UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA CIEPŁA Nr PRN

advertisement
UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA CIEPŁA
Nr PRN-7AG-B/X/2/2/2/……/13
Zawarta w Warszawie, w dniu …………… 2013r., w wyniku przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z
dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z
późniejszymi zmianami), pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Praga Północ, z siedzibą w Warszawie 03-708, ul. Ks. I.
Kłopotowskiego 15, zwane dalej „Zamawiającym”, NIP 525-22-48-481, Regon 015259640,
reprezentowane przez:
……………………………. – ………………………………
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr ……………. z dnia ………………...
…………………… – ………………………..
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr ……………. z dnia ……………….
przy kontrasygnacie
…………….. – ……………………….
a
…………………….. w …………….., adres: …………….., ……………, na podstawie ……………,
NIP:…………….., REGON:……………….., reprezentowaną przez:
...............................................................................................
……………………………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”’, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i przesył/dystrybucja energii cieplnej do budynku
Zamawiającego Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego
15.
2.
Zamówiona moc cieplna 0,6007 MW, w tym:
a) na potrzeby ogrzewania 0,5350 MW,
b) na potrzeby ciepłej wody 0,0657 MW,
3. Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci
ciepłowniczej należącej do dystrybutora sieci. Temperatura wody zostanie ustalona w tabeli
regulacyjnej wody sieciowej, a zmiana wartości zawartych w tabeli nie będzie stanowiła zmiany
umowy.
4.
Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor
sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego. Zapis
powyższy nie dotyczy Wykonawcy, który jest dystrybutorem ciepła.
§2
Umowa kompleksowa dostarczania ciepła zostaje zawarta na czas określony od dnia ……… do
dnia ………... lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w § 3 ust. 4 lit.
a, b, c niniejszej Umowy kompleksowej dostarczania ciepła /dalej zwaną „umową”/.
§3
1. Należności wynikające z realizacji umowy, Zamawiający będzie płacił na rzecz Wykonawcy na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po zakończeniu okresu rozliczeniowego
lub po wykonaniu usługi.
2.
Należności regulowane będą zgodnie z wystawionymi fakturami, po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, w terminie do 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Okres
rozliczeniowy ustala się na miesiąc kalendarzowy.
3. Faktury będą wystawiane wg poniższych danych:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525-22-48-481
Adresat: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ, 03-708 Warszawa,
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
4. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty:
…………………….. zł (słownie: .…………………………zł …/100) brutto, wyżej wymieniona
kwota obejmuje obowiązujący podatek VAT, w tym:
a) za sprzedaż energii cieplnej (ciepła), dystrybucję lub przesyłania ciepła w roku 2014 kwota
brutto będzie wynosiła do ……… zł brutto /za XII 2013r. płatne w 2014r./, wyżej wymieniona
kwota obejmuje obowiązujący podatek VAT.
b) za sprzedaż energii cieplnej (ciepła), dystrybucję lub przesyłania ciepła w roku 2015 kwota brutto
będzie wynosiła do ………. zł brutto /za XII 2014r. płatne w 2015r. /, wyżej wymieniona kwota
obejmuje obowiązujący podatek VAT.
c) za sprzedaż energii cieplnej (ciepła), dystrybucję lub przesyłania ciepła w roku 2016 kwota brutto
będzie wynosiła do ………. zł brutto /za XII 2015r. płatne w 2016r./, wyżej wymieniona kwota
obejmuje obowiązujący podatek VAT.
5. Ustalenie łącznej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu dostarczania energii
cieplnej (sprzedaży i dystrybucji/przesyłu) dokonywane będzie odpowiednio według cen, stawek
opłat oraz zasad rozliczeń określonych w aktualnej Taryfie stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
z uwzględnieniem zużytego ciepła dla budynku zgodnie z przynależnością do grupy taryfowej, z
zastosowaniem wielkości rabatu określonego w ofercie (dotyczy Wykonawcy, który do cen i
stawek opłat z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE zastosował rabat) .
6. Zamawiający akceptuje zmiany cen i stawek opłat wynikające ze zmiany taryfy zatwierdzonej
przez Prezesa URE, przy czym w rozliczeniach stosowane będą wielkości rabatu określonego
w ofercie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
7.
Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianie cen, stawek opłat i zasad ich
stosowania, zatwierdzonych przez prezesa URE.
8. Zamawiający jest odpowiedzialny za monitorowanie wydatkowanych środków w ramach kwoty
wskazanej w umowie.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do sprzedaży energii cieplnej (ciepła),
dystrybucji lub przesyłania ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej do budynku Zamawiającego tj.
Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, w ilości
wynikającej z mocy cieplnej zamówionej przez Zamawiającego określonej w § 1 ust. 2, na
warunkach określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymywania parametrów jakościowych nośnika ciepła
oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców, co najmniej odpowiadających parametrom i
standardom wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16,
poz. 92), nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji dotyczących zasad rozliczeń oraz
aktualnej taryfy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania Zamawiającemu informacji
dotyczących zasad rozliczeń oraz aktualnej taryfy.
4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz
kontroli prawidłowości wskazań tego układu.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru ciepła oraz terminowego regulowania należności za
dostarczone ciepło zgodnie z umową. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o zmiennej
temperaturze regulowanej wg Tabeli regulacyjnej wody sieciowej. Obniżenie temperatury wody
sieciowej w miejscu dostarczania ciepła wskutek strat ciepła podczas przesyłania wynosi do 5
stopni Kelvina. Zmiana wartości zawartych w Tabeli regulacyjnej wody sieciowej nie stanowi
zmiany Umowy.
2. Zamawiający zapewnia utrzymanie należących do niego urządzeń w stanie technicznym
pozwalającym na odbiór ciepła dostarczanego zgodnie z umową.
3. Tytuł prawny do ciepła przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego w miejscu dostarczania
ciepła, granice własności stanowią pierwsze zawory w każdym z węzłów od strony sieci
ciepłowniczej, odcinające dane przyłącze sieci ciepłowniczej od danego węzła. Miejsce
dostarczania ciepła stanowi jednocześnie miejsce wydania ciepła w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Do tego miejsca Wykonawca po stronie źródła ciepła, a Zamawiający, po
stronie instalacji odbiorczej, ponosi we własnym zakresie wszelkie ryzyka związane z
dostarczaniem ciepła w związku z realizacją umowy. Postanowienia zdań poprzedzających
stosuje się odpowiednio do zwrotu nośnika ciepła przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę
dostępu do pomieszczenia, w którym zainstalowane są urządzenia służące do dostarczenia
ciepła oraz wstępu na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli, przeglądu i prac
związanych z konserwacją i eksploatacją zainstalowanych urządzeń i instalacji, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej,
o zmianie podmiotu władającego nieruchomością. Zamawiający zobowiązuje się do
poinformowania ewentualnych następców prawnych lub innych podmiotów faktycznie
władających nieruchomością o obowiązkach wynikających z umowy.
6. Informowania Wykonawcy
Zamawiającego;
o
planowanych
remontach
instalacji
będących
własnością
7. Zwrotu Wykonawcy niezanieczyszczonego nośnika ciepła.
§6
W przypadku pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia do wskazań układu
pomiarowego, Wykonawca zobowiązany jest do:
a) sprawdzenia, w okresie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia, prawidłowości wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania;
b) wymontowania, w razie potrzeby lub na pisemne żądanie Zamawiającego,
zakwestionowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego i sprawdzenia go w laboratorium;
c) doręczenia Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo- rozliczeniowego w
terminie 14 dni od daty sprawdzenia prawidłowości jego działania;
d) dokonania ewentualnej korekty obliczenia należności w terminie 14 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu protokołu sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego;
§7
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców,
Zamawiającemu przysługiwać będą, na jego wniosek, bonifikaty i upusty w wysokości określonej w
taryfie i umowie.
a) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia reklamacji w przypadku niezgodnej
z warunkami umowy, realizacji obowiązków Wykonawcy.
b) W ramach umowy, Zamawiający uprawniony będzie w szczególności do żądania
sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego.
§8
1.
Ustalanie ilości pobranego przez Zamawiającego ciepła dokonywane będzie na podstawie
wskazań zaplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w obiekcie
Zamawiającego.
2. W przypadku uszkodzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego (lub jego braku spowodowanego
demontażem w celu oddania do legalizacji) określenie ilości ciepła dostarczonego
Zamawiającemu, od dnia ostatniego prawidłowego odczytu do chwili jego naprawy (wymiany
lub montażu po legalizacji), odbywać się będzie na podstawie ilości ciepła dostarczonej przed
uszkodzeniem (demontażem) układu pomiarowo-rozliczeniowego, wg metody opracowanej w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r (j.t. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.)
Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawczego.
3. Odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywane będą cyklicznie.
4. Dane techniczne układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz data rozpoczęcia naliczania opłat wg
jego wskazań zamieszczone zostaną w protokole dotyczącym rozpoczęcia rozliczeń za
dostawę ciepła wg wskazań ciepłomierza.
5. Zmiana mocy zamówionej następować będzie na pisemny wniosek Zamawiającego zgodnie z
warunkami określonymi w § 41. ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010 r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010r. Nr 194 poz.1291).
§9
1. Umowa będzie mogła zostać rozwiązana przez Wykonawcę z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku, gdy
Zamawiający opóźni się z zapłatą za dostarczane ciepło, przy czym opóźnienie wynosić będzie
co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na
piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, minimum
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległości.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca
nie dotrzymuje warunków umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
przywrócenia stanu zgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz z
podaniem przyczyny rozwiązania.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo energetyczne, przepisy ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług oraz inne związane z przedmiotem umowy przepisy
powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
sytuacji określonych w umowie.
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania
zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów
prawa dotyczących świadczenia przedmiotu zamówienia - ustawy Prawo energetyczne i
przepisów wykonawczych do wskazanej ustawy, o ile będą one powodowały konieczność
dostosowania łączącego strony stosunku zobowiązaniowego, z zastrzeżeniem, że zmiana ceny
możliwa jest jedynie w sytuacji określonej w § 3 ust. 6 umowy.
4. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu ustawy o
ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent Miasta
Stołecznego Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów
informatycznych Urzędu m.st. Warszawy
5. Ewentualne spory dotyczące wykonywania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, a w
przypadku braku porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w zakresie należącym do jego kompetencji, a w pozostałym zakresie przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy kompleksowej, a
postanowieniami Ogólnych warunków umowy Wykonawcy, rozstrzyga treść postanowień
zapisanych w umowie kompleksowej.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy brutto
określonej w § 3 ust. 4, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
§ 11
Osobami do kontaktu ze strony Wykonawcy są:
………………………………………………………………………………………..
Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
…………………………………………………………………………………………
§ 12
1. Umowę zawarto w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.
2. Integralną część umowy kompleksowej stanowią następujące załączniki:
1) Taryfa lub wyciąg z Taryfy Wykonawcy obowiązujący w zakresie nie sprzecznym z umową,
2) Ogólne warunki umowy Wykonawcy w zakresie nie sprzecznym z istotnymi
postanowieniami umowy i SIWZ (w sytuacji, gdy wykonawca stosuje ogólne warunki
umowy),
3) Kserokopia oferty Wykonawcy,
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards