Zenon Gontarz Nr 3

advertisement
Kandydat do Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Centrala Spółki PGNiG S.A. w Warszawie
Zenon Gontarz
Nr 3
Urodziłem się 16.03.1951 r. w Józefowie k/Biłgoraja,
w województwie lubelskim. Jestem Ŝonaty i mam trzech synów.
W 1974 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale
Geologiczno-Poszukiwawczym Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie w zakresie geofizyki poszukiwawczej.
Pracę zawodową rozpocząłem w Przedsiębiorstwie Badań
Geofizycznych w Warszawie. Przez pierwszych pięć lat
pracowałem w sejsmicznych zespołach terenowych jako
interpretator, potem operator sejsmicznych aparatur cyfrowych,
a po uzyskiwaniu kolejnych stopni uprawnień górniczych jako
kierownik Brygady Aparaturowej, Robót Geofizycznych
i zastępca kierownika Zespołu Sejsmicznego. W 1979 r.
uzyskałem
uprawnienia
geologiczne
do
kierowania,
projektowania i dokumentowania badań geofizycznych. Od
1980 r. pracując na miejscu w Warszawie (w PBG), wykonywałem interpretację materiałów
sejsmicznych z obszaru całej Polski. Od 1990 r. pracowałem jako kierownik Zakładu
Interpretacji Geofizycznej, kierując pracami z róŜnych dziedzin geofizyki (sejsmiki, grawimetrii,
magnetyki, geoelektryki, karotaŜu).
Od 1994 r. do chwili obecnej pracuję w PGNiG w Warszawie, początkowo jako kierownik
Działu Analiz i Projektowania Prac Sejsmicznych w Geonafcie, a po reorganizacji jako
specjalista geofizyk w Dziale Nadzoru. Wykonuję interpretacje, projektuję, koordynuję
i nadzoruję prace sejsmiczne 2D i 3D z rejonu całej Polski i za granicą (Kongo, Pakistan, Egipt).
Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymałem m. in. odznakę „ZasłuŜony dla polskiej geologii”,
tytuł InŜyniera Górniczego I stopnia i w roku ubiegłym odznakę „ZasłuŜony dla górnictwa RP”.
Pracując w PGNiG systematycznie podnosiłem swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w
szkoleniach i kursach, m. in. z zakresu interpretacji sejsmostratygraficznej, nowoczesnych
metod przetwarzania danych sejsmicznych, projektowania i interpretacji sejsmicznych zdjęć 3D,
praktycznych aspektów funkcjonowania spółek w nowym prawie spółek handlowych itp..
Moje predyspozycje do pracy w Radzie Nadzorczej PGNiG S.A. wynikają z nabytych
doświadczeń z wieloletniej działalności związkowej i samorządowej jak teŜ wszechstronnej
znajomości branŜy. Od 1980 r. działam w NSZZ „Solidarność”. Przez trzy kadencje byłem
sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Badań
Geofizycznych, a od 1998 roku przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Oddziale Głównym,
Oddziale Górnictwo Naftowe, Oddziale Biuro Geologiczne Geonafta i aktualnie w Centrali
Spółki PGNiG S.A.. W PBG działałem takŜe w Radzie Pracowniczej. Jestem ławnikiem w
Rejonowym Sądzie Pracy w Warszawie (III kadencja). W grudniu 2000 r. ukończyłem kurs,
zakończony pomyślnie zdanym egzaminem, dla kandydatów na członków rad nadzorczych w
spółkach Skarbu Państwa.
Nie naleŜałem i nie naleŜę do Ŝadnej partii politycznej. Jestem uczciwy, pracowity,
dociekliwy, rzetelny, uczynny i koleŜeński. Deklaruję ścisłą współpracę ze związkami
zawodowymi i pracownikami, których działanie prowadzi do podniesienia prestiŜu
i wzmocnienia branŜy na rynku. Jestem przeciwnikiem restrukturyzacji zatrudnienia
sprowadzającej się wyłącznie do zwalniania pracowników.
UwaŜam, Ŝe:
1. Aktualnie całej Grupie Kapitałowej PGNiG S.A. potrzebna jest
stabilizacja. Przekształcenia organizacyjne i własnościowe
powinny się odbywać w ramach wymuszonej konieczności.
Jestem przeciwny podziałowi PGNiG S.A. poprzez wydzielenia
wg ksh.
2. NaleŜy stworzyć warunki aby załodze udostępnić jak najszybciej
akcje pracownicze Spółki PGNiG S.A..
3. NaleŜy dąŜyć do wzrostu wynagrodzeń pracowników adekwatnie
do sukcesów ekonomicznych firmy.
4. NaleŜy doprowadzić do właściwych relacji między pracodawcą a
pracownikiem, aby pracownik nie czuł się tylko „przedmiotem”.
5. NaleŜy w pracy dąŜyć do odpowiedzialności indywidualnej a nie
zbiorowej.
Dla poprawy warunków ekonomicznych PGNiG S.A. i spółek
zaleŜnych naleŜy:
a) doprowadzić do zmian zapisów ustawowych, umoŜliwiających
wprowadzanie taryf gazowych tak, aby sprzedaŜ gazu i usługi
gazowe nie przynosiły firmie strat,
b) wprowadzić
w
maksymalnym
stopniu
rozrachunek
wewnętrzny i „przejrzystość kont”,
c) wprowadzić menedŜerskie kierownictwo,
d) zwiększyć krajowy poziom wydobycia gazu i ropy, co wiąŜe
się ze skróceniem okresu od odkrycia złoŜa do jego włączenia
do eksploatacji (najlepsza dywersyfikacja),
e) rozwinąć marketing w celu pozyskania nowych odbiorców
gazu,
f) dąŜyć do ograniczania kosztów działania PGNiG S.A. poprzez
sprawniejsze
zarządzanie
(zmniejszenie
szczebli
decyzyjnych), lepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego i
technicznego oraz lepsze zarządzanie środkami finansowymi.
Moją kandydaturę popiera Sekcja Krajowa GNiG NSZZ „Solidarność”
Download