek
– dipol chwilowy, wyindukowany.
W przypadku substancji polarnych występuje wzajemne przyciąganie się różnoimiennych
biegunów dipoli sąsiadujących ze sobą cząsteczek. Działania te zaburzane przez ruchy termiczne
cząsteczek zmierzają do takiego ustawienia cząsteczek w stosunku do siebie, by bieguny
dodatnie jednych dipoli znalazły się jak najbliżej biegunów ujemnych innych dipoli. Tego
rodzaju połączenie dipoli przez siły orientacji. Także może powstać pomiędzy cząsteczką
obdarzoną trwałym momentem dipolowym a cząsteczką, czy atomem, który wprawdzie nie
wykazuje trwałego momentu dipolowego, ale w polu elektrycznym ulega łatwo polaryzacji.
Polega ona na przesunięciu ładunków elektrycznych wewnątrz cząsteczki pod działaniem
zewnętrznego pola, co powoduje powstanie momentu dipolowego indukowanego
(wzbudzonego). Powstałe oddziaływanie nazywają się siłami indukcji.
Trzeci rodzaj oddziaływania nosi nazwę sił dyspersji (nie ustają w temp. 0 bezwzględnego),
charakter sił elektrodynamiczny. Pojawiają się zawsze, niezależnie od tego czy cząsteczki o
trwałych momentach dipolowych są obecne, czy nie. Jeżeli rozpatrujemy jakiś atom np.: helu to
chmura elektronowa ma symetrię kulistą. Jednak po zatrzymaniu obu elektronów okazałoby się,
że nie zawsze miałyby rozłożony ładunek symetrycznie w stosunku do jądra. W takim właśnie
przypadku atom helu wykazywałby moment dipolowy- moment chwilowy. Teoria sił
dyspersyjnych przyjmuje jednak, że tego rodzaju chwilowe momenty mogą indukować podobne
momenty w sąsiednich atomach. Źródłem sił dyspersyjnych jest właśnie przyciąganie pomiędzy
takimi chwilowymi dipolami.
siły dyspersji
HYBRYDYZACJA
W razie potrzeby dla kilku atomów w cząsteczce tworzy się odpowiednią kombinację liniową
jego lub ich własnych atomowych orbitali i uzyskujemy orbitale mieszane – orbitale
zhybrydyzowane. Z kolei z poszczególnych orbitali zhybrydyzowanych i orbitali atomowych
dwóch sąsiadujących atomów tworzymy orbitale cząsteczkowe.
Wymieszanie jednego orbitalu s oraz dwóch orbitali p daje hybrydyzację trygonalną oznaczoną
symbolem sp2. wiązania utworzone za pomocą tych orbitali leżą w tej samej płaszczyźnie, a kąty
miedzy nimi wynoszą 120°. W przypadku atomów należących do trzeciego i następnych
okresów układu mamy często do czynienia z udziałem orbitali d w hybrydyzacji. Wymieszanie
jednego orbitalu d, jednego orbitalu s i dwóch orbitali p daje hybrydyzację dsp2, zwaną
kwadratową. Wiązania utworzone przez te orbitale leżą na tej samej płaszczyźnie i są skierowane
do środka ku wierzchołkom kwadratu. Kąty pomiędzy sąsiednimi wiązaniami wynoszą 90°.
Wymieszanie jednego orbitalu d, jednego s oraz trzech p atomu centralnego prowadzi do
hybrydyzacji dsp3, w przypadku której wiązania wytworzone przez orbitale są skierowane ku
narożom bipiramidy trygonalnej. Bardzo ważnym rodzajem hybrydyzacji jest hybrydyzacja
d2sp3. sześć orbitali zhybrydyzowanych uzyskanych przez wymieszanie dwóch orbitali d, jednego
s i trzech p atomu centralnego daje wiązanie skierowane ku narożom ośmiościanu foremnego,
czyli oktaedru. Stosunkowo rzadko spotykana jest hybrydyzacja d3sp3. siedem orbitali
zhybrydyzowanych jest skierowanych w tym przypadku ku narożom bipiramidy pentagonalnej.
26
Plik z chomika:
steciuczek
Inne pliki z tego folderu:

WIĄZANIA CHEMICZNE.doc (11337 KB)
 skanowanie0008.jpg (2661 KB)
 skanowanie0013.jpg (2470 KB)
 skanowanie0019.jpg (2367 KB)
 skanowanie0011.jpg (2220 KB)
Inne foldery tego chomika:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download