Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad

advertisement
Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których
mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
ZASADA
1
Przejrzysta i efektywna polityka
informacyjna
2
Efektywny dostęp do informacji
niezbędnych dla oceny sytuacji i
perspektyw
3
Korporacyjna strona internetowa-zakres
udostępnionych informacji
podstawowe informacje o spółce
3.1
3.2
Komentarz
tak za
wyjątkiem
transmisji
obrad WZ
poprzez
Internet oraz
rejestrowania
obrad i
umieszczenia
na stronie
tak
tak
tak
3.6
opis, rodzaj działalności, z której emitent
uzyskuje najwięcej przychodów
opis rynku, na którym działa emitent,
jego pozycja na rynku
życiorysy zawodowe członków organów
spółki
Informacje o powiązaniach członków
RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ
dokumenty korporacyjne spółki
3.7
zarys planów strategicznych spółki
tak
3.8
prognozy wyników finansowych na
bieżący rok obrotowy
nie
3.9
struktura akcjonariatu
tak
3.10
dane oraz kontakt do osoby
odpowiedzialnej za relacje inwestorskie
opublikowane raporty bieżące i
okresowe
kalendarz publikacji dat
tak
informacje na temat zdarzeń
korporacyjnych
pytania akcjonariuszy dot. spraw
objętych porządkiem obrad WZ
tak
informacje na temat powodów
odwołania, zmiany terminu, porządku
obrad WZ
informacja o przerwie w obradach WZ i
powodach przerwy
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
nie dotyczy –
emitent nie
3.3
3.4
3.5
3.12
3.13
3.14
3.16
3.17
3.18
3.19
informacje na temat Autoryzowanego
Doradcy
Decyzja o odstąpieniu od transmisji
obrad WZ i upublicznienia nagrań
na stronie wynika z braku możliwości
technicznych oraz ograniczaniu
kosztów organizacji WZ.
tak
tak
tak
tak
Spółka obecnie nie sporządza i nie
publikuje prognoz finansowych lecz
jeśli takie zdarzenie zaistnieje,
zostaną one zamieszczone na
stronie internetowej
tak
tak
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
Jeśli zdarzenie zaistnieje pytania
wraz z zodpowiedziami zostaną
zamieszczone na stronie
internetowej
Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje
zostaną zamieszczone na stronie
internetowej
Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje
zostaną zamieszczone na stronie
internetowej
Jeśli zdarzenie zaistnieje informacje
zostaną zamieszczone na stronie
3.20
3.21
4
5
6
informacje na temat Animatora akcji
emitenta
dokument informacyjny (prospekt
emisyjny)
Strona internetowa w języku polskim lub
angielskim
Wykorzystanie sekcji relacji
inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa
Utrzymywanie kontaktów z
przedstawicielami AD
korzysta z
usług AD
tak
internetowej
tak
tak
tak
Niezwłoczne informowanie AD o
istotnym zdarzeniu
Zapewnienie dostępu AD do
dokumentów i niezbędnych informacji
Zakres treściowy raportu rocznego
nie dotyczy
Zgodnie z RB 24/2012 z dnia
04.10.2012 r. Emitent zakończył
współpracę z AD. Decyzja wynikała
z faktu, iż poprzez zdobyte
doświadczenie Spółka we własnym
zakresie jest w stanie realizować
obowiązki informacyjne.
j.w.
nie dotyczy
j.w.
Uczestnictwo członków zarządu i rady
nadzorczej w obradach WZ
Publicznie dostępne spotkanie z
inwestorami, analitykami, mediami
tak
12
Informacje zawarte w uchwale w
sprawie emisji akcji z prawem poboru
13
Zapewnienie odpowiedniego odstępu
czasowego pomiędzy decyzjami
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
tak
7
8
9
10
11
13a
Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy
15
Wymogi dot. uchwały w sprawie
wypłaty dywidendy warunkowej
16
Raporty miesięczne
16a
Uzasadnienie naruszenia obowiązku
informacyjnego
nie
tak
nie dotyczy
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
nie
nie dotyczy –
zdarzenie nie
wystąpiło
Zgodnie z RB 24/2012 z dnia
04.10.2012 r. Emitent zakończył
współpracę z AD.
Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada
będzie respektowana.
WZ podejmuje uchwały w
poszanowaniu praw i potrzeb
informacyjnych Akcjonariuszy
zapewniając niezbędne odstępy
czasowe.
Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada
będzie respektowana.
Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada
będzie respektowana.
Emitent nie sporządza raportów
miesięcznych.
Jeśli zdarzenie zaistnieje zasada
będzie respektowana.
Download