Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni

advertisement
Kod przedmiotu
Rok akad./semestr (zimowy, IV rok – semestr zimowy
letni)
Nazwa przedmiotu
Kierunek
Szkodniki i choroby magazynów i przechowalni
Typ studiów
studia niestacjonarne I stopnia
Rodzaj przedmiotu
Fakultatywny
Semestr studiów
7
Punkty ECTS
3
Formy kształcenia
(wykłady/ćwiczenia/inne) liczba godz.
Wykłady 9 h,
Prowadzący
Prof. dr hab. Michał Hurej, dr inż. Ewa Moszczyńska
Język
Polski
Efekty kształcenia
Wiedza: Student ma wiedzę z zakresu systematyki oraz biologii chorób i szkodników występujących na
produktach w magazynach i przechowalniach. Zna zagrożenia powodowane przez te czynniki oraz zna środki
i metody stosowane do ich zwalczania. (R1R_W15)
Umiejętności: Potrafi ocenić zagrożenie dla produktów rolniczych powodowane przez choroby i szkodniki
występujące w magazynach i przechowalniach oraz podjąć odpowiednie metody ich zwalczania. (RIR_U05,
RIR_U06)
Kompetencje społeczne: Jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową, potrafi współpracować w grupie.
Ma świadomość odpowiedzialności ponoszonej podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin w
przechowalniach i ich wpływu na środowisko naturalne.
Rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie chorób i szkodników magazynów i przechowalni.
(R1R _K01, R1R _K06, R1R _K07)
Botanika, Zoologia, Entomologia, Fitopatologia, Środki ochrony roślin
Znajomość ważnych gospodarczo chorób i szkodników występujących w magazynach i przechowalniach.
Umiejętność prawidłowego ich diagnozowania, ograniczania i zwalczania. Procedury prawidłowego
przechowywania płodów rolnych.
Wymagania wstępne
Treści kształcenia
Rolnictwo
Ćwiczenia laboratoryjne 9 h
Literatura
Metody oceny
- Jan Nawrot. Owady szkodniki magazynowe, Themar, 2002.
- Jerzy Dyjeciński. Szkodniki artykułów spożywczych, Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego,
Warszawa, 1964.
- Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 1, Podstawy fitopatologii, PWRiL, Poznań.
- Kryczyński S., Weber Z., 2010. Fitopatologia, tom 2, Choroby roślin uprawnych, PWRiL, Poznań.
Wiedza: Kolokwia na ćwiczeniach, egzamin pisemny.
Umiejętności: Ocena praktycznej umiejętności rozpoznawania ważniejszych chorób i szkodników
występujących w magazynach i przechowalniach. Opracowywanie systemu monitoringu lub zwalczania
sprawców chorób lub szkodników artykułów spożywczych.
Kompetencje społeczne: Praca w grupach, dyskusja.
Tematyka wykładów (9 x 1h):
1.Znaczenie gospodarcze chorób w magazynach i przechowalniach.
2. Biologia i ekologia grzybów oraz bakterii występujących w magazynach i przechowalniach.
3. Prawidłowe warunki przechowywania ziarna zbóż.
4. Jakość ziarna, profilaktyka jako metoda zapobiegająca porażeniu ziarna w magazynach.
5. Mikotoksyny w przechowywanym ziarnie i ich zwalczanie w ziarnie porażonym przez Fusarium sp., Aspergillus sp. i Penicillium sp.
6. Znaczenie gospodarcze szkodników występujących w magazynach i przechowalniach oraz metody ich wykrywania (monitoringu).
7. Ekologia najważniejszych szkodników magazynowych oraz profilaktyka, jako metoda zapobiegająca porażeniu produktów roślinnych w magazynach.
8. Metody biologiczne, biotechniczne i fizyczne w zwalczaniu szkodników.
9. Metoda chemiczna i integrowana metoda zwalczania szkodników występujących w magazynach i przechowalniach.
Tematyka ćwiczeń (9 x 1h):
1-3. Choroby powodowane przez grzyby w magazynach zbożowych.
4-5. Choroby powodowane przez grzyby i bakterie w przechowalniach warzyw i owoców.
6-7. Rozpoznawanie i biologia szkodników magazynowych (roztocza, owady, gryzonie).
8-9. Opracowanie systemu monitoringu oraz zwalczania szkodników magazynowych.
Download