PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA GEOGRAFII w klasie I

advertisement
PLAN DYDAKTYCZNY NAUCZANIA GEOGRAFII w klasie I (dwujęzycznej)
Hasło
programowe
1
I. Geografia
–
nauka o powłoce
ziemskiej oraz
związkach
zachodzących
między jej
elementami a
działalnością
społeczeństw.
Źródła wiedzy
geograficznej.
II. Ziemia jako
część wszechświata:
Numer i temat
lekcji
materiał
nauczania
2
3
1. Geografia jako
nauka.
Różne źródła
wiedzy
geograficznej.*
Geografia jako
nauka o powłoce
ziemskiej.
Dyscypliny
naukowe geografii.
Konwencjonalne
źródła wiedzy
geograficznej oraz
dostępne poprzez
elektroniczne i
informatyczne
systemy przekazu:
informatyczne bazy
danych, internet,
materiały wideo i
inne.
Układ Słoneczny –
planety i inne ciała
niebieskie.
Dowody na
kulistość Ziemi.
Rola sztucznych
satelitów Ziemi w
badaniu
wszechświata.
2. Ziemia jako
część
wszechświata.
Kształt i wymiary
1. Miejsce Ziemi Ziemi.*
we
wszechświecie i
Układzie
Słonecznym.
2.Kształt
i wymiary
Ziemi.
Przewidywane osiągnięcia ucznia
Uczeń potrafi
4
Ścieżka edukacyjna
Treści ze ścieżek
– znaleźć wiadomości na zadany temat, korzystając ze źródeł
informacji dostępnych w bibliotece szkolnej,
– ocenić dostęp do informacji i szybkość ich uzyskania z różnych
źródeł.
Edukacja czytelnicza i
medialna –
zdobywanie przez
uczniów informacji z
różnych źródeł
wiedzy.
– uzasadnić znaczenie miejsca Ziemi w Układzie Słonecznym,
warunkujące życie biologiczne,
5
3. Ruchy Ziemi.
3. Globus.
Współrzędne
geograficzne.
Współrzędne
– określić współrzędne geograficzne wskazanych punktów na
geograficzne:
globusie,
długość i szerokość – wskazać na globusie półkule północną i południową oraz
geograficzna.
wschodnią i zachodnią,
– wskazać na globusie elementy siatki geograficznej
4. Ruch obrotowy
Ziemi.*
Cechy i skutki
ruchu obrotowego
Ziemi.
– posługując się globusem zademonstrować ruch obrotowy Ziemi,
– na podstawie własnych spostrzeżeń podać przykłady
konsekwencji ruchu obrotowego Ziemi dla codziennego życia i
gospodarki człowieka.
5. Czas słoneczny
miejscowy.
Czas słoneczny
miejscowy. Różnica
czasów
miejscowych na
Ziemi.
Czas strefowy i
urzędowy.
– obliczyć różnice czasu słonecznego miejscowego dla wybranych
punktów kuli ziemskiej na podstawie długości geograficznej,
– ustalić długość geograficzną punktów na podstawie różnicy
czasów miejscowych.
6. Czas strefowy i
urzędowy.
– odczytać czas strefowy na mapie stref czasu,
– wskazać na mapie przebieg linii zmiany daty,
– określić datę przy przekraczaniu linii zmiany daty,
– wskazać na mapie państwa,
na terytorium których przebiega kilka stref czasowych.
7. Ruch obiegowy Cechy i skutki
Ziemi i jego
ruchu obiegowego.
następstwa.*
– wyjaśnić zmianę ilości dni w lutym w roku przestępnym,
– obliczyć, w których latach w najbliższym dwudziestoleciu luty
będzie miał 29 dni.
8. Astronomiczne
pory roku.
– przedstawić na rysunku oświetlenie Ziemi w pierwszych dniach
astronomicznych pór roku,
– obliczyć wysokość Słońca nad widnokręgiem w momencie
górowania, w podanym miejscu w dniach rozpoczęcia
astronomicznych pór roku.
Astronomiczne
pory roku
następstwem ruchu
obiegowego Ziemi
wokół Słońca.
Oświetlenie Ziemi
w różnych porach
roku.
1
2
3
9. Strefy
Strefy oświetlenia
oświetlenia Ziemi. Ziemi i ich
charakterystyka.
4
– określić na podstawie mapy strefę oświetlenia Ziemi, w której
leży wskazany obiekt geograficzny.
5
10.Powtórzenie
wiadomości
11.Sprawdzian
III. Mapa jednym
ze sposobów
przedstawiania
zjawisk
występujących na
Ziemi.
12. Mapa jednym
ze źródeł
informacji
geograficznych.
Rodzaje map i
przykłady ich
zastosowania.
– korzystać ze skali, legendy i siatki kartograficznej mapy dla
gromadzenia potrzebnych informacji,
– dobrać odpowiednią mapę tematyczną do omawianego
zagadnienia,
– wyszukać potrzebne informacje z określonego rodzaju mapy.
13 Określanie
położenia
geograficznego
obiektów na
podstawie mapy –
lekcja
ćwiczeniowa.
Siatka
kartograficzna.
Określanie
współrzędnych
geograficznych
punktów.
– na podstawie mapy określić długość i szerokość geograficzną
obiektów z podaną dokładnością,
– odszukać na mapie obiekty na podstawie podanych
współrzędnych geograficznych.
Edukacja regionalna
– dziedzictwo
kulturowe w
regionie
– wykorzystani
e mapy
turystycznej.
– własnego
regionu
(posługiwani
e się mapą w
terenie;
opracowanie
trasy
wycieczki).
IV. Ziemia jako
środowisko życia,
jej historia
geologiczna i obraz
współczesny.
– wskazać na mapie wybrane półwyspy, wyspy i archipelagi wysp,
– wskazać na mapie: oceany, wybrane morza przybrzeżne,
zatoki, cieśniny oraz morza śródziemne Europy,
– na podstawie map hipsometrycznych zlokalizować wielkie
formy powierzchni Ziemi, wskazać na mapie wielkie formy dna
oceanicznego (rowy i grzbiety oceaniczne).
14. Obecny obraz
powierzchni
Ziemi. Lądy i
oceany.
Obecne
rozmieszczenie
lądów i oceanów.
Umowne granice
kontynentów i
oceanów.
15-16. Krążenie
powietrza na
Ziemi
– wiatry.*
Budowa atmosfery – na podstawie schematów wyjaśnić powstawanie pasatów i
– troposfera.
monsunów,
Znaczenie
– wskazać na mapie obszary występowania pasatów i monsunów.
atmosfery dla życia
na Ziemi i
działalności
człowieka.
Pasaty i monsuny
17. Klimat i jego
składniki.*
Składniki klimatu.
Rozkład temperatur
powietrza i opadów
na Ziemi.
18. Czynniki
kształtujące
klimat.
Charakterystyka
– na podstawie map klimatycznych i wykresów omówić wpływ
czynników
czynników klimatotwórczych na poszczególne składniki klimatu
klimatotwórczych i
w różnych rejonach Ziemi,
przykłady ich
– obliczyć spadek temperatury powietrza wraz ze wzrostem
wpływu na składniki
wysokości.
klimatu.
1. Klimat.
– czytać mapy klimatyczne,
– na podstawie podanych wartości obliczyć amplitudę temperatury
powietrza i średnią temperaturę powietrza.
Edukacja ekologiczna – wpływ
czło-wieka na
atmosferę; skutki
degra-dacji
atmosfery dla życia
biologicznego na
Ziemi.
19. Strefy
klimatyczne na
Ziemi.*
Główne typy
klimatu.
Charakterystyka
stref klimatycznych
Ziemi.
– porównać wybrane typy klimatu na podstawie: średnich
temperatur powietrza w miesiącu najcieplejszym i
najzimniejszym, rocznej amplitudy temperatury powietrza,
rocznej sumy opadów i ich rozkładu w ciągu roku.
Zasolenie i
temperatura wód
wszechoceanu.
Ruchy wody
morskiej.
– wskazać na mapie przykłady mórz o najwyższej i najniższej
temperaturze wody i najwyższym i najniższym zasoleniu.
Edukacja ekologiczna –
przyczyny i skutki
zanie-czyszczenia
atmosfery.
20. Powtórzenie
wiadomości.
21. Sprawdzian.
2. Charakte-rystyka 22..
hydrologiczna.
Charakterystyka
wybranych cech
wód
wszechoceanu.
23. Lądowe wody Wybrane rzeki
powierzchniowe – świata – ich
rzeki i jeziora.
charakterystyka.
Rozmieszczenie
jezior na świecie.
– na podstawie mapy wskazać obszary bezodpływowe,
– na podstawie mapy określić do jakich zlewisk należą wskazane
rzeki,
– wskazać na mapie największe jeziora na poszczególnych
kontynentach,
– na mapie konturowej wyznaczyć dział wodny pomiędzy
wskazanymi zlewiskami lub dorzeczami.
Edukacja eko-logiczna
– degradacja
środowiska (morza i
oceany) i jej związek z
formami działalności
ludzi.
24. Wody
podziemne.
– określić kryterium wyróżniania wód mineralnych i cieplic,
– wskazać przykładowe miejsca na świecie występowania
gejzerów i omówić ich rolę w życiu i działalności człowieka,
– wykazać związek między działalnością człowieka a
zanieczyszczaniem wód podziemnych,
– wykorzystanie wód podziemnych we własnym regionie.
Edukacja ekologiczna
– konieczność
ochrony przez
wszystkich ludzi wód
powierzch-niowych.
Charakterystyka
wód artezyjskich,
krasowych i
gejzerów.
Edukacja ekologiczna
i regionalna –
działania we własnym
regionie zmierzające
do po-prawy stanu
wód powierzchniowych.
Charakterystyka
lodowców oraz ich
występowanie na
Ziemi.
– na podstawie różnych źródeł informacji geograficznych wyjaśnić
dlaczego w Tatrach nie występują lodowce,
– wskazać na mapach obszary występowania największych
lądolodów oraz góry, w których występują lodowce.
Budowa wnętrza
Ziemi.
Charakterystyka
wewnętrznych
procesów
geologicznych.
– na podstawie schematu opisać wybuch wulkanu,
– na podstawie mapy wskazać na świecie obszary częstych
trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów.
28. Minerały i
skały skorupy
ziemskiej.
Charakterystyka
wybranych
minerałów i skał
skorupy ziemskiej.
Podział skał ze
względu na genezę.
–
–
–
–
29.
Skamieniałości
dokumentami
dziejów Ziemi.
Ery i okresy
geologiczne.
30. Zewnętrzne
procesy
geologiczne:
wietrzenie* i
procesy stokowe.
Względny i bez– na podstawie profilu geologicznego odtworzyć kolejność
względny wiek skał.
wydarzeń geologicznych.
Najważniejsze wydarzenia
geologiczne w
dziejach Ziemi.
Charakterystyka
– na podstawie obrazów rozpoznać formy krasowe.
zewnętrznych
procesów
geologicznych.
Formy terenu
powstałe w
wyniku działania
zewnętrznych
procesów
geologicznych.
25. Lodowce kuli
ziemskiej.
3. Charakterystyka 26-27.
geologiczna.
Wewnętrzne
procesy
geologiczne.*Bud
owa Ziemi.
określić cechy skał na podstawie ich wyglądu,
rozpoznać okazy podstawowych skał,
odczytać profil geologiczny,
rozpoznać i nazwać skały występujące w najbliższej okolicy
szkoły.
Edukacja regionalna –
dziedzictwo kulturowe
w regionie
– elementy
środowiska
przyrodniczego
własnego regionu.
31-32.
Rzeźbotwórcza
działalność rzek
oraz mórz w
strefie brzegowej.
Erozja rzeczna,
transport i
akumulacja.
Rzeźbotwórcza
działalność morza.
– opisać działalność rzeki w różnych odcinkach jej biegu,
– na podstawie różnych źródeł informacji geograficznych omówić
rolę wód powodzio- wych w życiu człowieka,
– omówić genezę wybrzeża mierzejowo-zalewowego*.
33.
Rzeźbotwórcza
działalność
lodowców.*
34. Rola wiatru w
modelowaniu powierzchni Ziemi.*
Charakterystyka
morfologicznej
działalności lodowców.
Charakterystyka
morfologicznej
działalności wiatru.
– na podstawie zdjęć rozpoznać
przykładowe formy terenu
powstałe w wyniku działalności lodowców.
Edukacja czy-telnicza
i me-dialna – zdobywanie przez
uczniów infor-macji z
różnych źródeł
wiedzy.
– na podstawie rysunku omówić formy terenu powstałe
w wyniku działalności wiatru,
– na podstawie zdjęć omówić rolę wiatru w modelowaniu
przedstawionej formy terenu.
35.Powtórzenie
wiadomości.
36. Sprawdzian.
5. Pokrywa
glebowa.
37. Zróżnicowanie Strefowość
świata roślinnego i klimatyczna i
zwierzęcego na
roślinna na Ziemi.
lądach.*
– wykazać współzależności między roślinnością a klimatem
wybranej strefy klimatyczno -roślinnej.
38. Występowanie Charakterystyka
różnych typów
gleb strefowych i
gleb na Ziemi.
astrefowych.
– wskazać na podstawie mapy występowanie gleb strefowych,
Edukacja ekologiczna
– na podstawie własnych spostrzeżeń podać przykłady działalności – zagrożenia dla
człowieka wpływającej na degradację gleb.
środowiska
przyrodniczego
(głównie lasów)
wynikające z form
działalności
człowieka.
Edukacja ekologiczna
– degradacja i
konieczność ochrony
gleb.
6. Ochrona
krajobrazu na
świecie.
V. Współczesne
przemiany
społeczne na
świecie.
39. Sfery powłoki
ziemskiej i ich
współzależności.
Ochrona
krajobrazów na
świecie.
40. Liczba
ludności
świata i jej
zmiany
w ciągu
wieków.
Ogólna
– na podstawie źródeł informacji geograficznych wskazać
charakterystyka sfer
przykłady skutków ingerencji człowieka w poszczególne sfery
powłoki ziemskiej.
powłoki ziemskiej,
– na podstawie źródeł informacji geograficznych
scharakteryzować wybrane obszary chronione na Ziemi,
– wskazać współzależności sfer powłoki ziemskiej w najbliższej
okolicy szkoły lub swojego miejsca zamieszkania.
Liczba ludności
świata.
Zmiany liczby
ludności w ciągu
wieków.
Przyczyny zmian
liczby ludności.
Eksplozja
demograficzna.
 podać przybliżoną liczbę ludności świata,
 wyjaśnić pojęcia: przyrost naturalny, eksplozja demograficzna,
 narysować wykres zmiany liczby ludności poszczególnych
kontynentów,
 opisać na podstawie wykresu tendencje zmian liczby ludności na
kontynentach,
 obliczyć wskaźnik przyrostu naturalnego,
 wyjaśnić przyczyny powolnego wzrostu liczby ludności na
świecie
w starożytności i średniowieczu oraz szybkiego wzrostu w wieku
XIX i XX,
 wskazać na mapie obszary występowania eksplozji
demograficznej,
 wymienić skutki eksplozji demograficznej.
Edukacja ekologiczna
– ocena skutków
przemian w
środowisku
przyrodniczym na
Ziemi wywołanych
działalnością
człowieka; ochrona
krajobrazu na świecie.
Edukacja czytelnicza
i medialna
– sposoby
zdobywania przez
uczniów
informacji z
różnych źródeł
wiedzy,
– wartość
informacyjna
różnych źródeł
wiedzy.
41.
Rozmieszczenie
i zróżnicowanie
ludności na
świecie.
42.Powtórzenie
wiadomości.
43. Sprawdzian.
Zróżnicowanie liczby
ludności na
kontynentach.
Obszary o
najmniejszej
i największej gęstości
zaludnienia.
Przyczyny różnic
w gęstości
zaludnienia.
 wymienić nazwy najbardziej i najmniej zaludnionych
kontynentów,
 wskazać na mapie obszary o największej i najmniejszej gęstości
zaludnienia na
świecie,
 wskazać na mapie państwa o liczbie ludności ponad 100 mln,
 skonstruować diagram kołowy przedstawiający udział ludności
poszczególnych
kontynentów lub najludniejszych państw w ogólnej liczbie
ludności
świata,
 wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności
na świecie,
 wymienić czynniki sprzyjające koncentracji ludności,
 podać przykłady wpływu religii na życie, gospodarkę i kulturę
społeczeństw,
 odszukać w źródłach wiedzy języki urzędowe wybranych
państw.
Edukacja filozoficzna
– dzieje ludzkości,
religie i ich
wyznawcy,
– kształtowanie
wrażliwości
moralnej i
tolerancji.
II. Przejawy
działalności
gospodarczej
człowieka –
gospodarowa
nie
zasobami
naturalnymi
Ziemi.
44.
Gospodarowanie
zasobami
naturalnymi Ziemi.
Odnawialne i
nieodnawialne zasoby
przyrody.
Surowce mineralne.
Źródła energii.
Edukacja ekologiczna
 wymienić przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów
– działalność
przyrody,
człowieka
 wymienić przykłady zastosowania surowców mineralnych w
zagrożeniem dla
gospodarce,
środowiska
 wymienić źródła energii,
przyrodniczego,
 na podstawie wykresów lub danych z tabel sformułować wnioski
– konieczność
dotyczące
racjonalnego
tendencji wykorzystania różnych źródeł energii,
gospodarowan
 wskazać na mapie największe jeziora zaporowe na świecie.
ia zasobami
– naturalnymi,
skutki
ingerencji
człowieka w
świat
przyrody,
– zagrożenie dla
środowiska
wynikające
z produkcji
i transportu
energii,
– niebezpieczeństwa
wynikające
z produkcji
energii jądrowej,
– problem
składowania
odpadów.
45. Współczesne
tendencje zmian
rozwoju
przemysłu
na świecie.
46. Przyrodnicze
i
pozaprzyrodnicze
czynniki
rozwoju
rolnictwa.
Edukacja ekologiczna
 wyjaśnić pojęcia: ośrodek przemysłowy, okręg przemysłowy,
– wpływ
 wymienić czynniki lokalizacji przemysłu,
przemysłu na
 wskazać na mapie wielkie okręgi przemysłowe,
środowisko,
 wyjaśnić czynniki rozwoju wybranych okręgów przemysłowych,
– sposoby i
 na podstawie mapy gospodarczej scharakteryzować wybrany
możliwości
okręg przemysłowy,
zapobiegania
 wymienić przykłady artykułów przemysłu wysokiej techniki.
degradacji
środowiska
w różnych
rejonach świata.
Przyrodnicze i ekono-  wymienić przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa (klimat,
Edukacja ekologiczna
miczne czynniki
– oddziaływanie
gleby, nawodnienie, ukształtowanie terenu),
rozwoju rolnictwa.
produkcji
 określić na podstawie map wymagania klimatyczne wybranych
żywności na
roślin,
środowisko
 wskazać na mapie najważniejsze regiony rolnicze świata i
przyrodnicze,
wymienić uprawiane tam rośliny,
– racjonalne
 przedstawić czynniki sprzyjające rozwojowi rolnictwa w
wykorzystanie
wybranych regionach
żywności.
rolniczych,
 wymienić ekonomiczne czynniki rozwoju rolnictwa (wielkość
gospodarstw,
mechanizacja, zużycie nawozów i środków ochrony roślin
własność ziemi,
metody gospodarowania),
 przedstawić wpływ poszczególnych czynników ekonomicznych
na wielkość
plonów,
 wyjaśnić różnice między rolnictwem intensywnym i
ekstensywnym.
Czynniki lokalizacji
przemysłu. Okręgi
przemysłowe.
Przemysł wysokiej
techniki.
Edukacja czytelnicza
 wymienić podstawowe rośliny zbożowe, bulwiaste, oleiste i
i medialna
cukrodajne,
– wykorzystanie
 wskazać obszary występowania głodu na świecie,
mediów jako
 wymienić przyczyny głodu i niedożywienia w wybranych krajach
źródła informacji
lub
i opinii w
regionach świata,
samodzielnym
 wymienić sposoby zwiększenia produkcji żywności,
zdobywaniu
 podać przykłady wykorzystania zasobów oceanów dla
wiedzy,
wyżywienia ludności.
– działania
organizacji
międzynarodowy
ch na rzecz
likwidacji głodu.
48. Przyrodnicze Gospodarka leśna.
Edukacji ekologiczna
 wskazać na mapie największe obszary lasów na Ziemi,
i gospodarcze
Ekologiczne
– przyczyny i
 wymienić przyrodnicze znaczenie lasów,
znaczenie lasów.
znaczenie lasów.
skutki
 podać przykłady gospodarczej roli lasów,
Zagrożenia i ochrona  wymienić najważniejsze zagrożenia dla lasów,
zmniejszania się
lasów.
powierzchni
 podać przykłady działań mających na celu ochronę lasów.
lasów na Ziemi
wywołane
działalnością
człowieka.
49. Transport i
Komunikacja jako
Edukacja czytelnicza
 wyjaśnić znaczenie terminów: komunikacja, transport, szlak
łączność jako dział dział gospodarki.
i medialna
handlowy, węzeł komunikacyjny, łączność, telekomunikacja,
komunikacji.
Transport i jego
– umiejętność
 wymienić rodzaje transportu,
rodzaje.
segregowania
 wskazać na mapie największe porty morskie na świecie,
Łączność.
informacji
 wymienić najbardziej dynamicznie rozwijające się rodzaje
i krytycznego ich
transportu,
odbioru na
 wymienić niekorzystne skutki rozwoju transportu,
przykładzie
 wymienić środki łączności,
Internetu.
 omówić znaczenie łączności we współczesnym świecie.
50. Powtórzenie
wiadomości.
47. Problemy
wyżywienia
ludności świata.
Rośliny żywieniowe.
Przyczyny niedoboru
żywności na świecie.
Sposoby zwiększenia
produkcji rolniczej.
51.Sprawdzian
wiadomości.
II. Współczesne
przemiany
gospodarcze
 wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne Europy,
 wskazać na mapie największe wyspy, półwyspy, krainy
geograficzne, rzeki
i jeziora Europy,
 wymienić charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego
Europy,
 na podstawie map tematycznych opisać środowisko przyrodnicze
wybranego
obszaru Europy,
 ocenić środowisko przyrodnicze Europy z punktu widzenia
gospodarki.
52. Europa –
charakterystyka
środowiska
przyrodniczego.
Położenie i
środowisko
53. Europa –
problemy
społecznogospodarcze.
Społeczne i
gospodarcze
przemiany
zachodzące
w Europie.
 omówić rozmieszczenie ludności w Europie i jego związek z
warunkami środowiska przyrodniczego oraz działalnością
człowieka,
 przedstawić zróżnicowanie przyrostu naturalnego w Europie,
 przedstawić problemy rolnictwa Europy,
 wskazać na mapie gospodarczej Europy obszary występowania
surowców
mineralnych i główne okręgi przemysłowe,
 podać przykłady zróżnicowania poziomu gospodarki wybranych
państw
Europy.
Edukacja europejska
Wybrane elementy
środowiska
przyrodniczego
sąsiadów Polski.
Główne kierunki
gospodarki sąsiadów
Polski.
 wskazać granice Polski i podać nazwy państw sąsiadujących z
Polską oraz
ich stolic,
 omówić cechy położenia geograficznego państw sąsiadujących z
Polską uwzględniając dominanty,
 na podstawie map scharakteryzować środowisko przyrodnicze
sąsiadów Polski
Edukacja ekologiczna
–
niebezpieczeństw
a wynikające
z produkcji
energii jądrowej.
Edukacja europejska
przyrodnicze Europy.
i polityczne
na
kontynentach
iw
wybranych
państwach.
54. Sąsiedzi
Polski* –
środowisko
przyrodnicze.
Sąsiedzi Polski –
gospodarka.
Sąsiedzi Polski –
– zasady ładu
europejskiego opartego
na wspólnej podstawie
cywilizacyjnej,
–
przestrzeganie
praw człowieka.
ludność.
Rosja – kraj przemian
społecznych,
politycznych i
gospodarczych.
(oprócz Niemiec)
Wybrane cechy
demograficzne
państw sąsiadujących z Polską.
Zróżnicowanie
środowiska
przyrodniczego Rosji.
Dominujące działy
gospodarki.
Problemy społecznoekonomiczne
(struktura
narodowościowa,
ujemny przyrost
naturalny).
(rzeźba terenu, klimat, wody, gleby),
 ocenić środowisko geograficzne sąsiadów Polski z punktu
widzenia życia
i działalności człowieka.
 nazwać i wskazać na mapie miejsca występowania wybranych
surowców mineralnych oraz główne okręgi przemysłowe,
 na podstawie map tematycznych wymienić główne rośliny
uprawne oraz
wskazać obszary, na których są uprawiane,
 omówić zróżnicowanie poziomu gospodarki państw
sąsiadujących z Polską
(z uwzględnieniem głównych kierunków gospodarki danego
kraju oraz cech
wyróżniających gospodarkę wskazanego państwa),
 scharakteryzować strukturę zatrudnienia wybranego państwa.
 wymienić i wskazać na mapie największe miasta omawianych
państw,
 na podstawie map demograficznych omówić rozmieszczenie
ludności sąsiadów
Polski,
 na podstawie diagramów porównać liczbę ludności omawianych
państw,
 przedstawić wybrane problemy związane ze zróżnicowaniem
etnicznym
(mniejszości narodowe),
 przedstawić problemy społeczne i gospodarcze związane z
zatrudnieniem
robotników cudzoziemskich w Niemczech (gastarbeiterów).
 wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne Rosji,
 wskazać na mapie główne miasta, największe krainy
geograficzne i okręgi
przemysłowe,
 odszukać w źródłach statystycznych dane dotyczące miejsca
Rosji w produkcji
przemysłowej świata,
 przedstawić na podstawie danych statystycznych oraz mapy
charakterystyczne
cechy środowiska przyrodniczego, gospodarki i zaludnienia,
 wymienić przyczyny problemów gospodarczych, społecznych i
–
przykłady
wzajemnych
związków i
wspólnej
przeszłości Polski
z sąsiadami.
Edukacja europejska
– wzajemne
związki między
Polską
a
Rosją w
przeszłości i
obecnie.
Edukacja ekologiczna
– przykłady
degradacji
środowiska
przyrodniczego
jako efekt
niewłaściwego
gospodarowania
zasobami
przyrody.
55. Kraje
Środowisko
niemieckojęzyczne przyrodnicze.
*
Dominujące działy
gospodarki.
 nazwać, wskazać na mapie i opisać cechy położenia
geograficznego państw
 na podstawie map omówić cechy środowiska przyrodniczego
wyróżniające omawiane kraje,
 nazwać oraz wskazać na mapie stolice i inne ważne obiekty
geograficzne mawianych państw,
 ocenić warunki środowiska naturalnego z punktu widzenia życia
i działalności człowieka,
 podać cechy gospodarki, które wyróżniają omawiane państwa,
56. Niemcy – kraj
Europy
Zachodniej.*
Środowisko
przyrodnicze
Niemiec.
Ludność i wielkie
miasta.
Dominujące działy
gospodarki.
Atrakcyjność
turystyczna Niemiec.
 wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne Niemiec,
 wskazać na mapie główne miasta, największe krainy
geograficzne i okręgi
przemysłowe,
 odszukać w źródłach statystycznych dane dotyczące miejsca
Niemiec w produkcji przemysłowej Europy,
 na podstawie danych statystycznych oraz mapy przedstawić
charakterystyczne
cechy środowiska i gospodarki Niemiec,
 podać przykłady walorów turystycznych Niemiec.
57. Azja –
charakterystyka
środowiska
przyrodniczego.
Położenie i linia
brzegowa Azji.
Charakterystyka
środowiska
przyrodniczego Azji.
 wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne Azji,
 wskazać na mapie największe wyspy, półwyspy, krainy
geograficzne, rzeki i jeziora Azji,
 wymienić charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego
Azji,
 wskazać przykłady kontrastów środowiska przyrodniczego w
Azji.
58. Japonia –
światowa potęga
gospodarcza.*
Środowisko
przyrodnicze i
gospodarka Japonii.
59. Indie – kraj
Środowisko
tradycji i eksplozji przyrodnicze.
demograficznej.* Ludność i jej
problemy.
Rolnictwo podstawą
gospodarki Indii.
60. Chiny –
azjatycki kraj
wielkich
przemian.*
Gospodarka Chin na
tle warunków
środowiska
przyrodniczego.
* tematy lekcji realizowane w j. niemieckim
Edukacja ekologiczna
 opisać położenie Japonii,
– zagrożenie dla
 wskazać na mapie największe miasta,
środowiska
 wymienić przykłady dostosowania gospodarki do warunków
przyrodniczego
środowiska przyrodniczego,
wynikające z
 wymienić problemy wynikające z warunków środowiska
form działalności
przyrodniczego,
gospodarczej
 odszukać i zinterpretować dane statystyczne dotyczące produkcji
człowieka.
przemysłowej
Japonii,
 wymienić cechy narodowe Japończyków i ich znaczenie dla
rozwoju gospodarki japońskiej.
 wskazać na mapie i opisać położenie geograficzne Indii,
największe miasta,
rzeki i najważniejsze krainy geograficzne,
 wskazać na mapie gospodarczej najważniejsze obszary rolnicze i
wymienić
główne rośliny uprawne,
 odszukać i zinterpretować dane statystyczne dotyczące
gospodarki i ludności
Indii,
 wyjaśnić, na czym polega podział kastowy społeczeństwa Indii,
 wymienić problemy wynikające z przeludnienia.
 wskazać na mapie Chiny i ich stolicę,
 podać liczbę ludności Chin,
 przedstawić zróżnicowanie środowiska przyrodniczego,
 omówić znaczenie rolnictwa w gospodarce kraju,
 na podstawie wskaźników ocenić poziom rozwoju
gospodarczego Chin.
Download