Sprawozdanie z oceny sytuacji

advertisement
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Załącznik do Uchwały
Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Nr 10/VII/2015
O ce na s yt u ac ji PGN iG S.A .
w 2014 r oku .
Marzec 2015 r.
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 1 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
1. Rada Nadzorcza ocenia, że w 2014 r. w PGNiG SA istniał system kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem zasadniczo dostosowany do zakresu i skali działalności oraz
struktury organizacyjnej. W okresie, jaki upłynął od sporządzenia poprzedniego sprawozdania nie nastąpiły w omawianym obszarze kluczowe zmiany, jednak Spółka nadal
doskonaliła mechanizmy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu poprawy
skuteczności i efektywności działania organizacji, zapewnienia rzetelności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
2. Przez cały rok 2014 działał – powołany uchwałą z dnia 27 listopada 2008 r. – Komitet
Audytu. Komitet omawiał z Zarządem i kierownictwem Spółki odpowiedzialnym za
rachunkowość i sprawozdawczość finansową roczne i kwartalne sprawozdania
finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej
PGNiG SA, jak też kwestie związane z przeglądem i oceną systemu sprawozdawczości
finansowej w Spółce. Kwestie te zostały także przedyskutowane z biegłym rewidentem,
zaś w dyskusji z kierownictwem Spółki poddano analizie kluczowe obszary ryzyka.
3. Zgodnie z doroczną praktyką przeprowadzono przegląd systemu kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem na poziomie Spółki. Przegląd został wykonany przez audyt
wewnętrzny w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego w oparciu o zintegrowany
model kontroli wewnętrznej COSO I i II (Internal Control – Integrated Framework
opracowany
przez
Committee
of
Sponsoring
Organizations
of
the
Treadway
Commission). Z przeglądu wynika, że w większości obszarów ocena zaprojektowania
mechanizmów kontroli wewnętrznej poprawiła się lub pozostała nie zmieniona (wysoka).
Jako przykłady dobrej praktyki w poszczególnych obszarach można wymienić:
o
Środowisko kontroli wewnętrznej:
•
przyjęcie nowej strategii dla całej Grupy Kapitałowej,
•
istnienie opisanej struktury organizacyjnej i procesów, określających podstawowe
jednostki Spółki, ich zadania, zakresy odpowiedzialności oraz kierunki raportowania,
•
istnienie formalnych zasad procedowania Zarządu Spółki;
•
istnienie formalnych zasad udzielania, rejestrowania i odwoływania pełnomocnictw, ustalanie limitów uprawnień i autoryzacji, formalne określanie zakresu
czynności dla stanowisk pracy;
•
o
system szkoleń obejmujący całą organizację;
Zarządzanie ryzykiem:
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 2 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
•
istnienie ram formalnych dla zarządzania ryzykiem finansowym oraz stosowanie
narzędzi informatycznych do pomiaru ryzyka (zagadnienia te szerzej zostały
rozwinięte w pkt. 4);
o
Czynności kontrolne i działania:
•
istnienie zbiorów polityk, procedur i instrukcji regulujących kluczowe aspekty
działalności Spółki;
•
usystematyzowany proces planowania finansowego i budżetowania oraz monitorowania realizacji planów; istnienie zatwierdzonej obowiązującej polityki rachunkowości oraz proces jej aktualizacji;
•
wdrożenie uszczegółowionych zasad planowania i realizacji inwestycji, w
szczególności w segmencie poszukiwań i wydobycia, obejmujących także ocenę
ryzyka projektów inwestycyjnych,
•
przyjęcie strategicznego dokumentu pn. „Docelowy model działania obszaru
IT/OT w GK PGNiG”, dzięki któremu wdrażane są nowe rozwiązania poprawiające stan ładu informatycznego,
o
Informacja i komunikacja:
•
działanie
różnych
kanałów
komunikacji
wewnętrznej,
przeprowadzenie
okresowych badań satysfakcji pracowników,
•
utrzymywanie centralnego rejestru uchwał organów Spółki;
•
monitorowanie otoczenia regulacyjnego, udział w publicznych konsultacjach
kluczowych aktów prawnych, opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych regulacji
w odpowiedzi na zmiany prawne,
•
proces monitorowania zmian w prawie podatkowym i rachunkowym oraz informowania o zmianach.
o
Monitorowanie i nadzór:
•
funkcjonowanie Komitetu Audytu,
•
formalne określenie zasad nadzoru właścicielskiego oraz podpisanie porozumienia w sprawie zasad współpracy PGNiG SA ze spółkami Grupy Kapitałowej
PGNiG, usprawninającego operacjonalizację dobrych praktyk ładu korporacyjnego w całej Grupie,
•
skodyfikowana misja i zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego; w tym
dążenie do działania w oparciu o zatwierdzony plan, audyty prowadzone w
głównych obszarach działalności Spółki, stosowanie modelu co-sourcingu przy
realizacji wybranych zadań celem uzupełnienia kompetencji wewnętrznych.
4. W obszarze ryzyka finansowego Spółka od 2003 roku kompleksowo stosuje jednolitą Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym, której celem jest ograniczenie zmienności
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 3 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
przepływów pieniężnych związanych z działalnością Spółki do akceptowalnych poziomów
w krótkim i średnim horyzoncie czasowym oraz budowanie wartości firmy w długim
okresie. W 2014 r. PGNiG SA w dalszym ciągu wykorzystywało instrumenty finansowe
ograniczające ryzyko zmiany cen w odniesieniu do walut (USD i EUR), takie jak:
transakcje zakupu europejskiej opcji walutowej call, transakcje forward oraz cross
currency interest rate swap (CCIRS) do zabezpieczania pożyczek dla PGNiG Upstream
International AS. Ponadto Spółka w ub. r. kontynuowała proces zabezpieczania ryzyka
towarowego. Do zabezpieczenia cen towarów Spółka wykorzystywała opcje azjatyckie
call z rozliczeniem europejskim, strategie opcyjne risk reversal oraz transakcje typu swap
towarowy. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego podejmowano w 2014 r. następujące
działania:
inwestowanie wolnych środków pieniężnych w instrumenty o minimalnym ryzyku
kredytowym (depozyty bankowe),
współpraca z wiodącymi bankami komercyjnymi o ratingu inwestycyjnym,
zawieranie umów ramowych z kontrahentami, wyraźnie określających prawa oraz
obowiązki stron,
dywersyfikacja kontrahentów,
kontynuacja współpracy z dwiema renomowanymi agencjami ratingowymi (S&P,
Moody’s), posiadanie ratingu na poziomie inwestycyjnym (odpowiednio BBB- oraz
Baa3; obydwa z perspektywą stabilną).
Działania zmierzające do ograniczenia ryzyka zakłóceń przepływów środków pieniężnych
obejmowały:
dywersyfikację systemów bankowości elektronicznej,
bieżącą kontrolę uznań / obciążeń rachunków bankowych,
systematyczne zbieranie informacji o przepływach środków pieniężnych w ramach
Spółki/Grupy Kapitałowej,
konsolidację rachunków bankowych w ramach Grupy.
W celu ograniczenia ryzyka utraty płynności finansowej Spółki stosowano m. in.:
zawieranie/odnawianie umów kredytów w rachunkach bieżących,
prowadzenie następnie w latach 2012-2014 emisji obligacji krótkoterminowych,
ustanowienie wieloletniego programu emisji obligacji z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego do kwoty 1 mld z terminem zapadalności do 2024 roku;
aneksowanie z grupą banków istniejącego programu emisji obligacji do kwoty 7 mld
PLN, w efekcie program został wydłużony do 2020 roku,
prognozowanie przepływów pieniężnych w ramach Spółki/Grupy Kapitałowej,
wdrożenie cash-poolingu w Grupie,
szacowanie stanu oraz wartości aktywów możliwych do zbycia,
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 4 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
utrzymywanie aktywów finansowych o wysokim stopniu płynności.
Jednocześnie w Spółce rozpoczęto realizacje zarządzania ryzykiem rynkowym (walutowym,
towarowym oraz stopy procentowej) w całej Grupie Kapitałowej. W 2013 r. została wdrożona
dokumentacja i podpisane umowy o wspólne zarządzanie ryzykiem rynkowym z PGNiG
TERMIKA SA, POGC Libya BV, Geofizyka Kraków SA oraz Geofizyka Toruń SA. W 2015
dołączy do tej grupy PGNiG Upstream International AS. W 2014 r. konsekwentnie stosowano
także wypracowane zasady kontroli ryzyka, raportowania, wprowadzania nowych produktów
oraz określania limitów dla jednostek prowadzących działalność tradingową, tj. PGNiG
Sales&Trading GmbH oraz Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG SA.
Dzięki całościowemu wdrożeniu programu zarządzania ryzykiem rynkowym możliwe będzie
m.in. podniesienie poziomu kontroli ryzyk finansowych, wykorzystanie zabezpieczenia
(hedgingu) naturalnego oraz ujednolicenie zasad zarządzania ryzykiem rynkowym w całej
Grupie Kapitałowej PGNiG. Wdrożenie będzie elastycznie uwzględniało zmiany wynikające z
planowanych i realizowanych projektów w zakresie reorganizacji Grupy.
5. Elementem wzmacniającym system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce jest audyt wewnętrzny. Planowo zakończono prace związane z przygotowaniem planu
audytu wewnętrznego dla PGNiG na rok 2015 w oparciu o zaktualizowaną analizę ryzyka
(Mapa Ryzyk). Od kilku lat stosowany jest Model Ryzyk PGNiG w pięciu obszarach:
Strategia,
Ład
Korporacyjny,
Działalność
Operacyjna,
Infrastruktura,
Czynniki
Zewnętrzne. Podejście to jest zgodne z najlepszymi praktykami w zakresie prac audytu
wewnętrznego i standardami opublikowanymi przez Institute of Internal Auditors (IIA).
Na
podstawie
wstępnej
analizy
ryzyka
(opartej
o
ranking
ryzyk
szczegółowych
oraz oczekiwania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów)
dokonano wyboru obszarów, których audyt jest przewidziany na 2015 rok. Realizacja planu
jest monitorowana, a wyniki odpowiednio raportowane i analizowane przez Zarząd i Radę
Nadzorczą Spółki.
Oceniamy, że przedstawione działania dowodzą, iż istniejący w PGNiG SA system kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem podlega doskonaleniu i sprawdza się w praktyce.
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
Jednostkowe sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF), w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską na dzień 31 grudnia
2014 roku. Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu sprawozdania zostały
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 5 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ujęte w Jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGNiG S.A. za rok zakończony 31
grudnia 2014 roku (Nota 2).
W 2014 roku zysk netto PGNiG S.A. wyniósł 1.895 mln zł i był o 207 mln zł wyższy od
wyniku netto osiągniętego w roku ubiegłym.
Syntetyczne dane w zakresie sytuacji finansowej PGNiG S.A. w 2014 roku w porównaniu do
danych za 2013 rok zostały ujęte w zaprezentowanych poniżej sprawozdaniach
sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej:
•
sprawozdaniu z sytuacji finansowej;
•
rachunku zysków i strat;
•
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych;
•
zestawieniu wybranych wskaźników finansowych.
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 6 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej w mln zł
AKTYWA
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
1 stycznia 2013
Aktywa trwałe (długoterminowe)
razem
27 387
26 946
27 770
Rzeczowe aktywa trwałe
13 520
13 775
14 094
1
2
254
282
204
Udziały i akcje
8 611
7 796
7 246
Inne aktywa finansowe
4 403
4 668
5 780
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
469
380
397
Pozostałe aktywa trwałe
129
44
47
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
razem
7 969
8 478
8 875
Zapasy
2 506
2 707
2 427
1 307
3 368
4 684
-
-
20
18
18
1 805
27
501
388
307
105
1 942
1 683
1 043
1
68
73
35 356
35 424
36 645
Nieruchomości inwestycyjne
Wartości niematerialne
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
Należności z tytułu podatku
bieżącego
Pozostałe aktywa
Aktywa finansowe krótkoterminowe
Aktywa z tytułu pochodnych
instrumentów finansowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do
sprzedaży
Aktywa razem
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
1
24
Strona 7 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej w mln zł – cd.
ZOBOWIĄZANIA I
31 grudnia 2014
31 grudnia 2013
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny razem
1 stycznia 2013
23 780
22 969
21 962
5 900
5 900
5 900
1 740
1 740
1 740
(185)
14
(66)
16 325
15 315
14 388
7 385
7 023
7 287
4 498
4 432
4 390
134
154
89
1 414
1 156
1 576
690
621
559
580
609
632
69
51
41
4 191
5 432
7 396
2 414
2 888
2 774
656
1 691
3 879
423
123
393
181
175
-
43
117
191
472
434
154
2
4
5
Zobowiązania razem
11 576
12 455
14 683
Zobowiązania i kapitał
własny razem
35 356
35 424
36 645
Kapitał podstawowy
(akcyjny)
Kapitał z emisji akcji
powyżej ich wartości
nominalnej
Skumulowane inne
całkowite dochody
Zyski zatrzymane
Zobowiązania
długoterminowe razem
Kredyty, pożyczki i papiery
dłużne
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Przychody przyszłych
okresów
Zobowiązania z tytułu
podatku odroczonego
Inne zobowiązania
długoterminowe
Zobowiązania
krótkoterminowe razem
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług oraz inne
zobowiązania
Kredyty, pożyczki i papiery
dłużne
Zobowiązania z tytułu
pochodnych instrumentów
finansowych
Zobowiązania z tytułu
podatku bieżącego
Zobowiązania z tytułu
świadczeń pracowniczych
Rezerwy
Przychody przyszłych
okresów
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 8 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Jednostkowy rachunek zysków i strat (mln zł)
2014
Przychody ze sprzedaży
2013
23 738
27 110
Koszty operacyjne razem
(22 105)
(24 977)
Zużycie surowców i materiałów
(15 101)
(16 985)
Świadczenia pracownicze
(750)
(970)
Amortyzacja
(722)
(731)
Usługi obce
(4 156)
(5 665)
10
11
(1 386)
(637)
1 633
2 133
966
1 020
Koszty finansowe
(377)
(1 040)
Zysk przed opodatkowaniem
2 222
2 113
Podatek dochodowy
Zysk netto
(327)
(425)
1 895
1 688
Koszt wytworzenia świadczeń na własne
potrzeby
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych (mln zł)
2014
Przepływy pieniężne netto z działalności
3 982
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto na działalności
(1 845)
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
(2 149)
finansowej
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
-12
Różnice kursowe netto
Wpływy/wydatki z tytułu cash pooling
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początku
okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
w tym środki pieniężne o ograniczonej
możliwości dysponowania
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
2013
4 319
(413)
(3 264)
642
1
(2)
268
-
1 685
1 043
1 673
1 685
451
476
Strona 9 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Wskaźniki finansowe
Rentowność
2014
EBIT w mln zł
zysk operacyjny
EBITDA w mln zł
zysk operacyjny + amortyzacja
ROE
zysk netto do stanu kapitałów własnych na koniec okresu
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY NETTO
zysk netto odniesiony do przychodów ze sprzedaży
ROA
zysk netto w relacji do stanu aktywów na koniec okresu
2013
1 633
2 133
2 355
2 864
8,0%
7,3%
8,0%
6,2%
5,4%
4,8%
Płynność
31 grudnia
2014
WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
aktywa obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych (bez
zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, rezerw i
przychodów przyszłych okresów)
WSKAŹNIK SZYBKI BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI
aktywa obrotowe minus zapasy do zobowiązań
krótkoterminowych (bez zobowiązań z tytułu świadczeń
pracowniczych, rezerw i przychodów przyszłych okresów)
31 grudnia
2013
2,2
1,7
1,5
1,2
Zadłużenie
31 grudnia
2014
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA FIRMY
ZOBOWIĄZANIAMI OGÓŁEM
suma zobowiązań w relacji do sumy zobowiązań i kapitału
własnego
WSKAŹNIK OBCIĄŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO
ZOBOWIĄZANIAMI OGÓŁEM
suma zobowiązań do kapitału własnego
31 grudnia
2013
32,7%
35,2%
48,7%
54,2%
Omówienie sytuacji finansowej
W relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego PGNiG S.A. odnotowała spadek zysku
z działalności operacyjnej (EBIT) o 500 mln zł. Zmiany w EBIT pomiędzy latami 2013-2014
zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 10 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Spadek marży brutto (różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami
bezpośrednimi) na sprzedaży produktów i usług o 77 mln zł nastąpił w wyniku obniżenia się
średnich cen sprzedaży gazu wysokometanowego, ropy naftowej i helu. Spadek średnich
cen sprzedaży gazu wysokometanowego spowodowany został głównie przez wydzielenie od
1 sierpnia 2014 roku z PGNiG S.A. do PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. działalności
związanej ze sprzedażą detaliczną i w konsekwencji wzrost wolumenu transakcji na
Towarowej Giełdzie Energii. Jednocześnie niższe notowania gazu na giełdzie TTF (Title
Transfer Facility) i ropy naftowej (BRENT) obniżyły jednostkowe koszty pozyskania paliwa
gazowego, jednak nie na tyle aby zniwelować efekt spadku cen sprzedaży. Spadek średnich
cen sprzedaży gazu nastąpił pomimo wprowadzenia od stycznia 2014 roku nowej „Taryfy
w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014 PGNiG S.A.”. Taryfa ta uwzględnia nowy
model rynku gazu w Polsce, ale istotny wpływ na wynik na sprzedaży gazu
wysokometanowego miała ona tylko w pierwszej połowie 2014 roku. Natomiast ceny
sprzedaży ropy naftowej i helu korelowały z poziomem notowań produktów ropopochodnych.
Postępujący spadek notowań ropy naftowej BRENT (szczególnie widoczny w ostatnim
kwartale 2014 roku) wpłynął negatywnie na przychody ze sprzedaży ropy naftowej.
Osłabienie złotówki zahamowało w pewnym stopniu wpływ tego procesu na przychody
realizowane w walucie obcej. Marża na sprzedaży pozostałych produktów w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego utrzymywała się na zbliżonym poziomie.
Koszty pośrednie spadły o 144 mln zł. Spadek ten jest głównie wynikiem przeniesienia
działalności związanej ze sprzedażą detaliczną z PGNiG S.A. do PGNiG Obrót Detaliczny
Sp. z o.o.
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 11 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Główną przyczyną spadku zysku na działalności operacyjnej (EBIT) było zawiązanie odpisów
aktualizujących w kwocie 644 mln zł wartości następujących aktywów:
•
środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów;
•
środków trwałych w budowie związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów;
•
zapasu gazu wysokometanowego.
Pomimo dokonanych odpisów, działalność wydobywcza w dalszym ciągu zapewniała Spółce
stabilną pozycję finansową.
Wynik na działalności finansowej w relacji do 2013 roku wzrósł o 609 mln zł w rezultacie
otrzymania wyższych o 185 mln zł dywidend od spółek zależnych, obniżenia strat z tytułu
różnic kursowych o 244 mln oraz odpisów aktualizujących aktywa finansowe niższych o 368
mln zł.
Sytuacja finansowa Spółki odzwierciedlona została w podstawowych wskaźnikach
charakteryzujących efektywność działalności gospodarczej. Rentowność kapitałów własnych
(ROE) wzrosła z 7,3% do 8,0%, rentowność aktywów ogółem (ROA) wyniosła 5,4% wobec
4,8% w 2013 roku, natomiast rentowność sprzedaży netto na wzrosła z poziomu 6,2% do
8,0%.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazuje
sumę bilansową w wysokości 35.356 mln zł, która jest niższa od wartości według stanu na
koniec grudnia 2013 roku o 69 mln zł.
Aktywa
Największą pozycję aktywów Spółki stanowią rzeczowe aktywa trwałe, których stan na
koniec grudnia 2014 roku wyniósł 13.520 mln zł i był o 255 mln zł (2%) niższy od stanu na
dzień 31 grudnia 2013 roku. Na spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych wpłynęło
przede wszystkim zawiązanie odpisów aktualizujących na majątku wydobywczym oraz na
aktywach związanych z działalnością poszukiwawczą.
Kolejną znaczącą pozycję bilansu stanowią udziały i akcje, których wartość na dzień
31 grudnia 2014 roku wyniosła 8.611 mln zł i była wyższa od wartości na koniec 2013 roku o
815 mln zł (10%). Wzrost ten spowodowany został głównie wydzieleniem ze struktur PGNiG
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 12 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
S.A. spółki PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. i objęcie w niej udziałów w wysokości
wniesionego aportu.
Wartość innych aktywów finansowych wyniosła 4.403 mln zł i była niższa od wartości według
stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku o 265 mln zł (6%). Spadek ten nastąpił w efekcie
reklasyfikacji
części
krótkoterminowej
pożyczek
do
pozycji
aktywa
finansowe
krótkoterminowe.
Aktywa obrotowe Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowały się na poziomie 7.968
mln zł, co oznacza spadek w relacji do stanu na koniec 2013 roku o 510 mln zł (6%).
W relacji do 31 grudnia 2013 roku Spółka odnotowała spadek wartości zapasów o 201 mln zł
(7%). Wykazane w bilansie zapasy stanowi przede wszystkim gaz przechowywany w
podziemnych magazynach. Wolumen zmagazynowanego surowca był w relacji do 2013 roku
niższy o 37 mln m3. Równolegle nastąpił wzrost wartości odpisów aktualizujących o 69 mln
zł.
Wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności w porównaniu do
końca 2013 roku spadła o 2.061 mln zł (61%). Zmiana ta jest konsekwencją przeniesienia z
PGNiG S.A. do PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. działalności związanej ze sprzedażą
detaliczną.
Wartość aktywów finansowych krótkoterminowych wyniosła 1.805 mln zł i była wyższa od
wartości na dzień 31 grudnia 2013 roku o 1.478 mln zł. Wzrost ten nastąpił w wyniku
reklasyfikacji pożyczek z pozycji długoterminowej, udzielenia nowych pożyczek spółkom GK
PGNiG oraz objęcia obligacji wyemitowanych przez PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniósł 1.942 mln zł i był wyższy o 259 mln zł
(15%) od stanu na koniec 2013 roku zapewniając Spółce stabilną płynność finansową.
Poziom i struktura majątku obrotowego zapewniała Spółce całkowitą zdolność do bieżącego
regulowania zobowiązań. Wskaźnik bieżącej płynności przyjął wartość 2,2 wobec poziomu
1,7 z końca grudnia 2013 roku, natomiast wskaźnik szybki bieżącej płynności wzrósł z
poziomu 1,2 do 1,5.
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 13 z 14
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Kapitał własny i zobowiązania
Podstawowym źródłem finansowania aktywów Spółki jest kapitał własny, którego wartość w
relacji do 31 grudnia 2013 roku wzrosła o 811 mln zł (4%). Na zmianę kapitałów własnych
wpływ miał przede wszystkim wypracowany w 2014 roku zysk netto oraz wypłacona za rok
2013 dywidenda w wysokości 885 mln zł.
Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 7.384 mln zł i był
wyższy od poziomu z końca grudnia 2013 roku o 361 mln zł (5%). Wzrost ten wynika przede
wszystkim ze zmiany stanu rezerw na koszty likwidacji odwiertów eksploatacyjnych.
W porównaniu do końca 2013 roku nastąpił znaczny spadek zobowiązań krótkoterminowych.
Spadek ten wyniósł 1.241 mln zł (23%) i był głównie efektem wykupu krótkoterminowych
obligacji oraz, jak to miało miejsce w aktywach, na skutek wydzielenia ze struktury PGNiG
S.A. działalności związanej ze sprzedażą detaliczną.
Poziom zadłużenia Spółki uległ zmniejszeniu co wpłynęło pozytywnie na wskaźniki opisujące
relacje pomiędzy kapitałami i pozostałymi pozycjami pasywów. Wskaźnik obciążenia
kapitałów własnych zobowiązaniami ogółem obniżył się z 54,2% do 48,7%, natomiast
wskaźnik obciążenia firmy zobowiązaniami ogółem, stanowiący sumę zobowiązań w relacji
do sumy pasywów, spadł z poziomu 35,2% do 32,7%.
Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
W 2015 roku PGNiG S.A. zamierza utrzymać wysoki poziom nakładów finansowych na
działalność inwestycyjną ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania i wydobycia gazu
ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą, w tym poszukiwania złóż niekonwencjonalnych
oraz infrastruktury magazynowej. PGNiG S.A. zamierza finansować inwestycje zarówno ze
środków własnych jak i pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (w oparciu o obowiązujące
programy emisji obligacji).
Ocena sytuacji PGNIG S.A.
Strona 14 z 14
Download