1. W ramach ćwiczeń student wykonuje syntezę wyznaczonych

advertisement
Katedra i Zakład Technologii Leków
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Ćwiczenia laboratoryjne z syntezy i technologii środków
leczniczych
1. W ramach ćwiczeń student wykonuje syntezę wyznaczonych preparatów,
stanowiących substancje lecznicze API
(5 jednostkowych procesów chemicznych)
2. Zajęcia praktyczne odbywają się w zespołach dwuosobowych
3. Dziennik pracy laboratoryjnej, w którym należy notować wszystkie
czynności wykonywane w laboratorium oraz wyniki obserwacji
i pomiarów, prowadzi każdy student indywidualnie
4. Przed przystąpieniem do wykonywania syntezy preparatu student powinien
dokładnie zapoznać się z całym przepisem zamieszczonym w skrypcie do
ćwiczeń oraz z toksycznością
i bezpieczeństwem stosowania używanych w reakcji odczynników
chemicznych, jak również otrzymanego w wyniku tej reakcji produktu
– karty charakterystyki substancji są dostępne w Sali Ćwiczeń
5. Z wykonanego
ćwiczenia student sporządza sprawozdanie wg poniższego
wzoru
6. Należy
ściśle
stosować
się
do
szczegółowych
instrukcji
i poleceń asystenta dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń, prowadzenia
notatek i opracowania sprawozdań.
WZÓR
przykład preparatu : Polopiryna
odczynniki- należy wymienić wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania
reakcji wraz z symbolami niebezpieczeństwa R (risk, ryzyko) i bezpieczeństwa
S (safety, bezpieczeństwo) ich stosowania
kwas salicylowy: R36/37/38, R22, S22
bezwodnik octowy: R10, R20/22, R34, S 1/2 S 26 S 36/37/39 S 45
toluen: R11, R38, R48/20, R63, R65, R67 S16, S25, S29, S33, S46
produkt
kwas acetylosalicylowy R22, S22
schemat reakcji
COOH
COOH
+
+
H3C(CO)2O
OH
H3CCOOH
OCOCH3
wykonanie - opis czynności wykonanych przez studenta, obejmujący rodzaj i
ilość użytych w reakcji odczynników chemicznych, szkła i sprzętu
laboratoryjnego oraz obserwowany przebieg reakcji uwzględniający warunki
prowadzenia poszczególnych etapów syntezy (temperatura, czas, i in.).
tabela- wzór strukturalny i sumaryczny otrzymanego związku chemicznego,
wydajność reakcji, temperatura topnienia (potwierdzona podpisem asystenta)
Wzór
strukturalny
Wzór
sumaryczny
Wydajność
(g)
Wydajność
(%)
7.15
77
Temperatura
topnienia oC
COOH
C9H8O4
131-35
OCOCH3
schemat ideowy – graficzne przedstawienie wszystkich etapów syntezy
preparatu, obejmujące zestawienie procesów i operacji jednostkowych
w kolejności ich wykonania.
(wg wzoru w skrypcie do ćwiczeń na str.22 )
schemat wstępny - obejmujący wszystkie etapy syntezy preparatu, polegający
na przedstawieniu całego procesu technologicznego za pomocą symboli,
odpowiadających poszczególnym rodzajom aparatury i urządzeń. Symbole
szereguje się w kolejności przebiegu procesu, w kierunku od lewej do prawej
strony. Jeżeli schemat jest dłuższy niż jedna linia to rysunek kontynuuje się pod
spodem, także od lewej do prawej strony.
Symbole aparatury i urządzeń chemicznych są przedstawione w normie
branżowej BN-72/2200-01 oraz w skrypcie do ćwiczeń na str.13-19.
(schemat powinien być wykonany ołówkiem, wg wzoru w skrypcie do ćwiczeń
na str.24 )
zastosowanie w lecznictwie - niesteroidowy lek przeciwzapalny
i przeciwbólowy, lek przeciwgorączkowy, lek przeciwpłytkowy
Warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń
-otrzymanie preparatów leczniczych na drodze syntezy chemicznej
( 5 procesów jednostkowych )
-oddanie wypełnionego dziennika pracy laboratoryjnej
-zaliczenie 3 kolokwiów tematycznych
-obecność na wszystkich ćwiczeniach (9 tygodni), nieobecność należy odrobić
w terminie uzgodnionym z asystentem prowadzącym
-rozliczenie się z wypożyczonego sprzętu i szkła laboratoryjnego oraz zdanie
szafki ćwiczeniowej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards