Prezentacja na temat wybranych praktyk międzynarodowych i

advertisement
Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykłady międzynarodowych
rozwiązań w zakresie uczenia się
urzędów administracji publicznej
Bartosz Ledzion, dr Karol Olejniczak, dr Adam Płoszaj, Tomasz Olejniczak, Michał Możdżeń
28 czerwca 2012
Międzynarodowe praktyki organizacyjnego
uczenia się
Wprowadzenie

W ramach projektu MUS odwiedziliśmy 12 krajów: Australia, Francja, Hiszpania,
Holandia, Japonia, Kanada, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone,
Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

W ramach wizyty przeprowadziliśmy 111 wywiadów z przedstawicielami
administracji publicznej

W efekcie końcowym w wyniku wizyt zidentyfikowano i opisano 78 praktyk, w tym
27 praktyk może stanowić inspiracje systemowe dla organizacyjnego uczenia się, z 51
kolei jest potencjalnie możliwych do wdrożenia w ramach MUS

Wybranych 7 praktyk prezentujemy w ramach dzisiejszej prezentacje, reszta została
umieszczona na stronie projektu: www.mus.edu.pl
Praktyki z zakresu
„crowdsoursingu – mądrości tłumów”
Crowdsourcing – mądrość tłumów

Termin „crowdsoursing” oznacza współpracę wielu osób (pracowników) przy tworzeniu
propozycji, rozwiązań, pomysłów związanych ze wspólnym celem i intencjami

Współdziałanie daje lepszy efekt końcowy niż suma poszczególnych działań
pojedynczych jednostek

W praktyce crowdsoursing może być stosowany zarówno w ramach jednej organizacji, w
sytuacji, kiedy do generowania pomysłów zapraszani są pracownicy danej instytucji lub
stanowić zasób pozyskiwania pomysłów spoza organizacji

Przesłanka koncepcji mądrości tłumu bazuje na różnorodności źródeł wiedzy, a nie na jej
homogeniczności
Crowdsourcing – mądrość tłumów

Mechanizm crowdsourcing opiera się w dużej mierze o różnorodną sieć kontaktów
ludzkich, w których często uczestniczą osoby posiadające zdywesyfikowaną wiedzę
praktyczną i teoretyczną, która umożliwia kreatywne i unikalne podejście do
rozwiązania wielu zagadnień
Crowdsourcing – praktyki międzynarodowe
Wspólnota praktyków (Kanada)
Opis: Wspólnota praktyków to grupa osób regularnie dyskutujących na określony temat. Istotą
funkcjonowania wspólnoty praktyków jest wymiana informacji, wzajemne uczenie się i inspirowanie,
rozpowszechnianie dobrych praktyk, standardów.
Zasady działania: Osoby nie współpracują ze sobą na co dzień, pochodzą z różnych komórek
organizacji (co poprawia dodatkowo komunikację między nimi). Elementem łączącym praktyków są
tematy. Często spotkania są moderowane przez lidera. W organizacji może funkcjonować kilka
wspólnot praktyków.
Efekty: Wspólnoty praktyków ułatwiają dostęp do wiedzy zgromadzonej w różnych częściach
organizacji lub różnych organizacjach, dodatkowo motywują pracowników, że mogą wywierać wpływ na
organizację
Warunki wdrożenia: Ważne jest, aby efekty prac wspólnot praktyków w organizacji dosyć szybko
osiągnęła choćby małe, ale zauważane rezultaty – np. transfer jakiej dobrej praktyki z jednej części
organizacji do innej. Ważna jest również wspierająca rola władz organizacji, które nie tylko powinny
akceptować takie inicjatywy, ale mogą wręcz aktywnie zachęcać do ich tworzenia i do uczestnictwa.
Crowdsourcing – praktyki międzynarodowe
Konkurs pomysłów na projekty (Stany Zjednoczone – US Census Office)
Opis: Praktyka dotyczy generowania innowacji. Ma formę wewnętrznego konkursu, wśród
pracowników instytucji, na pomysły rozwiązań, które mogą poprawić zadania realizowane przez
instytucję. Konkurs jest wewnętrzny tzn. projekty mogą być zgłaszane tylko przez pracowników.
Dodatkowe punkty dostaje się za projekty międzywydziałowe (zgłoszone wspólnie przez pracowników z
różnych części organizacji). Pomysły dotyczą głównie nowych pól badań społecznych, sondaży,
sposobów wykorzystania technologii w badaniach opinii publicznej. Rok rocznie zgłaszanych jest
między 500 a 700 pomysłów
Zasady działania: O wyborze projektów decyduje specjalna komisja złożona oraz przedstawicieli rady
naukowej instytucji. Najlepsze projekty otrzymują finansowanie. Ich autorzy dostają symboliczne
nagrody (statuetki, dyplomy) i stają się odpowiedzialnymi za wdrożenie pilotażu innowacji. Roczny
budżet przewiduje pilotażowe wdrażanie 15 - 20 projektów. Są one finansowane ze specjalnego
funduszu na innowacje
Efekty: Główny czynnik sukcesu to chęci i zaangażowanie pracowników. Interesującym jest fakt, że
rozwiązanie nie opiera się na żadnych zachętach finansowych. Motywatorem jest tu samorozwój i
spełnienie zawodowe.
Crowdsourcing – praktyki międzynarodowe
Konkurs najlepszych praktyk (Hiszpania - Andaluzyjski Urządz Pracy)
Opis: Jest to praktyka zbierania wiedzy od pracowników operacyjnych w organizacji. Konkurs
organizowany jest co roku wśród specjalistów ds. orientacji zawodowej. Pracownicy przedstawiają
rozwiązania, które zastosowali w swojej codziennej pracy i które odniosły sukces.
Zasady działania: Najlepsze praktyki, które zwyciężą w konkursie są rozpowszechniane wśród
wszystkich specjalistów na seminariach, by mogli je poznać i wdrażać w swoich biurach. Nagrodą w
konkursie jest publikacja nazwiska zwycięzcy z biuletynie, ale nie ma żadnych korzyści finansowych.
Biuro, w których pracuje nagrodzony specjalista otrzymuje specjalny obraz/statuetkę, każdego roku
inną. Nagrodą przede wszystkim wydaje się być uznanie i prestiż zawodowy.
Efekty: Podniesienie motywacji pracowników do udoskonalania swojej pracy, realizacji zadań w sposób
bardziej innowacyjny.
Praktyki z zakresu
„coachingu – szkolenia indywidualne”
Coaching – praktyki międzynarodowe
Coaching – ważne narzędzie rozwoju kadr (Francja)
Opis: Coaching to metoda indywidualna szkolenia pracownika przez odpowiedniego trenera polegająca
na rozwoju wiedzy, umiejętności i postaw uczącego się zwiększenia jego indywidualnego i
organizacyjnego kapitału ludzkiego. Często efektem pośrednim pracy z coachem jest poznanie przez
pracowników samych siebie (zdefiniowanie swojej osobowości, wartości w życiu, uczenia się kontroli
emocji i myśli). Stąd często spotkaniom coachingowym towarzyszy nauka technik neurolingwistycznych.
Zasady działania: W ostatnich latach we francuskich ministerstwach wprowadzono różne formy
coachingu (grupowy, sesje indywidualne ...). W celu podsumowania tych doświadczeń oraz ich
rozpowszechnienia powołano specjalny zespół, który opracował przewodnik po coachingu dla
administracji publicznej we Francji.
Efekty: Duże zaangażowanie pracowników w udoskonalanie swoich działań, tworzenie nowych
pomysłów. Celem coachingu może być indywidualny rozwój kadry zarządzającej, podniesienie
efektywności osobistej, charyzmy przywódczej, umiejętności komunikacji interpersonalnej i budowania
relacji z innymi oraz innych ważnych cech i wartości liderów Ministerstwa. Coaching może pozwolić
kierownictwu departamentów rozwinąć swój własny, indywidualny styl przywództwa, sposób
zarządzania i zasób zachowań zgodnych z demokratycznym stylem zarządzania
Inne praktyki
Praktyki międzynarodowe
Sesje dzielenia się dobrymi praktykami (Stany Zjednoczone - Federal Bureau of Investigation (FBI)
Opis: Praktyka polega na ustrukturyzowanej dyskusji nad zadaną sytuacją problemową a następnie
porównaniu wyników zespołowego rozwiązania z tym, jak problem został rozstrzygnięty w
rzeczywistości. Podczas szkolenia pracownicy otrzymują opis przypadku - rzeczywistej sytuacji
problemowej, która wydarzyła się jakiś czas temu w życiu organizacji. Robią krótką burzę mózgów na
temat możliwych rozwiązań. Następnie osoba, która uczestniczyła w realnym rozwiązaniu sprawy (tzw.
top performer) prezentuje rozwiązanie, które udało jej się zrealizować w rzeczywistości. Dyskusja
dotyczy po pierwsze: czynników sukcesu rozwiązania, zastanowieniu się czy działania zadziałałyby w
innych warunkach, jak udoskonalić przyszłe działanie w podobnych warunkach,
Zasady działania: Kluczowe dla powodzenia praktyki wydają się trzy kwestie. Po pierwsze, dobór
problemu który jest dyskutowany. Po drugie, ważna jest osoba prowadząca i jej zdolności narracyjne.
Po trzecie, ważny jest przebieg i atmosfera dyskusji - konstruktywna i konkretna.
Efekty: Praktyka ma cztery zalety. Po pierwsze, pozwala zebrać know how (z całej organizacji), Po
drugie, pozwala im dużo lepiej przyswoić wiedzę, zapamiętać dobrą praktykę wzbogacając ją z
własnymi przemyśleniami, a wreszcie lepiej zrozumieć mechanizm, który doprowadził do sukcesu. Po
trzecie, praktyka jest mocno osadzona w rzeczywistości organizacji i znosi podział między szkolącym a
szkolonym. Ponadto angażuje i nobilituje osoby, które wykonały dobrą pracę (tzw. top performers).
Praktyki międzynarodowe
Retencja wiedzy odchodzących pracowników (Kanada)
Opis: Zatrzymanie w organizacji ich wiedzy jest dużym wyzwaniem, szczególnie w przypadku wiedzy
nieskodyfikowanej, utajonej, wiedzy implicite, której utrata jest spowodowana odejściem z pracy osób
na emeryturę:
• wywiady swobodne z odchodzącymi pracownikami dotyczące sposobu ich pracy, stosowanych przez
nich dobrych praktyk, miejsca i sposobu gromadzenia i katalogowania wiedzy skodyfikowanej, źródeł
wiedzy, które uważają za szczególnie użyteczne, w tym kontaktów do ekspertów
• wykorzystywania doświadczonego pracownika, co do którego wiadomo, że w krótkim czasie opuści
organizację, jako osoby szkolącej i wspierającej innych członków organizacji. Ostatnie tygodnie są
przeznaczone na przekazywanie wiedzy, zwłaszcza bezpośrednim następcom.
Efekty: Działania służące retencji wiedzy odchodzących pracowników odnoszą się wprost do poziomu
wiedzy w modelu organizacyjnego uczenia się.
Praktyki międzynarodowe
Baza danych incydentów Hyari – hatto (Japonia - Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Łowisk )
Opis: Istotą praktyki jest stworzenie bazy danych i regularne rejestrowanie incydentów, których finalną
konsekwencją mógłby być poważny wypadek lub problem. Do gromadzenia incydentów zobowiązani są
wszyscy pracownicy, departamenty, wydziały oraz lokalne oddziały organizacji. Informacja na temat
incydentu w formie raportu wysyłana jest do departamentu odpowiedzialnego za planowanie i
wdrażanie polityk publicznych. Dodatkowo do każdego incydentu opisuje się środki zapobiegawcze.
Zasady działania: Kluczowe znaczenie dla powodzenie praktyki jest jak najszersze gromadzenie danych
o incydentach oraz jednolita forma ich rejestracji ułatwiająca analizę i porównywanie
Efekty: Praktyka jest wartym naśladowania przykładem wykorzystania nowych technologii do
systematycznej rejestracji i analizy wszelkich informacji, które mogą zapobiec powstawaniu lub pomóc
rozwiązać zaistniałe problemy organizacyjnie. Praktyka oryginalnie wywodzi się z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy, a konkretnie z tzw. prawa Heinricha, głoszącego, że na każdy 1 poważny
wypadek składa się 29 zaniedbań, na które z kolei składa się 300 drobnych incydentów, które zostały
zlekceważone
Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
www.mus.edu.pl
Biuro Projektu:
ul. Konopczyńskiego 5/7 m. 54
00-335 Warszawa
Tel. 22-407 58 50
Kom. 780 576 906
Fax. 22-407 59 50
Download