Regulamin wynagradzania dla pracowników

advertisement
Załącznik nr1 do uchwały nr 3/2016
z dnia 29.04.2016
Regulamin wynagradzania dla pracowników
Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. Z o.o.
I. Przepisy wstępne
§1
Na podstawie art. 772 Kodeksu pracy ustalam warunki wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą dla pracowników
Zakładu Usług w Piekoszowie Spółka z o.o.
Postanowienia regulaminu stosuje się wobec wszystkich pracowników bez względu
na rodzaj umowy o pracę i zajmowane stanowisko.
Każdy pracownik zostaje zapoznany z treścią regulaminu w momencie podjęcia
zatrudnienia, a jego oświadczenie w tej sprawie załącza się do akt osobowych.
§2
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie uwzględniające rodzaj wykonywanej pracy
i posiadanych kwalifikacji, zgodnie z kategorią osobistego zaszeregowania określoną
w umowie o pracę.
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze oraz pozostałe składniki wynagrodzenia za pracę proporcjonalne do
wymiaru czasu pracy ustalonego w umowie o pracę.
II. Zasady wynagradzania za pracę
§3
1. W spółce obowiązuje czasowo-premiowy system wynagradzania. Polega on na
wypłacaniu kwot wynagrodzenia wynikających z kategorii osobistego
zaszeregowania i przepracowanego czasu pracy oraz premii zależnej od efektów
pracy danego pracownika.
2. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie zasadnicze określone stawką miesięczną
lub godzinową
wynikające z kategorii zaszeregowania, dodatki do
wynagrodzenia określone w § 4 oraz premię uznaniową przyznawaną za wyniki
w pracy.
§4
1. W spółce wypłacane są następujące składniki wynagrodzenia:
 wynagrodzenie zasadnicze,
 dodatek funkcyjny,
 dodatek stażowy,
 dodatek za pracę w niedzielę i święta
 dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
 dodatek za pracę w porze nocnej,
 premia uznaniowa.
2. Ponadto pracownikom przysługują następujące świadczenia związane z pracą:
 nagroda jubileuszowa,
 wynagrodzenie albo zasiłek za czas choroby,
 diety i inne należności z tytułu podróży służbowej,
 odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
§5
1. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest na etapie rekrutacji pracownika w trybie
negocjacji stron, po uwzględnieniu opinii bezpośredniego przełożonego.
W oparciu o wykaz stanowisk i tabelę płac następuje zaszeregowanie
pracownika do kategorii osobistego zaszeregowania.
2. Taryfikator kwalifikacyjny obejmujący wszystkie stanowiska występujące
w spółce, minimalne wymagane kwalifikacje pracownika i kategorie
zaszeregowań zawiera załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającej kategorii
zaszeregowania określa się na podstawie tabel zawartych w załączniku nr 3.
§6
Pracownikowi może zostać przyznana premia uznaniowa. Warunki przyznawania
premii uznaniowej i jej wysokość określają Zasady Premiowania Pracowników
stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu Wynagradzania.
§7
1. Pracownikowi za czas niewykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie, jeżeli
był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących
pracodawcy (przestój) zgodnie z treścią art. 81 kodeksu pracy.
2. Wynagrodzenie za przestój przysługuje według stawki wynikającej z osobistego
zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną.
3. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.
§8
1. Wynagrodzenie nie przysługuje za wadliwe wykonanie z winy pracownika
produktów lub usług. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy
pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega
odpowiedniemu zmniejszeniu.
2. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika,
przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że
za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
3. Stwierdzenie wadliwości wykonanej pracy powinno być udokumentowane
drodze wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.
na
`§ 9
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych, przysługuje dodatek
funkcyjny zgodnie z załącznikiem nr 5 do regulaminu.
1.
2.
3.
4.
§ 10
Po pięciu latach pracy przysługuje dodatek za wieloletnią pracę zwany
"dodatkiem stażowym" w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego,
wzrastający o 1% za każdy następny rok przepracowany u pracodawcy.
Maksymalna wysokość dodatku stażowego może wynieść 20% wynagrodzenia
zasadniczego.
Dodatek stażowy przysługuje pracownikowi za dni pracy, za które otrzymuje
wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy, za które otrzymuje
wynagrodzenie i zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę i przysługuje
poczynając od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym pracownik nabył do niego prawo lub do jego wyższej stawki.
§ 11
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.
1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia
zasadniczego , przysługuje pracownikowi dodatek w wysokości określonej
przepisami Kodeksu pracy.
2. Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatków za pracę w godzinach
nadliczbowych obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego
osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną.
3. Jeżeli pracownikowi udzielono czasu wolnego od pracy w zamian za pracę
w godzinach nadliczbowych . pracownikowi jest wypłacany jedynie dodatek.
4. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych za pracę
w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub święto przysługuje
prawo do innego dnia wolnego od pracy.
§ 12
Dodatek za pracę w niedzielę i święta.
1. Za pracę w niedziele i święta przysługuje pracownikom dodatek w wysokości
20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek liczony jest za każdą przepracowaną godzinę w niedziele i święta od
godz. 600 do 600 dnia następnego.
§ 13
Dodatek za pracę w porze nocnej;
1. Za pracę w porze nocnej tj. w godzinach od 22 00 do 600 przysługuje dodatek
w wysokości 20% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
III. Wypłacanie wynagrodzeń
§ 14
1. Wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się jeden raz w miesiącu ”z dołu”, do
każdego 10 dnia miesiąca .
2. Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od
pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.
3. Składniki wynagrodzenia za pracę przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe
niż jeden miesiąc wypłaca się z dołu w terminach określonych w przepisach
prawa pracy.
4. Dodatki za pracę: w godzinach nadliczbowych, w niedziele, święta oraz w porze
nocnej wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym do 10 dnia miesiąca,
a dodatki z tytułu przekroczenia norm czasu pracy po zakończeniu okresu
rozliczeniowego.
5. W Zuk Spółka z o.o. w Piekoszowie wyróżnia się dwa okresy rozliczeniowe;


jednomiesięczne,
półroczne dla pracowników obsługi oczyszczalni ścieków, świadczących
pracę w ruchu ciągłym.
6. Na żądanie pracownika pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu
dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
7. Informacje o Indywidualnych wynagrodzeniach za pracę objęte są ochroną
wynikającą z ochrony danych osobowych
§ 15
Wynagrodzenia wypłacane są w formie przelewu na wskazane przez pracownika na
piśmie konto bankowe..
1.
2.
3.
4.
§ 16
Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:
 choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie
do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do
80% wynagrodzenia,
 wypadku w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby przypadającej
w czasie ciąży w okresie wskazanym wyżej pracownik zachowuje prawo
do 100% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad
obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca
za każdy dzień niezdolności do pracy nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadkach, gdy pracownik nie ma prawa do
zasiłku chorobowego.
Za czas niezdolności do pracy z przyczyn określonych powyżej trwającej dłużej
niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek
chorobowy na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999
r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 267).
§ 17
1. Za długoletnią pracę pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa:
 po 20 latach pracy w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego,
 po 25 latach pracy w wysokości 150% wynagrodzenia zasadniczego,
 po 30 latach pracy w wysokości 200% wynagrodzenia zasadniczego,
 po 35 latach pracy w wysokości 250% wynagrodzenia zasadniczego,
 po 40 latach pracy w wysokości 300% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracownik nabywa prawo do nagrody w dniu udokumentowania odpowiedniego
stażu pracy.
3. Termin wypłaty nagrody jest tożsamy z wypłatą wynagrodzenia za pracę zgodnie
z § 15, z zastrzeżeniem § 19 niniejszego regulaminu.
4. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okresy;
 zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem okresów
zatrudnienia zakończonych porzuceniem pracy lub rozwiązaniem stosunku
pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika:
 pobierania zasiłku albo stypendium dla bezrobotnego,
 zasadniczej służby wojskowej,
 udokumentowane na podstawie odrębnych przepisów
5. Podstawę wymiaru nagrody stanowi wynagrodzenie zasadnicze pracownika
przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
§ 18
1. Jeżeli na pracownika została nałożona kara zgodnie z art. 108 Kp. nagroda
jubileuszowa nie może być wypłacona w trakcie trwania kary.
2. W takim przypadku nagroda jubileuszowa wypłacona zostanie niezwłocznie
po uznaniu kary za niebyłą zgodnie z art. 113 Kp.
3. Jeżeli w okresie trwania kary został rozwiązany stosunek pracy, nagroda
jubileuszowa nie zostanie wypłacona.
§ 19
1. Pracownikowi, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę
inwalidzką lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa:
- zgodnie z treścią art. 921 § 1 i § 2 kodeksu pracy
2. Do okresu pracy, od którego zależy wysokość odprawy rentowej lub emerytalnej
zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia z wyłączeniem okresów zatrudnienia
zakończonych porzuceniem pracy lub rozwiązaniem stosunku pracy bez
wypowiedzenia z winy pracownika.
3. Wysokość odprawy zależy procentowo od wymiaru czasu pracy.
4. Odprawę oblicza się według kwoty wynagrodzenia.
V. Przepisy końcowe
§ 20
W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Wynagradzania stosuje się
przepisy Kodeksu Pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze.
§ 21
1. Regulamin wynagradzania obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Zmiana unormowań regulaminu może być dokonana pod rygorem nieważności
w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustalenie.
§ 22
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jego ogłoszenia.
Zał nr1 do regulaminu wynagradzanie ZUK w Piekoszowie
WYKAZ STANOWISK NA KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE
DODATEK FUNKCYJNY
L.p.
1.
2.
3.
4.
Stanowisko pracy
Główny księgowy
Specjalista ds. logistyki i informatyki
Specjalista ds. inwestycji i wykonawstwa
Technolog
Wysokość dodatku
500 zł
300 zł
300 zł
300 zł
Zał nr 2 do regulaminu wynagradzanie ZUK w Piekoszowie
WYKAZ STANOWISK PRACY
LP
NAZWA STANOWISKA
KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA
1.
Pracownik Gospodarczy
I
2.
Pracownik administracji
II
3.
Pracownik działu inwestycji
III
4.
Pracownik działu księgowości
III
5.
Konserwator oczyszczalni i sieci
wod-kan
III
6.
Kierowca – konserwator
III
7.
Kierowca – operator kop-ład
III
8.
Konserwator urządzeń
IV
9.
Magazynier
V
10.
Specjalista ds. kadr i płac
VI
11.
Specjalista ds. logistyki i informatyki
VI
12.
Technolog
VI
13.
Specjalista ds. inwestycji i
wykonawstwa
VII
14.
Główny księgowy
VIII
Zał nr 3 do regulaminu wynagradzanie ZUK w Piekoszowie
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
PRACOWNIKÓW (BRUTTO)
KATEGORIA
ZASZEREGOWANIA
KWOTA STAWKI MIESIĘCZNEJ W
ZŁOTYCH
I
1.900– 2.500
II
2.100 – 2.850
III
IV
V
VI
VII
VIII
2.300 – 3.200
2.500 – 3.550
2.700 – 3.900
2.900 – 4.250
3.100 – 4.600
3.300 – 4.950
Zał nr 4 do regulaminu wynagradzanie ZUK w Piekoszowie
ZASADY PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW
§1
1. Fundusz premiowy tworzy się w ramach planowanych środków na wynagrodzenia.
2. O możliwości i wysokości uruchomienia premii każdorazowo decyduje Zarząd
Spółki.
§2
Premia w rozumieniu niniejszych zasad ma charakter uznaniowy.
§3
Wysokość premii indywidualnej pracownika może wynosić do 25 % stawki
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.
§4
1. Premia jest wypłacana w okresach miesięcznych, łącznie z wypłatą
wynagrodzenia
2. Na wysokość przyznanej premii finansowej wpływają efektywność pracy
wykonywanej przez pracownika, przestrzeganie dyscypliny pracy oraz
możliwości finansowe pracodawcy.
3. Premia uznaniowa nie przysługuje pracownikowi, który jest w skutkach działania
nałożonej kary.
§5
1. Premię pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych przyznaje
Zarząd na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej.
2. Kierownikom komórek organizacyjnych oraz pracownikom administracyjnym
premię przyznaje Prezes Zarządu.
§6
1. Wysokość premii uzależniona jest od oceny pracowników dokonywanej przez
organ przyznający premię.
2. Podmioty decydujące o przyznaniu premii i jej wysokości, jak również
wnioskodawcy powinni brać pod uwagę m. innymi:






przebieg i stopień realizacji zadań wynikających z zakresu czynności
i wykonanie zadań specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem
jakości i terminowości realizacji powierzonych zadań.
przestrzeganie przepisów bhp, p/poż.
dbanie o mienie zakładu,
przestrzeganie dyscypliny pracy i regulaminu pracy,
przestrzeganie tajemnicy służbowej,
dyspozycyjność pracownika.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards