Formularz oferty wykonania pracy badawczo – rozwojowej, w tym

advertisement
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
A. Informacje o Projekcie
<Identyfikator projektu – wypełnia PGNiG>
<Nazwa i dane adresowe oferenta>
A1
Tytuł Projektu
A2
Obszar tematyczny
<Należy wpisać proponowany tytuł projektu>
Poszukiwanie i wydobycie
Dystrybucja
Magazynowanie
Elektroenergetyka i ciepłownictwo
Nowe zastosowania
Inne
A3
Cel Projektu
<Należy wskazać planowany cel projektu w tym cel główny oraz cele alternatywne (jeśli
są takie) oraz opisać przewidywany wynik wytworzony w ramach projektu >
(max.1000 znaków)
A4
Opis Projektu
<Należy opisać prace, które będą prowadzone do uzyskania zamierzonego wyniku,
poziom innowacyjności (firma/kraj/świat) i czy/jaka ochrona własności intelektualnej
jest przewidywana >
(max. 10000 znaków)
A5
Strona 1 z 7
Produkt
<Należy wskazać co będzie konkretnym produktem/produktami projektu, w jakiej
formie będzie zrealizowany i przekazany rezultat projektu (technologia, prototyp,
usługa, oprogramowanie, raport z badań itp.>
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
A6
Planowany sposób
wdrożenia
wyników
<Należy opisać działania po zakończeniu projektu B+R wymagane do wdrożenia
wyników B+R >
A7
Poziomy
gotowości
technologicznej
(TRL 1-9)
<Należy podać TRLe na starcie i na końcu projektu o charakterze technicznym /
technologicznym>
A8
Planowany
harmonogram
realizacji prac
Projektu
<Proponowany czas realizacji projektu z podziałem na etapy i powiązane z tym
produkty /lub zadania i /kamienie milowe>
A9
Proponowana
forma udziału
PGNiG SA
<Proponowany sposób w jaki PGNiG ma wziąć udział w projekcie>
A10
Wykonawca
i osoba
prowadząca
projekt
<Przedsiębiorstwo, Instytucja, Konsorcjum i Imię, Nazwisko, stanowisko, dane
kontaktowe osoby uprawnionej do prowadzenia rozmów na temat projektu >
A11
Zespół realizacyjny
i kompetencje
<Zasoby ludzkie (wyłącznie delegowane do udziału w projekcie), kwalifikacje,
infrastruktura naukowo-badawcza, potencjał techniczny i kompetencje Wykonawcy>
A12
Inne istotne
informacje
<Inne istotne informacje, które mogą w opinii Wykonawcy wpłynąć na ocenę projektu>
B. Ekonomika Projektu
B1
Strona 2 z 7
Planowany
całkowity koszt
realizacji
<Należy podać szacunkowy, całkowity budżet netto prac B+R>
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
(netto)
B2
Planowany sposób
finansowania
<Należy podać planowane źródła pozyskania finansowania prac B+R; np. własne,
kredyt, NCBiR, UE, w tym udział PGNiG, itd.>
B3
Oczekiwane efekty
ekonomiczne
dla PGNiG
< Należy opisać jakie efekty ekonomiczne I w jakim obszarze są oczekiwane >
B4
Planowany wynik i
czas wdrożenia
<Należy opisać; czas od zakończenia projektu potrzebny do wdrożenia przemysłowego i
co będzie efektem prac B+R>
B5
Planowany budżet
wraz z podziałem
na koszty
<Wysokość kosztów i harmonogram płatności z podziałem na etapy i powiązane z tym
produkty /zadania >
B6
Elementy analizy
finansowej /
korzyści poza
ekonomiczne
Wskaźniki dla projektów
kończących się na TRL 5-7
pozaekonomiczne dla wszystkich projektów
IRR, NPV, Koszty, harmonogram
płatności należy przedstawić w tabeli
załącznik 1 (Excel)
Strona 3 z 7
Szacowane korzyści – w tym
<Należy opisać korzyści osiągnięte po
wdrożeniu wyniku prac B+R; np. wzrost
wydobycia, poprawa bezpieczeństwa,
poprawa efektywności, usprawnienie obsługi
klienta, wzrost sprzedaży, konkurencyjność
itp.>
B7
Kluczowe ryzyka
projektu i metody
minimalizowania
<Należy wymienić i opisać>
B8
Uzasadnienie
procedury/trybu
<Załączyć uzasadnienie możliwości zastosowania trybu wyboru z wolnej ręki – własność
praw autorskich, patenty, opinia prawna, itp.>
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
wolnej ręki
PGNiG deklaruje zachowanie
przekazywanie oferty stronom
wykorzystanie
działaniami zmierzającymi do
Niniejsza
dokument
nie
Kodeksu Cywilnego.
Data oraz podpis Oferenta
<Nazwisko osoby upoważnionej przez instytucję do złożenia oferty>
Wyjaśnienie: jeżeli odpowiedź na pytanie nie jest znana, proszę napisać „nie określone”.
Prosimy o przesłanie oferty w wersji WORD i PDF (podpisanej)
Załączniki:
1. Tabela wskaźników ekonomicznych i harmonogramu płatności
2. Definicja Poziomów Gotowości Technologicznej
3. Kryteria główne i szczegółowe brane do oceny projektu
Strona 4 z 7
poufności
oferty,
nie
trzecim (poza GK PGNiG) i
jej wyłącznie w związku z
realizacji oferty.
stanowi oferty w rozumieniu
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
TRL 5-8
n - rok rozpoczęcia projektu
Koszty projektu
n
n+1
Analizy i badania wstępne
Realizacja badań:
Usługi zewnętrzne
Wynagrodzenia
Materiały
Amortyzacja inafrstruktury
Licencje, know-how
Komercjalizacja:
Koncesje i pozwolenia
Zakup dodatkowych rozwiązań
Koszty razem
-
Korzyści
Wynik
Strona 5 z 7
8,39%
0,00 zł
#LICZBA!
-
n+3
n+4
-
-
n+5
n+6
-
-
n+7
n+8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
n+7
n+8
n
Obniżenie kosztów:
Opłaty środowiskowe
Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych
Kary i inne opłaty
Zwiększenie przychodów:
Wzrost sprzedaży
Nowe produkty/usługi
Wyższe marże
Sprzedaż wyników prac B+R
Pomoc publiczna uzyskana dla projektu
Korzyści razem
Założona stopa dyskonta
NPV
IRR
n+2
n+1
n+2
n+3
n+4
n+5
n+6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
2.
ID
Definicja Poziomów Gotowości Technologicznej
Oceniane kryterium
Wyjaśnienie
Zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań
naukowych w celu wykorzystania ich wyników w przyszłych zastosowaniach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad
podstawowymi właściwościami technologii.
Określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania
technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej
zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte
założenia.
Potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań
analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza
się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii.
1
Poziom 1
2
Poziom 2
3
Poziom 3
4
Poziom 4
Zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że
podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano
ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych.
5
Poziom 5
Zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty
technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych
warunkach operacyjnych.
6
Poziom 6
Dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to,
że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie 6, w
warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych
odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych.
7
Poziom 7
Dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego.
Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu 6 i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa
do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych.
Poziom 8
Zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został
osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec
demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to
założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia.
Poziom 9
Sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w
ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych
systemów w warunkach rzeczywistych.
8
9
Strona 6 z 7
OFERTA WYKONANIA PROJEKTU / PRACY BADAWCZO - ROZWOJOWEJ 2017
3.
Kryteria główne i szczegółowe brane do oceny projektu
Przydatność dla Spółki



Realizacja elementów strategii PGNiG / zgodność z obszarami priorytetowymi
Możliwość uruchomienia nowych obszarów działania
Powiązanie z innymi projektami B+R zrealizowanymi lub realizowanymi w PGNiG
Nowatorstwo/innowacyjność


Poziom innowacyjności (firma, kraj, świat)
Możliwość uzyskania ochrony własności przemysłowej
Ryzyko



Realność uzyskania rezultatu
Obiektywne elementy ryzyka
Możliwość zarządzania ryzykiem
Wiarygodność/kompetencje oferenta/wykonawcy



Zasoby ludzkie (zespołu wykonawczego), kwalifikacje kompetencje
Doświadczenie we współpracy z PGNiG
Infrastruktura naukowo-badawcza, potencjał techniczny wykonawcy
Ocena gotowości organizacji do realizacji



Własne zasoby kadrowe PGNiG
Potencjał organizacyjny i techniczny
Potencjał PGNiG do wdrożenia rozwiązania
Budżet projektu



Szczegółowość i racjonalność budżetu
Udział PGNiG w budżecie
Rodzaj wkładu PGNiG (finansowy, rzeczowy)
Oszacowanie wielkości korzyści



Wskaźniki IRR i NPV (TRL 5-8), Szacowane korzyści/oszczędności (TRL1-4)
Korzyści pozaekonomiczne
Czas wdrożenia rozwiązania do działalności przemysłowej
Strona 7 z 7
Download