Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia

advertisement
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/329/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 27 października 2011 r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i
potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków
§ 1.1. Określa się istniejące i potencjalne zagrożenia dla zasobów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz sposoby ich eliminacji lub
ograniczenia w brzmieniu ust. 2-6.
2. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zasobów przyrody nieożywionej, wód i gleb oraz
sposoby ich eliminacji lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Skały i zespoły skał o
wyróżniających się cechach
petrograficznych,
mineralogicznych,
genetycznych oraz
krajobrazowych
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Zasłonięcie cennych formacji
skalnych przez roślinność,
rozsadzanie skał przez system
korzeniowy
Odsłanianie wybranych,
cennych formacji skalnych
Dewastacja cennych form skalnych
(malowanie, odłupywanie,
zaśmiecanie)
Usuwanie skutków
dewastacji
Wspinaczka skałkowa
Zabezpieczenie form
skalnych przed
negatywnym wpływem
wspinaczki skałkowej
Główne elementy rzeźby
terenu, w tym: grzbiety,
kulminacje i przełęcze,
zrównania wierzchowinowe
i stokowe, gołoborza, doliny
rzek i potoków oraz
przełomy rzeczne
Zmiana rzeźby terenu
towarzysząca realizacji inwestycji
budowlanych i drogowych
Ograniczenie wpływu
inwestycji budowlanych i
drogowych na rzeźbę
terenu
Wychodnie i odkrywki
dokumentujące genezę
litosfery
Zasłonięcie cennych obiektów
geologicznych przez roślinność,
rozsadzanie skał przez system
korzeniowy
Odsłanianie wybranych,
cennych wychodni i
odkrywek
dokumentujących genezę
litosfery
Dewastacja otoczenia cennych
obiektów geologicznych na skutek
nielegalnego składowania
odpadów i eksploracji
prowadzonej przez poszukiwaczy
minerałów
Usuwanie skutków
dewastacji
Edukacja ekologiczna i
kształtowanie właściwych
postaw społecznych w
odniesieniu do wartości
przyrodniczych i
krajobrazowych terenu
Zagrożenia
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Parku
Złoża surowców
mineralnych
Degradacja ekosystemów
przyrodniczych oraz walorów
krajobrazowych i stosunków
wodnych na skutek eksploatacji
złóż
Racjonalna gospodarka
zasobami złóż mineralnych
Istniejące cieki wodne
Degradacja ekosystemów oraz
walorów krajobrazowych poprzez
niewłaściwie projektowaną
regulację cieków
Racjonalna gospodarka
zasobami wodnymi –
regulacja cieków wodnych z
uwzględnieniem ich
wpływu na cenne
ekosystemy i walory
krajobrazowe
Obszary źródliskowe i źródła
Przerwanie systemu
hydrologicznego wód
śródpokrywowych
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Obszary podmokłe i
zabagnione
Obniżenie poziomu wód
gruntowych poprzez
odprowadzanie wody systemem
rowów odwadniających
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 434
„Marciszów”
Przeeksploatowanie zasobów wód
podziemnych
Racjonalne dysponowanie
posiadanymi zasobami
wodnymi
Obiekty hydrograficzne
pochodzenia
antropogenicznego, w tym
stawy i inne zbiorniki wodne
Wypłycanie i zarastanie zbiorników Nieprzerwane prowadzenie
gospodarki rybackiej
Naturalne właściwości
fizykochemiczne wód
Zanieczyszczenie zasobów
wodnych
Zapobieganie
zanieczyszczaniu wód
powierzchniowych i
podziemnych. Ograniczenie
stosowania nawozów
mineralnych i środków
chemicznych
Mało zmieniona struktura
przestrzenna gleb
mineralnych i organicznych
oraz ich właściwości
fizykochemiczne i
biologicznie
Erozja
Zapobieganie procesowi
erozji gleb
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Naturalne właściwości
fizykochemiczne i
biologicznie gleb
Zagrożenia
Degradacja gleb w wyniku
stosowania w rolnictwie
chemicznych środków ochrony
roślin
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Ograniczenie chemizacji
rolnictwa
3. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Cenne fragmenty lasów
określone jako priorytetowe
siedliska przyrodnicze a w
szczególności:
Jaworzyny i lasy klonowolipowe na stromych stokach
i zboczach (*9180)
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (*91E0)
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Degradacja siedlisk na skutek
zmiany stosunków wodnych
Przywrócenie i zachowanie
właściwych stosunków
wodnych w ramach
renaturalizacji i ochrony
siedlisk
Monotypizacja drzewostanów
(miejscami drzewostan stanowi
wyłącznie olsza czarna)
Przywrócenie właściwego
składu gatunkowego
Neofityzacja warstwy drzewostanu
Stopniowa eliminacja
gatunków obcych w ramach
racjonalnej gospodarki
leśnej
Prowadzenie gospodarki
niezgodnie z planem urządzenia
lasu
Przywrócenie i ochrona
właściwego stanu siedliska
w ramach racjonalnej
gospodarki leśnej
Degradacja siedlisk na skutek
zmiany stosunków wodnych
Przywrócenie i zachowanie
właściwych stosunków
wodnych w ramach
Bory i lasy bagienne (*91D0)
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
renaturalizacji i ochrony
siedlisk
Pozostałe naturalne i
półnaturalne fragmenty
lasów m.in. określone jako
siedliska przyrodnicze:
- kwaśne buczyny (9110),
- żyzne buczyny (9130),
- grądy: środkowoeuropejski
i subkontynentalny (9170),
- acydofilne bory
górnoreglowe (9410)
Wszystkie ekosystemy leśne
Czynniki biotyczne:
szkodliwe owady, grzyby i
zwierzyna
Utrzymanie właściwej
zdrowotności i żywotności
drzewostanów oraz
odpowiedniego stanu
zwierzyny w ramach
racjonalnej gospodarki
leśnej i łowieckiej
Czynniki abiotyczne
Utrzymanie właściwej
zdrowotności i żywotności
drzewostanów
Czynniki antropogeniczne –
nieprawidłowa gospodarka leśna
oraz szkodnictwo leśne (cięcia
kradzieżowe i in.)
Prawidłowo prowadzona,
racjonalna gospodarka
leśna oraz przeciwdziałanie
szkodnictwu leśnemu
Zmniejszenie bioróżnorodności
ekosystemów leśnych
Ochrona różnorodności
genowej
Ochrona różnorodności
gatunkowej
Ochrona różnorodności
ekosystemowej
Ochrona różnorodności
krajobrazowej
Strefy ekotonowe
Zanik lub degradacja stref
ekotonowych
Prowadzenie właściwej,
zgodnej z planem
urządzenia lasu, gospodarki
leśnej
Pozostałe lasy (lasy na
gruntach porolnych, lasy o
składzie niezgodnym z STL)
Borowacenie drzewostanów,
zniekształcanie i następnie
degeneracja siedlisk
Dostosowanie składów
gatunkowych
drzewostanów do
panujących warunków
siedliskowych i
wykorzystanie
potencjalnych możliwości
„produkcyjnych”siedlisk
4. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów leśnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Bogate florystycznie górskie
i niżowe murawy
bliźniczkowe (Nardion płaty bogate florystycznie)
(6230)
Zmiany sukcesyjne, zaprzestanie
tradycyjnych form użytkowania
terenu. Potencjalnym zagrożeniem
jest zalesianie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Zmiennowilgotne łąki
trzęślicowe (Molinion)
(6410)
Osuszanie terenu wskutek
przeprowadzonych w latach '90
prac melioracyjnych. Zaprzestanie
koszenia, przekształcanie w
nieużytki i przemiany sukcesyjne
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Ziołorośla górskie
(Adenostylion alliariae) i
ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
(6430)
Brak istotnych zagrożeń.
Potencjalnymi zagrożeniami może
być zmiana stosunków wodnych
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie
(Arrhenatherion
elatioris)(6510)
Zaniechanie tradycyjnych form
użytkowania
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Górskie łąki konietlicowe
użytkowane ekstensywnie
(Polygono-Trisetion) (6520)
Zarzucenie gospodarowania
pastersko-kośnego, zarastanie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Ściany skalne i urwiska
krzemianowe ze
zbiorowiskami z
Androsacetalia vandelli
(8220)
Zasłanianie skał przez roślinność
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
drzewiastą, zagrożenie
niszczeniem mechanicznym.
Odsłonięte skały są silnie narażone
na zmiany czynników
klimatycznych – wrażliwość na
susze, silne mrozy, intensywne
opady atmosferyczne. Każde z tych
zjawisk może powodować znaczne
dla stanu siedliska straty w
populacjach roślin naskalnych.
Zagrożenie antropogeniczne –
penetracja terenu, eksploatacja
skał kamieniołomów (pozyskiwanie
hornblendy na wzgórzu Popiel),
palenie ognisk, niszczenie
roślinności
Zbiorowiska szuwarów i
turzycowisk, wilgotne
Obniżenie poziomu wód
gruntowych
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Odtworzenie pierwotnego
poziomu wód gruntowych
Szczegółowy przedmiot
ochrony
ziołorośla i łąki
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Sukcesja roślinności krzewiastej i
drzewiastej
Ograniczenie sukcesji
Zaniechanie ekstensywnego
użytkowania łąkarskiego
Przywrócenie pierwotnego
sposobu użytkowania
Zbiorowiska okrajkowe
Zanikanie szerokiej granicy między
ekosystemami polnymi i leśnymi
na skutek intensyfikacji gospodarki
rolnej i leśnej
Prowadzenie gospodarki
leśnej i rolnej w sposób
umożliwiający rozwój
siedliska
Murawy napiaskowe
Sukcesja wtórna roślinności
krzewiastej i drzewiastej
Ograniczenie sukcesji
Zanokcica serpentynowa
Asplenium adulterinum
Niewielka liczba stanowisk i niska
liczebność populacji
Zwiększenie liczebności
populacji
Konkurencja ze strony traw i roślin
dwuliściennych
Zapobieganie zarastaniu
Zmiany mikrosiedliskowe
Zachowanie aktualnego
charakteru siedliska
Zanokcica ciemna Asplenium Niewielka liczba stanowisk i niska
adiantum – nigrum
liczebność populacji
„Zagłuszanie” przez
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt
trawy
Zwiększenie liczebności
populacji
Zapobieganie zarastaniu
Bezpośrednie oddziaływanie
antropogeniczne (boisko
sportowe)
Ograniczenie szkodliwego
dla populacji oddziaływania
antropogenicznego
Wzrost penetracji turystycznej,
pobytowej i tranzytowej – w
efekcie wybiórcze niszczenie
stanowisk i miejsc bytowania
gatunków
Utrzymanie obecnego
stanu użytkowania i
zagospodarowania terenu
Parku, w tym szlaków
turystycznych
Zaniechanie tradycyjnych form
użytkowania na cennych dla fauny
kompleksach łąk. Przekształcenia
siedlisk
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
5. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla ekosystemów wodnych oraz sposoby ich eliminacji
lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami
włosieniczników (3260)
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Zanieczyszczenia
przedostające się do wód.
Odprowadzenie nie
oczyszczonych lub
niedostatecznie
oczyszczonych ścieków
bytowo-gospodarczych do
rzeki, między innymi przez
brak odpowiednich systemów
odbiorczych i nieszczelne
szamba
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Potencjalnym zagrożeniem są
zmiany stosunków wodnych i
wielkości przepływów, w tym
prace związane z kanalizacją
koryta rzecznego
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych.
Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (7140)
Naruszenie równowagi
hydrologicznej – zmiana
stosunków wodnych i
obniżenie poziomu wód.
Potencjalnym zagrożeniem są
także uszkodzenia
mechaniczne i zasypywanie
odpadami
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Górskie i nizinne torfowiska
zasadowe o charakterze młak
(7230)
Naruszenie równowagi
hydrologicznej – zmiana
stosunków wodnych i
obniżenie poziomu wód.
Potencjalnym zagrożeniem są
także uszkodzenia
mechaniczne i zmiany
sposobu gospodarowania
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Niewielkie oczka wodne,
obniżenia terenu okresowo
wypełnione wodą, wraz z
występującą tam fauną
Zmiana stosunków wodnych,
zarastanie
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych
Roślinność szuwarowa i
przybrzeżna wokół stawów i
cieków wodnych, wraz z
występującą tam fauną
Usuwanie i wypalanie
roślinności, stanowiącej
miejsce bytowania dla wielu
gatunków zwierząt, zwłaszcza
ptaków
Przeciwdziałanie wypalaniu i
usuwaniu roślinności
nadbrzeżnej
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Miejsca bytowania i rozrodu
gatunków zwierząt
Zagrożenia
Okresowe spuszczanie wody
ze stawów hodowlanych,
wycinanie roślinności
nadbrzeżnej, obniżanie
poziomu wód gruntowych,
zanieczyszczenia, wzrost
penetracji turystycznej,
pobytowej i tranzytowej – w
efekcie zanikanie stanowisk i
kurczenie ważnych z punktu
widzenia fauny siedlisk
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Utrzymanie odpowiednich
warunków siedliskowych,
obecnego stanu użytkowania i
zagospodarowania terenu
Parku
6. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla walorów krajobrazowych i kulturowych oraz
sposoby ich eliminacji lub ograniczenia:
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Krajobraz zwartych
kompleksów leśnych wraz z
elementami kulturowymi
towarzyszącymi gospodarce
leśnej (podziały i
oznakowanie linii
oddziałowych, place do
magazynowania drewna,
sieć dróg gospodarczych o
częściowo utwardzonej
nawierzchni, infrastruktura
łowiecka w postaci ambon,
paśników) i infrastrukturze
turystycznej (sieć szlaków
turystycznych, mała
architektura towarzysząca)
Zagrożenia
Obniżenie walorów krajobrazu
leśnego w wyniku negatywnego
oddziaływania zespołu czynników
biotycznych, abiotycznych i
antropogenicznych
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
Utrzymanie jak największej
różnorodności krajobrazu
leśnego, wraz z siecią
urozmaiconych płatów i
korytarzy krajobrazowych.
Zachowanie
wielofunkcyjnego
charakteru lasu poprzez
utrzymanie
wielofunkcyjnych i
wielowiekowych
drzewostanów o cechach
lasu naturalnego. Ochrona
naturalnych biotopów, a
szczególnie
niedopuszczenie do
likwidacji roślinności
naturalnej
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Krajobraz otwarty z mozaiką
pól uprawnych, łąk,
zadrzewień śródpolnych
oraz rozproszoną zabudową
Zanikanie tradycyjnego,
mozaikowego krajobrazu
rolniczego na skutek zmian w
strukturze i sposobie użytkowania
gruntów oraz braku dostatecznej
Stworzenie właściwych
warunków do zachowania
mozaiki pól, miedz,
zadrzewień i enklaw
Szczegółowy przedmiot
ochrony
mieszkalną
Zagrożenia
wiedzy na temat ekologicznych
metod użytkowania gruntów i
produkcji rolnej
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
roślinności
Ograniczenie powierzchni terenów Zachowanie istniejącej
otwartych w wyniku presji systemu struktury użytkowania
osadniczego
terenów otwartych, w tym
proporcji terenów
zabudowanych i otwartych.
Dewastacja krajobrazu otwartego
przez nowo powstające elementy
infrastruktury technicznej
Unikanie lokalizacji
elementów i obiektów
infrastruktury technicznej w
miejscach szczególnie
eksponowanych
krajobrazowo
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Krajobraz zurbanizowany
Zniekształcanie historycznie
ukształtowanego krajobrazu
osadniczego w wyniku rozwoju
współczesnych form zabudowy
Kształtowanie nowej
zabudowy i infrastruktury z
zachowaniem tradycyjnej
struktury wewnętrznej
jednostek osadniczych i ich
związków z przestrzenią.
Punkty i osie widokowe
Przerwanie powiązań widokowych
w wyniku zarastania, zabudowy i
wprowadzania do krajobrazu
elementów dysharmonijnych
Stworzenie warunków dla
zachowania wysokich
walorów punktów i osi
widokowych
Przywrócenie walorów
dawnych punktów
widokowych
Ciągi i korytarze widokowe
wzdłuż dróg i znakowanych
szlaków turystycznych
Utrata walorów na skutek
zarośnięcia, braku konserwacji i
braku infrastruktury
Utrzymanie właściwego
stanu szlaków
turystycznych
Tereny Parku o dużym
natężeniu ruchu
turystycznego
Degradacja walorów
krajobrazowych i przyrodniczych w
wyniku oddziaływania masowego
ruchu turystycznego
Odpowiednie kształtowanie
infrastruktury turystycznej,
umożliwiające kontrolę i
zaplanowane kanalizowanie
ruchu turystycznego
Stanowiska archeologiczne
Zniszczenie lub naruszenie stanu
Właściwe zabezpieczenie
Szczegółowy przedmiot
ochrony
Zagrożenia
Sposób eliminacji lub
ograniczenia zagrożenia
obiektów w wyniku inwestycyjnych zabytków archeologicznych
prac ziemnych i prac rolnych,
eksploatacji oraz nielegalnych
wkopów poszukiwawczych
Ślady dawnego górnictwa
Zacieranie topografii dawnych
obszarów górniczych. Dewastacja
spowodowana nielegalną
eksploracją i składowaniem
odpadów
Właściwe zabezpieczenie
śladów dawnego górnictwa
oraz wyeksponowanie
walorów najciekawszych
obiektów
Zabytki architektury
sakralnej i świeckiej, zespoły
zabudowy wiejskiej, dawne
budownictwo przemysłowe
i mała architektura
Utrata walorów na skutek
przebudowy lub rozbudowy.
Rozpad obiektów w wyniku braku
użytkowania lub braku właściwej
opieki
Właściwe zabezpieczenie
zabytków oraz
wyeksponowanie walorów
najciekawszych obiektów
Kultura niematerialna
związana z bogatą historią
regionu
Zanikanie tradycji niematerialnej
Dokumentowanie
na skutek przemian cywilizacyjnych elementów kultury
niematerialnej
i przerwania ciągłości przekazu
ustnego
Download