Zakup w ramach Projektu: Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa

advertisement
Zakup w ramach Projektu: Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa: nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, nr projektu: PO
IG 01.03.01-14-012/08-00
______________________________________________________________________________________________________
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę aparatury kontrolno-pomiarowej – znak sprawy ZP/PN/29/2015
UWAGA ! Warunki określone w kolumnie 2 stanowią wartości wymagane przez
Zamawiającego, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w kol.3
spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający oczekuje dokładnego wpisania w kol.3 - „wartość oferowana” dokładnych
danych, umożliwiających w sposób jednoznaczny ocenę czy oferowana aparatura spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego.
Rodzaj urządzenia:
ANALIZATOR IMPEDANCJI
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 1
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Pasmo
Rozdzielczość częstotliwościowa
Mierzony parametry
Monitorowane poziomy
Liczba portów
Poziom sygnału napięciowego
Rozdzielczość poziomu sygnału
napięciowego
Poziom sygnału prądowego
Rozdzielczość poziomu sygnału
prądowego
Impedancja wyjściowa
Napięcie polaryzacji
Rozdzielczość napięcia polaryzacji
Prąd polaryzacji
Rozdzielczość prądu polaryzacji
20 Hz - 120 MHz
1mHz
|Z|, Φz, |Y|, Φy, Cp, Cs, Lp, Ls, Rp,
Rs, D, Q, X, G, B, zespolone Z,
zespolone Y
Vac, Iac, Vdc, Idc
4
5mVrms - 1Vrms
1mV
200µArms - 20mArms
20µA
25 ohm
0 do +- 40V
1mV
0 do +- 100mA
40µA
str. 1
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Parametry przemiatania
Typy przemiatania
Liczba punktów pomiarowych
Tryby wyzwalania
Źródła wyzwalania
Wyświetlacz
Liczba wyświetlanych przebiegów
Funkcja automatycznej kontroli
poziomów
Markery
Interfejsy zewnętrze
Analiza obwodu zastępczego
Kalibracja
Adaptery
Zasilanie
Rodzaj urządzenia:
Częstotliwość, sygnał napięciowy,
sygnał prądowy, napięcie
polaryzacji, prąd polaryzacji
Liniowa częstotliwość,
logarytmiczna częstotliwość, poziom
sygnału napięciowego, poziom
sygnału prądowego, liniowy i
logarytmiczny poziom napięcia
polaryzacji, liniowy i logarytmiczny
poziom prądu polaryzacji
2 do 1601
Ciągły, pojedynczy, uśredniający
Wewnętrzne, zewnętrzne (BNC),
GPIB/USB/LAN, ręczne
10.4 cala, LCD, 1024x768 pikseli
Poziom sygnału napięciowego
poziom sygnału prądowego
poziom napięcia polaryzacji
poziom prądu polaryzacji
min. 10 niezależnych markerów na
przebieg
marker różnicowy
marker szukający
6xUSB, LAN, USBTMC, GPIB, 24bit
I/O
Obwody 3 elementowe
obwody 4 elementowe
Ręczna przy użyciu zestawu
kalibracyjnego
Sonda do pomiaru impedancji
konwertująca 4 wyprowadzenia
portu na 1 wyprowadzenie wraz z
niezbędnymi akcesoriami do
wykonania pomiaru
konwerter 4 wyprowadzeń na port
7mm wraz z zestawem wyboru
pozycji otwarty/zamknięty
Adapter do pomiaru elementów
przewlekanych i SMD o paśmie DC 500MHz
Adapter do pomiaru elementów
SMD o paśmie DC - 2GHz
zestaw do pomiaru materiałów
dielektrycznych
100 - 240 V, 50/60 Hz
GENERATOR FUNKCYJNY/ARBITRALNY/IMPULSOWY
120MHz
str. 2
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 2
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Liczba kanałów wyjściowych
Tryby pracy
impuls/prostokątny
sinus
Generacja
przebiegów
trójkątny
szum (gaussowski)
pseudolosowa sekwencja binarna
(PRBS)
Generowanie paczki sygnałowej
Sygnał arbitralny
Generowanie sygnałów
sekwencyjnych
Modulacja
Impedancja wyjściowa
Interfejsy komunikacyjne
Stabilność temperaturowa
oscylatora wewnętrznego (w
zakresie temperatur pracy)
Amplituda sygnału
Dodatkowe wejścia/wyjścia
2 niezależne
Ciągły, Modulacja, Burst, Sweep
częstotliwość w zakresie od 1µHz do
100 MHz z rozdzielczością 1µHz (jitter
dla 30MHz max. 1ps)
częstotliwość w zakresie od 1µHz do
120 MHz z rozdzielczością 1µHz
częstotliwość w zakresie od 1µHz do
800 kHz z rozdzielczością 1µHz
częstotliwość w zakresie od 1 mHz do
120 MHz
prędkość w zakresie od 1mbps do
200Mbps z rozdzielczością 1mbps
możliwość ustawienia od 1 do 1x106
okresów sygnału w paczce lub
nieskończoność
możliwość bramkowania sygnału
częstotliwość generowanych sygnałów
100 MHz
rozdzielczość napięciowa 14-bit
jitter max. 10ps rms
częstotliwość próbkowania w zakresie
od 1µSa/s do 250MSa/s
rozdzielczość 1 µSa/s
możliwość definiowania przez
użytkownika sekwencji sygnałów
arbitralnych o długości w zakresie od 1
do 512 kroków
AM, FM, PM, FSK, BPSK, PWM
50Ω
USB, LAN, GPIB
±2 ppm, ± 15 pHz
obciążenie 50Ω: w zakresie od 1 mVpp
do 10 Vpp
bez obciążenia: w zakresie od 2 mVpp
do 20Vpp
1 wejście/wyjście zewnętrznego
triggera/bramkowania
1 wejście referencyjne o częstotliwości
10MHz ± 20Hz
str. 3
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Pamięć
Akcesoria i dodatkowe aplikacje
Inne
Wyświetlacz
Zasilanie
Pobór mocy
Waga
Rodzaj urządzenia:
Oferowany model:
1 wejście sygnału modulującego
1 wyjście referencyjne o częstotliwości
10MHz
4M Sa/kanał
generator sygnałów I/Q w paśmie
podstawowym
Zwiększenie pamięci dla sygnałów
arbitralnych do 64 Msa dla każdego
kanału
oprogramowanie do edycji przebiegów
zdalne sterowanie
kolorowy, 4.3"
100 - 240V, 50/60Hz
do 75 W
do 3,5 kg
OSCYLOSKOP CYFROWY SYGNAŁÓW MIESZANYCH
1GHz
ILOŚĆ: 2
str. 4
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Producent:
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Pasmo (analogowe)
Liczba kanałów analogowych
Liczba kanałów cyfrowych
Próbkowanie
Pamięć próbek
Impedancja wejściowa
Maksymalne napięcie wejściowe
Czułość
Rozdzielczość pionowa
Skala pozioma
Częstotliwość odświeżania
Generator funkcyjny/arbitralny
Zintegrowany woltomierz cyfrowy
Zewnętrzne wyzwalanie
Wyświetlacz
Porty wej/wyj
Zestaw sond
Pomiary i analiza sygnałów
1.0 GHz
4
16
10 Gsa/s (przy pracy czterokanałowej),
20GSa/s (przy pracy dwukanałowej)
4Mpts
1MΩ, 50Ω
min. 300Vrms i 400Vpp
1MΩ: 1mV/dz - 5V/dz
50Ω: 1mV/dz - 1V/dz
min. 8 bitów (12 bitów przy
uśrednianiu)
w zakresie od 500 ps/div do 50 s/div
> 450 000 wfms/s
20MHz
dokładność min. 3 digit
1 x wejście
wbudowany, 12.1 cala, rozdzielczość
800 x 600, wielodotykowy, kolorowy
3 x USB 2.0
1 x LAN
1 x VGA
1 x sonda cyfrowa 16 kanałowa
4 x sonda pasywna 500MHz
dynamiczna sonda FPGA dedykowana
do układów Xilinx
analiza jitter i diagramu oka
pomiary i analiza mocy i napięć
zasilania
hardware'owe maskowanie i test
sygnałów w trybie zgodny/niezgodny
test jakości sygnału USB 2.0
trigger Video i wsparcie dla
standardów NTSC, PAL i SECAM
wbudowany zestaw sygnałów
treningowych (np. sinus z szumem, z
modulacją amplitudy)
FFT, markery
Funkcje matematyczne: dodawanie,
odejmowanie, mnożenie przebiegów.
str. 5
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Inne
Zasilanie
Rodzaj urządzenia:
Oferowany model:
Możliwość wyzwalania i dekodowania
interfejsów szeregowych I2C, SPI, USB,
UART, CAN, I2S, MIL-STD 1553, ARINC
429
Możliwość późniejszej rozbudowy
funkcjonalnej oprogramowania
100 - 240 V, 50/60 Hz
OSCYLOSKOP CYFROWY SYGNAŁÓW MIESZANYCH 4GHz
ILOŚĆ: 1
str. 6
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Producent:
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Pasmo (analogowe)
Liczba kanałów analogowych
Liczba kanałów cyfrowych
Próbkowanie
Pamięć próbek
Pamięć RAM
Impedancja wejściowa
Maksymalne napięcie wejściowe
Czułość
Rozdzielczość pionowa
Skala pozioma
Zewnętrzne wyzwalanie
Wyświetlacz
Porty WE / WY
Zestaw sond
Pomiary i analiza sygnałów
Inne
Zasilanie
Rodzaj urządzenia:
Oferowany model:
4.0 GHz
4
16
10 Gsa/s (przy pracy czterokanałowej),
20GSa/s (przy pracy dwukanałowej)
50Mpts (przy pracy czterokanałowej)
100Mpts (przy pracy dwukanałowej)
>=8GB
1MΩ, 50Ω
1MΩ: 300Vrms lub DC i ±400Vpp
50Ω: ±5V
1MΩ: 1mV/dz - 5V/dz
50Ω: 1mV/dz - 1V/dz
10 bitów
w zakresie od 5 ps/div do 20 s/div
1 x wejście
1 x wyjście
wbudowany, 15 calowy o rozdzielczości
1024 x 768, kolorowy
4 x USB 2.0
3 x USB 3.0
1 x LAN
1 x DisplayPort
1 x AUX (+/- 2.4V)
1 x XGA
4 x sonda pasywna 500MHz
analiza jitter, szumu losowego RN,
zakłóceń periodycznych PI
diagram oka
FFT, filtry, markery, histogram
Funkcje matematyczne: dodawanie,
odejmowanie, mnożenie przebiegów.
wyzwalanie i dekodowanie 8b/10b
Możliwość późniejszej rozbudowy
funkcjonalnej oprogramowania
100 - 240 V, 50/60 Hz
SONDA AKTYWNA 5GHz
ILOŚĆ: 1
str. 7
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Producent:
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Napięcie wejściowe
Typ
Parametry wejść
Pomiary różnicowe (zestaw)
Pomiary punktowe (zestaw)
Akcesoria
Inne
5GHz
max. ±30V
sonda aktywna
wejście różnicowe R: 50 kΩ
wejście różnicowe C: 0.27-0.34 pF
wejście pojedyncze R: 25 kΩ
wejście pojedyncze C: 0.44-0.67 pF
1x różnicowa głowica typu browser
2x różnicowa głowica typu socket
4x różnicowa głowica typu solder-in
1x punktowa głowica typu browser
1x punktowa głowica typu socket
1x punktowa głowica typu solder-in
2 x zestaw przyłączy dedykowanych do
trudno dostępnych punktów
pomiarowych, tj. nogi układy
scalonego, elementy montażu
powierzchniowego, piny
współpraca z „Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz”
oferowanym przez Wykonawcę
str. 8
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
SONDA PRĄDOWA 50µA
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 1
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Mierzona wartość prądu
Maksymalne napięcie wejściowe
Poziom szumów
Inne
pasmo pracy DC do min. 3MHz
od max. 50µA do min. 5A
±12V
<= 240µA
możliwość obserwacji
dwukanałowej (dużego i małego
wzmocnienia jednocześnie)
współpraca z "Oscyloskopem
cyfrowym sygnałów mieszanych
1GHz" i "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz"
oferowanymi przez Wykonawcę
str. 9
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
SONDA PRĄDOWA 100MHz
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 2
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Maksymalna mierzona wartość prądu
Typ
Maksymalne napięcie wejściowe
Poziom szumów
Inne
pasmo pracy DC do min. 100MHz
do min. 30A DC, 24Arms
aktywna sonda prądowa
min. 300 V CAT I
<= 2.5mArms
możliwość obserwacji
dwukanałowej (dużego i małego
wzmocnienia jednocześnie)
współpraca z "Oscyloskopem
cyfrowym sygnałów mieszanych
1GHz" i "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz"
oferowanymi przez Wykonawcę
str. 10
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
SONDA AKTYWNA 2GHz
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 3
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Maksymalne napięcie na wejściu
Typ
Parametry wejść
Poziom szumów
Inne
2GHz
±20V
sonda aktywna , SE
rezystancja wejściowa: min. 1MΩ
pojemność wejściowa: max. 1pF
<= 2.5mVrms
współpraca z "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz"
oferowanym przez Wykonawcę
str. 11
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
RÓŻNICOWA SONDA AKTYWNA 1.5GHz
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 3
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Maksymalne napięcie na wejściu
Typ
Parametry wejść
Akcesoria
Inne
1.5GHz
min. ±30V
aktywna sonda różnicowa
wejście różnicowe R: 200 kΩ
wejście pojedyncze R: 100kΩ
pojemność wejściowa: 700 fF
dedykowane. do trudno dostępnych
punktów pomiarowych, tj. nogi układy
scalonego, elementy montażu
powierzchniowego, piny, itp.
wbudowane podświetlenie miejsca
pomiaru
przycisk funkcyjny szybkiego dostępu
pozwalający m.in. na zatrzymanie
akwizycji
współpraca z "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz"
oferowanym przez Wykonawcę
str. 12
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
RÓŻNICOWA SONDA WYSOKONAPIĘCIOWA 7kV
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 2
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Maksymalne napięcie na wejściu
Maksymalne napięcie na wyjściu
Inne
Rodzaj urządzenia:
70MHz
min. ±7kV
7V
współpraca z "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 1GHz" i
"Oscyloskopem cyfrowym sygnałów
mieszanych 4GHz" oferowanymi przez
Wykonawcę
PASYWNA SONDA WYSOKONAPIĘCIOWA 500MHz, 4kV
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 3
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Szerokość pasma
Maksymalne napięcie na wejściu
Typ
Parametry wejść
Akcesoria
Inne
500MHz
min. 4000 Vpp
pasywna sonda wysokonapięciowa
impedancja wejściowa: min. 66MΩ
pojemność wejściowa: 3pF
2 x dodatkowa końcówka do masy
"sprężynka"
współpraca z "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 1GHz" i
"Oscyloskopem cyfrowym sygnałów
mieszanych 4GHz" oferowanymi przez
Wykonawcę
str. 13
ZP/PN/29/2015
Załącznik nr 1
______________________________________________________________________________________________________
Rodzaj urządzenia:
SONDA DO POMIARU NAPIĘĆ ZASILANIA
Oferowany model:
Producent:
ILOŚĆ: 1
Rok produkcji:
Cena netto w PLN za 1 szt.:
NAZWA PARAMETRU/
FUNKCJA POMIAROWA/
WYPOSAŻENIE
WARTOŚĆ WYMAGANA/
WARUNKI WYMAGANE
WARTOŚĆ OFEROWANA
1
2
3
Sonda szerokość pasma
Maksymalne napięcie na wejściu
Typ
zakres offset DC
zakres dynamiki wejściowej
Impedancja wyjściowa
Inne
2GHz
max. ±30V
sonda aktywna, SE
±24V
±850mV
50 Ω
współpraca z "Oscyloskopem cyfrowym
sygnałów mieszanych 4GHz"
oferowanym przez Wykonawcę
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
………………………………………………………………
..................................., dn. .................... 2015 r.
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub
pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
str. 14
Download