Zaprasza do złożenia oferty

advertisement
Zamawiający :
Szpital Specjalistyczny w Brzozowie
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny
Im. Ks. B. Markiewicza
ul. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
tel. 13 4309617
fax. 13 4309617
email : [email protected]
Numer sprawy SOiKU/1/02/2012
Zaprasza do złożenia oferty
na dostawę elektronicznego programu rejestracji chorych oraz obsługi pobytu chorego na oddziałach
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do obsługi rejestracji chorych (w ilości 1
licencja) do poradni oraz obsługi pobytu chorych na oddziałach (w ilości 30 licencji).
1) Wymagania formalne i techniczne systemu:
a) Wykonawca dostarczy oprogramowanie wspierające rejestrację chorych oraz pobyt na oddziale
zgodne z systemem Infomedica.
b) Architektura aplikacji powinna być całkowicie zgodna z systemem Infomedica i nie może
implikować konieczności instalacji jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania na stacjach
klienckich oraz serwerze.
c) Interfejs użytkownika programu dostępnego w sieci LAN zamawiającego musi być dostępny i
uruchamiany przy użyciu „skrótu” wskazującego na właściwy zasób sieciowy zawierający aplikację
fizycznie zainstalowaną na serwerze sieciowym zamawiającego, z koniecznością wpisywania loginu i
hasła.
d) Wykonawca dostarczy licencje niezbędne do działania aplikacji w ilości wystarczającej do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
e) Wykonawca zapewni pomoc techniczną przy obsłudze programu dotycząca administracji,
świadczoną telefonicznie bądź emailem, a w razie konieczności w siedzibie zamawiającego.
f) W ramach gwarancji wykonawca udostępni bezpłatnie zamawiającemu wszelkie aktualizacje
(podnoszące wersję lub usuwające nieprawidłowości tzw. Łatki) oprogramowania w okresie trwania
umowy.
2) Oprogramowanie w będące przedmiotem umowy powinno gwarantować następującą
funkcjonalność:
Ruch chorych – funkcjonalności:
Obsługa Izby Przyjęć:

obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):
-
wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,
-
rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,
-
rejestracja danych pacjenta z Unii Europejskiej,
-
rejestracja danych pacjenta przyjmowanego decyzją wójta/buristrza

przegląd danych archiwalnych pacjenta:
-
w zakresie danych osobowych,

w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych
rejestracja przyjęcia pacjenta w Izbie Przyjęć:
-
wprowadzenie danych o rozpoznaniu, z wykorzystaniem słownika ICD10
-
wprowadzenie danych ze skierowania,
-
wprowadzenie danych płatnika.

ewidencja elementów pobytu w Izbie Przyjęć:
-
wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
-
wykonane pacjentowi elementy leczenia:
-
procedury,
-
leki,
-
konsultacje.

rejestracja opuszczenia Izby Przyjęć przez pacjenta w jednym z trybów:
-
skierowanie/cofnięcie skierowania na oddział (ustalenie trybu przyjęcia, form
płatności, wydruk pierwszej strony historii choroby, itp.),
przeniesienie pacjenta na inną Izbę Przyjęć,
odmowa przyjęcia pacjenta do szpitala – wpis do Księgi Odmów i Porad
Ambulatoryjnych,
-
zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących,
-
zgon pacjenta na Izbie Przyjęć .

autoryzacja danych Izby Przyjęć,

ewidencja danych do rozliczenia produktów kontraktowanych z NFZ

wypełnianie i wydruk dokumentów Izby Przyjęć:
-
Karta Wypisowa,
-
Historia choroby – pierwsza strona
-
Karta Odmowy.


obsługa Ksiąg:
-
Księga Główna,
-
Księgi Izby Przyjęć,
-
Księga Oczekujących,
-
Odmów i Porad Ambulatoryjnych,
-
Zgonów.
integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w
zakresie:
-
ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej aktualizacji stanów
magazynowych (Apteczka oddziałowa)
wzajemnego udostępniania danych zleceń i danych o ich wykonaniu,

projektowanie własnych formularzy dokumentacji medycznej,

wbudowane raporty standardowe:

-
Ruch chorych Izby Przyjęć – osobowy,
-
Ruch chorych Izby Przyjęć – sumaryczny.
definiowanie własnych wykazów.
Obsługa Oddziału:

obsługa listy pacjentów Oddziału:
-
wyszukiwanie pacjentów na liście wg różnych parametrów,
-
modyfikacja danych pacjentów z listy oddziałowej,

przegląd danych archiwalnych pacjenta:
-
w zakresie danych osobowych,
-
w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych,

odmowa lub anulowanie przyjęcia na Oddział – wycofanie danych pacjenta na Izbę
Przyjęć,

zaplanowanie późniejszego terminu przyjęcia – wpis do Księgi Oczekujących
Oddziału,

rejestracja przyjęcia pacjenta na Oddziale:
-
nadanie numeru Księgi Oddziałowej – automatycznego lub przez użytkownika,
-
wprowadzenie danych lekarza prowadzącego,
-
możliwość modyfikacji danych płatnika,
-
wprowadzenie danych o miejscu hospitalizacji w ramach oddziału: odcinka
oddziałowego, łóżka,
-
wprowadzenie danych o rodzaju hospitalizacji do celów statystycznych, np.
całodobowa z zabiegiem operacyjnym, dzienna z bez zabiegów i badań
laboratoryjnych, itp.

ewidencja elementów pobytu pacjenta na Oddziale:
-
wywiad wstępny z możliwością użycia słownika tekstów standardowych,
-
rozpoznania: wstępne, końcowe, przyczyna zgonu,

wykonane pacjentowi elementy leczenia (zlecenia):
-
procedury, w tym zabiegi,
-
badania diagnostyczne,
-
leki,
-
konsultacje,
-
diety,


ewidencja diagnoz pielęgniarskich:
-
wprowadzanie diagnozy
-
realizacja procedur
-
plan realizacji
-
wydruk indywidualnej karty procesu pielęgnacji
możliwość wydruku raportu z dyżuru lekarskiego na podstawie wprowadzonych
obserwacji

ewidencja przepustek,

ewidencja danych porodu dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego):
-
wpis do Księgi Porodów,
-
odnotowanie personelu uczestniczącego,
-
odnotowanie danych noworodka (medyczne, Apgar)

rejestracja opuszczenia Oddziału przez pacjenta w jednym z trybów:
-
przeniesienie/wycofanie przeniesienia pacjenta na inny Oddział.
-
przeniesienie w trybie nagłym na inny Oddział (bez uzupełnienia danych
wypisowych z poprzedniego oddziału),
-
wypis pacjenta ze Szpitala,
-
zgon pacjenta na Oddziale,

odnotowanie faktu wydania pacjentowi druków, zaświadczeń, skierowań itp.,

autoryzacja danych oddziałowych,

ewidencja danych do rozliczenia kontraktowanych produktów z płatnikiem, w tym
rozliczanie kart TISS28,

prowadzenie i wydruk Historii Choroby w podziale na:
-
dane przyjęciowe,
-
wywiad wstępny (przedmiotowo, podmiotowo),
-
przebieg choroby,
-
epikryza (możliwością wykorzystania słownika tekstów standardowych).

wydruki dokumentów wewnętrznych Oddziału, w tym:
-
Karta Wypisowa,
-
Karta Informacyjna.

wydruki dokumentów zewnętrznych Oddziału, w tym:
-
Karta Statystyczna,
-
Karta Leczenia Psychiatrycznego,
-
Karta Zakażenia Szpitalnego,
-
Karta Nowotworowa,
-
Karta Zgłoszenia Choroby Zakaźnej,
-
Karta Zgonu,
-
Karta TISS28.

obsługa Ksiąg:
-
Księga Główna,
-
Oddziałowa,
-
Oczekujących,
-
Zgonów,
-
Noworodków,
-
Zabiegów.

możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,

wbudowane raporty standardowe:
-
zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
-
ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
-
obłożenie łóżek na dany moment
-
diety podane pacjentom oddziału.

możliwość definiowania własnych wykazów

możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej

integracja z innymi modułami systemu medycznego realizującymi funkcjonalność w
zakresie:
-
ewidencji zużytych leków i materiałów oraz automatycznej
aktualizacji stanów magazynowych (Apteczka oddziałowa),
-
wzajemnego udostępniania danych zlecenia i danych o jego wykonaniu
(Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna).
Obsługa statystyki:

obsługa skorowidza pacjentów z możliwością integracji z innymi systemami
medycznymi (Przychodnia, Pracownia Diagnostyczna):

wyszukiwanie pacjentów w skorowidzu wg różnych parametrów,

rejestracja i modyfikacja danych pacjentów,

przegląd danych archiwalnych pacjenta:
-
w zakresie danych osobowych,
-
w zakresie danych z poszczególnych pobytów szpitalnych

potwierdzenia wypisu pacjenta pod kątem kompletności i poprawności dokumentacji,

wbudowane wydruki zewnętrzne:
-
Karta Statystyczna,
-
Karta Leczenia Psychiatrycznego,
-
Karta Zgonu,

obsługa Ksiąg:
-
Księga Główna,
-
Księga Odmów,
-
Księga Zgonów,
-
Księga Noworodków,

możliwość definiowania własnych szablonów wydruków,

wbudowane raporty standardowe:
-
zestawienie pacjentów, nowoprzyjętych, wypisanych, przebywających na
oddziale (dzienne, tygodniowe, za dowolny okres)
-
ilość osobodni z uwzględnieniem przepustek, w zadanym okresie
-
obłożenie łóżek na dany moment
-
diety podane pacjentom oddziału.

możliwość definiowania własnych wykazów

możliwość projektowania formularzy dokumentacji medycznej

wbudowane raporty standardowe:
-
statystyczne z oddziałów: np. Dziennik ruchu chorych, wskaźniki szpitalne w
okresie (liczba. przyjętych, liczba wypisanych, liczba osobodni),
z obłożenia łóżek,
zestawienia wg jednostek chorobowych, czasu leczenia jednostki chorobowej
(sumaryczne i osobowe)

możliwość definiowania własnych wykazów.

elektroniczna komunikacja z instytucjami nadrzędnymi, w tym:

-
Oddziały NFZ,
-
Centrum Zdrowia Publicznego,
-
PZH.
eksport danych statystycznych oraz ilościowych o wykonanych świadczeniach do
pliku tekstowego lub w formacie .xls z możliwością wykorzystania przez moduły
Rachunku Kosztów Leczenia.
Rejestracja – funkcjonalności:
definiowanie dostępności usług placówki medycznej Zamawiającego:

wprowadzanie cenników:
- określanie dat obowiązywania cennika,

-
określanie zakresu usług dla cennika,
-
określanie cen usług,
-
możliwość określenia cen widełkowych dla usługi,
-
możliwość powiązania cennika z kategorią osobową wykonującego,
-
określenie sposobu płatności (zezwolenie na płatność „z dołu”),
-
możliwość określenia zaliczki wymaganej przed wykonaniem usługi.
określanie dostępności zasobów w placówce (grafiki):
- definiowanie szablonu pracy zasobu typu gabinet :
określenie dni tygodnia,
-
określenie czasu pracy gabinetu,
-
określenie zakresu usług realizowanych w gabinecie
-
określanie ograniczeń grafika dla instytucji kierującej (płatnika),
jednostki zlecającej Zamawiającego (Oddziału/Izby Przyjęć), ilości
wykonywanych usług
-
definiowanie szablonu pracy zasobu typu lekarz:
-
określenie dni tygodnia,
-
określenie czasu pracy,
-
określenie zakresu usług realizowanych przez lekarza w ramach
umów,
-
określenie gabinetu, w którym wykonywane są usługi (miejsce
wykonania).
-
generacja grafików dla lekarzy w powiązaniu z gabinetami w zadanym
okresie czasu,
-
blokada grafików (urlopy, remonty).
obsługa skorowidza pacjentów

możliwość zastososowania kart identyfikacyjnych do wyszukania pacjenta
planowanie i rezerwacja wizyty pacjenta:

wyszukiwanie wolnych terminów jednoczesnej dostępności wymaganych
zasobów:
- różne kryteria wyszukiwania (język lekarza, język pacjenta, wiek
pacjenta, itp.),
-
rezerwacja wybranego terminu lub „pierwszy wolny”.
-
prezentowanie preferowanych terminów wykonania usługi dla
zgłoszeń internetowych
-
automatyczna rezerwacja terminów dla zgłoszeń internetowych wg
preferencji pacjenta
-
w przypadku braku wolnych terminów w preferowanych godzinach
możliwość rezerwacji pierwszy wolny lub ręczny wybór terminu
-
rezerwacja terminów dla pacjentów przebywających na oddziale
-
wstawianie terminu pomiędzy już istniejące wpisy w grafiku w
przypadkach nagłych

przegląd rezerwacji
rejestracja pacjenta do wykonania usługi:

weryfikacja uprawnień z tytułu umów zarejestrowanych w module Sprzedaż
usług medycznych:
- przegląd udostępnionych danych umowy,
-
informacje o powodzie niedostępności usługi i ograniczeniach
dostępności,
-
informacje o dostępności usług poza strukturami jednostki
(podwykonawcy).

określenie miejsca wykonania usługi (wybór gabinetu) dla usług nie
podlegających planowaniu i rezerwacji.

zlecenie wykonania usługi pacjentowi we wskazanym (lub wynikającym z
rezerwacji) miejscu wykonania,

możliwość wykorzystania szablonów zleceń złożonych,
obsługa kolejek oczekujących zgodnie z obowiązującymi przepisami,
obsługa wyników:

odnotowanie wydania wyniku,

wpisywanie wyników zewnętrznych.
obsługa Indywidualnego Konta Pacjenta (IKP):

prowadzenie kont rozrachunkowych pacjentów z tytułu usług medycznych,

wystawienie faktur i faktur korygujących,

możliwość skojarzenia faktury ze schematem księgowania w module Finanse
– Księgowość,

eksport faktury do modułu Rejestr Sprzedaży,

przyjęcie płatności (gotówka, karta płatnicza, środki pacjenta na IKP),

wypłata gotówki z tytułu nadpłat i korekt.
obsługa stanowiska kasowego:

obsługa operacji kasowych dla pacjentów (IKP),

obsługa operacji kasowych dla kontrahentów (dostęp do kartoteki
kontrahentów modułu Finanse - Księgowość),
obsługa operacji kasowych dla pracowników (dostęp do kartoteki
pracowników modułu Finanse – Księgowość),


prowadzenie raportu kasowego,
możliwość skojarzenia z każdym typem operacji kasowej schematu
księgowania w module Finanse-Księgowość,
wprowadzanie umowy indywidualnej (polisy) na świadczenie usług medycznych wg
szablonu.
raporty i wykazy Rejestracji.
III. Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy przesłać drogą mailową na wskazany adres do kontaktu jako zeskanowany i podpisany
dokument.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania wykonawcy bądź osobę
upoważnioną przez wykonawcę na piśmie.
3. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych zgodnie z obowiązującym systemem
monetarnym (zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku).
4. Zamawiający informuje, że rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone tylko
w złotych polskich.
5. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji umowy mogą wystąpić z jego strony opóźnienia w
płatności zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zaoferowanego oprogramowania z
wymaganiami określonymi w niniejszym zaproszeniu i przedstawionymi w ofercie.
IV. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i informacje
1. Formularz oferty wykonawcy – według załączonego wzoru załącznik nr 1
2. Formularz oferty cenowej – według załączonego wzoru załącznik nr 2
3. Termin złożenia oferty : do 17 lutego 2012 r. do godz. 12.00
4. Termin i miejsce rozpatrzenia ofert : 17 lutego 2012 r. godz. 13, pokój nr 11, budynek „G”
administracja, siedziba zamawiającego.
5. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Witold Gawron, dane kontaktowe jak w
nagłówku.
6. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny przy założeniu ,że
oferta jest zgodna ze specyfikacją określoną w przedmiocie zamówienia.
Załącznik nr 1
OFERTA WYKONAWCY
Dane dotyczące Wykonawcy :
Nazwa : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ……………………………………………..……………………. Fax. ……………….………………………………………………………
Email. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zobowiązania wykonawcy :
1. Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty (numer sprawy : SOiKU/1/02/2012) na dostawę
elektronicznego programu do obsługi rejestracji i pobytu chorego na oddziale oferuję wykonanie
przedmiotu zamówienia za cenę:
netto ……………………………… PLN
słownie …………………………………………………………………………………………………………………………………
stawka podatku VAT …………………. %
brutto ……………………………. PLN
słownie ………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
oraz uważam się za związanego ofertą przez min. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w projekcie umowy/istotne
postanowienia umowy.
…………………………………………………… …………..………………………………………
Data Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy
Załącznik nr 2
OFERTA CENOWA
……………………………………………
Pieczęć wykonawcy
Lp.
Asortyment
Ilość licencji
w szt.
1
1
2
Rejestracja
chorych
Obsługa
pobytu
chorego na
oddziale
3
2
1
30
Wartość
zamówienia
netto PLN
4
Stawka
podatku
VAT %
5
Wartość
zamówienia
brutto PLN
6
Załącznik nr 3
Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy.
Dostawa dodatkowych licencji oprogramowana aplikacyjnego obsługującego część
szpitala .
medyczną
1. zgodnie z przyjętą Ofertą przetargową w zakresie wyszczególnionym na drukach
Załącznika
nr 1 i Załącznika nr 2 ,sporządzonej na podstawie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
stanowiącą integralną część niniejszej umowy wraz z montażem,
uruchomieniem i
przeszkoleniem pracowników.
2. Dostawa do Zamawiającego przedmiotu umowy zrealizowana będzie staraniem oraz na koszt
i ryzyko Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego
w terminach:
1) Dostawa oprogramowania 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Wdrożenie oprogramowania 7 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym
terminem.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowych instrukcji
obsługi,
w języku polskim dla dostarczonego przedmiotu umowy oraz
przeniesie prawa
użytkowania licencji do oprogramowania na Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw
licencyjnych do modułów będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się odrębną umową
licencji
przenieść na Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów. Wymagania
stawiane Wykonawcy związane z realizacja przedmiotowej dostawy i wdrożenia.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Świadczenia dostawy i wdrożenia systemu z należytą starannością, zgodnie z
najlepszymi
praktykami stosowanymi przy programowaniu i wdrażaniu oprogramowania
(systemu).
2. Zapewnienia kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie
współpracował
z osobami wskazanymi przez Zamawiającego, w tym koordynatora po stronie
Wykonawcy
odpowiedzialnego za realizację i dostawy i wdrożenia.
3. Dostawy, przygotowania i wykonania instalacji oprogramowania, oraz dostarczenia
dokumentacji
użytkownika zawierającej opis i zasady korzystania z oprogramowania.
4.Zaplanowania i przeprowadzenia, w uzgodnieniu z Zamawiającym, odpowiednich
szkoleń dla użytkowników oprogramowania ( systemu) po stronie Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do utworzenia harmonogramu dostaw oraz wdrożenia
przedmiotu
umowy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
Harmonogram realizacji zamówienia będzie stanowił Załącznik do niniejszej umowy.
Harmonogram opracowany będzie w oparciu o ofertę Wykonawcy i Opis Przedmiotu
zamówienia.
Zobowiązania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest zobowiązany do:
1. Oddelegowania kompetentnych pracowników do współpracy z Wykonawcą.
2. Wskazania koordynatora zamówienia ze strony Zamawiającego.
3. Udostępnienia stanowisk komputerowych ( roboczych), infrastruktury fizycznej sieci
komputerowej
oraz pomieszczeń, w których znajdują się te urządzenia.
4. Zapewnienia dostępu do telefonicznej sieci publicznej oraz Internetu w miejscach realizacji
przedmiotu umowy.
5. Informowania Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych lub zmian w
działalności Zamawiającego, które mają lub mogą mieć wpływ na przebieg wdrożenia.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zobowiązania umowy z należytą starannością, zapewni
prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia oraz zapewni posiadanie odpowiednich
kwalifikacji osoby do wykonania zobowiązań umowy.
2. Wykonawca przy wykonaniu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za kompetentne, rzetelne
i terminowe wykonanie zobowiązań umowy.
3. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za to że, oprogramowanie będzie
funkcjonować ściśle zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji użytkownika, która zostanie
dostarczona przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotowej dostawy.
1. Oprogramowanie objęte jest 12 miesięcznym gwarancyjnym nadzorem zapewniającym w tym
czasie dostęp do aktualnych wersji aplikacji.
Strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne za niedotrzymanie terminu dostawy w wysokości 0,2 %
wartości dostawy zrealizowanej ze zwłoką za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku
do terminu umownego. Kary umowne potrącone będą z bieżących należności Wykonawcy.
2. Wykonawca w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
zapłaci
karę 10 % ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar
umownych.
4.
W razie zaistnienia istotnej okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
w wysokości określonej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowo Cenowym Wykonawcy
Załącznik nr 3, tj: po zakończeniu prac objętych umową, na podstawie harmonogramu dostaw i
wdrożenia potwierdzonymi stosownymi protokołami wykonania przedmiotu umowy i podpisania
przez strony stosownej umowy licencyjnej.
Za realizację przedmiotu umowy ustala się:
1) Dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego
w cenie netto - …………………………………………….
(słownie: ………………………………………………………………………..)
Podatek VAT % - ……………………….. PLN
( słownie: …………………………………………………….)
w cenie brutto - ……………………………………. PLN
( słownie: ……………………………………………………)
Powyższa cena obejmuje pełny zakres zamówienia określony w ofercie opracowanej zgodnie
ze SIWZ, wszelkie określone prawem podatki, opłaty celne, transport, instalację, przeszkolenie
personelu w zakresie obsługi itp.
Warunki płatności:
1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
ustalone na podstawie ceny wyszczególnionej w Formularzu Ofertowo - Cenowym
Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należności wynikające z realizacji
umowy, w terminach wyszczególnionych w harmonogramie o którym mowa w § 3 ust.7
niniejszej umowy - 14 dni licząc od dnia podpisania protokołu potwierdzającego wykonanie
przedmiotu umowy i otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.
3. Podstawę do zapłaty faktury stanowi protokół odbioru bez zastrzeżeń, stwierdzający
sprawność i kompletność przedmiotu umowy oraz zgodność wykonania umowy ze SIWZ
podpisany przez strony umowy.
Integralną jego część stanowią wymagane dokumentacje - certyfikaty jakości, instrukcje
obsługi i eksploatacji gwarancje .
4. Należność płatna będzie przelewem na Konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
Download