umowa sprzedaży samochodu

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU
Zawarta w dniu ...................... w ...................................... pomiędzy:
1. ..............……………………………..……. zamieszkałym/-ą w ..................................................
przy ul. ................................ legitymującym się dowodem osobistym ..............................…
zwanym w treści umowy „Sprzedawcą” a
2. ..................................................... zamieszkałym/-ą w ................................................
przy ul. .................................legitymującym się dowodem osobistym ................................
zwanym w treści umowy „Kupującym”.
§1
Przedmiotem umowy jest pojazd marki ………………………………… model ………………………………
nr rejestracyjny…………………………………………….nr podwozia/nadwozia ………………………………
nr silnika ……………………………………………………….. rok produkcji ……………………………………....
kolor …………………………………………………… przebieg ………..………………………………………………
pojemność silnika …………………………………………………………..
oraz 2 (dwa) komplety kluczyków z pilotem.
§2
1. Strony uzgadniają cenę samochodu na ………………………………………………..zł.
(słownie ………………………………………………………………………………………………………………….zł.).
2. Strony uzgadniają, że zapłata zostanie dokonana w………………....... [ilość rat],
w ten sposób, że:
a) pierwsza rata w wysokości ……………………………………………..…………… zł
(słownie:…………………………………………. złotych) nastąpi do dnia [w dniu zawarcia umowy],
jako część ceny kupna i Sprzedawca kwituje przyjęcie tej kwoty.
b) resztę ceny kupna Kupujący zapłaci w kolejnych ratach po ……………………… zł.
(słownie ……………………………………………….. złotych) miesięcznie do dnia ............. każdego
miesiąca, aż do zupełnej zapłaty ceny kupna.
Początek spłaty rat nastąpi w dniu ………………………………….
§3
Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością,
nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, oraz że nie jest
przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
§4
Kupujący nabywa od Sprzedającego prawo własności samochodu za kwotę określoną
w § 2 pkt 1, kwitując jednocześnie odbiór samochodu po wpłaceniu pierwszej raty.
Sprzedający potwierdza otrzymanie w/w kwoty.
§5
Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym podatek od
czynności cywilnoprawnych ponosi Kupujący.
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§7
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
Sprzedający:
Kupujący:
.
…………………………………………………..
………………………………………………..
Download
Study collections