Agresywni i bezwzględni – w taki sposób opisywane są dzieci i

advertisement
Agresywni i bezwzględni – w taki sposób opisywane są dzieci i młodzież naszych czasów. W
opinii Światowej Organizacji Zdrowia obecny stan psychiczny dzieci i młodzieży to bomba
zegarowa, która eksploduje za kilkanaście lat.
Z badań Organizacji Narodów Zjednoczonych wynika, że:



co piąte dziecko charakteryzuje nieprawidłowy rozwój psychiczny i niewłaściwe
zachowanie;
wzrasta liczba dzieci i młodzieży chorujących na depresję;
progresywnie rozwija się zjawisko przemocy oraz agresji dzieci i młodzieży zarówno
w relacjach rówieśniczych, jak i w stosunku do dorosłych;
Powszechnie przez agresję rozumie się wrogie zachowania, które wyrządzają komuś
krzywdę ( szkodę, stratę ): fizyczną lub psychiczną. Współcześnie zjawisko to nasila się
wśród dzieci, spowodowane tym, że rodzice w pogoni za pracą i zabezpieczeniem bytu mają
coraz mniej czasu na wychowywanie. W dobie szybkiego rozwoju techniki telewizor i
komputer w dużej mierze wpływają na wychowanie młodego człowieka.
Mechanizm powstawania zachowań agresywnych:
Należy pamiętać, że zachowania agresywne mają zawsze swoja przyczynę. Zwykle ich
podłoże stanowią niezaspokojone potrzeby dziecka. Do potrzeb tych należą:







akceptacja
poczucie przynależności do grupy
poczucie bycia wartościowym człowiekiem Powstawaniu zachowań agresywnych
sprzyjają:
doznanie jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
uczucie bezsilności, upokorzenia, złości, rozpaczy, zagrożenia
powiększające się poczucie samotności
podatność na uzależnienia, przestępczość
Jak rozpoznać agresję?
Podstawową cechą dzieci agresywnych jest nadmierna, trudna do opanowania
wybuchowość. Zachowania takie występują często i jest ich dużo. Dziecko ma problemy z
kontrolowaniem swojej reakcji na negatywne bodźce, które ją wywołują.
Agresywność może przejawiać się w różnych formach:









napastliwość fizyczna
napastliwość słowna
kłótnie, przekleństwa
napastliwość wyrażona krzykiem
trzaskanie drzwiami
tupanie nogami
rzucanie przedmiotami
niszczenie cudzej własności
nadmierna drażliwość przejawiająca się porywczością
Źródła zachowań agresywnych
Znaczną rolę w powstawaniu zachowań agresywnych mają następujące czynniki:
telewizja, filmy video, prasa młodzieżowa, gry komputerowe, dom rodzinny, szkoła.
Mass media
Nowoczesne środki przekazu działają na ludzką świadomość i podświadomość.
Współczesny telewidz najczęściej ogląda filmy pełne przemocy. Dla młodego widza
wszystkie programy mają charakter edukacyjny. Nie da się ukryć, że telewizja przejęła
funkcję wychowawczą dostarczając dzieciom wzorców postępowania, popularyzuje modę na
bycie twardym, bezwzględnym, silnym, chociaż niekoniecznie inteligentnym. W efekcie
powstają problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, słaba odporność na
frustracje, impulsywne działania.
Dom rodzinny
Dobre i złe wzory wyniesione z domu działają bardzo długo, czasem przez całe życie.
Atmosfera panująca w domu rodzinnym ma ogromny wpływ na rozwój dziecka. Takie, które
wyrasta w domu pełnym kłótni i awantur, samo po pewnym czasie zachowuje się agresywnie.
Na tego typu zachowania mają wpływ niewłaściwe postawy rodziców, np.: odrzucenie,
unikanie kontaktu z dzieckiem, nadmierne ochranianie, stawianie zbyt wysokich wymagań.
Dziecko jest świetnym obserwatorem, szybko uczy się zachowań agresywnych i nie mogąc
odwzajemnić się rodzicom przenosi swoją złość na kolegów.
Szkoła
Dziecku przekraczającemu próg szkoły zostają postawione nowe wymagania i zadania.
Nawiązuje kontakty nie tylko z rówieśnikami, ale też z nauczycielami i innymi pracownikami
szkoły.
W kontaktach koleżeńskich mogą występować czynniki mające negatywny wpływ na
prawidłową współpracę w grupie. Skargi kolegów na innego ucznia zgłaszane nauczycielowi
powodują narastanie konfliktów, niechęci i wrogości. Występowaniu agresji w szkole sprzyja
duża ilość uczniów w klasie, ponieważ łatwiej stać się anonimowym i uniknąć
odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie.
Innym powodem agresji są niepowodzenia w nauce. Uczeń oceniany negatywnie,
krytykowany, staje się agresywny wobec osób chwalonych.
W obecnym, szybko biegnącym czasie komputerów i robotów "uczenie okazywania
uczuć", jak najszybsze wychwycenie wstępnych form zachowań o cechach agresji i
natychmiastowe przeciwdziałanie im, jest chyba rzeczywiście sposobem zapewnienia
zdrowego startu życiowego, którego tak bardzo naszym dzieciom życzymy.
Download